Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, 2. část

| 04.11.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, pokračování zasedání, 
konaného 24. října 2019


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení z IX. zasedání ZMK, pokračování zasedání, konaného 24. října 2019 ve složení:

Ing. Blanka Šimůnková – předsedkyně
Jarmila Slováková – členka
MUDr. Yvonna Smělíková – členka
  
XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podporu akce „Stavební úprava a přístavba šaten Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s. fotbalového areálu v Těšnovicích“ připravované k realizaci Tělovýchovnou jednotou Těšnovice, z. s. městem Kroměříž a příslib poskytnutí finančních prostředků ve výši 30 % dotace, maximálně ve výši 6.556.230  Kč vč. DPH, podle předložené zprávy.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže.   


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis o výsledku kontroly plnění povinnosti obce zhotovit plán rozvoje sportu, v souladu se  z. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a z. č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e    n a   v ě d o m í

zápis o výsledku  kontroly směrnice č. 1/2015 pravidla pro fungování a financování osadních výborů města Kroměříže.

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a    v ě d o m í

zápis o výsledku kontroly realizace programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019, který schválilo ZMK na II. zasedání dne 6. 12. 2018.


XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

kontrolní výbor Zastupitelstva města Kroměříže  provedením kontroly zakázky na nákup tabletů pro Sociální služby města Kroměříže. Termín dokončení kontroly se stanovuje na 29. 2. 2020.

 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

kontrolní výbor ZMK provedením kontroly správnosti a plnění smlouvy uzavřené mezi  Domem kultury v Kroměříži a Divadelním spolkem Kroměříž  o užívání budovy Starého pivovaru. Termín dokončení kontroly se stanovuje na 29. 2. 2020.


XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

kontrolní výbor ZMK provedením kontroly postupu řešení zřícení zastřešení pódia na Velkém náměstí v roce 2013. Termín dokončení kontroly se stanovuje na 31. 12. 2020.

XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

kontrolní výbor Zastupitelstva města Kroměříže  provedením kontroly vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst & Young Audit, s. r. o.  z rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb uzavřené mezi městem Kroměříž a Ernst & Young Audit, s. r. o. dne 23.03.2016, ohledně toho, jak byla zjednána náprava případných nedostatků. Termín dokončení kontroly se stanovuje na 31. 12. 2020.


XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení kroměřížských tolarů oceněným účastníkům celonárodní filmové soutěže ARSfilm Kroměříž takto:
Velká cena města Kroměříže 1 x zlatý kroměřížský tolar
Cena poroty 1 x stříbrný kroměřížský tolar
Hlavní cena v každé ze čtyř soutěžních kategorií.4 x bronzový kroměřížský tolar

 

XXX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Radě města Kroměříže zahájit přípravu zadání projektové dokumentace k rozšíření kapacity křižovatky ulic Albertova a Nitranská v Kroměříži v termínu do 30. 11. 2019.

 

XXXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                       Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA

místostarostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže