Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 05.09.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2019


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program VIII. zasedání  Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna  2019:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 219 v k. ú. Těšnovice
2/2 Prodej části pozemku parc. č. 85 v k. ú. Těšnovice
2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1471/7 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměř힨
2/5 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1539/66 v k. ú. Kroměříž
2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky
2/7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 249 v k. ú. Hradisko
2/8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú.  Hradisko
2/9 Prodej části pozemku parc. č. 2747/15 v k. ú. Kroměříž
2/10 Prodej části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Hradisko
2/11 Nabytí pozemků parc. č. 417/8 a 503/16 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu
2/12 Nabídka SBD Rybníčky II – družstvo na prodej spoluvlastnického podílu na
nemovitostech
2/13 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/5 v domě č. pop. 3345, 3346, ul. Talichova v Kroměříži
2/14 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/9 v domě č. pop. 3345, 3346, ul. Talichova v Kroměříži
2/15 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a p.  Štěpitovou
2/16 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a p.  Fojtem
2/17 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a manželi Koryčanovými
2/18 Prodej pozemku parc. č. 764 v k. ú. Kroměříž
2/19 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Hanácká pole s. r. o.
2/20 Pojmenování nových ulic
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Program regenerace MPR 2019 – veřejnoprávní smlouvy
3/2 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč – II. výzva 2019
3/3 Žádost Domova pro seniory Napajedla, p. o. o poskytnutí individuální dotace
3/4 Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany
3/5 Návrh na stanovení odměn neuvolněných členů ZMK
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4. Různé
4/1 Analytická část PUMM (Plán udržitelné městské mobility Kroměříž)
17.30 hod. prezentace – přizván Ing. Petr Macejka, Ph.D.
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 7/2019
4/3 Schválení nového strategického dokumentu  Komunitní plán sociálních služeb na
 Kroměřížsku pro období 2020 – 2023
4/4 Stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:
PhDr. Pavel Motyčka, PhD. - předseda
MUDr. Miloš Kucián – člen
Mgr. Dalibor Mráz – člen 

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 219 – trvalý travní porost  o výměře    947 m2     v k. ú.   Těšnovice.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej části  pozemku parc. č. 85 – ostatní plocha     o výměře cca 1 m2     v k. ú.  Těšnovice  pro    xx,  767 01 Kroměříž.   


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku  parc.  č. 1471/7 – orná půda o výměře cca      15 m2  v k. ú.    Kroměříž.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 1539/66 – ostatní plocha    o výměře cca 105 m2     v k. ú.   Kroměříž. 


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části    pozemku  parc. č. 1178/1 – orná půda    o výměře cca 1.200 m2      v k. ú.    Postoupky. 


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 249 – ostatní plocha     o výměře cca 1 m2   v k. ú.   Hradisko.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části   pozemku  parc. č. 101/1 – ostatní plocha     o výměře cca 135 m2     v k. ú.   Hradisko.
 
X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej části  pozemku  parc. č. 2747/15 – ostatní plocha     o výměře cca 260 m2      v k. ú.   Kroměříž  pro xx,   767 01 Kroměříž.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku  parc. č. 245 – ostatní plocha     o výměře cca 122 m2      v k. ú.   Hradisko pro xx.  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 300 Kč/m2,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.
Současně s kupní smlouvou bude ve prospěch prodávajícího  zřízeno věcné břemeno stezky a cesty přes část  pozemku  parc. č. 245 v k. ú. Hradisko, za účelem přístupu ke stávající studni.  


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemků  parc. č.  417/8 – ostatní plocha o výměře 323 m2 a parc. č. 503/16 – trvalý travní porost o výměře 2.747 m2, oba v  k. ú.  Bílany   z vlastnictví  ČR –  Státního pozemkového úřadu  do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí spoluvlastnického podílu ve výši  49/100 k pozemkům p. č. 920/34, 920/99, 920/100, 920/108, 920/110, 920/111, 920/112, 920/113, 920/114, 920/115, 920/125,  v k. ú. Kroměříž, od prodávajícího SBD Rybníčky II – družstvo, IČ: 262 65 940, vše za kupní cenu ve výši 1 Kč, přičemž poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí kupující.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIV. ,  odst. 4.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne  29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3346/5 a příslušejících podílů  na  společných částech domu 3345, 3346 a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116, a to   místo   xx, 763 02 Zlín - Malenovice  na xx, 767 01 Kroměříž.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIV., odst. 8.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3346/9 a příslušejících podílů  na  společných částech domu 3345, 3346 a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116, a to z xx,  767 01 Kroměříž n a xx,  Rožnov pod Radhoštěm a xx,  767 01 Kroměříž.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pojmenování   nových ulic: 
1.      v  k. ú.  Vážany u Kroměříže    ulice   Holubí
2.      v k. ú. Kroměříž   ulice    Jana Kozánka,
podle předložené situační zprávy.


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.126.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo nám. 5/3, 767 01  Kroměříž, zastoupenou P. Josefem Lamborem, IČ 652 68 831, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování vitrážových oken a kamenných prvků), Kroměříž podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 759.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 mezi městem Kroměříž a xx, 767 01  Kroměříž, na objekt na ul. Farní č. p. 95, Kroměříž, podle předložené zprávy.

3.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 393.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 mezi městem Kroměříž a firmou Z-FIN, a. s., se sídlem Petržílkova 2267/12, Praha - Stodůlky, PSČ 158 00, zastoupena Ing. Libuší Vystrčilovou, IČ 255 85 193, na objekt v ul. Kovářská č. p. 20, Kroměříž podle předložené zprávy.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč těmto žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019:

Rozdělení dotací II. výzva 2019   
Žádosti o dotace nad 50.000 Kč    
   
Sportovní komise číslo žádosti požadavek dotace
Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.  137/02/19/2 119 200 Kč 65 000 Kč
KOMISE CELKEM   119 200 Kč 65 000 Kč
b)
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Domov pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 708 50 976, na provoz a činnost.
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Domovem pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 708 50 976.


XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci do 2. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 na výměnu výtahů v budově Domova pro seniory Vážany (nejpozději v termínu do 11. 9. 2019),  a to ve variantě výtahů s náhradním zdrojem (nejsou evakuační).

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
          93,0 pol. 411 dotace domácí preventisté 
       - 93,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
     2.110,0 pol. 411 dotace projekty ZŠ
   - 2.110,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
   35.404,0 pol. 412 dotace provoz sociálních služeb
 - 35.404,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
     1.580,0 pol. 412 dotace sociální služby – Hanáček
         -32,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
   - 3.419,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD
      3.419,0 pol. 411 dotace OSPOD
       - 973,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
         973,0 pol. 411 dotace na výkon sociální práce
      2.230,0 pol. 411 dotace Program regenerace MPR
   -  2.230,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR
         110,0 pol. 412 dotace podpora samostatného bydlení SsmK
      1.845,0 pol. 412 dotace Barborka – SsmK
         - 60,0 pol. 232 návrh dotace VPP
           60,0 pol. 411 dotace VPP
         135,0 pol. 211 příjmy z vlastní činnosti, kultura
      3.638,0 příjmy celkem
 
b)
na straně výdajů:
   1.580,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – Hanáček
     - 32,0 pol. 549 dotace pěstounská péče
       45,0 pol. 536 dotace vratka obědy do škol
  1.845,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – Barborka
     110,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – podpora 
samostatného bydlení
       68,0 pol. 521 dotace Program regenerace MPR
     541,0 pol. 522 dotace Program regenerace MPR
     230,0 pol. 549 dotace program regenerace MPR
   - 939,0 pol. 517 dotace program regenerace MPR
   - 105,0 pol. 635 Senior taxi
       30,0 pol. 516 nákup ostatních služeb, kultura
     105,0 pol. 612 realizace mola
       37,0 pol. 513 informační nosiče, majetkové vypořádání se spol. Daruma 
       60,0 pol. 517 odstranění pódia
     100,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích
       29,0 pol. 590 vratky minulých let – Ekokom
       12,0 pol. 533 Zemský hřebčinec Tlumačov s. p. o.
         2,0 pol. 533 Gymnázium Kroměříž
       28,0 pol. 522 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.
  3.000,0 pol. 612 realizace a PD odboru investic
  1.000,0 pol. 516 studie posudky odbor regionálního rozvoje
     350,0 pol. 533 ZŠ U Sýpek – vybavení učeben fyziky
   - 594,0 pol. 522 grantový systém
     141,0 pol. 522 grantový systém – kultura
     250,0 pol. 522 grantový systém – sport
         6,0 pol. 522 grantový systém – školství
     100,0 pol. 522 grantový systém – sociál
       19,0 pol. 522 grantový systém – životní prostředí
       78,0 pol. 522 Zatoulané štěstí, z. s.
- 1.700,0 pol. 612 Škola pro všechny – věda hrou
  1.640,0 pol. 513 Škola pro všechny – věda hrou
       60,0 pol. 516 Škola pro všechny – věda hrou
- 2.000,0 pol. 612 povrchy sportovních hřišť
  2.000,0 pol. 517 povrchy sportovních hřišť
     - 75,0 pol. 513 obnova mobiliáře, lavičky
       75,0 pol. 612 dětské hřiště – Hradisko
- 1.300,0  pol. 516 projektové dokumentace – opravy
  1.300,0 pol. 516-7 odstranění objektů v lokalitě Dolní Zahrady, U Zámečku
  8.096,0 výdaje celkem         

c)
rekapitulace:
706.639,-  příjmy celkem
713.337,-  výdaje celkem
- 12.698,-  saldo příjmů a výdajů
  12.698,-  financování

2.
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115,PSČ 767 01 a
a)
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., se sídlem Velehradská 625,
767 01 Kroměříž, IČ 293 14 747
b)
Gymnázium Kroměříž, se sídlem Masarykovo náměstí 496/13,767 01 Kroměříž,
IČ 708 43 309
c)
Zemský hřebčinec Tlumačov s. p. o., se sídlem Dolní 115,763 62 Tlumačov, IČ 712 94 571
d)
Zatoulané štěstí, z. s. se sídlem Kojetínská 1175/42,76701 Kroměříž, IČ 056 84 048

n e s c h v a l u j e

15,0 pol. 533 Domov pro seniory Napajedla, p. o.


XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání  a za účasti Ing. Petra Macejky, Ph.D.

b e r e   n a   v ě d o m í

obsah a formu předaných výsledků dopravních analýz  (PUMM) od společnosti UDIMO s. r. o., podle předložené zprávy.


XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s pokračováním VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže po 20. hodině.


XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020 - 2023, podle předložené zprávy.

 

XXVIII.

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

stanovy dobrovolného svazku obcí  Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, podle předložené zprávy.

 

XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                     Vratislav Krejčíř
místostarostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže