Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 13.09.2021 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2021

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2021:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje  pozemků parc. č. 1172/7 a 1182/2 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 890/17 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 4921 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky
2/5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 40/1, včetně budovy č. pop. 28 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/6 Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Moravským rybářským svazem z. s.
2/7 Bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 719/1 v k. ú. Kroměříž Zlínskému kraji
2/8 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje
2/9 Nabytí pozemků parc. č. 893/33 a 893/51 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
2/10 Plánovací smlouva č. 02/2021 mezi městem Kroměříž a Farma Bedýnka s. r. o.
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Schválení dotací – II. výzva 2021
3/2 Žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. o dotaci
3/3 Rozpočtová opatření
4. Různé
4/1 Memorandum o spolupráci při pořádání Mezinárodního festivalu vojenských hudeb
 v letech 2022 – 2026
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 4/2021
4/3 Projednání petice Pe 3/2021
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září  2021 ve složení:
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - předseda
Jarmila Slováková - členka
MUDr. Miloš Kucián - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemků  parc. č. 1172/7 – ostatní plocha   o výměře 747 m2    a  parc. č.    1182/2  – orná půda  o výměře 715 m2,  oba    v k. ú.   Kroměříž.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č. 890/17  – orná půda  o výměře 1.250 m2  v k. ú.   Kroměříž.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 1134  – orná půda    o výměře  2181 m2        v k. ú.   Postoupky.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  stpč. 40/1 - zastavěná plocha a nádvoří o  výměře   269 m2, jehož  součástí je stavba   s  č. pop. 28, vše  v k. ú.  Drahlov u Jarohněvic.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu    pozemků  parc. č. 2683/3 - zahrada o výměře  982 m²     a parc. č. 4864 – vodní plocha  o výměře  1315 m²   v k. ú. Kroměříž  a pozemku parc. č. 383/1 – vodní plocha  o výměře  2311 m²  v k. ú. Miňůvky, vše   ve vlastnictví města Kroměříže,  za  pozemky   parc. č. 1808/6   o výměře 532 m², parc. č. 1831/3  o výměře 973 m²,  parc. č. 1835/1 o výměře 861 m², parc. č. 1835/2   o výměře 231 m²,  parc. č. 1888/1 o výměře   6601 m²,  parc. č. 1888/25   o výměře 402 m²,  parc. č. 1892/1   o výměře 361 m² a   parc. č. 3144   o výměře 3244 m²,  vše  ostatní plochy   v    k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví    Moravského rybářského svazu z. s., pobočný spolek Kroměříž, se sídlem  Kojetínská 1180/19, 767 01 Kroměříž. Správní poplatek za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí   město Kroměříž.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 719/1 -   orná půda  o celkové výměře 2180  m2, podle nového geometrického plánu  č. 6555-214/2014 ze dne 29. 10. 2014, označených jako pozemek parc. č. 719/3 – ostatní plocha o výměře 51 m2  a  pozemek st. parc. č.  8398/2 -    zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 7 m2, vše v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví  Zlínského  kraje.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  pozemků    parc. č.     813/145   o     výměře  12   m2, parc. č. 813/146 o  výměře  1   m2, parc. č.  813/161 o výměře  7   m2 , parc. č. 813/162 o výměře  5 m2, parc. č. 817/7 o výměře 38 m2  a parc. č.  817/12   o výměře  1  m2,  vše     ostatní plochy     v k. ú.   Kroměříž  z  vlastnictví  Zlínského kraje, se sídlem  třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín,   formou bezúplatného převodu.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  pozemků    parc. č.     893/33 – orná půda    o  výměře  41   m2   a  parc. č. 893/51  -  ostatní plocha výměře  71   m2, oba   v k. ú.   Kroměříž  z  vlastnictví   ČR -   Státního pozemkového úřadu  do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu.


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu č. 02/2021 k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 33 rodinných domů v Postoupkách mezi městem Kroměříž a Farma Bedýnka s. r. o., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, podle předložené zprávy.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k žádosti nad 50.000 Kč v rámci II. výzvy Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021 těmto žadatelům:

Rozdělení dotací II. výzva 2021

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

účel

Klub UNESCO Kroměříž

100/02/21/2

80 000 Kč

68 800 Kč

Klub UNESCO – 30 let

KOMISE CELKEM

 

80 000 Kč

68 800 Kč

 

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021  ve výši 1.150.000 Kč pro Správu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříž, z. ú. IČ: 088 88 434, Sněmovní 1/2 , 767 01  Kroměříž takto: 
a)
zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady – I. etapa
(mykologický průzkum)                                                          200.000 Kč
b)
oprava parkové cestní sítě I. etapa)                                        300.000 Kč
c)
obnova návštěvnické infrastruktury Podzámecké zahrady – I. etapa
(pořízení a oprava parkových laviček a odpadkových košů)       300.000 Kč
d)
obnova mlýnské strouhy                                                        200.000 Kč
e)
technika pro údržbu parkového areálu                                    150.000 Kč

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy  se Správou  Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříž, z. ú. IČ: 088 88 434, Sněmovní 1/2, 767 01  Kroměříž, podle předložené zprávy. .


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
  -1.800,0 pol. 232 návrh dotace MPR – město, právnické osoby, církev
   1.810,0 pol. 411 dotace MPR
   1.905,0 pol. 411 dotace MAP II.
  -1.905,0 pol. 232 návrh dotace MAP
       -36,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
 50.198,0 pol. 412 dotace SsmK – dostupnost sociálních služeb
   3.099,0 pol. 412 dotace dofinancování sociálních služeb
        81,0 pol. 412 dotace denní stacionář SsmK
-51.378,0 pol. 232 návrh dotace SsmK
   1.570,0 pol. 411 dotace SsmK – provoz,  osoby s diagnostikovanou demencí
        36,0 pol. 411 dotace MŠ Mánesova – dětská skupiny, Covid
       -72,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální péče
 10.374,0 pol. 411 dotace SsmK – Covd
   4.267,0 pol. 411 dotace SPOD
  -4.546,0 pol. 232 návrh dotace SPOD
   5.019,0 pol. 411 kompenzační bonus
      774,0 pol. 411 dotace projekty škol
      -30,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       30,0 pol. 411 dotace VPP
     677,0   pol. 222 vratka dotace projekt ZŠ Slovan
     120,0 pol. 222 vratka dotace projekt ZŠ Slovan
       64,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací
     799,0 pol. 412 dotace prevence ztráty bydlení
    -600,0 pol. 232 návrh dotace prevence ztráty bydlení
     178,0 pol. 412 dotace SDH
     757,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
   -757,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
     760,0 pol. 232 pojistná náhrada Sketapark
  1.208,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
___________________________________________________________________________
22.602,0 příjmy celkem


b)
na straně výdajů:
      -36,0 pol. 549 dotace pěstounská péče
  1.570,0 pol. 533 dotace SsmK – provoz, osoby s diagnostikovanou demencí
10.374,0 pol. 533 dotace SsmK – Covid
  2.000,0 pol. 533 dotace SsmK – provoz
       36,0 pol. 533 dotace MŠ Mánesova – dětská skupina, Covid
    -119,0 pol. 501 dotace SPOD
      -46,0 pol. 503 dotace SPOD
      -16,0 pol. 503 dotace SPOD
      -40,0 pol. 513 dotace SPOD
      -30,0 pol. 516 dotace SPOD
      -10,0 pol. 516 dotace SPOD
      -20,0 pol. 517 dotace SPOD
  1.982,0 pol. 533 dotace, projekty škol
     677,0 pol. 536 dotace vratka dotace projekty škol
     120,0 pol. 536 dotace vratka dotace projekty škol
     300,0 pol. 516 služby telekomunikací
 -3.140,0 pol. 516 odstranění objektů v lokalitě U Zámečku
       15,0 pol. 522 Zdravotní klaun, o. p. s.
  1.000,0 pol. 522 Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú.
     150,0 pol. 632 Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú.
    -278,0 pol. 522 grantový systém 
     115,0 pol. 522 grantový systém – kultura, cestovní ruch
       80,0 pol. 522 grantový systém – sport
       33,0 pol. 522 grantový systém – volnočasové aktivity
       31,0 pol. 522 grantový systém – sociální oblast
       12,0 pol. 522 grantový systém – životní prostředí
         7,0 pol. 522 grantový systém – školství, výchova a vzdělávání
 ____________________________________________________________________
  14.767,0 výdaje celkem
 
c)
financování

výdej:
  -7.835,0 zapojení zůstatku BU

d)
rekapitulace:
    840.148,-  příjmy celkem
 1.000.951,-  výdaje celkem
  -160.803,- saldo příjmů a výdajů
   160.803,- financování

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností  Zdravotní klaun, o. p. s., IČ 265 47 953, se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, Vysočany


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

memorandum o spolupráci při pořádání Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2022 - 2026 v Kroměříži, podle předložené zprávy.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu, podle předložené zprávy.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpověď na petici Pe 3/2021 a podnět PO 41/2021, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru služeb odvolat souhlas za zástupce vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace – pro umístění restaurační zahrádky na chodníku v pěší zóně v ulici Farní u č. p. 267/3.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

      Mgr. Daniela Hebnarová                          Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže               místostarosta města Kroměříže

           Vratislav Krejčíř
místostarosta města Kroměříže