Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 18.02.2021 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. února 2021

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. února 2021:
1. Zahájení
2.
Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky
2/2 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Miňůvky
2/3 Prodej podílu na pozemcích v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště a k. ú. Vésky
2/4 Směna pozemku parc. č. 3121/12 ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 1104/64 ve vlastnictví společnosti Wachal s. r. o., vše v k. ú. Kroměříž
2/5 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž, BKM/8143/2020
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM,  BKM/8545/2020
2/7 Žádost RK Scéna s. r. o. o snížení nájmu
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost rodinného centra Kroměříž, z. s. a Střediska výchovné péče o dotaci
3/2 Rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021
4. Různé
4/1 Dodatek č. 3 směrnice č. 1/2015 Pravidla fungování a financování osadních výborů
města Kroměříže
4/2 Schválení změny přílohy č. 2 zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže,
p. o.
4/3      17.30 hod. – přizvána MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA,  předsedkyně
           představenstva Kroměřížské nemocnice a. s.
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi  pro formulování usnesení z XIX.  zasedání ZMK  konaného 11. února 2021  ve složení:
Ing. Jaroslav Adamík   -  předseda
Ing. Blanka Šimůnková  - členka
MUDr. Miloš Kucián  - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 1134  – orná půda    o výměře  2181 m2        v k. ú.   Postoupky.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny  pozemku  parc. č. 197 – orná půda o výměře  610 m²  v  k. ú.  Miňůvky.   ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemky parc. č. 174 -  ostatní plocha   o výměře 14 m²,  parc. č. 176 -  ostatní plocha   o výměře 254  m²    a   parc. č. 178/8 -  vodní  plocha   o výměře 231 m²,  vše   v    k. ú.  Miňůvky ve vlastnictví xx.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej     

a)
podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 470/6 – zahrada o výměře 252 m2 a podílu o velikosti  id.  2/48   na   pozemku parc. č. 470/14 -  orná půda    o výměře 145 m2,  oba v k. ú.  Jarošov u Uherského Hradiště pro město Uherské Hradiště,  Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště  za    cenu  podle znaleckého posudku č. 2076/68/20 ze dne 20. 10. 2020, která činí 12.276 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.
 
b)
podílu o velikosti id. 1/6 na pozemku parc. č. 602  -  orná půda    o výměře 1.127 m²  v k. ú.  Vésky    pro město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště  za    cenu  podle znaleckého posudku č. 2076/68/20 ze dne 20. 10. 2020, která činí 12.972 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu  pozemku  parc. č. 3121/12 – orná půda o výměře  12.366 m²  v    k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za  pozemek parc. č. 1104/64 – ostatní plocha   o výměře 2.562 m²    v    k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví společnosti Wachal s. r. o., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž.  
Město Kroměříž doplatí společnosti  Wachal s. r. o. rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků, a to konečnou částku  3.528 747 Kč,  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.
Směnná smlouva bude obsahovat tyto podmínky:

A. Hodnota pozemků pro vypořádání jejich směny bude stanovena tak, že pozemek parc. č. 3121/12 bude oceněn na částku 300 Kč/m2, tj. na konečnou cenu 3.709.800 Kč a pozemek parc. č. 1104/64 bude oceněn na částku 2.335  Kč/m2 bez DPH,  ke které bude připočtena DPH ve výši 21 %,    tj. 5.982.270  Kč bez DPH. Konečná cena pozemku p. č. 1104/64 tak činí 7.238.546,70 Kč.
Konečnou cenou se pro tuto smlouvu rozumí cena, která nebude dále navyšována o daň z přidané hodnoty. Z rozdílu konečných cen je stanoven doplatek společnosti Wachal s. r. o.
 
B. Město Kroměříž provede na své náklady změnu územního plánu města Kroměříže tak, aby  bylo možné u pozemku  parc. č. 3121/12 provést změnu druhu pozemku z  orné půdy na zastavěnou plochu a nádvoří či ostatní plochu, aby bylo možné požádat o vynětí tohoto pozemku ze zemědělského půdního fondu a aby bylo možné zde realizovat výstavbu skladové haly a manipulační plochy (cesty) bezprostředně navazující na areál prodejny stavebnin nacházející se na sousedních pozemcích parc. č. 1761/3 a 1763/2. V navazujících řízeních spojených se stavebním záměrem obchodní společnosti WACHAL s. r. o. pak město Kroměříž nebude vznášet žádné námitky, bude-li stavební záměr splňovat požadavky stanovené platnými právními předpisy.

C. V případě, že nebudou naplněny podmínky pod písm. B. výše, bude obchodní společnost WACHAL s.r.o. oprávněna požadovat, aby bylo vlastnické právo k pozemku parc. č. 3121/12 převedeno zpět na město Kroměříž s tím, že město Kroměříž v důsledku takto sjednaného zrušení jeho části závazku převést vlastnické právo k pozemku parc. č. 3121/12 výměnou za převedení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1104/64 doplatí obchodní společnosti WACHAL s. r. o. zbývající část ceny za  pozemek  parc. č. 1104/64 v k. ú. Kroměříž ve výši 3.709.800 Kč. V takovém případě se bude postupovat, jako by uzavřená směnná smlouva měla povahu smlouvy kupní, kterou obchodní společnost WACHAL s. r. o. převádí za úplatu uvedenou v písm. A. výše pozemek parc. č. 1104/64 na město Kroměříž.

D. Společnost WACHAL s. r. o. souhlasí s tím, aby v případě, že by do 10 let po převodu vlastnického práva k pozemku parc. č. 3121/12 chtěla  tento převést na třetí osobu, nabídla pozemek parc. č. 3121/12 přednostně ke koupi městu Kroměříž, tj. obchodní společnost WACHAL s. r. o. souhlasí s tím, aby bylo k pozemku parc. č. 3121/12   zřízeno na dobu 10 let od jeho převodu předkupní právo ve prospěch města Kroměříž.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/8143/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku    p.  č. 1279   v k. ú. Hradisko.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/8545/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  p. č. 282/9   v k. ú. Bílany.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného společnosti RK Scéna s. r. o., IČO 282 92 537, podle předložené zprávy.


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč  pro Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné péče se sídlem Kollárova 658/13, Kroměříž na částečnou úhradu mzdových nákladů pedagogických pracovníků ve Středisku výchovné péče
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a Rodinným centrem Kroměříž, z. s. a Střediskem výchovné péče, Kollárova 658/13, Kroměříž, IČ 044 12 672, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů pedagogických pracovníků ve Středisku výchovné péče, podle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem níže uvedeným žadatelům v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021 včetně uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli a příspěvku zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci, podle předložené zprávy:

 

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z. s., Nivy II/5358, 760 01 Zlín, IČO 005 68 813

089263/2020

-

40 000 Kč

Terénní programy

65 834 08

40 000 Kč

Astras, o. p. s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609

089672/2020

-

143 000 Kč

Azylový dům pro muže

88 681 14

60 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum ADAM

19 672 89

83 000 Kč

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 708 50 992

089227/2020

-

31 000 Kč

Odborné sociální poradenství

52 619 87

29 000 Kč

Intervenční centrum – ambulantní, terénní

18 317 26

2 000 Kč

Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČO 253 00 083

090037/2020

-

47 000 Kč

Sociální rehabilitace – terénní a ambulantní

87 039 25

47 000 Kč

Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, IČO 004 45 355

090022/2020

-

300 000 Kč

Domov sv. Kříže Kroměříž – domov pro seniory

92 903 41

300 000 Kč

Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675/4, 760 01 Zlín, IČO 008 39 281

089098/2020

-

73 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

29 194 61

19 000 Kč

Krizová pomoc

91 601 87

54 000 Kč

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1,

767 01 Kroměříž, IČO 181 89 750

090174/2020

-

1 534 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

60 482 42

168 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem

84 380 12

54 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba

89 065 31

7 000 Kč

Charitní pečovatelská služba

20 069 98

836 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus

89 590 07

113 000 Kč

Osobní asistence

14 913 24

232 000 Kč

Sociální poradna

99 243 94

98 000 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada

25 418 97

10 000 Kč

Terénní program Plus

15 875 24

16 000 Kč

Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 613 83 198

089719/2020

-

5 000 Kč

Telefonická krizová pomoc

18 420 29

5 000 Kč

Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 269 40 931

087022/2020

-

787 000 Kč

Pečovatelská služba

17 958 88

787 000 Kč

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž,

IČO 293 14 747

 

-

96 000 Kč

Odborné sociální poradenství

090277/2020

22 219 03

38 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením

090279/2020

33 673 01

31 000 Kč

Tlumočnické služby

090278/2020

62 214 07

27 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 044 12 672

090140/2020

-

275 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

43 124 66

275 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc,  IČO 750 95 009

089733/2020

 

-

10 000 Kč

Raná péče

47 559 53

10 000 Kč

Sociální služby Pačlavice, p. o., Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice, IČO 750 79 771

 

-

33 000 Kč

Domov se zvláštním režimem

91 254 98

23 000 Kč

Domov pro seniory

55 122 54

10 000 Kč

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, IČO 000 92 096

089793/2020

-

51 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice

71 572 77

4 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník – Chvalčov

50 014 73

3 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

79 558 79

4 000 Kč

Chráněné bydlení Kroměříž

69 521 61

30 000 Kč

Domov pro seniory Nezdenice

59 450 10

10 000 Kč

Společnost Podané ruce o. p. s., Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČO 605 57 621

089001/2020

-

269 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

73 149 19

261 000 Kč

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

66 511 92

8 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 653 99 447

089327/2020

-

17 000 Kč

Odborné sociální poradenství

25 004 01

6 000 Kč

Sociálně aktivizační služby

 

20 268 00

11 000 Kč

VČELKA sociální služby o. p. s., Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, IČO 247 32 915

090288/2020

-

11 000 Kč

Pečovatelská služba

31 834 36

11 000 Kč

Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 229 01 531

088994/2020

-

10 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

75 601 10

10 000 Kč

 

 

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430

 

088570/2020

-

3 668 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Strom života

46 441 58

380 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Vážany

94 440 30

161 000 Kč

Domov se zvláštním režimem U Moravy

88 270 41

134 000 Kč

Domov pro seniory U Kašny

96 061 64

625 000 Kč

Domov pro seniory u Moravy

51 153 74

666 000 Kč

Domov pro seniory Vážany

99 870 41

854 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

12 543 23

322 000 Kč

Denní stacionář

69 624 38

80 000 Kč

Podpora samostatného bydlení

58 694 88

211 000 Kč

Chráněné bydlení Květná

38 154 05

37 000 Kč

Odlehčovací služby - pobytová

19 364 83

23 000 Kč

Sociálně terapeutické dílny Hanáček

53 890 49

175 000 Kč

 


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
- 38.500,0 pol. 111 daňové příjmy – závislá činnost
    1.500,0 pol. 111 daňové příjmy – OSVČ
    1.000,0 pol. 111 daňové příjmy – z kapitálových výnosů
  35.000,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
    1.000,0 pol. 112 daňové příjmy – právnické osoby
       452,0 pol. 222 vratky transferů SsmK
       342,0 pol. 222 finanční vypořádání
       516,0 pol. 411 dotace MŠ Mánesova – Dětská skupina
         60,0 pol. 411 dotace VPP
       - 60,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       748,0 pol. 411 dotace Asistenti prevence kriminality 
     - 748,0 pol. 232 návrh dotace Asistenti prevence kriminality
    1.200,0 pol. 411 dotace pěstouni
 - 1.200,0 pol. 232 návrh dotace pěstouni___________________
    1.310,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
     452,0 pol. 536 vratky transferů SsmK
     516,0 pol. 533 MŠ Mánesova – Dětská skupina
     185,0 pol. 514 úroky a ostatní finanční výdaje
       23,0 pol. 533 Dětské centrum Zlín, p. o.
20.400,0 pol. 613 výkupy pozemků______________
21.576,0 výdaje celkem

c)
financování:
příjem
22.496,0 zapojení zůstatků BU
výdej
  2.230,0 splátka půjčky SFŽP

d)
rekapitulace:
  777.744,-  příjmy celkem
  912.632,-  výdaje celkem
- 134.888,-  saldo příjmů a výdajů
  134.888,-  financování
-10-

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Dětským centrem Zlín, p. o., IČ 008 39 281, se sídlem Burešov 3675, 760 01 Zlín

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek  č. 3 ke směrnici č. 1/2015 Pravidla pro  fungování  a financování  osadních  výborů  města Kroměříže, podle předložené  zprávy.


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 2 k zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA          Vratislav Krejčíř 
místostarosta města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže