Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 27.02.2020 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž


U S N E S E N Í

z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. února 2020


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. února 2020:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 1989/22 za část pozemku parc. č. 2353/14, oba v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1882/12 v k. ú. Kroměříž
2/3 Nabytí pozemků parc. č. 3272/2  a parc. č. 1075/5 v k. ú. Kroměříž
2/4 Prodej pozemku parc. č. 2771/12 v k. ú. Kroměříž
2/5 Prodej pozemku parc. č. 1746/2 v k. ú. Kroměříž
2/6 Prodej pozemku parc. č. 395/2 v k. ú. Postoupky
2/7 Prodej části pozemku parc. č. 681/2 v k. ú. Kroměříž
2/8 Prodej pozemku st. p. č. 7268, jehož součástí je budova č. pop. 476, pozemku p. č. 3743/22 a pozemku p. č.  3743/23, vše v k. ú. Kroměříž
2/9 Revidované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací
2/10 Svěření pravomocí rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě dle § 85
písm. n) zákona č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Odsouhlasení rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
3/2 Rozdělení finančních prostředků města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb
3/3 Žádost spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s. o finanční příspěvek
3/4 Souhlas s odepisováním technického zhodnocení
3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
4. Různé
4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020
4/2 Memorandum  „Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje“
4/3 Změny personálního složení kontrolního výboru ZMK
4/4 Zápis o výsledku kontroly průběhu voleb do osadních výborů
4/5 Zápis o výsledku kontroly vyřizování žádostí podaných dle z. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže   konaného  20. února 2020 ve složení:
Ing. Jan Hašek – předseda
PhDr. Jana Janoušková – členka
MUDr. Olga Sehnalová, MBA – členka

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny   pozemku  parc. č.  1989/22 -  ostatní plocha   o výměře  114 m2   v k. ú. Kroměříž,   ve vlastnictví xx za část pozemku   parc. č. 2353/14 - ostatní plocha   o výměře cca  204 m2      v k. ú.   Kroměříž, ve vlastnictví města Kroměříže.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části  pozemku  parc. č.    1888/12 – ostatní plocha   o  výměře  cca 53 m2   v k. ú.   Kroměříž,  z důvodu záboru veřejné zeleně.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  pozemků   parc. č. 3272/2   - ostatní  plocha         o výměře     37 m2  a  parc. č. 1075/5 - ostatní  plocha  o výměře    344 m2, oba   v k. ú. Kroměříž,  z vlastnictví společnosti  SYNER Morava, a. s., se sídlem Ve Slatinách 1, Liberec XVI – Nový Harcov, 460 15 Liberec,   za   smluvní kupní cenu  500 Kč/m2,  t. j. celkem 190.500 Kč,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej   pozemku     parc. č. 2771/12 -  ostatní plocha  o výměře  172 m2     v k. ú.   Kroměříž  pro xx, 767 01 Kroměříž     za  jím navrhovanou  smluvní kupní cenu  400 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   pozemku   parc. č.  1746/2 -  ostatní plocha  o výměře  468 m2     v k. ú.   Kroměříž   pro společnost Kružík s. r. o., Veleslavínova  2357, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m2,  t. j. celkem 748.800 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   pozemku   parc. č. 395/2  - ostatní  plocha         o výměře     23 m2  v k. ú. Postoupky  pro xx, 768 11 Chropyně  za   smluvní kupní cenu  800 Kč/m2,    t. j. celkem   18.400 Kč, splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku   parc. č. 681/2 – orná půda  o  výměře  cca 52 m2      v k. ú.   Kroměříž   pro xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku  st. p. č. 7268 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře     1486 m2,  jehož součástí je budova  s  č. pop. 476, a dále pozemků p. č. 3743/22 – ostatní plocha o výměře 376 m2 a  p. č. 3743/23 - ostatní plocha o výměře 374 m2,  vše  v k. ú. Kroměříž pro Národní památkový ústav, státní příspěvkovou organizaci, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1   za   smluvní kupní cenu  4 Kč,  a to s ohledem na závazek kupujícího  uvedené nemovitosti opravit a zrekonstruovat.


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

revidované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž s účinností od 1. 4. 2020:

• Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
• Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
• Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
• Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
• Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
• Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
 
• Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
• Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvková organizace
 
• Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace
• Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, s tím, že zřizovací listina bude doplněna v Čl. III., odst. 1.   „….a rozvoj místní kultury“.
• Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace
• Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Radu města Kroměříže rozhodováním o nabytí hmotné nemovité věci ve veřejné dražbě ve smyslu § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to za nejvyšší možnou cenu 1.000.000  Kč.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpis z přidělené státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH podle  předložené tabulky Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas podle předložené zprávy,  s odepisováním provedeného technického zhodnocení na budovách města Kroměříže pro Kroměřížské technické služby,  s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959, PSČ 767 01 Kroměříž.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem níže uvedeným žadatelům v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2020, včetně uzavření veřejnoprávních smluv, s níže uvedenými žadateli a příspěvku zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci, podle předložené zprávy.

 

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z. s., Nivy II/5358, 760 01 Zlín, IČO 00568813

099693/2019

-

40 000 Kč

Terénní programy

6583408

40 000 Kč

Astras, o. p. s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, IČO 29267609

099725/2019

-

133 000 Kč

Azylový dům pro muže

8868114

50 500 Kč

Nízkoprahové denní centrum ADAM

1967289

82 500 Kč

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992

098965/2019

-

29 000 Kč

Odborné sociální poradenství

5261987

27 500 Kč

Intervenční centrum – ambulantní, terénní

1831726

1 500 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 26593823

099446/2019

-

23 000 Kč

Tlumočnické služby

8437310

3 000 Kč

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

2002833

20 000 Kč

Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00445355

099961/2019

-

300 000 Kč

Domov sv. Kříže Kroměříž

9290341

300 000 Kč

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1,

767 01 Kroměříž, IČO 18189750

100109/2019

-

1 304 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

6048242

115 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem

8438012

34 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba

8906531

5 500 Kč

Charitní pečovatelská služba

2006998

696 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus

8959007

190 500 Kč

Osobní asistence

1491324

159 500 Kč

Sociální poradna

9924394

74 000 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada

2541897

9 000 Kč

Terénní program Plus

1587524

20 500 Kč

Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198

098787/2019

-

5 000 Kč

Telefonická krizová pomoc

1842029

5 000 Kč

Naděje, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO 00570931

098970/2019

.

2 000 Kč

Denní stacionář

1499287

2 000 Kč

Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 26940931

097883/2019

-

689 000 Kč

Pečovatelská služba

1795888

689 000 Kč

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž,

IČO 29314747

099984/2019

-

97 000 Kč

Odborné sociální poradenství

2221903

38 500 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením

3367301

33 500 Kč

Tlumočnické služby

6221407

25 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž,

IČO 04412672

099994/2019

-

296 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4312466

296 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 356/52, 779 00 Olomouc,  IČO 75095009

099939/2019

-

8 000 Kč

Raná péče

4755953

8 000 Kč

Společnost Podané ruce o. p. s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČO 60557621

104380/2019

-

247 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

7314919

230 500 Kč

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

6651192

12 500 Kč

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

3424265

4 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 65399447

098044/2019

-

22 000 Kč

Odborné sociální poradenství

2500401

5 000 Kč

Sociálně aktivizační služby

2026800

17 000 Kč

Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 22901531

099751/2019

-

8 000 Kč

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a pro dospělé osoby s PAS

3433603

3 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

7560110

5 000 Kč

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430

 

099694/2019

-

3 197 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Strom života

4644158

363 000 Kč

Domov se zvláštním režimem Vážany

9444030

144 000 Kč

Domov se zvláštním režimem U Moravy

8827041

128 000 Kč

Domov pro seniory U Kašny

9606164

551 000 Kč

Domov pro seniory u Moravy

5115374

590 000 Kč

Domov pro seniory Vážany

9887041

743 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

1254323

262 500 Kč

Denní stacionář

6962438

82 500 Kč

Podpora samostatného bydlení

5869488

125 500 Kč

Odlehčovací služba Chůvičky - terénní

4262895

20 000 Kč

Odlehčovací služba – pobytová

1936483

5 000 Kč

Sociálně terapeutická dílna Hanáček

5389049

182 500 Kč

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 (uvedené údaje v  tis. Kč):

a)
na straně příjmů:
     - 30,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       30,0 pol. 411 dotace VPP
     977,0 pol. 232 ostatní příjmy – odstavné plochy nám. Míru
       60,0 pol. 232 finanční dar pro SDH
  7.600,0 pol. 311 příjmy z prodeje majetku
     194,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání – volby
     714,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
  2.141,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven
       40,0 pol. 412 dotace dětské dopravní hřiště______________ 
11.726,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
      977,0 pol. 620 příplatek mimo základní kapitál KTS – odstavné plochy nám.
    Míru
        60,0 pol. 513 nákup materiálu SDH
      110,0 pol. 516 demontáž  informačních panelů
      320,0 pol. 513 obnova informačních panelů
   8.300,0 pol. 613 výkupy pozemků
   2.855,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – dotace regionální funkce knihoven
        70,0 pol. 522 Mažoretky Infinity z. s.
      400,0 pol. 612 měřiče rychlosti vozidel
   1.700,0 pol. 612 přístřešek sportovní areál Postoupky
      750,0 pol. 515-517 provoz mobilního kluziště____________________________
15.542,0 výdaje celkem

c)
financování
   3.816,0 zapojení zůstatku BÚ

d)
rekapitulace:
  733.923,-  příjmy celkem
  849.616,-  výdaje celkem
 -115.693,-  saldo příjmů a výdajů
  115.693,-  financování
-10-

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Mažoretky Infinity z. s., se sídlem Hradisko 40,767 01 Kroměříž, IČ 064 54 291.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 1/2020 o nočním klidu, podle předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou důvodovou zprávu

n e s c h v a l u j e

uzavření  Memoranda  „Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje".


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci MUDr. Yvonny Smělíkové na  funkci  neuvolněné členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

v o l í

Michala Neřáda neuvolněným členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže.


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

zápis o výsledku kontroly průběhu voleb do osadních výborů.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis o výsledku kontroly vyřizování žádostí podaných dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úseku samostatné působnosti.


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Kroměříže podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec                                                                                                           

starosta města Kroměříže                                                                                                                         

Mgr. Daniela Hebnarová                        Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže