Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.05.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. dubna 2019

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. dubna 2019:

1. Zahájení
2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 273 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka
2/3 Prodej pozemku stpč. 8107 v k. ú. Kroměříž
2/4 Prodej pozemku parc. č. 665/81 v k. ú. Kroměříž
2/5 Úplatné nabytí pozemku stpč. 587/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi
 ČR – ÚZSVM a městem BKM 8924/2018
2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž BKM BKM 1397/2019
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/2 Zabezpečovací práce – Provedení dílčího opevnění čela skládky Zachar
3/3 Žádost Collegium musicale z. s. o poskytnutí finančního příspěvku
3/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2019
3/5 Odměňování členů výborů ZMK a komisí RMK
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019
4. Různé
4/1 Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o.
4/2 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kroměřížsko – personální záležitosti
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2019
4/4 Podnět k omezení provozní doby restaurace
4/5 Prezentace „Plán udržitelné městské mobility“
 17.30 hod – přizván Ing. Petr Macejka, Ph.D.
4/6 Řádná valná hromada společnosti Biopas, spol. s r. o. – zmocnění zástupce města
4/8 Zpráva z 2. zasedání kontrolního výboru ZMK
4/9 Změna ve složení kontrolního výboru ZMK
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise:

Ing. Jan Hašek   - předseda
Mgr. Petra Fečková   - členka
MUDr. Yvonna Smělíková  -  členka


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 273 – ostatní plocha     o výměře 136 m2           v k. ú.   Drahlov u Jarohněvic.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku  parc. č. 1433/1  – ostatní plocha     o výměře cca  30 m2    v k. ú.  Zlámanka.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku   stpč.  8107  - zastavěná plocha a nádvoří    o výměře 8 m2  v k. ú.    Kroměříž  pro   společnost   Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  se sídlem   Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 7711/01/2019  ze dne 07.01.2019, vypracovaném Ing. Zdeňkem Havránkem, znalcem  v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, která činí  5.840 Kč. Kupní cena je  splatná  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 
VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku     parc. č. 665/81 – trvalý travní porost    o výměře 88 m2  v k. ú.    Kroměříž  pro   společnost  KAMAX-METAL s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 600 Kč/m2,   t. j. celkem  52.800  Kč,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

úplatný převod pozemku  stpč. 587/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Kroměříže  za smluvní kupní cenu ve výši 518.400 Kč.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8924/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se pozemku  p. č. 1170/1  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 1397/2019 – BKMM/1   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se pozemku  p. č. 937/21  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže ve výši 5.500.000 Kč, včetně DPH,  na akci „Zabezpečovací práce - provedení dílčího opevnění čela skládky Zachar“, podle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 pro Collegium musicale z. s., náměstí Míru 350/2a, 767 01  Kroměříž  ve výši 134.000 Kč  na zajištění ubytování žáků a lektorů v Kroměříži při konání mezinárodního projektu Letní hudební akademie Kroměříž v roce 2019.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 134.000 Kč pro Collegium musicale z. s. na zajištění  ubytování žáků a lektorů v Kroměříži při konání mezinárodního projektu Letní hudební akademie Kroměříž v roce 2019.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 10/2017, o místních poplatcích, podle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

variantu č. 3 ve zprávě 3/5 odměňování členů výborů Zastupitelstva města Kroměříže  a komisí  Rady města Kroměříže  – nečlenů Zastupitelstva města Kroměříže, tj. bez poskytnutého peněžního plnění – jak  je dosavadní praxe.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 (uvedené údaje v tis. Kč):
a)
na straně příjmů:
  2.064,0 pol. 411 dotace pěstouni
- 2.064,0 pol. 232 návrh dotace pěstouni
  2.741,0 pol. 411 dotace projekty ZŠ
     973,0 pol. 411 dotace Agenda 21
     634,0 pol. 411 dotace projekty Sociální služby města Kroměříže – Barborka
     511,0 pol. 411 dotace Asistenti prevence kriminality
   - 511,0 pol. 232 návrh dotace Asistenti prevence kriminality
  1.751,0 pol. 232 návrh dotace terénní odlehčovací služba Chůvičky
  4.560,0 pol. 232 návrh dotace MAP
__________________________________________________________________________
10.659,0 příjmy celkem
 
b)
na straně výdajů:
      134,0 pol. 522 Collegium musicale z. s. Letní hudební akademie Kroměříž
      120,0 pol. 517 připojení budovy Starý pivovar k pultu centrální ochrany HZS
   2.741,0 pol. 533 dotace projekty ZŠ
      634,0 pol. 533 dotace SsmK Barborka – projekt
   1.751,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – Chůvičky
      235,0 pol. 501 dotace MAP
      897,0 pol. 502 dotace MAP
   1.078,0 pol. 5221 dotace MAP – Jižní Haná o. p. s.
   1.134,0 pol. 5222 dotace MAP – MA Hříběcí hory
    - 283,0 pol. 502 dotace paušální výdaje MAP
        60,0 pol. 503 dotace MAP
        22,0 pol. 503 dotace MAP
      226,0 pol. 513 dotace MAP
   - 200,0 pol. 516 dotace MAP
     - 26,0 pol. 517 dotace MAP
  1.322,0 pol. 590 dotace rezerva MAP
   - 270,0     pol. 517 oprava chodníku Kojetínská
     270,0 pol. 612 workout hřiště Hanácké náměstí
   - 943,0 pol. 513 nová zařízení dětských hřišť
     943,0 pol. 612 nová zařízení dětských hřišť
     - 50,0 pol. 521 Kroměřížská nemocnice a. s.
       50,0 pol. 631 Kroměřížská nemocnice a. s.
- 2.000,0 pol. 612 křižovatka Havlíčkova – Albertova
  2.000,0 pol. 517 ZŠ Slovan – 4. etapa 
  5.500,0 pol. 612 opevnění čela skládky TKO Zachar
- 2.135,0 pol. 590 rezerva rozpočtovaných výdajů
13.210,0 výdaje celkem

c)
financování
  2.551,0 zapojení zůstatků BÚ

d)
rekapitulace:
693.496,- příjmy celkem
696.047,- výdaje celkem
  - 2.551,- saldo příjmů a výdajů
    2.551,-  financování

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, podle předložené zprávy.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

pana Marka Šindlera, ze zastupování města Kroměříže v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Kroměřížsko, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž 

p o v ě ř u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou k zastupování města Kroměříže v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Kroměřížsko, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 5/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019, o nočním klidu, podle předložené zprávy.

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

předložení návrhu obecně závazné vyhlášky města Kroměříž, kterou by se regulovala provozní doba pivnice Omega, Velehradská 3499/26a, podle předložené zprávy.


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace k „Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž“ (PUMM). prezentované zpracovatelem PUMM Ing. Petrem Macejkou Ph.D. na V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 25. dubna 2019.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zpřístupnění veškerých podkladových materiálů ke všem přijatým usnesením Zastupitelstva města Kroměříže  všem členům kontrolního výboru ZMK.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a    v ě d o m í

odstoupení Ing. Petra Komínka  z funkce neuvolněného člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

v o l í

Petra Stoklasu neuvolněným členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

 

Mgr. Daniela Hebnarová                   Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže