Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 08.07.2021 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 2. července 2021


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 2. července 2021:
1.  Zahájení
2.  Finanční záležitosti města Kroměříže
2/1 Finanční dar pro obce jižní Moravy zasažené živelnou pohromou
3.  Závěr


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 2. července  2021 ve složení:
PhDr. Jana Janoušková - předsedkyně
Mgr. Petra Fečková - členka
Mgr. Tomáš Opatrný - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí finančního daru včetně  darovacích smluv pro obce jižní Moravy zasažené živelnou pohromou:
- obec Hrušky 200.000  Kč
- obec Lužice 200.000  Kč
- obec Mikulčice 200.000 Kč
- obec Moravská Nová Ves 200.000  Kč

2.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 ve výši 800.000 Kč pol. 532 neinvestiční transfery obcím a to na vrub zapojení zůstatků minulých let

Rekapitulace (uvedené údaje v tis. Kč):
  817.546,-  příjmy celkem
  986.184,-  výdaje celkem
-168.638,-  saldo příjmů a výdajů
  168.638,-  financování

 

    Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

      Mgr. Daniela Hebnarová                         Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže               místostarosta města Kroměříže