Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 29.10.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 17. října 2019


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:
1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 5201 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/66 v k. ú. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 216/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/4 Žádost Ing. J. Horáka o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž
2/5 Nabytí pozemků parc. č. 1878/26, 1878/40 a  3132/16 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
2/6 Nabytí pozemku stpč. 6115 včetně stavby technického vybavení č. pop. 4065 v k. ú. Kroměříž
2/7 Změna v usnesení z VIII. zasedání ZMK z 29. 8. 2019, bod XIX., název nové ulice
2/8 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Plačkovými
2/9 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Schindlerovými
2/10 Prodej pozemku parc. č. 764 v k. ú. Kroměříž
2/11 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Hanácká pole s. r. o.
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost Astras, o. p. s o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříž na provoz nocležny
3/2 Žádost Charity Kroměříž o poskytnutí individuální dotace na službu Sociální rehabilitace Zahrada
3/3 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2020
3/4 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2018
3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019
3/6 Žádost o poskytnutí podpory  akce  „-Stavební úprava a přístavba šaten" na hřišti v Těšnovicích
4. Různé
4/1 Ústavní stížnost
4/2 Zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMK
4/3 Návrh na odvolání z funkce člena kontrolního výboru
4/4 Zápis o výsledku kontroly usnesení č. 239 z 9. schůze RMK konané 7. března 2019,
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 764
4/5 Zápis o výsledku kontroly plnění povinnosti obce zhotovit plán rozvoje sportu,
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb.
4/6 Zápis o výsledku kontroly směrnice č. 1/2015 pravidla pro fungování a financování osadních výborů města Kroměříže
4/7 Zápis o výsledku kontroly realizace programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019
4/8 Pověření ke kontrole zakázky na nákup tabletů  pro Sociální služby města Kroměříže
4/9 Pověření ke kontrole správnosti a plnění smlouvy uzavření mezi Divadelním spolkem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži o užívání budovy Starého pivovaru
4/10 Pověření ke kontrole postupu řešení zřícení zastřešeného  podia na Velkém náměstí v roce 2013
4/11 Pověření ke kontrole vyhodnocení závěrů auditních zpráv společnosti Ernst &Young Audit, s. r. o.
4/12 Pověření ke kontrole seznámení se s výsledky auditů útvaru interního auditu a vnitřní kontroly
4/13 Žádost kontrolního výboru ZMK o souhlas ZMK se zpřístupněním všem členům kontrolního výboru veškerých podkladových materiálů ke všem RMK přijatým usnesením v samostatné působnosti města
4/14 Žádost Českého svazu pro film a video o poskytnutí kroměřížských tolarů
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise pro formulování usnesení z IX. zasedání ZMK  konaného 17. října 2019 ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík – předseda
Jarmila Slováková – členka
MUDr. Yvonna Smělíková – členka


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku  parc. č. 5201- ostatní plocha  o výměře  cca 45 m2  v k. ú.   Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 1539/66 – ostatní plocha     o výměře cca 38 m2     v k. ú.   Kroměříž.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku  parc. č. 216/1 – trvalý travní porost   o výměře  cca 500 m2  v k. ú.   Drahlov u Jarohněvic.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
zrušení   bodu     IV.  v usnesení  z      XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže , konaného dne   8. února 2018

2.
prodej   pozemku  parc. č.  2766/5 - zahrada  o výměře   205 m2   v k. ú.     Kroměříž      pro Ing. Jarmilu Horákovou,   bytem Koperníkova  2934/9, 767 01  Kroměříž     za   smluvní kupní cenu   100  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemků  parc. č.  1878/26 – ostatní plocha o výměře 451 m2,  parc. č. 1878/40 –  orná půda o výměře 3 m2, parc. č.3132/7 – orná půda o výměře 1.833 m2  a  parc. č.3132/16 – orná půda o výměře 1.005 m2, vše  v  k. ú.  Kroměříž  z vlastnictví  ČR –  Státního pozemkového úřadu  do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku st. p. č. 6115 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2 v k. ú. Kroměříž, jehož součástí je stavba technického vybavení s č. pop. 4064, z vlastnictví společnosti Enerstar s. r. o.  v likvidaci, Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha za smluvní kupní cenu 3.300.000 Kč, která bude uhrazena kupujícím bezhotovostním převodem do 30 dnů od podpisu smlouvy do advokátní úschovy advokátní kanceláře JUDr. Ivo Bubrjak, advokát, s tím, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán prostřednictvím zmocněného advokáta nejpozději do pěti dnů ode dne zaplacení kupní ceny na depozitní účet advokátní úschovy. Kupní cena bude prodávajícímu vyplacena bezhotovostním převodem do pěti pracovních dnů ode dne, kdy advokátovi bude originálem nebo ověřenou kopií listu vlastnictví doložena skutečnost, že jako vlastník převáděných nemovitostí je v katastru nemovitostí zapsán kupující.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  v  usnesení    z   VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne  29. srpna 2019,   bod XIX , odst. 2,  týkající se názvu ulice v k. ú. Kroměříž: místo   „… Jana Kozánka…“      „…Kozánkova….“


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu novostavby rodinného domu,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č.  764  – orná půda   o výměře 6.838 m2  v k. ú.     Kroměříž    pro   společnost  Hanácká pole  s. r. o., Tovačovského 318/18,        767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 1.000  Kč/m2,    t. j. celkem    6.838.000  Kč,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných a bytových domů,  mezi městem Kroměříž  a  Hanácká pole s. r. o., Tovačovského 318/8, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 ve výši 20.000 Kč na poskytnutí dotace společnosti Astras, o. p. s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609,  na provoz nocležny pro muže, podle předložené zprávy.

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a společností Astras, o. p. s., Purkyňova 700/3, 767 01 Kroměříž, IČO 292 67 609,  na částku 20.000 Kč na provoz nocležny pro muže, podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Charitu Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž, IČO 181 89 750, na provoz a činnost, podle předložené zprávy

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Charitou Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž, IČO 181 89 750, podle předložené zprávy.


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. 
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2020, podle předložené zprávy
2.
vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2020, podle předložené zprávy
3.
objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 ve výši 6 400 000 Kč, určených poskytovatelům sociálních služeb, podle předložené zprávy
4.
časový harmonogram Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2020, podle předložené zprávy

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)
na straně příjmů:
  5.553,0 pol. 411 dotace projekty škol
   - 168,0 pol. 232 návrh dotace VPP
     168,0 pol. 411 dotace VPP
- 1.751,0 pol. 232 návrh dotace terénní  odlehčovací služba Chůvičky
  5.830,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
       29,0 pol. 411 dotace sčítání lidu
     - 53,0 pol. 232 návrh dotace dětské dopravní hřiště
       60,0 pol. 412 dotace dětské dopravní hřiště
   - 626,0 pol. 232 návrh dotace asistenti prevence kriminality
     626,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality
- 1.700,0 pol. 232 návrh dotace vzduchotechnika ZŠ Oskol
     382,0 pol. 411 dotace Plán udržitelné městské mobility
   - 382,0 pol. 232 návrh dotace Plán udržitelné městské mobility
     880,0 pol. 214 dividendy VAK
  2.500,0 pol. 214 podíl na HV Biopas
  1.134,0 pol. 214 příjmy z úroků
____________________________________________________________________
12.482,0 příjmy celkem


b)
na straně výdajů:
- 1.751,0 pol. 533 dotace projekty SsmK
11.383,0 pol. 533 dotace projekty škol
       29,0 pol. 501 dotace sčítání lidu
   - 159,0 pol. 533 Dům kultury, provoz
     284,0 pol. 516 kultura, nákup ostatních služeb
  2.300,0 pol. 613 výkupy pozemků
       20,0 pol. 522 Astras, o. p. s.
     176,0 pol. 522 Rodinné centrum Kroměříž, z. s.
     200,0 pol. 516 služby peněžních ústavů
______________________________________________________________________
12.482,0 výdaje celkem

 

c)
rekapitulace
713.121,- příjmy celkem
725.819,- výdaje celkem
- 12.698,- saldo příjmů a výdajů
  12.698,-. financování

 

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Rodinným centrem Kroměříž,z.s. a Střediském výchovné péče, IČ 044 12 672, se sídlem Kollárova 658/13, 76701 Kroměříž

n e s c h v a l u j e
88,-      pol.522  Charita Kroměříž

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání ústavní stížnosti města Kroměříže proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka městu Kroměříž v trestní věci obv. Mgr. Jaroslava Němce, starosty města, a to z důvodu protiústavního odejmutí práva na samosprávu městu Kroměříž a protiústavního odejmutí práva zastupitelů vykonávat mandát zastupitele, podle předložené zprávy

u k l á d á 

Mgr. Jaroslavu Němcovi, starostovi města, podepsat plnou moc Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové k podání dané ústavní stížnosti za město Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                       Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže