Usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 24.02.2022 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. února 2022

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program  XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. února 2022:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5201 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje  části pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 306/1 a 1440/1 v k. ú. Zlámanka
2/4 Prodej části pozemku parc. č. 1400 v k. ú. Bílany
2/5 Nabytí id. ½ pozemku parc. č. 1808/9 v k. ú. Kroměříž
2/6 Nabytí pozemku stpč. 8122/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spol. WACHAL s. r. o.
2/7 Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 3270/5 v domě čp. 3270 v ul.
Talichova
2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR ÚZSVM a městem Kroměříž
 (BKM/8073/2021)
2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mez ČR ÚZSVM a městem Kroměříž
 (BKM/89/26/2021)
2/10 Sazby cen pozemků v majetku města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí dotace na rok 2022
3/2 Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021
3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022
4. Různé
4/1 Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a SK Hanácká Slavia Kroměříž a. s. o poskytnutí neinvestiční dotace 
4/2 Otevřené brány
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XXVI.  zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. února 2022 ve složení:
Ing. Blanka Šimůnková - předsedkyně
Mgr. Tomáš Opatrný - člen
Petr Stoklasa - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku  parc. č. 5201- ostatní plocha  o výměře  cca 91 m2  v k. ú.   Kroměříž.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č. 2769/1    – ostatní plocha   o výměře cca  15 m2  v k. ú.   Kroměříž.


V.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  částí   pozemků  parc. č.   306/1 -  trvalý travní porost   o výměře   cca  242 m2  a parc.  č. 1440/1 – ostatní plocha  o výměře    cca  120 m2 , oba  v k. ú.   Zlámanka.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku  parc. č. 1400, podle nového geometrického plánu č.  520-512/2021 ze dne 25. 11. 2021, označené jako parc. č. 1400/2 – ostatní plocha   o výměře   31 m2     pro společnost   EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno   za      kupní   cenu  stanovenou znaleckým posudkem  v celkové výši  10.430  Kč,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí id.  ½   pozemku   parc. č.  1808/9  -  ostatní plocha   o výměře 2 m²    v    k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  xx,  bytem  162 00  Praha 6,     do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

    

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  pozemku  st. parc. č. 8122/2  -  zastavěná  plocha   a nádvoří o výměře 1 m²     v    k. ú.  Kroměříž  z vlastnictví společnosti  WACHAL s. r. o., se sídlem  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž       za   smluvní kupní cenu  2.335  Kč/m2  bez DPH, k níž bude připočtena platná sazba DPH,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

IX.

 Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o  převodu   vlastnictví   jednotky  č. 3270/5 v domě čp. 3270 postaveném na pozemku st.p.č. 7433 - zastavěná plocha a nádvoří    v k. ú. Kroměříž, a dále k jednotce příslušejícího spoluvlastnického podílu  id. 1539/82062 na společných částech domu čp. 3270,  postaveném na pozemku st.p.č. 7433  v k. ú. Kroměříž mezi SBD Rybníčky - bytové družstvo, se sídlem Talichova 3270/29, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 23 562 a městem Kroměříž, jako prodávajícími, a to  pro uživatele jednotky xx,  bytem 742 21 Kopřivnice,  jako kupujícího, za  cenu  150.000  Kč. Kupní cena byla uhrazena v plné výši na základě smlouvy o úhradě členského vkladu na výstavbu.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření   smlouvy  o bezúplatném převodu  vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/8073/2021- BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem  Kroměříž, týkající se pozemku  p. č. 3148/12 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž,  podle předložené zprávy.


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření   smlouvy  o bezúplatném převodu  vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/8926/2021- BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a  městem  Kroměříž, týkající se pozemku  p. č. 3315/2 – ostatní plocha v k. ú. Kroměříž,    podle předložené zprávy.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dokument: „Sazby cen pozemků v majetku města Kroměříže“, podle předložené zprávy

1.
u k l á d á

všem orgánům města Kroměříže při právním jednání v souladu s pravidly hospodaření s majetkem stanovenými zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sjednávat s účinností od 18. února  2022 minimální ceny pozemků v určených sazbách, podle předložené zprávy

