Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 24.06.2021 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. června 2021


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. června 2021:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1701/1 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 937/27 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/86 v k. ú. Kroměříž
2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/34 v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/7 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 107/1, 107/12 a 456/1v k. ú. Těšnovice
2/8 Zveřejnění záměru prodeje id. 2/5 pozemku parc. č. 34 v k. ú. Postoupky
2/9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky
2/10 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/11 Prodej pozemku parc. č. 3385 v k. ú. Kroměříž
2/12 Prodej části pozemku parc. č. 604/37 v k. ú. Kroměříž
2/13 Prodej části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž
2/14 Prodej pozemku parc. č. 307/3 v k. ú. Bílany
2/15 Žádost o zrušení předkupního práva na pozemky v k. ú. Kroměříž, ul. Čelakovského
2/16 Uzavření kupní smlouvy mez ČR ÚZSVM a městem, Knihovna Kroměřížska
2/17 Nabytí pozemků parc. č. 174 a parc. č. 176 v k. ú. Miňůvky
2/18 Nabytí pozemku parc. č. 3315/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR ÚZSVM
2/19 Nabytí pozemku parc. č. 1500/342 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví spol. WACHAL
s. r. o.
2/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zrušení předkupního práva k nemovitostem č. p. 431 a č. p.
337 v ul. Tovačovského
2/21 Plánovací smlouva č. 01/2021 mezi městem Kroměříž a p. Boleslavem Kolářem, p.
Hanou Kolářovou, MgA. Milanem Mrázkem, DiS.,  Mgr. Daliborem Mrázem, p. Beátou Mrázovou, p. Závišem Dostalíkem a paní Dagmarou Dostalíkovou
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost spolku Collegium  musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku
3/2 Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Sociálním službám města Kroměříže
3/3 Přesun finančních prostředků projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP
Kroměříž II
3/4 Závěrečný účet, aktualizované stanovy a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020
3/5 Závěrečný účet a účetní závěrka  města Kroměříže za rok 2020
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021
4. Různé
4/1 Architektonický návrh interiérů velké a malé zasedací místnosti v budově MěÚ
4/2 Delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti BIOPAS,
spol. s r. o.
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 3/2021
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. června 2021 ve složení:
PhDr. Jana Janoušková - předsedkyně
Mgr. Petra Fečková - členka
Mgr. Tomáš Opatrný - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje částí pozemku  parc. č.   1701/1 – ostatní plocha   o výměře cca  107 m2 a   cca  165 m2 v k. ú.   Kroměříž.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku  parc. č.   2851/22 – zahrada   o výměře 182 m2     v k. ú.   Kroměříž. 

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č.  937/27 – zahrada  o výměře cca  38 m2   v k. ú. Kroměříž.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku  parc. č. 2762/1 – ostatní plocha   o výměře  cca 208 m2   v k. ú.   Kroměříž.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku  parc. č. 1500/86 – ostatní plocha   o výměře  cca   15 m2     v k. ú.   Kroměříž.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku  parc. č.  667/34 – orná půda   o výměře  cca     1.635 m2    v k. ú.  Vážany u  Kroměříže.   


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje částí  pozemků  parc. č. 107/1 – ostatní plocha   o výměře cca  87 m2, parc. č. 107/12 -  trvalý travní porost       o výměře cca  90 m2  a parc. č. 456/1 – ostatní plocha   o výměře cca  9 m2,     vše  v   k. ú.   Těšnovice.  


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  podílu o velikosti id. 2/5 na   pozemku  parc. č. 34  – zahrada  o výměře  762   m2    v k. ú.   Postoupky.

  

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku  parc. č. 1178/1 – orná půda    o výměře 4.482 m2      v k. ú.    Postoupky.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny části  pozemků  parc. č.   438/1 o celkové výměře 157  m²    a parc. č. 438/2 o celkové výměře 132  m², oba  ostatní plochy v k. ú.  Vážany u  Kroměříže  ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemek parc. č.  693/86- ostatní plocha o výměře 46 m2             v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví  xx.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku   parc. č. 3385 – ostatní plocha   o výměře  17 m2      v k. ú.   Kroměříž    pro   manžele xx,  767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu   1.600 Kč/m2,    která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  části pozemku  parc. č.   604/37 – zahrada   o výměře  cca 215 m2    v k. ú.   Kroměříž  pro   manžele     xx,  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m2,  která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   části pozemku  parc. č. 2762/1 – ostatní plocha   o výměře  cca 79 m2    v k. ú.   Kroměříž   pro   manžele  xx,  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu   1.600 Kč/m2,   která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku    parc. č. 307/3  – orná půda     o výměře  54 m2    v k. ú.    Bílany  pro  pana  xx, 768 24 Hulín  za   smluvní kupní cenu   1.000 Kč/m2,  která může být případně navýšena o platnou sazbu DPH dle právní úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí    pozemků  parc. č.   1794/1 – orná půda  o výměře 973 m2,   parc. č.   1794/2 – orná půda  o výměře  323 m2    a   parc. č.   1795/2 – orná půda  o výměře 371 m2 , vše    v    k.  ú.   Kroměříž z vlastnictví   manželů   xx, 767 01 Kroměříž, vše  za celkovou cenu 400.000 Kč.

 


XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupní  smlouvy č. UZSVM/BKM/3071/2021- BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem  Kroměříž,  podle předložené zprávy.


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  pozemků   parc. č. 174 -  ostatní plocha   o výměře 14 m²   a    parc. č. 176-  ostatní plocha   o výměře  254  m² ,  oba   v    k. ú.  Miňůvky  z vlastnictví pana xx,  700 30 Ostrava      za   smluvní kupní cenu  100  Kč/m2,   tj.  celkem    26.800 Kč,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  3315/2– ostatní plocha o výměře  1576 m2 v  k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  pozemku   parc. č. 1500/ 342   -  ostatní plocha   o výměře 287 m²     v    k. ú.  Kroměříž      z vlastnictví společnosti  WACHAL s. r. o., se sídlem  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  2.335  Kč/m2  bez DPH, k níž bude připočtena  DPH ve výši 21 %,  tj. celkem včetně  DPH   810.875  Kč, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu č. 01/2021  k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů mezi městem Kroměříž a xx, podle předložené zprávy.


XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zrušení věcného předkupního práva ze dne 23.8.2019, dle kterého bude smlouva změněna tak, že věcné předkupní právo bude zrušeno ke dni právní moci vydání rozhodnutí o kolaudaci budovy č.p. 337 nebo budovy č.p. 431 nebo vydání jiného rozhodnutí, jehož předmětem bude vydání souhlasu s užíváním budovy č.p. 337 nebo budovy č.p. 431, jakožto bytového domu v kombinaci s nebytovými prostory, mezi smluvními stranami, kterými jsou manželé xx,  jakožto povinní z předkupního práva a město Kroměříž, jakožto oprávněný z předkupního práva, podle předložené zprávy.

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření ve výši 150.000 Kč  pro Collegium musicale z. s. na realizaci akce Letní hudební akademie Kroměříž 2021
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Collegium musicale z. s.,  podle předložené zprávy.

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Sociálním službám města Kroměříže, p. o. Pro účely této smlouvy se movitým majetkem rozumí: vyvýšené záhony, sudy na dešťovou vodu a konve na zalévání, v celkové výši 91.629 Kč, podle předložené zprávy.


XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přesun zbylých finančních prostředků z projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kroměříž II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596 ORG 710 a ORG 1710 z rozpočtu odboru regionálního rozvoje do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 7. 2021, podle předložené zprávy.

 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020

s o u h l a s í

s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, podle předložené zprávy.

 

XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
roční účetní   závěrku města Kroměříže k 31.12.2020 za účetní   období od 1. 1. 2020 do 31.12.2020
2.
závěrečný účet města Kroměříže za rok 2020 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

 

XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
- 2.375,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
  1.954,0 pol. 411 dotace výkon sociální práce
       73,0 pol. 411 dotace výkon sociální práce – Covid odměny
  3.897,0 pol. 411 dotace SPOD
- 3.897,0 pol. 232 návrh dotace SPOD
  1.284,0  pol. 411 kompenzační bonus
  2.243,0 pol. 421 dotace výtahy DS Vážany
22.700,0 pol. 411 SsmK – odměny covid
     102,0 pol. 411 SsmK – antigenní testy
  5.598,0 pol. 232 návrh dotace SsmK
   - 757,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
     757,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
   - 712,0 pol. 232 návrh dotace asistenti prevence kriminality
     712,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality
       92,0 pol. 232 dotace lesní hospodářské osnovy
  -  140,0 pol. 232 návrh dotace domovníci
     140,0 pol. 411 dotace domovníci preventisté
   - 350,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
     350,0 pol. 421 dotace prevence kriminality
- 1.834,0 pol. 232 návrh dotace snížení energetické náročnosti Lutopecká 
  1.834,0 pol. 421 snížení energetické náročnosti Lutopecká
   - 668,0  pol. 232 návrh dotace Polyfunkční dům Havlíčkova
     668,0 pol. 421 dotace Polyfunkční dům Havlíčkova
________________________________________________________________________
 31.671,0 příjmy celkem
b)
na straně výdajů:
   - 675,0 pol. 501 dotace výkon sociální péče
       54,0 pol. 501 dotace výkon sociální péče – Covid
       14,0 pol. 503 dotace povinné sociální zabezpečení – Covid
         5,0 pol. 503 dotace zdravotní pojištění – Covid
       60,0 pol. 502 dotace výkon sociální péče
     - 31,0 pol. 503 dotace povinné soc. zabezpečení výkon sociální péče
     - 10,0 pol. 503 dotace zdravotní pojištění výkon sociální péče
       70,0 pol. 513 dotace ochranné pomůcky výkon sociální péče
         5,0 pol. 513 dotace knihy, učební pomůcky výkon sociální péče
       85,0   pol. 513 dotace drobný majetek výkon sociální péče
     - 23,0 pol. 513 dotace materiál výkon sociální péče
       22,0 pol. 516 dotace školení vzdělávání výkon sociální péče
     - 12,0 pol. 516 dotace ostatní služby výkon sociální péče
       16,0 pol. 517 dotace programové vybavení výkon sociální péče
       42,0 pol. 517 dotace cestovní náhrady výkon sociální péče 
28.400,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže
       92,0 pol. 516 dotace lesní hospodářské osnovy
   - 900,0 pol. 536 vratka komunitní plánování /místní agenda 21
     900,0 pol. 536 vratka místní agenda 21
     150,0 pol. 522 Collegium musicale z. s.
       37,0 pol. 517 vratka VAK
  4.440,0 pol. 516 odstranění objektů v lokalitě  U Zámečku III. etapa
22.000,0  pol. 612 parkovací dům
  1.210,0 pol. 613 výkupy pozemků
  1.500,0 pol. 517 rekonstrukce rozvodů vody Nitranská 4091-2
     300,0 pol. 517 plynové kotle Husovo nám. 534
       80,0 pol. 612 klimatizace výtahu Husovo nám. 534
     130,0 pol. 517 okna Trávník 138
     490,0 pol. 612 zastřešení Těšnovice Žlíbek
     500,0 pol. 620 KTS příplatek mimo základní kapitál – bezpečné přechody
- 3.614,0 pol. 513-522 projekt MAP
  3.614,0 pol. 513-522 projekt MAP
       50,0 pol. 549 kastrační program
     - 85,0 pol. 533 DK – účelové akce Majáles
   - 110,0 pol. 533 DK – účelové akce Hanácký den
   - 140,0 pol. 533 DK – účelové akce Den dětí
       60,0 pol. 533 DK – účelové akce Brána do prázdnin
     275,0 pol. 533 DK – účelové akce Čtvrtky na Velkém
     120,0 pol. 516 regenerace hřiště Těšnovice
_________________________________________________________________________
 59.121,0 výdaje celkem

c)
financování
výdej
27.450,0 zapojení zůstatku BU
d)
 rekapitulace:
 817.546,-  příjmy celkem
 985.384,-  výdaje celkem
-167838,- saldo příjmů a výdajů
 167.838,-  financování

 

XXX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu se zákonem o obcích a  stanovami společnosti BIOPAS,  spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti  BIOPAS, spol.  s  r. o. dne  22. června 2021.

 

XXXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 3/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu, podle předložené zprávy.


XXXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rada města Kroměříže.

 


   Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

 

     Mgr. Daniela Hebnarová                        Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže              místostarosta města Kroměříže