Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 18.09.2020 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž
U S N E S E N Í

z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. září 2020


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. září 2020:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 876/1, parc. č. 937/10 a parc. č. 937/27, vše v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 2353/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1586/8 v k. ú. Kroměříž
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 1534/2 v k. ú. Kroměříž
2/5 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – UZSVM a městem Kroměříž, parc. č. 1052/2 v k. ú. Kroměříž
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – UZSVM a městem Kroměříž, parc. č. 1613/4 v k. ú. Kroměříž
2/7 Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky od SBD Dolmen – bytové družstvo 
2/8  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro TC Bajda Kroměříž, z. s.
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost Zemského hřebčince Tlumačov s. p. o. o dotaci
3/2 Rekonstrukce skateparku
3/3 Rozpočtové opatření – neinvestiční účelová dotace pro kočičí útulek „Zatoulané štěstí“
3/4 Schválení dotací k žádostem o dotace nad 50.000 Kč – II. výzva 2020
3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
4. Různé
4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 8/2020
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže   konaného 10. září  2020 ve složení:

Ing. Michal Kostka   - předseda
Jarmila Slováková   -  členka
MUDr. Yvonna Smělíková - členka

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  částí  pozemků parc. č. 876/1- vodní plocha o výměře cca  14 m2 , parc. č. 937/10 – ostatní plocha  o výměře cca  83 m2  a parc. č. 937/27 – zahrada  o výměře cca  38 m2, vše v k. ú. Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku parc. č. 2353/1 – orná půda  o výměře cca  50 m2    v k. ú. Kroměříž.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku parc. č. 1586/8 – ostatní plocha  o výměře cca  55 m2    v k. ú. Kroměříž.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí    pozemku  parc.  č.  1534/2 – ostatní plocha  o výměře 2.109 m2   v   k. ú.   Kroměříž  z vlastnictví  pana Antonína Pospíšila, bytem Družstevní 333, 768 61 Bystřice pod Hostýnem    za   smluvní kupní cenu  2.530.800  Kč.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 3707/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku    p. č. 1052/2  v k. ú. Kroměříž.

   

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 4204/2020 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku    p. č. 1613/4  v k. ú. Kroměříž.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smluv o převodu vlastnictví jednotky mezi SBD Dolmen – bytové družstvo, se sídlem Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž, IČO: 255 09 411 a městem Kroměříž jako prodávajícími na straně jedné a příslušnými nájemci a členy družstva SBD Dolmen jako kupujícími na straně druhé, kteří jsou uvedeni v seznamu smluvních stran, jako naplnění závazku ze smluv o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky schválené Zastupitelstvem města Kroměříže usneseními č. XI. až XIV., přijatými na jeho XXXIV. zasedání, dne 29. 4. 2010, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč  Zemskému hřebčinci Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115, 763 62  Tlumačov na částečnou úhradu nákladů,  a to na dechovou hudbu, jako doprovod městem Kroměříži a následně koncert pro návštěvníky akce, na Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží 2020 v Kroměříži (doprovodný program). Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ 002 87 351 a Zemským hřebčincem Tlumačov s. p. o, se sídlem Dolní 115, 763 62  Tlumačov, IČ 712 94 571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši  20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů, a to na dechovou hudbu, jako doprovod městem Kroměříži a následně koncert pro návštěvníky akce, na Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží 2020 v Kroměříži (doprovodný program), podle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a    v ě d o m í

zpávu o rekonstrukci skateparku v Obvodové ulici.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření, poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro spolek „Zatoulané štěstí“ nejvýše do částky 300.000 Kč ročně

2.
veřejnoprávní smlouvu se spolkem Zatoulané štěstí, z. s. se sídlem Kojetínská 1175/42, 767 01 Kroměříž, IČO 056 84 048 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, podle předložené zprávy.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací na akce k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, podle předložené zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací:

Rozdělení dotací II. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50 000 Kč

číslo žádosti

požadavek

dotace

Komise pro kulturu, cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města

 

 

 

Kulturní Morava z. s.

141/02/20/2

70 000 Kč

35 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

70 000 Kč

35 000 Kč

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku Tenisovému klubu TC Bajda Kroměříž  z. s., Na Sladovnách 4255/2, 767 01 Kroměříž, ve výši 100.000 Kč, ve formě darovací smlouvy s příkazem za účelem opravy tribuny.


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
        446,0 pol. 411 dotace plán udržitelné městské mobility
        934,0 pol. 412 dotace SsmK, chůvičky odlehčovací služba
          48,0 pol. 412 dotace SsmK denní stacionář
   40.326,0 pol. 412 dotace SsmK provoz
- 40.326,0 pol. 232 návrh dotace na provoz SsmK
       194,0 pol. 222 návrh dotace finančního vypořádání
     - 194,0 pol. 232 návrh dotace finančního vypořádání
         70,0 pol. 411 dotace VPP
      -  70,0 pol. 232 návrh dotace VPP
    1.538,0 pol. 412 dotace projekty SsmK
       125,0 pol. 421 dotace Knihovna Kroměřížska – VISK
  11.985,0 pol. 421 dotace Škola pro všechny, věda hrou
    3.720,0 pol. 411 dotace Škola pro všechny, věda hrou
- 15.720,0 pol. 232 návrh dotace Škola pro všechny, věda hrou
  10.783,0 pol. 411 dotace SsmK Covid 19 – odměny pracovníků sociálních služeb
         13,0 pol. 412 dotace dílny ZŠ Oskol
    2.243,0 pol. 421 dotace výtahy Domov pro seniory Vážany 
    1.805,0 pol. 411 dotace MPR
    - 415,0 pol. 232 návrh dotace MPR – město
    - 833,0 pol. 232 návrh dotace MPR – právnické osoby
    - 557,0 pol. 232 návrh dotace MPR – církev
        35,0 pol. 412 dotace SsmK – vysílání DVB-T2
        50,0 pol. 412 dotace dílny ZŠ Zachar
     -  24,0 pol. 411 dotace pěstouni
      782,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
    - 782,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
   4.642,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD
   4.286,0 pol. 411 dotace OSPOD
      624,0 pol. 411 dotace MŠ Mánesova – dětská skupina
      825,0 pol. 411 dotace volby
 - 1.300,0 pol. 232 návrh dotace volby
 - 1.500,0 pol. 214 podíl na HV Biopas
      437,0 pol. 411 dotace vegetační úpravy ul. Kollárova
   1.000,0 pol. 232 návrh dotace revitalizace nám. Míru
 35.775,0 pol. 411 kompenzační bonus________________
51.681,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
       934,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže –služba Chůvičky
         48,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – denní stacionář     
    1.538,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – projekty
  10.783,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – Covid 19 odměny
                                                pracovníků
         35,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – vysílání DVB -T2
       125,0 pol. 635 dotace Knihovna Kroměřížska – VISK
         13,0 pol. 533 dotace ZŠ Oskol dílny
         87,0 pol. 536 dotace vratka obědy do škol
         50,0 pol. 533 dotace dílny ZŠ Zachar
       - 24,0 pol. 549 dotace pěstouni
       624,0 pol. 533 dotace MŠ Mánesova – dětská skupina
  - 1.716,0 pol. 522 grantový systém
         17,0 pol. 522 grantový systém výzva č. 1 ŽP
       301,0 pol. 522 grantový systém výzva č. 1 SO
       703,0 pol. 522 grantový systém výzva č. 1 OŠ
       695,0 pol. 522 grantový systém výzva č. 1 KCR
         20,0 pol. 533 Zemský hřebčinec Tlumačov s. p. o.
         30,0 pol. 522 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o. p. s.
       - 90,0  pol. 517 spoluúčast města na akcích
         40,0 pol. 522 spoluúčast města na akcích
     - 250,0 pol. 620 příplatek mimo základní kapitál VO Drahlov ke sportovišti
       250,0 pol. 620 příplatek mimo základní kapitál el. rozvaděč Hanácké náměstí
       100,0 pol. 522 TC Bajda – oprava tribuny
       300,0 pol. 522 Zatoulané štěstí
    2.600,0 pol. 590 finanční rezerva
    2.620,0 pol. 612 vybavení skatepark
       130,0 pol. 517 terénní úpravy skatepark
    1.200,0 pol. 517 komunikace Zlámanka – I. etapa
    5.100,0 pol. 517 komunikace Gorkého 
       750,0 pol. 517 komunikace Gen. Svobody – II. etapa
       280,0 pol. 517 chodník Alšova – II. etapa
       370,0 pol. 517 chodník Kotojedská – II. etapa__________________________
27.663,0 výdaje celkem

c)
financování
- 24.018,0 zapojení zůstatku BU

d)
rekapitulace:
   736.955,-  příjmy celkem
   853.140,-  výdaje celkem
- 116.185,-  saldo příjmů a výdajů
   116.185,-  financování

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 8/2020, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020, o nočním klidu.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže