Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 06.11.2020 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 3. listopadu 2020


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 3. listopadu 2020:
1.  Zahájení
2.  Příspěvek Kroměřížské nemocnici a. s.
3.  Dar Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o., Kroměříž
4.  Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže
5.  Různé

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

příspěvek pro Kroměřížskou nemocnici a. s., se sídlem Havlíčkova 660/89, 76701 Kroměříž, IČ 276 60 532 ve výši 300.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020, a to formou darovací smlouvy. Finanční prostředky budou uvolněny na vrub položky 5901 - rozpočtová rezerva nerozpočtovaných výdajů.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup dvou přístrojů NOCOSPRAY a jejich převod formou darovací smlouvy pro výjezdovou základnu oblasti Kroměříž Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje  p. o., se sídlem Peroutkovo nábřeží 434,  760 01 Zlín, IČ 621 82 137.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
        65,0 pol. 411 dotace VPP
      - 65,0 pol. 232 návrh dotace VPP
      - 66,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
        66,0 pol. 411 dotace na výkon sociální práce
        32,0 pol. 412 dotace Sociální služby města Kroměříže – denní stacionář
        58,0 pol. 411 dotace sčítání lidu 
   1.026,0         pol. 412 dotace Sociální služby města Kroměříže - provoz
 - 1.026,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
_______________________________________________________________________
         90,0 příjmy celkem
b)
na straně výdajů:
        32,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – denní stacionář
        58,0 pol. 501 dotace sčítání lidu
      300,0 pol. 521 Kroměřížská nemocnice a. s.
      140,0 pol. 612 přístrojové vybavení pro ZZS Zlínského kraje p. o. 
    - 440,0 pol. 590 rezerva nerozpočtovaných výdajů
________________________________________________________________________
         90,0 výdaje celkem
c)
rekapitulace:
  740.005,- příjmy celkem
  856.190,- výdaje celkem
- 116.185,- saldo příjmů a výdajů
  116.185,- financování

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                     Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže