Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 16.12.2021 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 9. prosince 2021


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 9. prosince 2021:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/23 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej částí pozemků parc. č. 3390/1, 3391 a 5273 v k. ú. Kroměříž
2/3 Nabytí id. ½ pozemků parc. č. 1796/6,  1795/3 a 1795/4 v k. ú. Kroměříž
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 241/3 v k. ú. Miňůvky z vlastnictví manželů Oulehlových
2/5 Nabytí části pozemku parc. č. 175/1 v k. ú. Postoupky
2/6 Nabídka společnosti Viagem a. s. k odkoupení podílů na pozemcích
2/8 Smlouvy o převodu vlastnictví  jednotky od SBD Rybníčky – bytové družstvo
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2022
3/2 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění
financování mobilní paliativní péče na rok 2022
3/3 Žádost Společnosti Podané ruce o. p. s. na rozšíření personální kapacity sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kroměříži
3/4 Žádost Hospice na Svatém Kopečku o poskytnutí dotace
3/5 Žádost spolku Lodní Sporty Kroměříž z. s. o podporu a příslib spoluúčasti města Kroměříže na dofinancování akce „Rekonstrukce loděnice“
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021
3/7 Rozpočet města Kroměříže na rok 2022
4. Různé
4/1 Strategický plán města Kroměříže – Aktualizace na léta 2021 – 2030
            přizván Ing.  Aleš Nechuta – prezentace
4/2 Vypracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce smuteční síně, Velehradská 3893, Kroměříž
            přizván Ing. arch. Cviček – prezentace
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2021 o stanovení obecního systému
 odpadového hospodářství
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 6/2021 o místním poplatku za obecní
systém  odpadového hospodářství
4/5 Schválení Memoranda o spolupráci s Ministerstvem ČR pro místní rozvoj, Agenturou pro sociální začleňování
4/6 Cena města Kroměříže
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XXV.  zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 9. prosince  2021 ve složení:
Ing. Jaroslav Adamík      - předseda
MUDr. Karel Gern   - člen
Ing. Petr Komínek     - člen


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   pozemku  parc. č.   2851/23 – orná půda  o výměře  2.253 m2        v k. ú.   Kroměříž.  


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej: 

a)
části   pozemku  parc.  č.   3390/1 - ostatní plocha   o výměře    cca      32 m2     v k. ú.   Kroměříž, a to id. 1/2         pro     xx 768 33 Morkovice- Slížany  a id  1/2 pro  xx,   682 01 Vyškov

b)
části   pozemku  parc.  č.   3390/1 - ostatní plocha   o výměře    cca    38   m2     v k. ú.   Kroměříž
pro xx,  767 01 Kroměříž

c)
části   pozemku  parc.  č.   3390/1 - ostatní plocha   o  výměře    cca    42   m2     v k. ú.   Kroměříž
pro  xx,  767 01 Kroměříž          

d)
části   pozemku  parc.  č.   3390/1 - ostatní plocha   o  výměře    cca    9   m2,    parc. č.  3391 o výměře   cca  15 m2   a parc. č. 5273 o výměře   cca  30 m2 ,  vše ostatní plochy  v k. ú.   Kroměříž   pro manžele  xx,  767 01 Kroměříž

e)
části   pozemku  parc.  č.    3391 o výměře   cca  28 m2   a parc. č. 5273 o výměře   cca  24 m2,  vše ostatní plochy  v k. ú.   Kroměříž,  a to id. 1/2    pro  xx.  a id. 1/2 pro xx,  767 01 Kroměříž

f)
části   pozemku  parc.  č.   3391 - ostatní plocha   o  výměře    cca    57   m2     v k. ú.   Kroměříž
pro  xx,     767 01 Kroměříž,          

za   smluvní kupní cenu    600 Kč/m2,   která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Cena bude  splatná  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před  vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady prodávajícího.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí id.  ½   pozemků   parc. č.    1795/3 - ostatní plocha   o výměře 47 m²,  parc. č. 1795/4 -  ostatní plocha   o výměře 16  m²    a   parc. č. 1795/6  -  orná půda    o výměře 194 m²,  vše  v   k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  xx,  162 00  Praha 6,     do vlastnictví  města  Kroměříže  formou  bezúplatného  převodu.    


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  pozemku   parc. č.  241/3  -  ostatní plocha   o výměře 234 m²     v    k. ú.  Miňůvky                      z vlastnictví manželů xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  350  Kč/m2 ,  t. j. celkem 81.900  Kč, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí    části  pozemku   parc. č.  175/1  -  ostatní plocha   o výměře cca 26 m²     v    k. ú.  Postoupky     z vlastnictví  xx, 767 01 Kroměříž       za   smluvní kupní cenu  2.000  Kč/m2,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření  pozemku bude provedeno na náklady města Kroměříže.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

využití   nabídky  k odkoupení  podílů na   pozemcích ve vlastnictví  společnosti Viagem a. s., se sídlem  Sokolovská 131, 168 00 Praha 8,   podle předložené zprávy.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smluv o převodu vlastnictví jednotky mezi SBD Rybníčky - bytové družstvo, se sídlem Talichova 3270/29, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 23 562 a městem Kroměříž jako prodávajícími na straně jedné s příslušnými nájemci a členy družstva SBD Rybníčky jako kupujícími na straně druhé, kteří jsou uvedeni v seznamu smluvních stran, jako naplnění závazku ze smluv o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky, schválených Zastupitelstvem města Kroměříže usneseními č. VIII. z XXIV. zasedání ZMK, konaném dne 5. 3. 2009, a dále č. V. z XXX. zasedání ZMK konaném dne 19. 11. 2009, podle předložené zprávy.


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže, žádosti a vyúčtování na rok 2022, podle předložené zprávy.

2.
Zveřejnění Programů města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže, žádosti a vyúčtování na rok 2022, podle předložené zprávy.

3.
Metodiku města Kroměříže pro poskytování dotací verzi 1.5, podle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování mobilní paliativní péče na rok 2022, podle předložené zprávy.

2.
Zveřejnění Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování mobilní paliativní péče na rok 2022, podle předložené zprávy.

3.
Objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022 ve výši 200 000 Kč, určených poskytovatelům služeb mobilní paliativní péče, podle předložené zprávy.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc, IČO 736 34 671, podle předložené zprávy.
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže na úhradu provozních nákladů mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 002 87 351 a Hospicem na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc, IČO 736 34 671, podle předložené zprávy.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

příslib spoluúčasti a finanční podpory města Kroměříž ve výši 1.000.000 Kč v roce 2022 na vestavbu sociálního zařízení v rámci akce „Rekonstrukce loděnice spolku Lodní Sporty Kroměříž z. s. na Hrázi v Kroměříži“,  pro spolek Lodní Sporty Kroměříž z. s., se sídlem Fügnerova 923, 767 01  Kroměříž,  po schválení dotace Národní sportovní agenturou  a otevření areálu  pro veřejnost.


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření  v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021: (uvedené údaje v tis. Kč)
a)
na straně příjmů:
   1.845,0 pol. 411 dotace projekty škol
      431,0 pol. 411 dotace Covid odměny
      273,0 pol. 411 kompenzační bonus
      600,0 pol. 133 odvody za odnětí půdy
   1.500,0 pol. 232 příjem Ekokom
      500,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství
      100,0 pol. 134 poplatek ze psů
   1.100,0 pol. 138 daň z hazardních her
      500,0  pol. 214 podíl na HV Biopas
      300,0 pol. 214 příjmy z úroků
        75,0 pol. 232 finanční dar SDH
   4.547,0 pol. 212 odvod SsmK – podíl na rekonstrukci pavilonu L Barborka
   3.980,0 pol. 412 dotace SsmK
  -6.037,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
      956,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality
     -624,0 pol. 232 návrh dotace asistenti prevence kriminality
-11.889,0 pol. 232 návrh dotace Snížení energ. náročnosti  Lutopecká
 11.889,0 pol. 421 dotace snížení energ. náročnosti Lutopecká
    - 180,0 pol. 232 návrh dotace Covid  odměny MP 
      180,0 pol. 411 dotace MP – Covid odměny 
      758,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
    - 758,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
        62,0 pol. 411 dotace SDH
    - 870,0 pol. 232 návrh dotace VPP
         60,0 pol. 411 dotace VPP
       300,0 pol. 151 daň z nemovitostí
___________________________________________________________________________
   9.598,0 příjmy celkem


b)
na straně výdajů:
   1.845,0 pol. 533 dotace projekty škol
      321,0 pol. 501 dotace SPOD – Covid odměny
        81,0 pol. 503 dotace povinné sociální zabezpečení Covid odměny SPOD
        29,0 pol. 503 dotace povinné zdravotní pojištění Covd odměny SPOD
        26,0 pol. 516 dotace SDH
        37,0 pol. 513 dotace SDH
     -810,0 pol. 501 dotace VPP
  -2.057,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříž – provoz
         75,0 pol. 513 SDH
       590,0 pol. 516 nájemné
      -114,0 pol. 533 DK – Dožínky ZK
        -89,0 pol. 533 DK – MF vojenských hudeb
        -38,0 pol. 533 DK  - Brána do prázdnin
        -16,0 pol. 533 DK – Čtvrtky na Velkém
       257,0   pol. 533 DK – Slavnostní ukončení roku 2021
         90,0 pol. 613 výkupy pozemků
         17,0 pol. 532 Mikroregion Kroměřížsko
   -1.800,0 pol. 517 opravy budov MěÚ
        -86,0 pol. 516 akce odboru sociálního
      -200,0 pol. 517 opravy a udržování
   -1.000,0 pol. 516 studie, posudky odboru investic
      -700,0 pol. 612 výběrová řízení, BOZP, AD, TD
      -800,0 pol. 516 projektové dokumentace + odstranění objektů U Zámečku
   -1.000,0 pol. 612 přestavba pavilonu L v DOZP Barborka
   -1.500,0 pol. 612 rekonstrukce kotelny – budova A
      -350,0 pol. 612 sanace vlhkého zdiva radnice
   -3.350,0 pol. 612 podzemní a polopodzemní kontejnery
    1.000,0 pol. 516 odpadové hospodářství
   -4.200,0  pol. 612 polyfunkční dům Havlíčkova
      -150,0 pol. 612 PD zimního stadionu
      -150,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti Lutopecká
      -980,0 pol. 612 realizace USE centra
   -1.000,0 pol. 611 územní plán
   -2.000,0 pol. 516 revitalizace zeleně
   -2.230,0 pol. 516 aktualizace plánu ÚSES
       400,0 pol. 612 ubytovací buňka se sanitárním vybavením
      -850,0  pol. 612 Lesopark Barbořina
___________________________________________________________________________
 -20.702,0 výdaje celkem


c)
financování
výdej
-30.300,0 zapojení zůstatku BU  

d)
rekapitulace:

příjmy celkem   880.007,-
výdaje celkem              983.880,-
saldo příjmů a výdajů             -103.873,-  
financování    103.873,- 

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
Rozpočet města Kroměříže na rok 2022  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I.    Daňových příjmů            486.900,-     
Třída II.   Nedaňových příjmů        296.239,-
Třída III.  Kapitálových příjmů             500,-
Třída IV. Přijatých transferů             50.722,-
Příjmů celkem                                 834.361,-

Třída V. Běžných výdajů                 771.446,- 
Třída VI. Kapitálových výdajů         220.239,-             
Výdajů celkem                                  991.685,-
Salda příjmů a výdajů                      -157.324,-   
Financování                                       157.324,-

2.Soustavu:
- povinných výdajů k spolufinancování programů EU
- finančních vztahů k jiným osobám
- závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2022
 specifikovaných v příloze č. 1 (uvedené údaje v tis Kč)

3.
Poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli:
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. SVP, se sídlem Kroměříž, Kollárova 658/13 
Astras, o. p. s se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1. máje 214
TJ Sokol Postoupky, se sídlem Kroměříž, Postoupky 67
SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19 
HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
TJ Slavia Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 2590/6
Radomír Zlámal, se sídlem Kroměříž, Skaštice 16,
Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul,    
Středisko: Nemocnice Milosrdných sester, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1553

4.
pol. 612 – památník biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorna se nahrazuje pol. 590 - rezerva

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dokument „Strategický plán města Kroměříže - Aktualizace na léta 2021 - 2030", podle předložené zprávy.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e    n a   v ě d o m í

schválení vypracování dalších stupňů projektové dokumentace, zařazení finančních prostředků do návrhu rozpočtu města na rok 2022 pro odbor investic  a zadání vypracování dalších stupňů projektové dokumentace na akci ,,Rekonstrukce smuteční síně, Velehradská 3893, Kroměříž" odborem investic.


XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, podle předložené zprávy.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Memoranda o spolupráci a popis spolupráce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Odborem pro sociální začleňování (Agentura), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, a městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 002 87 351, podle předložené  zprávy a pověřuje a zplnomocňuje  místostarostu města Kroměříže Mgr. Víta Peštuku ustavením pracovní skupiny Lokálního partnerství a to včetně statutu a jednacího řádu, podle předložené zprávy.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

Cenu města Kroměříže za rok 2021 Mgr. Miroslavu Pilátovi, podle předložené zprávy.


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

 

      Mgr. Daniela Hebnarová                             Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže                   místostarosta města Kroměříže