2.
u k l á d á

právnímu odboru vždy k 1. březnu daného roku  každoroční aktualizaci dokumentu: „Sazby cen pozemků v majetku města Kroměříže“.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
finanční prostředky v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2022 ve výši 200.000 Kč pro organizaci Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IČ:708 87 306, Přílucká 213, 760 01 Zlín na pořízení nadzemního hydrantu pro plnění zásahových automobilů HZS a HSDHO a dále na vybavení posilovny pro fyzickou přípravu příslušníků
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, IČ: 002 87 351, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, IČ: 708 87 306, Přílucká 213, 760 01 Zlín, podle předložené upravené  zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních prostředků níže uvedeným žadatelům v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2022 včetně uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli a poskytnutí příspěvku zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci, podle předložené zprávy.

 

DOTACE POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., Malenovice, tř. 3. května, 763 02 Zlín, IČO 005 68 813

105192/2021

-

33 000 Kč

Terénní programy

65 834 08

33 000 Kč

Astras, o. p. s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609

104930/2021

-

131 000 Kč

Azylový dům pro muže

88 681 14

59 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum ADAM

19 672 89

72 000 Kč

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 708 50 992

105245/2021

-

55 000 Kč

Odborné sociální poradenství

52 619 87

49 000 Kč

Intervenční centrum – ambulantní, terénní

18 317 26

6 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 265 93 823

105355/2021

-

2 000 Kč

Tlumočnické služby

84 373 10

2 000 Kč

Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČO 253 00 083

 

 

104949/2021

 

104947/2021

-

264 000 Kč

Sociální rehabilitace Horizont – terénní a ambulantní

47 597 51

169 000 Kč

Sociální rehabilitace Centrum duševního zdraví Kroměříž – terénní a ambulantní

87 039 25

95 000 Kč

Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, IČO 004 45 355

105346/2021

-

367 000 Kč

Domov sv. Kříže Kroměříž – domov pro seniory

92 903 41

367 000 Kč

Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, IČO 008 39 281

104033/2021

-

47 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

29 194 61

26 000 Kč

Krizová pomoc

91 601 87

21 000 Kč

Domov pro seniory Loučka, p. o. Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk,

IČO 708 50 895

 

104952/2021

-

8 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Loučka

43 929 77

8 000 Kč

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1,

767 01 Kroměříž, IČO 181 89 750

104618/2021

-

1 428 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

60 482 42

90 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem

84 380 12

81 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba

89 065 31

6 000 Kč

Charitní pečovatelská služba

20 069 98

693 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus

89 590 07

139 000 Kč

Osobní asistence

14 913 24

146 000 Kč

Sociální poradna

99 243 94

143 000 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada – pobytová

25 418 97

5 000 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada – terénní

59 593 78

108 000 Kč

Terénní program Plus

15 875 24

17 000 Kč

Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice,

IČO 462 76 262

102637/2021

-

26 000 Kč

Terénní program Samaritán

15 538 60

26 000 Kč

Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, IČO 613 83 198

104919/2021

-

5 000 Kč

Telefonická krizová pomoc

18 420 29

5 000 Kč

Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 269 40 931

104411/2021

-

591 000 Kč

Pečovatelská služba

17 958 88

591 000 Kč

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž,

IČO 293 14 747

104951/2021

-

95 000 Kč

Odborné sociální poradenství

22 219 03

37 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením

33 673 01

29 000 Kč

Tlumočnické služby

62 214 07

29 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče, Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 044 12 672

102366/2021

-

225 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

43 124 66

225 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO 653 99 447

105213/2021

-

27 000 Kč

Odborné sociální poradenství

25 004 01

15 000 Kč

Sociálně aktivizační služby

 

20 268 00

12 000 Kč

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 000 92 096

105036/2021

-

93 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice

71 572 77

7 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník – Chvalčov

50 014 73

3 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Kvasice

69 821 68

0 Kč

Chráněné bydlení Kroměříž

69 521 61

77 000 Kč

Domov pro seniory Buchlovice

48 732 08

6 000 Kč

Společnost Podané ruce o. p. s., Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČO 605 57 621

105344/2021

 

-

240 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

73 149 19

237 000 Kč

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

66 511 92

3 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, Střední Novosadská 356/52, 779 00 Olomouc,  IČO 750 95 009

105356/2021

-

10 000 Kč

Raná péče

47 559 53

10 000 Kč

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., Chlumská 453, 763 02 Zlín, IČO 269 86 728

104589/2021

-

74 000 Kč

Raná péče

53 979 90

74 000 Kč

Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 01 Praha 1, Krajské ambulantní středisko Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 262 00 481

105464/2021

-

0 Kč

Sociální rehabilitace

75 458 61

0 Kč

VČELKA sociální služby o. p. s., Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, IČO 247 32 915

105342/2021

-

81 000 Kč

Pečovatelská služba

31 834 36

58 000 Kč

Osobní asistence

73 820 79

23 000 Kč

Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 229 01 531

104932/2021

-

7 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

75 601 10

7 000 Kč

PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž, IČO 711 93 430

 

104867/2021

-

4 091 000

Domov se zvláštním režimem Strom života

46 441 58

423 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Vážany

94 440 30

145 000 Kč

Domov se zvláštním režimem U Moravy

88 270 41

156 000 Kč

Domov pro seniory U Kašny

96 061 64

773 000 Kč

Domov pro seniory u Moravy

51 153 74

666 000 Kč

Domov pro seniory Vážany

99 870 41

910 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

12 543 23

321 000 Kč

Denní stacionář

69 624 38

93 000 Kč

Podpora samostatného bydlení

58 694 88

239 000 Kč

Chráněné bydlení Květná

38 154 05

124 000 Kč

Odlehčovací služby - pobytová

19 364 83

48 000 Kč

Sociálně terapeutické dílny Hanáček

53 890 49

193 000 Kč

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
- 6.500,0 pol. 232 návrh dotace Parkovací dům
- 6.500,0 příjmy celkem
b)
financování:
příjem
 6.500,0 zapojení zůstatku BU
c)
rekapitulace:
 (uvedené údaje v tis. Kč):
  873.507,-   příjmy celkem
  983.880,-   výdaje celkem
-110.373,-   saldo příjmů a výdajů
  110.373,-   financování


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže pro projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
  19.222,0 pol. 421 dotace Parkovací dům 
- 24.400,0 pol. 232 návrh dotace Polyfunkční dům Havlíčkova
    5.097,0 pol. 232 návrh dotace program investic pro obce ZK
       297,0 pol. 222 finanční vypořádání volby
    1.134,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
  - 1.200,0 pol. 232 návrh dotace pěstounská péče
         14,0 pol. 222 vratky transferů ZŠ Slovan
       120,0 pol. 222 vratky transferů SsmK
       754,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
     - 754,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
    1.309,0 pol. 411 dotace SsmK - provoz osoby s diagnostikovanou demencí
    1.593,0 příjmy celkem

b) 
na straně výdajů:
     134,0 pol. 536 finanční vypořádání 2021
     200,0 pol. 635 Hasičský záchranný sbor ZK
  1.309,0  pol. 533 SsmK – provoz osoby s diagnostikovanou demencí
- 1.000,0 pol. 590 rezerva rozpočtových výdajů
     450,0 pol. 515 energie Parkovací dům
     500,0 pol. 516 provoz Parkovacího domu – servisní smlouvy
  1.593,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:
(uvedené údaje v tis. Kč):
   835.954,-   příjmy celkem
   993.278,-   výdaje celkem
- 157.324,-   saldo příjmů a výdajů
  157.324,-   financování


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a SK Hanácká Slavia Kroměříž a. s., Obvodová 3607/19, 767 01 Kroměříž, IČ 271 32 021 o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení činnosti fotbalových družstev mužů klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž a. s., které jsou specifikovány v žádosti příjemce o dotaci ze dne 24.09.2021, podle předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Římskokatolickou farností sv. Mořice, IČO: 652 68 831, se sídlem Stojanovo nám. 5/3, 767 01 Kroměříž, ve výši 80.000 Kč na honoráře průvodců projektu Otevřené brány v roce 2022 podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže

2.
u k l á d á

tajemnici městského úřadu, aby ke zprávě o činnosti Rady města Kroměříže byly vždy připojeny důvodové zprávy.

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

      Mgr. Daniela Hebnarová                                 Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže                       místostarosta města Kroměříže