Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 13.12.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 5. prosince 2019

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 395/1 v k. ú. Postoupky
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2715/4 v k. ú. Kroměříž
2/3 Prodej pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. Miňůvky
2/4 Prodej pozemku parc. č. 51 v k. ú. Trávník
2/5 Prodej pozemku st. p. č. 2498 v k. ú. Kroměříž
2/6 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž – město Kroměříž – Ing. Rýc
2/7 Směna pozemků mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu parc. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž  mezi
 ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž
2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu parc. č. 3737/1, 3737/2 a 3737/3 v k. ú.
Kroměříž mezi ČR – ÚZSVM a  městem Kroměříž
2/10 Nabytí pozemku parc. č. 432/8 v k. ú. Kroměříž od p. Leciána
2/11 Nabytí pozemků parc. č. 2395/1, 2399/22, 3708/6 v k. ú. Kroměříž, včetně účelové
 komunikace, žádost společnosti Mojmírák s. r. o.
2/12 Nabytí pozemků parc. č. 3388/2,  3389/2, parc. č. 3390/3 a 5145 v k. ú. Kroměříž
z vlastnictví společnosti I.S. FOND, spol. s r. o.
2/13 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Schindlerovými
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. SML/382/2019 – výměna oken domu č. p.
95/1, ul. Farní, Kroměříž
3/2 Informace komise MPR o Programu regenerace městské památkové rezervace na rok 2020
3/3 Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže
3/4 Letní Škola NSZM – Kroměříž
3/5 Příspěvky členům ZMK a Fond sociálních potřeb města Kroměříže
3/6 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 7/2019 o místních poplatcích
3/7 Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020
3/8 Akční plán na období 2020 – 2025 podle Plánu udržitelné městské mobility
 17.45 hod. – přizván Ing. Petr Macejka, Ph.D.
3/9 Zrušení Fondu rozvoje bydlení
3/10 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019
3/11 Rozpočet města Kroměříže na rok 2020

4. Různé
4/1 Schválení Transformačního plánu SsmK, p. o. v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka
4/2 Změna na pozici koordinátor Zdravé město a MA21
4/3 10P aneb Desatero priorit Kroměříže
4/4 Dodatek č. 2 směrnice  1/2015
4/6 Cena města Kroměříže
4/7 Souhlas s novými stanovami dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
4/8 Memorandum o spolupráci při pořádání Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2020 - 2021
4/9 Přípisy občana města Kroměříže  ze dne 5. 11. 2019 a 25. 11. 2019 ve věci vyloučení člena Aeroklubu Kroměříž, z. s.
4/10 Doporučení přijetí Ing.  Kuchaře za člena Aeroklubu Kroměříž
4/11 Architektonický návrh interiérů velké a malé zasedací místnosti v budově MěÚ
 18.45 hod. přizvána Ing. arch. Marcela Šónová
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže   konaného  5. prosince 2019 ve složení:
Ing. Petr Komínek – předseda
MUDr. Karel Gern – člen
Jiří Kašík – člen


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku p. č. 395/1 - ostatní  plocha  o výměře cca  37 m2   v k. ú.   Postoupky.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části  pozemku   parc. č. 2715/4 -  ostatní plocha  o výměře  cca 80 m2      v k. ú.   Kroměříž.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   pozemku    parc. č. 146/1 - zahrada  o výměře  306 m2  v k. ú.   Miňůvky    pro xx,    767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500  Kč/m2,  t. j. celkem 153.000 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
prodej  části  pozemku    parc. č.  51 – trvalý travní porost   o výměře  cca     91 m2   v k. ú.   Trávník  pro  xx,   767 01  Kroměříž za   smluvní kupní cenu  300 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

b)
prodej  části  pozemku    parc. č.  51 – trvalý travní porost   o výměře  cca     63 m2   v k. ú.   Trávník  pro xx,  768 21 Karolín za   smluvní kupní cenu 300 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Geometrické zaměření pozemků  bude provedeno na náklady kupujících.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   pozemku   st. p. č. 2498  -  zastavěná plocha a nádvoří   o výměře     25 m2 v k. ú.   Kroměříž xx,   767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m2,   t. j. celkem    40.000 Kč, splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu pozemků    ve vlastnictví města Kroměříže, a to  v k. ú. Kroměříž:
pozemek p. č. 2089/1, ostatní plocha, silnice o výměře 7 696 m2
pozemek p. č. 2089/95, ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2
pozemek p. č. 3164/19, ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2
pozemek p. č. 3164/26, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2
pozemek p. č. 2089/54, ostatní plocha, silnice o výměře 263 m2
pozemek p. č. 2089/60, ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2
pozemek p. č. 3164/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2
pozemek p. č. 3164/17, ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2
pozemek p. č. 3164/22, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č. 3164/23, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2
pozemek p. č.  4825, ostatní plocha, silnice o výměře 453 m2

k. ú. Miňůvky:
pozemek p. č. 814/2, ostatní plocha, silnice o výměře 246 m2
pozemek p. č. 815/2, ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2

v k. ú. Bílany :
pozemek  p. č. 1367/3, ostatní plocha, silnice o výměře 325 m2             
pozemek  p. č. 1368/2, ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2,

za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.,  se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, a to  v k. ú. Kroměříž:

pozemek p. č. 3164/21, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 
pozemek p. č. 3630/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 750 m2
pozemek p. č. 4847/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2
pozemek p. č. 4848, ostatní plocha, silnice o výměře o výměře 118 m2 
pozemek p. č. 4850/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 
pozemek p. č. 4851/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2 
pozemek p. č. 4923/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 126 m2 
pozemek p. č. 4844, ostatní plocha, silnice o výměře 923 m2 
pozemek p. č. 4889, ostatní plocha, ostatní komunikace 164 m2 
pozemek p. č. 4886, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 
pozemek p. č. 4885, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2 
pozemek p. č. 4837, ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 14 m2 
pozemek p. č. 4799, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2 
pozemek p. č. 4805, orná půda o výměře 66 m2 
pozemek p. č. 4789/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 322 m2 
pozemek p. č. 2304/3, zahrada o výměře 18 m2 

pozemek p. č. 4537/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 
pozemek p. č. 4819, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 630 m2 
pozemek p. č. 5073/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m2
 
podíl id. 16672/17280 na pozemku p. č. 4803, ost. pl., ost. komunikace o výměře 1 280 m2
podíl id. 15517/17280  na pozemku p. č. 4804/2, ost. pl., ost. komunikace o výměře 31 m2
podíl id. 16672/17280 na   pozemku p. č. 4881, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m²
podíl id. 16672/17280  na pozemku p. č. 4883, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 550 m2

v k. ú. Bílany:
pozemek p. č. 1354/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2
pozemek p. č. 1359/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2
pozemek p. č. 1367/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2
pozemek p. č. 1368/4,  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2
pozemek p. č. 1338,   ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 023 m2
pozemek p. č. 1339,   ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 333 m2
pozemek p. č. 1345/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 540 m2
pozemek p. č. 1336,   ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 311 m2
pozemek p. č. 1342,   ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 977 m2
pozemek p. č. 1346/2, orná půda o výměře 115 m2
pozemek p. č. 1346/1, orná půda o výměře 21 m2

v k. ú. Hradisko:
pozemek p. č. 1272/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2             
pozemek p. č. 1272/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 
pozemek p. č. 1293, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   600 m2       

v k. ú.  Postoupky:
pozemek p. č. 198/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m2             
pozemek p. č. 198/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2             
pozemek p. č. 198/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 772 m2             
pozemek p. č. 198/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2             
pozemek p. č. 1154/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2             
pozemek p. č. 1231/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2             

v k. ú. Miňůvky :
pozemek p. č. 226/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2             
pozemek p. č. 226/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 596 m2             
pozemek p. č. 226/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2             
pozemek p. č. 226/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2             
pozemek p. č. 793/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2             
pozemek p. č. 793/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2             
pozemek p. č. 793/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2             
pozemek p. č. 794, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 226 m2             
pozemek p. č. 800, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 246 m2

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu pozemků parc. č.  1293/1- ostatní plocha   o výměře 179 m2    a   parc. č.  1444/27 - ostatní plocha   o výměře 63 m2 , oba    v k. ú.    Kroměříž  ve vlastnictví xx, 67 01 Kroměříž  za    část    pozemku  parc. č. 1400/4 – orná půda    o výměře cca 242 m2   v  k. ú.    Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže.
Geometrické zaměření  části pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž bude provedeno na náklady xx.


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/5995/2019 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  p. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/7209/2019 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků    p.  č. 3737/1, p.  č. 3737/2  a   p. č. 3737/3, vše  v k. ú. Kroměříž.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku   parc. č.  432/8  – ostatní plocha    o výměře 42  m2     v k. ú.  Kroměříž z vlastnictví id. 2/8 pana  xx, 767 01 Kroměříž, id. 3/8 pana xx, 767 01 Kroměříž a id. 3/8 xx,  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  250  Kč/m2,  splatnou  jednorázově    po  vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí  částí  pozemků     parc. č.  2395/3, 2399/2 a 3708, vše v k. ú. Kroměříž,  podle nového geometrického plánu č. 7238-208/2018 ze dne 27. 9. 2018 označených jako pozemky parc. č. 2395/4, 2399/22, 3708/6  v k. ú. Kroměříž, včetně účelové komunikace zhotovené na těchto pozemcích,  z vlastnictví společnosti   Mojmírák     s. r. o., se sídlem U Divadla 784, 530 02 Pardubice do vlastnictví města Kroměříže.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemků  parc. č. 3388/2 o výměře 226 m2, parc. č. 3389/2 o výměře 934 m2, parc. č. 3390/3 o výměře 6 m2 a parc. č. 5145 o výměře  619 m2, vše v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti I.S. FOND, spol. s  r. o., sídlem Malý Val 1586/29, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 89 024,  za smluvní kupní cenu 4.650 Kč/m2, tj. 8.300.000 Kč.


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 11 rodinných domů,  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 k veřejnoprávní  smlouvě  č. SML/382/2019 mezi městem Kroměříž jako poskytovatelem dotace a xx jako příjemcem dotace, podle přílohy č. 3 zprávy.
 

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

„Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2020", včetně rekapitulace akcí připravovaných v Programu regenerace MPR na rok 2020, které jsou přílohou č. 1 tohoto dotazníku.


XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže uzavřený mezi Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 276 60 532 a městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařadit částku 200.000  Kč do rozpočtu Zdravého města na rok 2020 na realizaci akce Letní Škola 2020 - Kroměříž.


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 7/2019 o místních poplatcích, podle předložené zprávy.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

A)
s c h v a l u j e


statut fondu sociálních potřeb města Kroměříže v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle předložené zprávy, a to s účinností od 06. 12. 2019

B)
s c h v a l u j e

v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto příspěvky členům Zastupitelstva města Kroměříže:

1. 
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, a to ve výši 1.000 Kč za obřadní den, který bude hrazen z rozpočtu města Kroměříže
2. 
příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, který bude hrazen z rozpočtu města Kroměříže
3. 
příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, který bude hrazen z části z rozpočtu města Kroměříže a z části z Fondu sociálních potřeb města Kroměříže
4. 
příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, který bude hrazen z Fondu sociálních potřeb města Kroměříže
5. 
odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, která  bude hrazena  z Fondu sociálních potřeb města Kroměříže
6.
příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, který bude hrazen z Fondu sociálních potřeb města Kroměříže,

přičemž příspěvky pod body 2 až 6 lze členovi zastupitelstva poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města Kroměříže,

a to s účinností od 06.12.2019

C)
r u š í

usnesení č. XIV. z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 21. 12. 2017, a to s účinností od 06.12.2019.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
Programy města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020, podle předložené zprávy

b)
zveřejnění Programů města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2020, podle předložené zprávy

c)
Metodiku města Kroměříže pro poskytování dotací verzi 1.3, podle předložené zprávy.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže  po projednání

s c h v a l u j e

Akční plán na období 2020 - 2025 ve vazbě na Plán udržitelné městské mobility na období 2020 - 2035.


XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

1.
účelový fond města Kroměříž v rámci programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Kroměříže

2.
účelový fond města Kroměříž v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 a další pro obce postižené záplavami a o postupu při poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou. 

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 (uvedené údaje v tis.Kč):
a)
na straně příjmů:
    5.403,0 pol. 411 dotace projekty škol
       117,0 pol. 412 dotace projekty škol
  - 5.449,0  pol. 232 návrh dotace projekty škol
     - 992,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       107,0 pol. 411 dotace VPP
    2.280,0 pol. 411 dotace MAP II.
  - 2.280,0 pol. 232 návrh dotace MAP
       644,0 pol. 411 dotace SsmK – Barborka transformace
    1.162,0 pol. 411 odlehčovací služby Barborka
  12.579,0 pol. 412 dotace SsmK – provoz
  - 5.490,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
- 10.000,0 pol. 212 odvody PO - SsmK
         60,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
       900,0 pol. 214 příjmy úroků
    1.000,0 pol. 111 příjmy z kapitálových výnosů
    2.000,0 pol. 111 příjmy závislá činnost a funkční požitky
  - 3.400,0 pol. 232 návrh dotace LBC Vlčetín a LBK Trávníky
     - 776,0 pol. 232 návrh dotace SPOD
     - 490,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
     - 231,0 pol. 2323 návrh dotace volby
    1.594,0 pol. 411 dotace projekty škol
     - 901,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
    1.221,0 pol. 111 příjmy závislá činnost a funkční požitky  
_____________________________________________________________
     - 942,0,  příjmy celkem

b)
na straně výdajů: 
     644,0 pol. 533 dotace projekty SsmK – Barborka
  7.089,0 pol. 533 dotace SsmK – provoz
   - 800,0 pol. 501 platy VPP
         6,0 pol. 521 Hospic na Svatém Kopečku
- 1.569,0 pol. 635 Sociální služby města Kroměříže – rekonstrukce kotelny
- 9.550,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
  1.162,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – Barborka
       60,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce
   - 700,0 pol. 533 Dům kultury – provoz
     700,0 pol. 635 Dům kultury
   - 570,0 pol. 517 oprava chodníku Kojetínská
     - 90,0 pol. 517 oprava chodníku Na Lindovce
   - 200,0 pol. 517 oprava chodníku Alšova
   - 100,0 pol. 517 oprava chodníku Havlíčkova
   - 150,0 pol. 612 workout hřiště
   - 130,0 pol. 612 sportoviště B. Zelinky
     901,0 pol. 536 vratka projekt Zvyšování profesionality a kvality řízení
     764,0 pol. 533 projekty škol
  1.150,0 pol. 516 pronájem mobilního kluziště
_____________________________________________________________________
- 1.383,0 výdaje celkem

c)
financování
  - 441,0 zapojení zůstatku BÚ

Rekapitulace:
712.179,-  příjmy celkem
724.436,-  výdaje celkem
 -12.257,-  saldo příjmů a výdajů
  12.257,-  financování

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Hospicem na Svatém Kopečku, se sídlem nám. Sadové 4/24,779 00 Olomouc - Svatý Kopeček, IČ 736 34 671.


XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočet města Kroměříže na rok 2020  v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

Třída I.    Daňových příjmů            481260,-     
Třída II.   Nedaňových příjmů       191068,-
Třída III.  Kapitálových příjmů           500,-
Třída IV. Přijatých transferů           49369,-
Příjmů celkem                               722197,-

Třída V. Běžných výdajů                654269,- 
Třída VI. Kapitálových výdajů       179805,-             
Výdajů celkem                                834074,-
Salda příjmů a výdajů                  - 111877,-   
Financování                                    111877,-
2.
soustavu:
- povinných výdajů k spolufinancování programů EU
- finančních vztahů k jiným osobám
- závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2020,
 specifikovaných v příloze č.1 (uvedené údaje v tis. Kč)

3.
poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis. Kč):
  500,-   Rodinné centrum Kroměříž ,z. s. SVP, se sídlem Kroměříž, Kollárova 658/13 
    30,-   Astras, o. p. s  se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
  170,-   Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
  280,-   TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
1600,-   SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19 
1500,-   HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
  700,-   TJ Slavia Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 2590/6
  150,-   Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Prusinovského 114
    40,-   xx, se sídlem Kroměříž, Skaštice
  100,-   Kroměřížská nemocnice a. s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69
  100,-   Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
            Středisko: Nemocnice Milosrdných sester, se sídlem Kroměříž, Malý Val
             1553
  100,-   Andělé Stromu života, p. s. se sídlem Nový Jičín, Kostelní 73/37,
    50,-   Okresní agrární komora Kroměříž, se sídlem Kroměříž, nám. Míru 3297/15
    50,-  Tělocvičná jednota Sokol  Postoupky, se sídlem Postoupky 67, 767 01                  
                        Kroměříž


XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430 předložený Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, který je výstupem projektu „Příprava procesu transformace v DOZP Barborka v Kroměříži", podle předložené zprávy.

 

XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke směrnici 1/2015 pravidla pro fungování a  financování osadních výborů města Kroměříže,  podle předložené zprávy.

 

XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

nové složení Komise Zdravého města Kroměříže a MA21 takto:

PhDr. Jana Pšejová (předseda komise), MAS Jižní Haná, o.p.s. - neziskový sektor
Ing. Michaela Jiříková (tajemník komise), koordinátor Zdravé město a MA21 - veřejná správa
Michal Řezáč, občan - komerční sektor
Jiří Tesař, občan - komerční sektor
Vratislav Krejčíř, místostarosta - veřejná správa
Alena Černá, občan - komerční sektor
Darina Křenková, občan - komerční sektor
Silvie Kremlová, občan - komerční sektor
Mgr. Iveta Mišurcová, projektový manažer - veřejná správa
Mgr. Alice Juračková, ředitelka ČČK - Oblastní spolek Kroměříž - neziskový sektor


XXX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

3 priority, které vzešly z diskusního fóra a ankety mezi občany, kteří hlasovali o prioritách města:
- Provádět opatření pro zadržení vody v krajině + vybudovat sportovně – rekreační zónu            
   v lokalitě Bagrák
- Vybudovat cyklostezky ve městě mimo hlavní komunikace
- Řešit křižovatku Havlíčkova x Albertova


XXXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Memorandum o spolupráci při pořádání Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2020 – 2021, podle předložené zprávy.

 

XXXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

uděluje Cenu města Kroměříže za rok 2019 Ing. Zdeňce Skaličkové.


XXXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, podle předložené zprávy.

 

XXXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přípisy xx,  ze dne 05.11.2019 a dne 25.11.2019.


XXXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                       Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže