Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 17.12.2020 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. prosince 2020


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. prosince 2020:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru  prodeje části pozemku parc. č. 803/2 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje částí   pozemků v k. ú. Trávník
2/3 Prodej pozemku parc. č. 2771/12 v k. ú. Kroměříž
2/4 Nabytí části pozemku parc. č. 40/9 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/5 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva ke nemovité věci mezi ČR – UZSVM a městem Kroměříž (id. ½ parc. č. 1590/2)
2/6 Změna v bodě č. IV. v usnesení ze XIV. zasedání ZMK konaného 25. června 2020
2/7 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž  a ENERGO IPT s. r. o.
2/8 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž mezi městem a KS HOLDING s. r. o.
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Schválení kupní smlouvy na koupi vozidla LIAZ CAS K25 pro JSDH Kroměříž
3/2 Členství ve spolku Otevřená města, z. s.
3/3 Žádost spolku Klubíčko Kroměříž, z. s.
3/4 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2021
3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
3/6 Mimořádné navýšení příspěvku zřizovatele na terénní odlehčovací službu Chůvičky poskytovanou  Sociálními službami města Kroměříže
3/7 Rozpočet města Kroměříže na rok 2021
4. Různé
4/1 Změna přílohy č. 2 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
4/2 Zdravotní plán města Kroměříže 2020 – 2022
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 10/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místních poplatcích
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 11/2020, o místním poplatku ze psů
4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 12/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4/6 Cena města Kroměříže
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení z XVIII. zasedání ZMK  konaného 10. prosince 2020 ve složení:

Ing. Petr Komínek  -  předseda
Jarmila Slováková - členka
MUDr. Richard Kreml - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku parc. č. 803/3 – ostatní plocha  o výměře cca  82 m2     v k. ú. Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  částí  pozemků parc. č. 505 – ostatní plocha  o výměře cca  240 m2, parc. č. 507 – ostatní plocha  o výměře cca  240 m2 a parc. č. 575 – vodní  plocha  o výměře cca  240 m2, vše   v k. ú. Trávník.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   pozemku     parc. č. 2771/12 -  ostatní plocha  o výměře  172 m2     v k. ú.   Kroměříž  pro pana Františka Nezdařila, bytem   Josefa Homoly 3723/1, 767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m2,  t. j. celkem   275 200 Kč,  k níž bude připočtena platná DPH, splatnou jednorázově  po podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí   části   pozemku  parc. č. 40/9 – zahrada  o výměře cca  25 m²   v k. ú. Drahlov u Jarohněvic  z vlastnictví    MUDr. Alexandra Stulíka     (resp. právní nást.  Alexandry Kejvalové, bytem Spáleniště 55, 518 01 Dobruška)  a Bronislavy Stulíkové, bytem Albertova 3983/6 76701 Kroměříž      za   smluvní kupní cenu  500 Kč/m2,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady města Kroměříže.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 5457/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  podílu o velikosti ½ na pozemku    p. č. 1590/2  v k. ú. Kroměříž.


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e
změnu v bodě  IV.  v   usnesení  ze  XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříž konaného  25. června 2020, a to takto: místo: „ … ve věci  převodu   bytové jednotky  3346/5 …“  bude uvedeno  „ …ve věci  převodu   bytové jednotky  3274/6…“

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu č. 02/2020  k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu sedmi rodinných domů mezi městem Kroměříž a ENERGO IPT s. r. o., Sušilova 602/13 Veveří, 602 00 Brno, podle předložené zprávy. 


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
směnu    pozemků ve vlastnictví města Kroměříže, a to parc. č. 989/42 o výměře 243 m2, parc. č. 989/44 o výměře 44 m2, parc. č. 989/46 o výměře 16 m2, parc. č. 989/47 o výměře 4 m2, parc. č. 989/49 o výměře 168 m2, parc. č. 989/51 o výměře 192 m2, parc. č. 989/53 o výměře 42 m2, parc. č. 989/54 o výměře 3 m2, parc. č. 989/55 o výměře 129 m2, parc. č. 989/56 o výměře 15 m2, parc. č. 989/57 o výměře 19 m2, parc. č. 989/59 o výměře 24 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž  a částí pozemků parc. č. 116/6 o výměře cca 245 m2 a  parc. č. 989/1  o výměře cca 6 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Kroměříž za pozemky ve vlastnictví společnosti KS HOLDING s. r. o., IČ: 262 35 404, se sídlem Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to:  parc. č. 1115/1 – orná půda o výměře 1957 m2, parc. č. 1115/35 – ostatní plocha  o výměře 478 m2 ,  parc. č. 1116/10 -  orná půda o výměře 92 m2   v k. ú. Kroměříž  a  části pozemku parc.č. 1116/8 – orná půda  o výměře cca 7291 m2, vše  v k. ú. Kroměříž.
Město Kroměříž doplatí  společnosti KS HOLDING s. r. o., rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků, a to  ve výši 17 336 000 Kč, po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.
znění a uzavření směnné smlouvy s doplatkem mezi městem  Kroměříž a   společností  KS HOLDING s. r. o.,  podle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  kupní smlouvy na koupi vozidla LIAZ CAS K25, typ 101.560, SPZ 2H2 60 29, za kupní cenu 140.500  Kč, mezi obcí Hajnice, IČ: 002 77 827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice (prodávající) a městem Kroměříž, IČ: 002 87 351, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž (kupující), podle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
podání přihlášky o řádné členství ve spolku Otevřená města, z. s. , Malinovského náměstí 624/3, Brno - město, 602 00 Brno, IČO: 051 29 061
b)
výši ročního členského příspěvku za město Kroměříž  43.000 Kč v případě, že město Kroměříž bude přijato za člena spolku Otevřená města, z. s.

s o u h l a s í

s nasazením webové aplikace https://www.cityvizor.cz


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

a)
převedení nevyčerpaných finančních prostředků dotací ve výši 19.300 Kč, které spolek Klubíčko Kroměříž, z. s., obdržel na pořádání akcí, na provoz a činnost spolku v roce 2020, podle předložené zprávy
b)
uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotací č. 40/01/20/1


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2021, podle předložené zprávy

b)
zveřejnění Programů města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2021, podle předložené zprávy

c)
Metodiku města Kroměříže pro poskytování dotací verzi 1.4, podle předložené zprávy

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 (uvedené údaje v tis. Kč)
a)
na straně příjmů:
         58,0 pol. 411 dotace VPP
       - 58,0 pol. 232 návrh dotace VPP
           9,0 pol. 411 dotace SDH
    5.000,0 pol. 111 závislá činnost a funkční požitky
  10.000,0 pol. 121 DPH
    1.000,0 pol. 232 příjem Ekokom
  - 6.000,0 pol. 112 právnické osoby
- 10.000,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací
        -  5,0 pol. 411 dotace ZŠ Slovan
        269,0 pol. 222 vratka předfinancování projektu Knihovny Kroměřížska
    -  577,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
        782,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
   - 1.000,0 pol. 232 návrh dotace revitalizace nám. Míru
     1.029,0 pol. 421 dotace revitalizace nám. Míru
        216,0 pol. 411 dotace Agenda 21
      - 216,0 pol. 232 návrh dotace Agenda 21
     2.400,0 pol. 421 dotace ZŠ Oskol – vzduchotechnika
   10.157,0 pol. 411 dotace Sociální služby měsa Kroměříže – Covid 19
        812,0 pol. 411 dotace Sociální služby města Kroměříže – demence
      - 350,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
        350,0 pol. 421 dotace prevence kriminality
     8.949,0 pol. 412 dotace Sociální služby města Kroměříže – provoz
   - 8.160,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
_________________________________________________________________________ 
   14.665,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
       205,0 pol. 533 dotace Knihovna Kroměřížska – regionální funkce
       789,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – provoz
  10.157,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – Covid 19
       812,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – demence
           9,0 pol. 513 dotace SDH
- 10.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
         50,0 pol. 522 JS A1-Kham-Sa, z. s.
         18,0 pol. 522 BC Bruiser Kroměříž z. s.
     - 125,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – projekty 
  - 2.160,0 pol. 590 rezerva nerozpočtovaných výdajů
     - 500,0 pol. 590 rezerva nerozpočtovaných výdajů KU
     - 900,0 pol. 612 mobilní kluziště
  - 2.620,0  pol. 612 Skatepark – vybavení
  - 5.100,0 pol. 517 komunikace Gorkého
     - 582,0 pol. 513 nová zařízení dětských hřišť
       488,0 pol. 612 herní prvky dětská hřiště
         94,0 pol. 612 oplocení dětské hřiště Postoupky
       - 77,0 pol. 516 hřiště
         77,0 pol. 612 hřiště Vážany – rozvaděč
       128,0 pol. 517 oprava chodníku Francouzská
     - 128,0  pol. 612 přístřešek sportovní areál Postoupky
  - 1.500,0 pol. 517 oprava lávky pro pěší přes Moravu
  - 1.300,0 pol. 517 oprava ciferníku věžních hodin
  - 1.565,0 pol. 611 územní plán
     - 700,0 pol. 516 smuteční síň
  - 4.000,0 pol. 612 polyfunkční dům Havlíčkova
- 29.000,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti Lutopecká 1422/1a
- 25.000,0 pol. 612 parkovací dům
_________________________________________________________________
- 72.430,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:

 754.670,-  příjmy celkem
 783.760,- výdaje celkem
- 29.090,-  saldo příjmů a výdajů
  29.090,-  financování

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy s uchazeči:
- BC Bruiser Kroměříž z. s. se sídlem U Rejdiště 3726/3, 767 01 Kroměříž
- JS Al-Kham-Sa, z. s. se sídlem Zlámanka 17, 767 01 Kroměříž

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

mimořádné navýšení příspěvku své zřízené příspěvkové organizaci Sociální služby města Kroměříže, p. o. Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, pro rok 2021, určeného na financování terénní odlehčovací služby Chůvičky, podle předložené zprávy.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
Rozpočet města Kroměříže na rok 2021  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I.    Daňových příjmů               430.000,-     
Třída II.   Nedaňových příjmů           295.212,-
Třída III.  Kapitálových příjmů                500,-
Třída IV. Přijatých transferů                50.722,-
Příjmů celkem                                     776.434,-

Třída V. Běžných výdajů                    700.755,- 
Třída VI. Kapitálových výdajů           190.301,-             
Výdajů celkem                                    891.056,-
Salda příjmů a výdajů                       - 114.622,-   
Financování                                         114.622,-

2.
Soustavu:
- povinných výdajů k spolufinancování programů EU
- finančních vztahů k jiným osobám
- závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2021
 specifikovaných v příloze č. 1 (uvedené údaje v tis Kč)

3.
Poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli
 (uvedené údaje v tis Kč):
   400,- Rodinné centrum Kroměříž, z. s. SVP, se sídlem Kroměříž, Kollárova 658/13 
     60,- Astras, o. p. s  se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
   100,- Andělé Stromu života, p. s. se sídlem Nový Jičín, Kostelní 71/37  
   200,- Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
   200,- TJ Sokol Kroměříž, se sídlem Kroměříž, 1. máje 214
     70,- TJ Sokol Postoupky, se sídlem Kroměříž, Postoupky 67
1.700,- SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19 
1.550,- HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
   800,- TJ Slavia Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 2590/6
   500,- SK Hanácká Slavia Kroměříž a. s., se sídlem Kroměříž. Obvodová 3607/19
   200,- Zatoulané štěstí, z. s. se sídlem  Kroměříž, Kojetínská 1175/42
     40,-  Radomír Zlámal, se sídlem Kroměříž, Skaštice 16
   100,- Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69
   100,- Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul,    
            Středisko: Nemocnice Milosrdných sester, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1553
4.
Střednědobý výhled rozpočtu města Kroměříže na roky 2022-25, podle předložené zprávy

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 2 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dokument Zdravotní plán města Kroměříže 2020 – 2022, podle předložené zprávy.


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 10/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o místních poplatcích, ze dne 28. 5. 2020, podle předložené zprávy.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 11/2020, o místním poplatku ze psů, podle předložené zprávy.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 12/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podle předložené zprávy.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

Cenu města Kroměříže za rok 2020 PhDr. Stanislavu Kratochvílovi, CSc.


XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                        Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže