Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 21.04.2021 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. dubna 2021


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. dubna 2021:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2715/4 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky
2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1164 v k. ú. Hradisko
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1259 v k. ú. Hradisko
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko
2/6 Prodej pozemku parc. č. 307/3 v k. ú. Bílany
2/7 Nabytí části pozemků v k. ú. Kroměříž a v k. ú. Miňůvky z vlastnictví Arcibiskupství olomouckého
2/8 Nabytí pozemků st. parc. č. 6226/1, parc. č. 979/43, parc. č. 3659/1, parc. č. 3659/2 a parc. č. 3659/3 v k. ú. Kroměříž (Kníhovna Kroměřížska)
2/9 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3089/2 v k. ú. Kroměříž (Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul)
2/10 Podání žádosti o převod pozemků v areálu Bajda do vlastnictví města Kroměříže
2/11 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 333/10 v domě č. pop. 3338 v ul. Havlíčkova
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Schválení dotací I. výzva 2021 – žádosti nad 50 tis. Kč
3/2 Finanční příspěvek pro Hortus Moraviae, z. s.
3/3 Rozpočtová opatření
4. Různé
4/1 Změna názvu příjemce dotace a statutárního zástupce organizace Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků a o nočním klidu
4/3 Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
4/4 Prostorové umístění sportovní haly
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. dubna 2021 ve složení:
Ing. Blanka Šimůnková - předsedkyně
MUDr. Tomáš Třasoň - člen
Mgr. Dalibor Mráz - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže  po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku parc. č.   2715/4 – ostatní plocha  o výměře cca   80 m2    v k. ú.  Kroměříž.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku  parc. č. 1178/1 – orná půda    o výměře 4.482 m2      v k. ú.    Postoupky.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   pozemku  parc. č. 1164 - orná půda    o výměře 280 m2  v k. ú. Hradisko.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 1259 – ostatní plocha   o výměře 258 m2       v k. ú.   Hradisko.


VII.
  
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 195 – ostatní plocha   o výměře cca  30 m2    v k. ú.   Hradisko.   


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí   částí   pozemků    parc. č.   4633 – orná půda o výměře cca 2505  m2,  parc.  č. 4635 – orná půda  o výměře cca 3069  m2,  parc. č. 4643 – orná půda  o výměře  cca 2307  m2       a  parc. č. 4899 – ostatní plocha   o výměře cca 69 m2,  vše   v k. ú. Kroměříž  a pozemku parc. č.           568 - orná půda o výměře cca 629 m2  v k. ú. Miňuvky  z vlastnictví    Arcibiskupství olomouckého, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc  do vlastnictví města Kroměříže za smluvní     kupní cenu  100 Kč/m2, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.
Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku   st. parc. č. 6226/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1972 m2   v k. ú. Kroměříž a pozemků   parc. č. 979/43  o výměře 663 m2,  parc.  č. 3659/1 o výměře 60 m2, parc. č. 3659/2 o výměře 47 m2   a  parc. č. 3659/3  o výměře 3 m2,  vše  ostatní plochy v k. ú. Kroměříž      z vlastnictví   ČR – Úřadu  pro  zastupování  státu  ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže za kupní cenu  v celkové  výši  3.050.000 Kč.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod    pozemku   parc. č. 3089/2 – ostatní  plocha     o výměře  39 m2  v k. ú.   Kroměříž  z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví  České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul.


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání    žádosti  o úplatný převod pozemků parc. č. 290/2 o výměře 3.850 m2, parc. č. 290/5 o výměře 1.586 m2, parc. č. 290/22 o výměře   1.699 m2,  parc. č. 290/25 o výměře 3.440 m2, parc. č 3384/6 o výměře   22 m2, parc. č. 3748/1 o výměře 186 m2, parc. č. 3384/3 o výměře 496 m2, parc. č. 3384/4 o výměře    4 m2, vše ostatní plochy  v katastrálním území Kroměříž   z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví města Kroměříže.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v  bodě  XI. v usnesení  z XIX. zasedání   Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. listopadu 2012 ve věci převodu podílu o velikosti id. 51/100 na nebytové jednotce č. 3338/10 a příslušejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 3338 a pozemku stpč. 7728, vše v k. ú. Kroměříž z xx  na manžele  xx,  767 01 Kroměříž

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021 takto:

Rozdělení dotací I. výzva 2021

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

účel

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

43/01/21/1

259 300 Kč

124 500 Kč

Provoz a činnost

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

44/02/21/1

193 400 Kč

116 000 Kč

Divadelní fest. L. Cápkové

Kulturní Morava z. s.

61/02/21/1

100 000 Kč

20 000 Kč

Hortus magicus 2021

Rádio Kroměříž s. r. o.

48/02/21/1

68 904 Kč

19 300 Kč

Největší zábava na Moravě

Rádio Kroměříž s. r. o.

48/02/21/1

76 299 Kč

15 300 Kč

Ples Radia Kroměříž

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

09/02/21/1

90 000 Kč

38 700 Kč

Forfest

Vyšší odb. šk. pedagog. a sociální a SPgŠ Kroměříž

81/02/21/1

65 000 Kč

46 200 Kč

Animág

KOMISE CELKEM

 

852 903 Kč

380 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Sportovní komise - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Lodní sporty Kroměříž z. s.

41/01/21/1

100 000 Kč

51 000 Kč

Provoz a činnost

Mažoretky Infinity z. s.

33/01/21/1

100 000 Kč

81 000 Kč

Provoz a činnost

Mažoretky J. Pavlíčkové z. s.

12/01/21/1

254 700 Kč

65 000 Kč

Provoz a činnost

Nohejbalový klub Bajda, z. s.

55/01/21/1

52 000 Kč

28 000 Kč

Provoz a činnost

TK Gradace Kroměříž, z. s.

26/01/21/1

80 000 Kč

76 000 Kč

Provoz a činnost

TC Bajda Kroměříž, z. s.

31/01/21/1

60 000 Kč

56 000 Kč

Provoz a činnost

TJ Těšnovice

46/01/21/1

100 000 Kč

85 000 Kč

Provoz a činnost

TK - Henzély - Swing z. s.

87/01/21/1

400 000 Kč

60 000 Kč

Provoz a činnost

TK - Henzély - Swing z. s.

88/02/21/1

115 500 Kč

40 000 Kč

Národní taneční soutěž

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

29/01/21/1

110 000 Kč

51 000 Kč

Provoz a činnost

Volejbal Kroměříž, z. s.

40/02/21/1

78 000 Kč

47 000 Kč

Mezinárodní turnaj

KOMISE CELKEM

 

1 450 200 Kč

640 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Sportovní komise - volnočasové aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

Jezdecká stáj Al-Kham-Sa, z. s.

47/01/21/1

98 000 Kč

40 000 Kč

Provoz a činnost

Junák - středisko M. Svobody

71/01/21/1

60 000 Kč

33 000 Kč

Provoz a činnost

MRS - odd. rybolovné techniky

5/01/21/1

70 000 Kč

26 000 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

228 000 Kč

99 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

ADRA o. p. s.

80/01/21/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Provoz a činnost

Charita Kroměříž - domácí zdravotní péče

64/01/21/1

100 000 Kč

49 000 Kč

Provoz a činnost

Klubíčko Kroměříž, z. s.

75/01/21/1

125 000 Kč

61 000 Kč

Provoz a činnost

Korálky Kroměříž z. s.

66/01/21/1

122 500 Kč

48 000 Kč

Provoz a činnost

OS ČČK Kroměříž

14/01/21/1

64 900 Kč

29 000 Kč

Provoz a činnost

KOMISE CELKEM

 

472 400 Kč

217 000 Kč

 

 

2.
n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021 těmto žadatelům:

Nepodpořené žádosti I. výzva 2021

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

Komise sportovní - sportovní aktivity

číslo žádosti

požadavek

dotace

 

TK - Henzély - Swing z. s.

88/02/21/1

119 700 Kč

0 Kč

Taneční tábor

TS Henzély, z. s.

89/01/21/1

376 500 Kč

0 Kč

Provoz a činnost

TS Henzély, z. s.

90/02/21/1

152 600 Kč

0 Kč

Letní taneční tábor

 

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

648 800 Kč

0 Kč

 

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 (uvedené údaje v tis. Kč)
rekapitulace:
a)
na straně příjmů:
        757,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
     2.272,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
     1.122,0 pol. 411 dotace projekty škol
        656,0 pol. 411 dotace prevence ztráty bydlení
      - 656,0 pol. 232 návrh dotace prevence ztráty bydlení
        292,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality
     - 292,0 pol. 232 návrh dotace asistenti prevence kriminality
         60,0 pol. 411 dotace VPP
       - 60,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       - 44,0 pol. 232 návrh dotace pěstounská péče
         44,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
    3.978,0 pol. 112 daň z příjmů právnických osob za obce 
  75.296,0 pol. 412 dotace Sociální služby města Kroměříže
- 75.296,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb 
           2,0 pol. 411 dotace sčítání lidu
______________________________________________________________
     8.131,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
  3.029,0 pol. 533 dotace Knihovna Kroměřížska – regionální funkce
  1.122,0 pol. 533 dotace projekty škol
         2,0 pol. 502 dotace OOV sčítání lidu
  3.978,0 pol. 536 daň z příjmů právnických osob za obce  
     242,0 pol. 516 konzultační poradenské služby finanční
   - 242,0 pol. 516 konzultační poradenské služby právní
     - 52,0 pol. 514 úroky a ostatní finanční výdaje
       52,0 pol. 536 úroky a ostatní finanční výdaje
   - 800,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže
     800,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže
- 2.413,0 pol. 522 grantový systém
      762,0 pol. 522 grantový systém kultura, cestovní ruch
      901,0 pol. 522 grantový systém sport
      360,0 pol. 522 grantový systém  volnočasové aktivity
      350,0 pol. 522 grantový systém sociální oblast
        20,0 pol. 522 grantový systém životní prostředí
        20,0 pol. 522 grantový systém školství, výchova a vzdělávání 
   1.000,0 pol. 51-9 krizové řízení
   4.000,0 pol. 613 výkupy pozemků
      500,0 pol. 521 Kroměřížská nemocnice a. s.
_______________________________________________________________________-
 13.631,0 výdaje celkem

c)
financování:
   5.500,0 zapojení zůstatku BU

d)
rekapitulace:

  785.875,-  příjmy celkem
  926.263,-  výdaje celkem
-140.388,- saldo příjmů a výdajů
  140.388,- financování

2.
uzavření darovací smlouvy s příkazem s Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 276 60 532, se sídlem Havlíčkova 660/69,767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu názvu příjemce dotace a statutárního zástupce organizace Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc, IČO 750 95 009, podle důvodové zprávy

r u š í

část usnesení č. XI. z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 11. února 2021 týkající se organizace Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc, IČO 750 95 009, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc, IČO 750 95 009, v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy, podle předložené zprávy.

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu, podle předložené zprávy.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání  jako majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

z m o c ň u j e

 v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871,  Ing.  Jaroslava Adamíka  - člena Zastupitelstva města Kroměříže  k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  19. května 2021 v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Jaroslav Adamík  z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje  Petra Stoklasu – člena Zastupitelstva města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  19. května 2021, a to také v plném rozsahu

u k l á d á

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
19. května 2021 , hlasovat pro:
a) 
schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 19. května 2021 podle předložené pozvánky
b)
v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

   Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

      Mgr. Daniela Hebnarová             Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže