Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 04.06.2020 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. května 2020


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program  XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. května 2020: 

1. Zahájení
16.30 hod. – přizván Ing. Petr Liškář, MBA - místopředseda představenstva Kroměřížské
                     nemocnice, a. s.
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 258 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku prc. č. 446/1 v k. ú. Kroměř힨
2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/26 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 65 v k. ú. Hradisko
2/5 Prodej části pozemku parc. č. 249 v k. ú. Hradisko  
2/6 Prodej části pozemku parc. č. 1500/352 v k. ú. Kroměříž
2/7 Prodej části pozemku parc. č. 26/4 v k. ú. Těšnovice – E.ON Distribuce, a. s.
2/8 Nabytí pozemku stpč. 8037/2 v k.ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/9 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a BD Blahoslavova s. r. o.
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 5/2020
3/2 Schválení dotací – I. výzva 2020
3/3 Dotace I. výzva – vyřazené žádosti
3/4 Program pro poskytování dotací na rok 2020 – aktualizace hodnocení žádostí
3/5 Žádost Umělecké iniciativy Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku
3/6 Otevřené brány
3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže
3/8 Informativní zpráva o využití finančních prostředků v rámci podpory podnikatelů
4. Různé
4/1 Souhlas s umístěním restaurační zahrádky na Velkém náměstí pro ČERNÝ OREL pivovar s. r. o.
4/2 Návrh na odvolání a jmenování jednatele společnosti Biopas, spol. s r. o.
4/3 Zmocnění zástupce města Kroměříže na  řádnou valnou hromadu společnosti Biopas, spol. s r. o.
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi  pro formulování usnesení z  XIII. zasedání ZMK  konaného 28. května 2020 ve složení:
PhDr. Jana Janoušková -předsedkyně
Mgr. Petra Fečková - členka
MUDr. Richard Kreml - člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   částí pozemku parc. č. 258   -  ostatní plocha  o výměře cca  55 m² v k. ú.  Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   částí pozemku parc. č. 446/1   -  zahrada   o výměře cca  1.580 m²   v k. ú.  Kroměříž.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje    pozemku  parc. č. 643/26 – ostatní plocha   o výměře  674 m²     v k. ú.  Kroměříž.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje    pozemku parc. č. 65   -  orná půda    o výměře 1.365 m²   v k. ú.  Hradisko.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku   parc. č. 249 – ostatní plocha     o výměře cca 1 m2   v k. ú.   Hradisko, a to id 1/2     pro   manžele xx,  767 01 Kroměříž a  xx,    767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  300  Kč/m2,  k níž  bude připočtena platná DPH,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   části   pozemku parc. č. 1500/352  -  ostatní plocha  o výměře cca   100 m² v k. ú.  Kroměříž    pro   xx,   767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 1.600 Kč/m2,   k níž  bude připočtena platná DPH,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupující.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   části   pozemku parc. č.  26/4  -  ostatní plocha  o výměře cca     20 m² v k. ú.  Těšnovice       pro   společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice   za   smluvní kupní cenu  800 Kč/m2,   k níž  bude připočtena platná DPH,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího.


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání  žádosti o úplatný převod pozemku stpč. 8037/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu novostavby bytového domu mezi městem Kroměříž a BD Blahoslavova s. r. o., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 5/2020, o místních poplatcích, podle předložené zprávy.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotací na provoz a činnost k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

PROVOZ A ČINNOST

 

 

 

Rozdělení dotací I. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

4/01/20/1

162 500 Kč

113 750 Kč

Říše loutek Kroměříž, z. s.

11/01/20/1

60 000 Kč

60 000 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

222 500 Kč

173 750 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

KOB Směr Kroměříž  z. s.

50/01/20/1

77 000 Kč

18 700 Kč

Dětský sportovní klub Dráček z. s.

9/01/20/1

120 000 Kč

58 500 Kč

Junák - středisko Polárka Kroměříž z. s.

94/01/20/1

82 950 Kč

24 200 Kč

Junák - středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.

14/01/20/1

80 000 Kč

23 400 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

76/01/20/1

160 000 Kč

39 000 Kč

Mažoretky Infinity z. s.

72/01/20/1

70 000 Kč

20 400 Kč

Mažoretky J. Pavlíčkové z. s.

16/01/20/1

202 100 Kč

49 200 Kč

MRS z. s., p. s. Kroměříž

45/01/20/1

62 000 Kč

15 100 Kč

Nohejbalový klub Bajda

19/01/20/1

100 000 Kč

24 300 Kč

SHM Klub Kroměříž z. s.

63/01/20/1

100 000 Kč

34 100 Kč

TC Bajda Kroměříž z.s.

38/01/20/1

70 000 Kč

34 100 Kč

TJ Těšnovice

93/01/20/1

189 000 Kč

82 900 Kč

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

22/01/20/1

120 000 Kč

29 200 Kč

Volejbal Kroměříž, z. s.

87/01/20/1

82 500 Kč

32 100 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

1 515 550 Kč

485 200 Kč

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Charita Kroměříž - domácí zdravotní péče

31/01/20/1

100 000 Kč

58 500 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

40/01/20/1

140 000 Kč

35 000 Kč

Korálky Kroměříž z. s.

18/01/20/1

119 000 Kč

41 000 Kč

OS ČČK Kroměříž

78/01/20/1

66 300 Kč

27 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

425 300 Kč

161 500 Kč


b)
s c h v a l u j e 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování dotací na provoz a činnost na rok 2020, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy


c)
n e s c h v a l u j e 
poskytnutí dotací na provoz a činnost  k žádostem nad 50.000 Kč v  rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020 těmto žadatelům:

PROVOZ A ČINNOST

 

 

 

Nepodpořené žádosti I. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z. s.

81/01/20/1

140 000 Kč

0 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž

70/01/20/1

125 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

265 000 Kč

0 Kč

 

d)
s c h v a l u j e

poskytnutí dotací na akce k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, podle předložené zprávy a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací:

Rozdělení dotací I. výzva 2020

 

 

 

Žádosti o dotace AKCE nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

ANGLE Promotion, s.r.o.

105/02/20/1

200 000 Kč

0 Kč

Collegium musicale z. s.

25/02/20/1

88 000 Kč

61 600 Kč

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

5/02/20/1

173 900 Kč

121 730 Kč

Klub amatérského filmu Kroměříž

27/02/20/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Kroměřížská dráha, z. s.

53/02/20/1

71 000 Kč

35 500 Kč

Kulturní Morava z. s.

52/02/20/1

70 000 Kč

0 Kč

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

57/02/20/1

90 000 Kč

0 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž - akce se neuskutečnily

85/02/20/1

89 000 Kč

0 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

841 900 Kč

248 830 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

KST Swing Kroměříž, z. s.

82/02/20/1

60 000 Kč

0 Kč

Mažoretky J. Pavlíčkové z. s. - akce se neuskutečnila

17/02/20/1

157 400 Kč

0 Kč

Prachem Svatební cesty z. s.

21/02/20/1

80 000 Kč

0 Kč

SK Hanácká Slavia Kroměříž z. s. - akce se neuskuteční

92/02/20/1

200 000 Kč

0 Kč

TK Henzély - Swing z. s.

103/02/20/1

252 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

749 400 Kč

0 Kč

 

e) 
n e s c h v a l u j e

dotaci na provoz a činnost k žádosti č. 102/01/20/1 pro TK Henzély - Swing z. s. ve výši 93.600 Kč

f)
s c h v a l u j e 

dotaci  na provoz a činnost a uzavření veřejnoprávní smlouvy k žádosti č. 104/01/20/1 pro Taneční studio Henzély z. s. ve výši 71.300 Kč, podle předložené zprávy.


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení žádosti o dotace č. 120/01/20/1 zapsaného ústavu Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži vzhledem k tomu, že účel žádosti se netýká Programů města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2020, podle předložené zprávy.  


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

aktualizované znění Programů pro poskytování dotací na rok 2020:

a)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města a partnerských měst na rok 2020
b)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit na rok 2020
c)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti školství, výchovy a vzdělávání na rok 2020
d)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí na rok 2020,

podle předložené zprávy.


XVI.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace  ve výši 20.000 Kč  z finančních prostředků  odboru kultury a cestovního ruchu, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž,  pro Uměleckou iniciativu Kroměříž z. s. na realizaci XXXI. FESTIVALU FORFEST CZECH  REPUBLIC 2020.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností sv. Mořice, IČ: 652 68 831, se sídlem Stojanovo nám. 5/3, 767 01  Kroměříž, ve výši 80.000  Kč na honoráře průvodců projektu Otevřené brány roce 2020, podle předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
    3.508,0 pol. 411 dotace OSPOD
  - 3.508,0  pol. 232 návrh dotace OSPOD
         15,0 pol. 411 dotace VPP
       - 21,0 pol. 232 návrh dotace VPP
    1.785,0 pol. 411 dotace na výkon sociální práce
  - 1.785,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
    1.330,0 pol. 411 dotace  asistenti prevence kriminality
- 11.000,0 pol. 112 daňové příjmy právnické osoby
       165,0 pol. 411 dotace ovocná alej Kroměříž – Hulín
       - 32,0 pol. 411 dotace pěstouni vratka
           8,0 pol. 222 finanční vypořádání
    7.000,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce technolog. chlazení zimního stadionu                                            
     1.800,0 pol. 214 dividendy VAK
- 18.000,0 pol. 111 daňové příjmy závislá činnost
  - 1.400,0 pol. 111 daňové příjmy samostatná výdělečná činnost
- 25.000,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
- 11.000,0 pol. 112 daňové příjmy právnické osoby__________________________
- 45.135,0 příjmy celkem
b)
na straně výdajů:
          32,0 pol. 549 dotace pěstouni
            8,0 pol. 536 finanční vypořádání
        464,0 pol. 501 dotace asistenti prevence kriminality
        174,0 pol. 503 dotace asistenti prevence kriminality, soc. zabezpečení
          63,0 pol. 503 dotace asistenti prevence kriminality, zdravot. pojištění
        318,0 pol. 513 dotace asistenti prevence kriminality, drobný hmotný majetek
        160,0 pol. 513 dotace asistenti prevence kriminality, oděvy
        410,0 pol. 516 dotace asistenti prevence kriminality
   - 2.500,0 pol. 517 oprava mostu Postoupky
   - 1.900,0 pol. 517 oprava vozovky Gorkého
   - 2.100,0 pol. 517 oprava vozovky Postoupky
   - 1.300,0 pol. 517 oprava vozovky Zlámanka
   - 1.500,0 pol. 517 světelná signalizace Kaplanova – Hulínská, Kotojedská x  
                                               Husovo nám.
   - 1.200,0 pol. 517 oprava chodníku Nerudova
   - 2.620,0 pol. 517 oprava chodníku Kojetínská
     1.220,0 pol. 516 sběr a svoz komunálního odpadu
   - 6.000,0 pol. 612 sanace vlhkého zdiva radnice
 - 10.000,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti Lutopecká 1422/1a
      - 500,0 pol. 612 obnova vozového parku
        - 50,0 pol. 517 oprava odstavných ploch pod kontejnery_________________
 - 26.885,0 výdaje celkem

c)
financování
20.000,0 půjčka rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu
  1.750,0 splátka půjčky rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu

d)
rekapitulace:
  685.066,-   příjmy celkem
  825.269,-   výdaje celkem
-140.203,-   saldo příjmů a výdajů
 140.203,-   financování


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o využití finančních prostředků v rámci „Programu peněžité pomoci podnikatelů v Kroměříži“ a využití části nespotřebovaných finančních prostředků programu pro podporu podnikatelů působících v objektech města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění restaurační zahrádky o velikosti jednoho čtverce na ploše Velkého náměstí v Kroměříži před provozovnou ČERNÝ OREL s. r. o. do 30. září 2020.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n a v r h u j e

1.
odvolání Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA,  z pozice jednatele společnosti BIOPAS, spol. s r. o.
2.
jmenování Ing. Věry Knapkové, BA,  jednatelkou  společnosti BIOPAS, spol. s r. o.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti BIOPAS, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti BIOPAS, spol. s  r. o. dne  2. června 2020.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže