Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.07.2020 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž


U S N E S E N Í

ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříž konané 25. června 2020

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. června 2020:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Nabytí pozemku parc. č. 2252 v k. ú. Horní Bečva
2/2 Změna budoucí kupující jednotky č. 3274/6 v domě č. pop. 3274, ul. Talichova
2/3 Prodej pozemku parc. č. 127/2 v k. ú. Miňůvky
2/4 Zveřejnění záměru směny pozemků  parc. č. 90/2 a 584/2  v k. ú. Trávník
2/5 Žádost společnosti Developer Zlín s. r. o. o bezúplatný převod části pozemku stpč. 8123 v k. ú. Kroměříž
2/6 Nabytí části pozemku parc. č. 1539/61 v k. ú. Kroměříž
2/7 Peněžitá pomoc pro podnikatele v prostorách města Kroměříže
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Rozdělení státní dotace z Programu regenerace MPR a městských památkových zón
 na rok 2020
3/2 Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 52 zacílena na zpracování plánu ÚSES
3/3 Informativní zpráva  k vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“
3/4 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích hospodaření sdružení České dědictví UNESCO
 za rok 2019
3/5 Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku Sociálním službám města Kroměříže, p. o.
3/6 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2019
3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
4. Různé
4/1 Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži
17.15 hod. – přizváni zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 6/2020
4/3 Změna znění zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
4/4 Schválení záměru Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k nákupu automobilu pro rozvoz stravy a prádla
4/5 Memorandum o spolupráci
4/6 Zpráva o bezpečnostní situaci ve města Kroměříže za rok 2019, statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2019
4/7 Problematika Kroměřížské nemocnice a. s. - k diskuzi s Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsedou představenstva Kroměřížské nemocnice a. s. ze dne 28. května 2020
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení ze XIV. zasedání ZMK  konaného 25. června 2020 ve složení:
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.  - předseda
MUDr. Miloš Kucián  - člen
Petr Stoklasa - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí    pozemku parc. č.   2252/2 – lesní pozemek o výměře 9.447m2     v    k. ú.   Horní Bečva.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě VIII., odst. 5. v   usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 5. března 2009  ve věci převodu   bytové jednotky  3346/5 a příslušejících podílů  na  společných částech domu 3274 a na pozemku  stpč. 7505 v k. ú. Kroměříž, a to   z xx, 767 01 Kroměříž  na  xx, 767 01 Kroměříž

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej   pozemku parc. č.  127/2  -  zahrada  o výměře 83 m² v k. ú.  Miňůvky, a to id. ½ pro xx,  468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou a id. ½ pro  xx, 751 14 Dřevohostice,   za   jimi navrhovanou smluvní kupní cenu  300 Kč/m2.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části    pozemku  parc. č. 90/2 – zahrada   o výměře cca 100 m2      v k. ú.   Trávník  ani   směny   části    pozemku  parc. č. 90/2 – zahrada   o výměře cca 100 m2      v k. ú.   Trávník za pozemek  parc. č. 584/2 -  ostatní plocha     o výměře 24 m2  v k. ú. Trávník. 


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   bezúplatného převodu  části    pozemku  st. parc. č. 8123- zastavěná plocha a nádvoří    o výměře cca 6 m2   v k. ú.   Kroměříž  společnosti   Developer Zlín s. r. o. 

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí části   pozemku parc. č.   1539/61 v k. ú. Kroměříž, podle nového geometrického plánu č. 7470-67/2020 ze dne 19.03.2020, označené jako pozemek parc. č.  1539/155- ostatní plocha   o výměře 304 m² v k. ú.   Kroměříž, z vlastnictví  xx, 763 14 Zlín  za   smluvní kupní cenu  1.565 Kč/m2.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

peněžitou pomoc podnikatelům, kteří mají nájem v prostorách ve vlastnictví města Kroměříže v souvislosti s krizovým opatřením proti pandemii koronaviru v České republice, a to pro žadatele uvedené v seznamu č. 2 ve  výši příspěvku 30 %  nájemného za měsíc   duben, květen a červen z důvodu čerpání státního příspěvku COVID Nájemné, formou dodatku k nájemním smlouvám, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpis státní finanční podpory na jednotlivé akce Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, vycházející z uznatelných nákladů bez DPH, podle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci do výzvy č. 52 v rámci Národního programu Životního prostředí, podle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zvýšení nákladu na akci „Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA“ o 2.200.000 Kč, které budou pokryty z provozních výdajů odboru služeb, podle předložené zprávy.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019, podle předložené zprávy.


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu moviteho majetku Sociálním službám města Kroměříže, p. o. Pro účely této smlouvy se movitým majetkem rozumí: sudy na dešťovou vodu, zahradní konve na zalévání a vyvýšené záhony, v celkové výši 114.816 Kč, podle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
roční účetní  závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2019 za účetní  období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, podle předložené zprávy
2.
projednání závěrečného účtu města Kroměříže za rok 2019 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, podle předložené zprávy.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 (uvedené hodnoty v tis. Kč):

a)
na straně příjmů:
   - 535,0 pol. 232 návrh dotace MPR – město
     178,0 pol. 232 návrh dotace MPR – právnické osoby
     357,0 pol. 232 návrh dotace MPR – církev
       35,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality
     - 35,0 pol. 232 návrh dotace asistentů prevence kriminality
     782,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
   - 782,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
       64,0 pol. 411 dotace transformace Barborka
  2.090,0 pol. 411 dotace MAP II.
- 2.090,0 pol. 232 návrh dotace MAP
       15,0 pol. 411 dotace VPP
     - 15,0 pol. 232 návrh dotace VPP
  1.022,0 pol. 411 dotace projekt prevence ztráty bydlení u osob ohrožených
    soc. vyloučením
- 1.250,0 pol. 232 návrh dotace podpora sociálního začleňování
     756,0 pol. 411 dotace Agenda 21
  - 756,0 pol. 232 návrh dotace
     125,0 pol. 232 návrh dotace Knihovna Kroměřížska
     247,0 pol. 134 poplatek ze psů
__________________________________________________________________________
     208,0 příjmy celkem 

b)
na straně výdajů:
- 4.246,0 pol. 517 MPR – Sloup sv. Trojice
     100,0 pol. 517 MPR – Kanovnické domy – sklepy
     178,0 pol. 521 Program regenerace MPR
     357,0 pol. 522 Program regenerace MPR
       64,0 pol. 533 SsmK – transformace Barborka
     125,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – projekty
   - 267,0 pol. 515 provoz mobilního kluziště
     267,0 pol. 517 oprava MŠ v Těšnovicích
  3.630,0 pol. 612 mobilní kluziště
______________________________________________________ 
     208,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:
 685.274,-  příjmy celkem
 825.477,- výdaje celkem
-140.203,- saldo příjmů a výdajů
 140.203,- financování


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

dokument  „Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži", podle předložené zprávy

u k l á d á

Radě města Kroměříže, aby v termínu do 31. prosince 2020  posoudila a zpracovala návrhy opatření vyplývající  z těchto dvou analýz.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 6/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, spočívající v doplnění registrované sociální služby: „Chráněné bydlení, Generála Svobody 1194/15, Kroměříž, identifikátor 3815405“ mezi předmět činnosti této příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

záměr Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, na pořízení motorového vozidla určeného pro přepravu stravy a prádla, podle předložené zprávy.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI mezi Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Arcibiskupstvím olomouckým, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, podle předložené zprávy.


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

a)
zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž (a přináležejících obcích) v působnosti Obvodního oddělení policie České republiky Kroměříž za období od 1. ledna 2019 do 31.prosince 2019, podle předložené zprávy

b)
statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2019, podle předložené zprávy.

 

XXIII.

1.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

d ě k u j e

zdravotníkům Kroměřížské nemocnice a.s. a dalších zdravotnických provozů na území města za mimořádné nasazení a obětavost při zvládání koronavirové epidemie. Zvláště pak  jménem občanů vyjadřujeme úctu náměstkovi pro léčebně preventivní péči Kroměřížské nemocnice  a. s. panu MUDr. Jiřímu Javorovi a epidemiologické sestře Kroměřížské nemocnice a. s. paní Michaele Chocholaté


2.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

k o n s t a t u j e   a   j e   z n e p o k o j e n o,

že dochází k omezování provozu na klíčových odděleních Kroměřížské nemocnice a. s. s dopadem na dostupnost lékařské péče pro občany. Situaci na neurologickém a interním oddělení považuje za naléhavou


3.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y z ý v á

představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. a hejtmana Zlínského kraje jako radního odpovědného za oblast zdravotnictví, v souladu  s Memorandem města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví a Otevřeným dopisem starostů obcí a měst Kroměřížska z roku 2018:

- k zajištění řádného provozu neurologického a interního oddělení Kroměřížské nemocnice  a.
   s.
- k aktivnímu získávání zdravotnického personálu a udržení personálu stávajícího na dalších  
   odděleních Kroměřížské nemocnice a. s.
- k diskuzi se zaměstnanci a veřejností o záměru přístavby monobloku Kroměřížské nemocnice 
   a. s.
- k vyjasnění ekonomické, časové, provozní a organizační souvislosti výstavby a následného
  provozu. Zvláštní zřetel je třeba věnovat racionálnímu postupu, aby byl plně zachován provoz
  nově vybudovaného pracoviště hemodialýzy. Je třeba zohlednit provozní zkušenosti nabyté  
  během koronavirové epidemie

 

4.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

ž á d á 

hejtmana Zlínského kraje o poskytnutí informací k záměru prodeje pozemků určených k rozvoji Kroměřížské nemocnice  a .s., označených jako nepotřebné a vyjadřuje znepokojení nad tímto záměrem, který může omezit rozvoj nemocnice do budoucna


5.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y z ý v á

k  urgentnímu dokončení rekonstrukce operačních sálů Kroměřížské nemocnice a. s. podle platného generelu, jelikož zveřejněný plán výstavby monobloku považuje při současné ekonomické situaci za nerealistický


6.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y z ý v á

Zastupitelstvo Zlínského kraje, aby si vyhradilo kompetenci schvalovat veškeré strategické dokumenty kraje až po projednání a připomínkování samospráv, na jejichž občany mají zásadní vliv. Za takový strategický dokument považuje  Zastupitelstvo města Kroměříže  krajskou koncepci zdravotnictví.
Zveřejněnou verzi "Koncepce" považuje Zastupitelstvo města Kroměříže  za nebezpečný iracionální  experiment, zejména v bodech centralizace péče a fúze nemocnic Zlínského kraje


7.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

o p a k u j e

svůj nesouhlas s fúzi krajských nemocnic a s jakýmikoliv kroky směřujícími k omezování akutní lůžkové péče v Kroměřížské nemocnici a. s.

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže