Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 23.10.2020 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. října 2020


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. října 2020:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1701/1 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej části pozemku stpč. 8123 v k. ú. Kroměříž
2/3 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/2012 uzavřené mezi městem Kroměříž
 a M. Komínkem
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Akce obnovy v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021
3/2 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
3/3 Žádost spolku Volleyball Club Kroměříž, z. s. o dotaci
3/4 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021
3/5 Smlouva o odepisování technického zhodnocení na majetku města
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
4. Různé
4/1 Projednání stížnosti
4/2 Žádost Českého svazu pro film a video o poskytnutí kroměřížských tolarů
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení z XVI.  zasedání ZMK  konaného 15. října   2020 ve složení:

Ing. Jan Hašek   -  předseda
Jiří  Kašík      - člen
Petr Stoklasa - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku parc. č. 1701/1 – ostatní plocha o výměře cca 23 m2   v k. ú. Kroměříž.  


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  části    pozemku  st. parc. č. 8123- zastavěná plocha a nádvoří    o výměře cca 14 m2      v k. ú.   Kroměříž  pro společnost  Developer Zlín       s. r. o.  se sídlem Náves 56, 760 01 Zlín – Prštné       za   smluvní kupní cenu  1.600   Kč/m2,   k níž  bude připočtena platná DPH,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/2012 uzavřené mezi městem Kroměříž a xx, podle předložené zprávy.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rekapitulaci akcí připravovaných  v Programu regenerace MPR na rok 2021, které budou financovány z Programu regenerace MPR.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 534.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2020 mezi městem Kroměříž a společností JMK s. r. o., se sídlem P. Bezruče 985, 768 24 Hulín, IČ 282 83 813, zastoupenou xx, na objekt Dům - Vodní 55 (obnova vnějších omítek - restaurování), podle předložené zprávy

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 359.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2020 mezi městem Kroměříž a společností JMK s. r. o., se sídlem P. Bezruče 985, 768 24 Hulín, IČ 282 83 813, zastoupenou xx, na objekt Dům - Vodní 55 (repase oken, výkladce), podle předložené zprávy

3.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 557.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2020 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo náměstí 5/3, 767 01 Kroměříž, IČ 652 68 831, zastoupenou xx, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování vitrážového okna č. 3), podle předložené zprávy.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč  pro Volleyball Club Kroměříž, z. s., Třasoňova 3344/8a, Kroměříž na tréninkovou přípravu a utkání v roce 2020
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a Volleyball Clubem Kroměříž, z. s., Třasoňova 3344/8a,  Kroměříž, IČ 479 30 071, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč na tréninkovou přípravu a utkání v roce 2020, podle předložené zprávy.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. 
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021, podle předložené zprávy.
2. 
Vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021, podle předložené zprávy.
3. 
Objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2021 ve výši 7 400 000 Kč, určených poskytovatelům sociálních služeb, podle předložené zprávy.
4. 
Časový harmonogram Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2021, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas, podle předložené zprávy, s odepisováním provedeného technického zhodnocení na budovách města Kroměříže pro Kroměřížské technické služby s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959, PSČ 767 01 Kroměříž. 


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 (uvedené údaje v tis. Kč)
a)
na straně příjmů:
     89,0 pol. 411 dotace VPP
   - 89,0 pol. 232 návrh dotace VPP
 - 596,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
   149,0 pol. 412 dotace ZŠ Oskol – Obědy do škol
     12,0 pol. 421 dotace Škola pro všechny, věda hrou
       8,0 pol. 411 dotace Škola pro všechny, věda hrou
3.173,0 pol. 411 dotace SsmK Covid 19 – odměny pracovníků
   174,0 pol. 411 dotace ZŠ Slovan – Dětský klub
     40,0 pol. 232 přeshraniční spolupráce KM – Ružomberok
______________________________________________________________
2.960,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
 - 200,0 pol. 501 dotace platy OSPOD
 - 448,0 pol. 501 dotace platy výkon sociální práce
   384,0 pol. 501 platy zaměstnanců
     21,0  pol. 502 dotace platy OSPOD
   - 61,0 pol. 503 dotace platy OSPOD
 - 114,0 pol. 503 dotace platy výkon sociální práce
   - 40,0 pol. 503 dotace platy výkon sociální práce
   - 18,0 pol. 503 dotace platy OSPOD
   - 13,0 pol. 513 dotace nákup materiálu OSPOD
   - 15,0 pol. 513 dotace nákup materiálu výkon sociální práce
   - 35,0 pol. 515 dotace OSPOD teplo
   - 50,0 pol. 516 dotace služby OSPOD
   - 10,0 pol. 516 dotace služby výkon sociální práce
       3,0 pol. 517 dotace výkon sociální práce
     45,0   pol. 532 Mikroregion Kroměřížsko
   174,0 pol. 533 dotace ZŠ Slovan – Dětský klub
   149,0 pol.533 dotace ZŠ Oskol – Obědy do škol
3.173,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – Covid 19
     15,0 pol. 522 Volleyball Club Kroměříž
__________________________________________________________________
2.960,0   výdaje celkem

   
 Rekapitulace:
  739.915  příjmy celkem
  856.100  výdaje celkem
- 115.185  saldo příjmů a výdajů
  115.185  financování


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpověď na stížnosti ze dne 8. 9. 2020 a ze dne 11. 9. 2020, podle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

XIV.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání
s c h v a l u j e
udělení kroměřížských tolarů oceněným účastníkům celonárodní filmové soutěže ARSfilm amatérů Kroměříž 2020 takto:
Velká cena města Kroměříže: 1 x zlatý kroměřížský tolar
Cena poroty: 1 x stříbrný kroměřížský tolar
Hlavní cena v každé ze čtyř soutěžních kategorií: 4 x bronzový kroměřížský tolar

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                    Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže