Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 27.06.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. června 2019


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

programu VII. zasedání zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. června 2019:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejněn záměru směny pozemků v k. ú. Trávník
2/2 Prodej pozemku parc. č. 1971/1 v k. ú. Kroměříž
2/3 Prodej části pozemku parc. č. 1500/239 v k. ú. Kroměříž
2/4 Prodej části pozemku parc. č. 479/2 v k. ú. Trávník
2/6 Nabytí pozemku parc. č. 1878/50 v k. ú. Kroměříž
2/7 Nabytí pozemku parc. č. 1052/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/8 Nabytí pozemku parc. č. 3265/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/9 Nabytí pozemku parc. č. 1279 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/10 Nabytí pozemku parc. č. 583 v k. ú. Skaštic e z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/11 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8635/2018
2/12 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu BKM/8639/2018
2/13 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3269/1 v domě č. pop. 3269, Kroměříž
2/14 Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3269/11 v domě č. pop. 3269, Kroměříž
2/15 Zrušení bodu č. X. v usnesení z XXXII. ZMK konaného 21. 12. 2017
2/16 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a OKC s. r. o.
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Zakoupení nového vozu Sociálními službami města Kroměříže, p. o. pro odlehčovací
sociální službu
3/2 Dar osobního automobilu Sociálním službám města Kroměříže, p. o.
3/3 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže Sociálním službám Pačlavice, p. o.
3/4 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu  města Kroměříže Domu sociálních služeb Návojná, p. o.
3/5 Program regenerace MPR na rok 2019
3/6 Žádost na zrušení předkupního práva k nemovitostem, ul. Tovačovského, v majetku manželů Kostkových
3/7 Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Kroměříže za rok 2018
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4. Různé
4/1 Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21
4/2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže
4/3 Podnět k omezení provozní doby restaurace
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 6/2019
4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž - 2019
4/6 Zpráva z 3. zasedání kontrolního výboru ZMK
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro formulování usnesení ze VII. zasedání ZMK:
Ing. Jaroslav Adamík – předseda
MUDr. Olga Sehnalová, MBA – členka
MUDr. Tomáš Třasoň – člen


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny  části    pozemku  parc. č. 90/2 – zahrada   o výměře cca 100 m2      v k. ú.   Trávník za pozemek  parc. č. 584/2 -  ostatní plocha     o výměře 24 m2  v k. ú. Trávník.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej   pozemku  parc. č. 1971/1 – ostatní plocha     o výměře 145 m2    v k. ú.   Kroměříž    pro  manžele  xx,   767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 1.000  Kč/m2,  t. j. celkem 145.000 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku   parc. č. 1500/239 – ostatní plocha     o výměře cca 40 m2     v k. ú. Kroměříž   pro paní xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  600  Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku   parc. č. 479/2 – ostatní plocha    o výměře cca       30  m2     v k. ú.    Trávník pro xx,  767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu  800 Kč/m2,    splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku   parc. č.  1878/50  – ostatní plocha    o výměře 364  m2     v k. ú.  Kroměříž z vlastnictví id. ½ xx,  767 01 Kroměříž   a id. ½ pana  xx, 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu  250 Kč/m2,    splatnou  jednorázově    po  vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku  parc. č.  1052/2– ostatní plocha o výměře 790 m2 v  k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  3265/4 – ostatní plocha o výměře 526 m2  v  k. ú.  Kroměříž  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  1279 – ostatní plocha o výměře 1.881 m2    v  k. ú.  Hradisko  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  583 – ostatní plocha o výměře 152 m2 v  k. ú.  Skaštice  z  vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým   věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8635/2018 - BKMM,  uzavřené  dne 01.03.2019 mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem  č. UZSVM/BKM/ 8639/2018 – BKMM,  uzavřené  dne 01.03.2019   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a  městem Kroměříž, podle předložené zprávy.


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě  XI., odst. 1  v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010 ve věci převodu bytové jednotky  č. 3269/1 v domě č. pop. 3269, ulice  Talichova a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku  stpč. 7114   v k. ú. Kroměříž, a to z xx, na  xx, 767 01 Kroměříž. 

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě  XI., odst. 11  v  usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010 ve věci převodu  bytové jednotky  č. 3269/11 v domě č. pop. 3269 na ulici Talichova a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku  stpč. 7114   v k. ú. Kroměříž, a to z xx, 767 01 Kroměříž  na manžele  xx. 767 01 Kroměříž.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod  č. X. v  usnesení z XXXII.  zasedání   Zastupitelstva města Kroměříže  konaného dne 21. 12. 2017,  v plném znění.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. X.  z  XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 05.11.2015, v plném znění

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 9 rodinných domů,  mezi městem Kroměříž  a  OKC s. r. o., Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, nákup osobního vozidla Dacia DOKKER určeného pro terénní odlehčovací sociální službu Chůvičky, podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení osobního automobilu Škoda Octavia kombi a to na základě darovací smlouvy uzavřené mezi TOSHULIN, a. s., Wolkerova 845, 768 24 Hulín, IČO 255 10 851 a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Sociální služby Pačlavice, p. o., Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice, IČO 750 79 771, na provoz a činnost, podle předložené zprávy
2
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami Pačlavice, p. o., Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice, IČO 750 79 771, podle předložené zprávy.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Dům sociálních služeb Návojná, p. o., Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 708 50 852, na provoz a činnost, podle předložené zprávy.
2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Domem sociálních služeb Návojná, p. o., Návojná 100, 763 32 Nedašov, IČO 708 50 852, podle předložené zprávy.


XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zrušení věcného předkupního práva k budově č.p. 337 – budova občanské vybavenosti, postavená na pozemku parc. č. st. 763, a budově č.p. 431 – budova občanské vybavenosti, postavená na pozemku parc. č. st. 1142 v k. ú. Kroměříž (které bylo zřízeno podle smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 23. 12. 2011), podle které bude věcné předkupní právo zrušeno ke dni právní moci vydání rozhodnutí o kolaudaci budovy č. p. 337 a budovy č. p. 431 nebo vydání jiného rozhodnutí, jehož předmětem bude vydání souhlasu s užíváním budovy č. p. 337 a budovy č. p. 431, jakožto bytového domu v kombinaci s nebytovými prostory, určenými pro školské, výukové a vzdělávací účely,  mezi smluvními stranami, kterými jsou xx, jakožto povinní z předkupního práva a město Kroměříž, jakožto oprávněný z předkupního práva, podle předložené zprávy.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2019, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování.

                                                                         celkové náklady    stát. podpora    příspěvek města
                                                                
Výměna oken měšťanského domu  
ul. Farní č. p. 95 (xx)                                             1 284 787 Kč       630 000 Kč         129 000  Kč

Restaurování sochařské výzdoby                           454 051 Kč       393 000 Kč           ----
včetně opravy balustrády – 1. etapa     
na měšťanském domě                     
ul. Kovářská č. p. 20 (Z-FIN)        
                                                                           
Restaurování portálu měšťanského
domu   Riegrovo nám. č. p. 142                                86 020 Kč        81 000 Kč         
(město Kroměříž)                               
                                                
Restaurování vitráží kostela
sv. Mořice                                                              1 126 000 Kč      1 126 000 Kč          -----
Stojanovo nám. 1139 (ŘKF sv. Mořice)
II. etapa okna č. 9 + okno č. 10 (včetně
kamenických prvků)+ okno č. 4
a část okna č. 3                                        
___________________________________________________________________________

Celkem                                                                  2 950 858 Kč      2 230 000 Kč      129 000 Kč       

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2018 za  účetní  období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, podle předložené zprávy

2.
závěrečný účet města Kroměříže za rok 2018, včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy.

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
  4.180,0 pol. 411 dotace MAP
- 4.180,0 pol. 232 návrh dotace MAP
   - 236,0 pol. 411 dotace pěstouni
  3.596,0 pol. 411 dotace OSPOD
- 3.596,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD
     769,0 pol. 411 dotace volby
  -  769,0 pol. 232 návrh dotace voly
  1.460,0 pol. 411 dotace zvyšování profesionality a kvality řízení
   - 900,0 pol. 232 návrh dotace Zvyšování profesionality a kvality řízení 
     870,0 pol. 411 dotace na výkon sociální práce
   - 870,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce 
   - 298,0 pol. 232 návrh dotace Komunitní plánování
     298,0 pol. 411 dotace Komunitní plánování
     - 60,0 pol. 232 návrh dotace dětské dopravní hřiště
       60,0 pol. 412 dotace dětské dopravní hřiště
       93,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
     350,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality – MKS
  2.630,0 pol. 232 návrh dotace projekty škol
     108,0 pol. 411 projekty škol___________________________________
  3.505,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
   - 236,0 pol. 549,0 dotace pěstounské péče
  2.738,0 pol. 533 dotace projekty škol
       48,0 pol. 502 dotace prevence kriminality
       46,0 pol. 516 dotace prevence kriminality
         9,0 pol. 513 dotace prevence kriminality
         6,0 pol. 517 dotace prevence kriminality
     900,0  pol. 612 dotace prevence kriminality – MKS
     900,0 pol. 590 dotace rezerva nerozp. výdajů Zvyšování  prof. a kvality řízení
     270,0 pol. 531 Hasičský záchranný sbor ZK
   - 211,0 pol. 513 drobný hmotný majetek
     132,0 pol. 611 programové vybavení
       79,0 pol. 517 programové vybavení
   - 940,0 pol. 612 přechody pro chodce
     940,0 pol. 517 ZŠ Slovan – 4. etapa
- 4.030,0 pol. 517 oprava chodníku Kojetínská
  3.900,0 pol. 517 oprava vozovky Gen. Svobody
     130,0 pol. 612 workout hřiště Hanácké náměstí
         8,0 pol. 549 návrh Programu regenerace MPR
       30,0 pol. 533 Konzervatoř P. J. Vejvanovského
     210,0 pol. 517 úprava budovy 658 Kollárova
     130,0 pol. 632 TJ Těšnovice – sekačka
       50,0 pol. 522 TJ Slavia Kroměříž – šachový oddíl
     200,0 pol. 513 drobný hmotný majetek – osadní výbory
  1.200,0 pol. 516 služby veřejného osvětlení
       70,0 pol. 516 vánoční osvětlení
  2.000,0 pol. 516 čištění komunikací
     175,0 pol. 516 hřiště, pískoviště, lavičky
       15,0 pol. 516 mobiliář města
       50,0 pol. 516 likvidace divokých skládek
         8,0 pol. 516 stojany na kola – údržba
       55,0 pol. 517 světelná signalizace
     100,0  pol. 517 opravy vozovek
       50,0 pol. 517 dešťové vpusti
       25,0 pol. 517 opravy chodníků
       22,0 pol. 517 opravy čekáren
         5,0 pol. 517 dopravní značení
       10,0 pol. 517 opravy mostů
     100,0  pol. 517 opravy závad dětských hřišť____________
9.194,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:
697.001,-  příjmy celkem
705.241,-  výdaje celkem
-  8.240,-  saldo příjmů a výdajů
   8.240,-  financování

2.
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, PSČ 767 01  a
- ČR – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín, 
  IČ 708 87 306, podle předložené zprávy
- Tělovýchovná jednota Těšnovice, z. s., se sídlem Těšnovice 191, 767 01 Kroměříž,
  IČ 181 89 881, podle předložené zprávy
- TJ SLAVIA Kroměříž z. s., se sídlem Kotojedská 2590/6,767 01 Kroměříž, IČ 181 88 362,
  podle předložené zprávy s tím, že účel použití dotace  na krytí nákladů se prodlužuje do
  30. září 2019
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, se sídlem Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž,
  IČ 708 44 534, podle předložené zprávy

n e s c h v a l u j e

-54.,0 pol. 522 Post Bellum

 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
s c h v a l u j e

Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agenda 21, podle předložené zprávy

2.
o d v o l á v á

PhDr. Pavla Motyčku Ph.D, z funkce odpovědného politika pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21

3.
j m e n u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou odpovědným politikem pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21, podle předložené zprávy

4.
b e r e   n a   v ě d o m í

a)
nové složení Komise Zdravého města Kroměříže a MA21:
PhDr. Jana Pšejová (předsedkyně komise), MAS Jižní Haná, o. p. s. – neziskový sektor
Mgr. Dagmar Velísková (tajemnice komise), koordinátorka Zdravého města a MA21 – veřejná správa
Michal Řezáč, občan - komerční sektor
Jiří Tesař, občan – komerční sektor
Vratislav Krejčíř, místostarosta – veřejná správa
Alena Černá, občan – komerční sektor
Darina Křenková, občan – komerční sektor
Silvie Kremlová, občan – komerční sektor
Mgr. Iveta Mišurcová, projektová manažerka -  veřejná správa
Mgr. Alice Juračková, ředitelka ČČK - Oblastní spolek Kroměříž – neziskový sektor

b)
Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kroměříži pro rok 2019, podle předložené zprávy

c)
hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní agendy 21 v Kroměříži za rok 2018, podle předložené zprávy

 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, podle předložené zprávy.


XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení návrhu obecně závazné vyhlášky města Kroměříž, kterou by se regulovala provozní doba restaurace „Ztracený bar",  podle předložené zprávy.


XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 6/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019, o nočním klidu, podle předložené zprávy.


XXX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž,  kterou by se doplnila  obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019, o nočním klidu.


XXXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu z 3. zasedání kontrolního výboru ZMK.

 

XXXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                      Vratislav Krejčíř
místostarostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže