Usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 01.11.2021 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. října 2021


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. října 2021:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 249/1 v k. ú. Těšnovice
2/3 Prodej pozemků stpč. 54, včetně budovy č. pop. 6 a parc. č. 1459 a 87 v k. ú. Zlámanka
2/4 Prodej části pozemku parc. č. 3297/10 v k. ú. Kroměříž
2/5 Prodej pozemku parc. č. 276/2 v k. ú. Kotojedy
2/6 Žádost o zrušení předkupního práva na pozemky v k. ú. Kroměříž v ul. Čelakovského
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Kroměříže na léta
2022 – 2031
3/2 Žádost MgA. O. Maliny o poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu „Bojovníci a vlastenci – deníček služebné“
3/3 Žádost o dotaci organizace EDUCO Zlín z. s.
3/4 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2022
3/5 Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. o dotaci
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021
4. Různé
4/1 Studie sportovní haly – prezentace
4/2 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a městských památkových zón
4/3 Aktualizace dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž rok 2018 – 2022“
4/4 Kontrola vyřizování žádosti podaných dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
4/5 Kontrola zakázky na výstavbu dětského hřiště v Bílanech
4/6 Návrh kandidátů do funkcí přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro následující funkční (volební) období let 2022 - 2026
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XXIV.  zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. října 2021 ve složení:
Ing. Jan Hašek         - předseda
Mgr. Petra Fečková   - členka
Jiří Kašík                  - člen


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje částí  pozemku  parc. č.   604/1 –  ostatní plocha    o výměře  cca 5 m2   a 35 m2    v k. ú.   Kroměříž.  


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku     parc. č.   249/1– orná půda     o výměře  3.938 m²       v k. ú.   Těšnovice.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  pozemku  stpč. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o  výměře    345 m2, jehož  součástí je stavba občanské vybavenosti  s  č. pop. 6 a pozemků  parc. č. 87  – zahrada  o výměře 1137 m2   a parc. č. 1459  - ostatní plocha     o výměře 137 m2, vše  v k. ú.  Zlámanka  pro  xx,  767 01  Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  1.400.000 Kč,   která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Cena bude  splatná  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před  vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  části    pozemku    parc. č.  3297/10  - ostatní plocha  o výměře cca 3 m²    v k. ú.   Kroměříž  pro  xx,  635 00 Brno  za   smluvní kupní cenu  600  Kč/m2,   která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.  Cena bude  splatná  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před  vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupující.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej     pozemku  parc.  č.   276/2 – vodní plocha      o výměře 303 m2     v k. ú.   Kotojedy          pro     xx,  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu   650  Kč/m2,   která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Cena bude  splatná  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před  vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
zrušení bodu  XVII.   v usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného    17. června 2021, v plném znění

2.
zrušení předkupního práva  založeného  kupní smlouvou ze dne 15.06.2001 jako právo věcné na     pozemky  parc. č.   1794/1 – orná půda  o výměře 973 m2     a  parc. č.   1795/2 – orná půda  o výměře 371 m2 , oba v k. ú. Kroměříž   a     předkupního práva  založeného  kupní smlouvou ze dne 03.01.2003 na pozemek    parc. č.   1794/2 – orná půda  o výměře  323 m2    v    k. ú.   Kroměříž, vše ve vlastnictví   manželů   xx, 767 01 Kroměříž.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kroměříže  pro období 2022 - 2031 vypracovaný ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
poskytnutí neinvestiční dotace pro xx, na výrobu dokumentárního filmu Bojovníci a vlastenci - deníček služebné, podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s xx, na výrobu dokumentárního filmu Bojovníci a vlastenci - deníček služebné.


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1. 
poskytnutí dotace organizaci Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s.,  xx, Chlumská 453, 763 02 Zlín, IČO 269 86 728, podle předložené zprávy.

2.  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 002 87 351 a Střediskem rané péče EDUCO Zlín, z. s.,  Chlumská 453, 763 02 Zlín, IČO 269 86 728, podle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2022, podle předložené zprávy.
2.
Vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2022, podle předložené zprávy.
3.
Objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2022 ve výši 7 900 000  Kč, určených poskytovatelům sociálních služeb, podle předložené zprávy.
4.
Časový harmonogram Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2022, podle předložené zprávy.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání
m ě n í

usnesení č. XIII. z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2021 takto:
částka 200.000 Kč na obnovu mlýnské strouhy  (bod d) se přesouvá na zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady – I. etapa (mykologický průzkum), (bod a)

 

XIV.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
  -1.208,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
   3.705,0 pol. 411 dotace projekty škol
      101,0 pol. 412 projekty škol
      826,0 pol. 411 dotace volby
        57,0 pol. 412 dotace DK
 18.964,0 pol. 421 dotace parkovací dům
-18.964,0 pol. 232  návrh dotace parkovací dům
      180,0 pol. 232 návrh dotace Covid odměn MP
       -30,0 pol. 232 návrh dotace VPP
        30,0 pol. 411 dotace VPP
      600,0 pol. 111 daňové příjmy samostatná výdělečná činnost
   1.000,0 pol. 111 daňové příjmy vybírané srážkou
 30.000,0 pol. 112 daňové příjmy právnické osoby
  -5.000,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________________________________________________
 30.261,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
2.597,0 pol. 533 dotace projekty škol
     57,0 pol. 533 dotace DK – Hudba v zahradách a zámku
   100,0 pol. 522 dotace program regenerace MPR
   140,0 pol. 521 dotace program regenerace MPR
     90,0 pol. 522 Mažoretky Infinity, z. s.
   360,0 pol. 501 MP – Covid odměny
     90,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení odměny MP
     32,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění  odměny MP
    -30,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích
     30,0 pol. 522 Atletický klub Kroměříž – Chřibský maraton
     65,0 pol. 522 Zatoulané štěstí, z. s. 
   100,0 pol. 522 město Koryčany
______________________________________________________________
3.631,0 výdaje celkem

c)
financování

výdej
-26.630,0 zapojení zůstatku BÚ

d)
rekapitulace:
   870.409,-  příjmy celkem
1.004.582,- výdaje celkem
- 134.173,- saldo příjmů a výdajů
  134.173,- financování

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností:
Mažoretky Infinity,z. s., IČ: 064 54 291, se sídlem Hradisko 40, 767 01 Kroměříž
Zatoulané štěstí, z. s. , IČ 056 84 048, se sídlem Kojetínská 1175/42, 767 01 Kroměříž 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2021 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo náměstí 5/3, 767 01 Kroměříž, IČ 652 68 831, zastoupenou xx, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování vitrážového okna č. 1), podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 340.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2021 mezi městem Kroměříž a firmou Zlatý Kohout a.s., se sídlem Palackého 727/14, 110 00 Praha 1, IČ 096 89 001, zastoupenou xx, na objekt Měšťanského domu, Kovářská 20, 767 01 Kroměříž (restaurování sochařské výzdoby atiky domu), podle předložené zprávy.

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dokument ,,Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž na rok 2018 - 2022" - aktualizace, vypracovaný v 10/2021.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMK o výsledku kontroly vyřizování žádostí podaných dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úseku samostatné působnosti za  období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. 


XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru ZMK o výsledku kontroly zakázky na výstavbu dětského hřiště v Bílanech.

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v o l í

v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., v platném znění,   níže jmenované do funkce přísedícího  Okresního soudu v Kroměříži  pro  funkční  (volební)  období 2022 - 2026
1. Jiřina Floriánová
2. Zdeňka Hrbeková
3. JUDr. Antonín Chalupník
4. Mgr. Pavel Juran
5. Ivan Jüptner                               
6. Ing. Roman Kochaníček
7. Jaroslava Krejčiříková, DiS.
8. Jaromír Láník
9. Ing. Marcela Netopilová
10. Iveta Potroková
11. Eva Sedlářová Kamrlová, DiS.
12. Jaroslav Škrabal
13. Zdeněk Váňa
14. Vladimíra Vrzalová
15. Mgr. Roman Zatloukal


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

   Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže


     Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže