Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 23.04.2020 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. dubna 2020

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. dubna 2020:
1. Zahájení
2. Jednací řád XII. zasedání ZMK konaného 16. dubna 2020
3. Žádost Domu kultury v Kroměříži, p. o. o souhlas s čerpáním
    investičních prostředků na nákup osobního vozidla
4. Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
5. Řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
6. Závěr


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu č. 1 jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup osobního vozidla pro Dům kultury v Kroměříži,  p.  o.  v ceně do 400.000 Kč včetně DPH. Vozidlo bude zakoupeno z finančních prostředků fondu investic organizace.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
(uvedené údaje v tis. Kč)
a)
na straně příjmů:
        920,0 pol. 411 dotace analýza kvality ovzduší
     1.401,0 pol. 412 dotace Sociální služby města Kroměříže – služba Chůvičky
     1.412,0 pol. 411 dotace pěstouni
   - 1.412,0 pol. 232 návrh dotace pěstounská péče
        142,0 pol. 411 dotace, domovníci preventisté
     - 142,0 pol. 232 návrh dotace domovníci
   60.488,0 pol. 412 dotace SsmK
- 60.488,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
        146,0 pol. 411 dotace ZŠ Slovan Dětský klub
     2.953,0 pol. 411 dotace SsmK program inovativní přístup k diagnostikované
    demenci
        791.0 pol. 222 přijaté transfery finanční vypořádání
     2.262,0  pol. 112 daň z příjmů právnických osob za obce
   - 8.050,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR – město
      - 995,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR – právnické osoby
   - 3.150,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR – církev
__________________________________________________________________________
   - 3.722,0 příjmy celkem


b)
na straně výdajů|:
   1.401,0 pol. 533 dotace SsmK – služba Chůvičky
      146,0 pol. 533 dotace projekty škol
  2.953,0 pol. 533 dotace SsmK program inovativní přístup k diagnostikované
    demenci
     791,0 pol. 536 finanční vypořádání 2019
  2.262,0 pol. 536 daň z příjmů právnických osob za obce
- 3.500,0 pol. 222 program regenerace MPR – církev
- 1.185,0 pol. 521 program regenerace MPR – PO
  -  430,0 pol. 517 MPR Mariánský sloup
- 3.754,0 pol. 517 MPR Sloup sv. Trojice
   - 901,0 pol. 517 MPR Kanovnické domy – sklepy
   3.000,0 pol. 521 podpora OSVČ a podnikatelských subjektů
      375,0 pol. 590 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu
        10,0 pol. 522 Astras, o. p. s. provoz noclehárny
        38,0 pol. 549 náhrada realizace plotu Račín
          9,0 pol. 522 Dětské centrum Zlín, p. o.
          3,0 pol. 533 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
   1.500,0 pol. 612 mobilní podium
      120,0 pol. 513 prádlo, oděv, obuv, SDH
     - 80,0 pol. 516 nájemné Letní škola ZM
   - 200,0 pol. 516 nákup ostatních služeb Letní škola ZM
     - 20,0 pol. 516 publicita Letní škola ZM
_____________________________________________________________ 
  2.538,0 výdaje celkem

c)
financování
6.260,0 zapojení zůstatku BÚ

d)
rekapitulace: (uvedené údaje v tis. Kč)
  730.201,-  příjmy celkem
  852.154,-  výdaje celkem
- 121.963,-  saldo příjmů a výdajů
  121.953,-  financování

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností:
- Astras, o. p. s. se sídlem Purkyňova 702/3,767 01 Kroměříž, IČ 292 67 609
- Dětské centrum Zlín, p. o. se sídlem Burešov 3675,760 01 Zlín, IČ 008 39 281
- Sociální služby Uherské Hradiště p. o. se sídlem Štěpnická 1139,686 06 Uherské Hradiště,   
  IČ 000 92 096


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání  jako majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871,  Ing.  Jaroslava Adamíka, zastupitele města Kroměříže,    k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29.  června 2020, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Jaroslav Adamík  z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit,   Zastupitelstvo města Kroměříže  zmocňuje  Ing. Petra Komínka, zastupitele města Kroměříže,   k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  29. června 2020, a to také v plném rozsahu

u k l á d á

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. června 2020, hlasovat pro:

a) 
schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 29. června 2020, podle předložené pozvánky

b)
v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže