Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 28.03.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. března 2019


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:

1.  Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 5978 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž
2/3 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3270/16 v domě č. pop. 3270, ul. Talichova
2/4 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s.

3.  Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Program regenerace MPR na rok 2019
3/2 Schválení dotací k žádostem nad 50.000 Kč – I. výzva 2019
3/3 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o souhlas s nákupem osobního vozidla
3/4 Nákup nového vozu zajišťujícího provoz Senior taxi
3/5 Nákup vozidel pro Dům kultury v Kroměříži  a Knihovnu Kroměřížska, p. o.
3/6 Členství ve Svazu měst a obcí České republiky
3/7 Smlouva o odepisování technického zhodnocení
3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4.  Různé
4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2019
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2019
4/3 Změna zřizovací listiny Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
4/4 Memorandum o spolupráci
4/5 Personální složení a volba předsedů osadních výborů
4/6 Informace k projektu  sportovního areálu Kotojedy
4/7 Zpráva z 1. zasedání kontrolního výboru ZMK

5.  Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7.  Závěr

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise:
Ing. Petr Komínek   - předseda
Petr Stoklasa   - člen
MUDr. Richard Kreml -  člen

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  st. p. č. 5978 – zastavěná plocha a nádvoří    o výměře 200 m2    v k. ú.    Kroměříž.


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  částí pozemku parc. č. 1110/2, podle nového geometrického plánu č. 7234-95/2018   ze dne 30. 9. 2018,  označených jako parc. č. 1110/5 o výměře cca 30 m2 a parc. č. 1110/6 o výměře cca 65 m2, oba   ostatní plocha  v k. ú. Kroměříž pro   Lodní  Sporty Kroměříž z. s.   se sídlem   Fügnerova 923/4, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  600   Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě  V., odst. 6  v  usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 19. listopadu 2009 ve věci převodu     bytové jednotky  č. 3270/16 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7433   v k. ú. Kroměříž, a to z xx, 767 01 Kroměříž   na xx, 767 01 Kroměříž.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 6  samostatných rodinných domů,  mezi městem Kroměříž  a  PMS Reality, a. s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, podle  předložené zprávy.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2019, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování:

                                                                  celkové náklady    stát. podpora   příspěvek města
                                                                
Výměna oken měšťanského domu  
 ul. Farní č. p. 95 (Josef Augustin)                 1.207 tis. Kč         400 tis. Kč       121 tis. Kč

Restaurování sochařské výzdoby
včetně opravy balustrády – 1. etapa
na měšťanském domě
ul. Kovářská č. p.20 (Z-FIN)                               400 tis. Kč           325 tis. Kč           ----

Sloup se sochou Panny Marie
na Velkém nám. (město Kroměříž)                  900 tis. Kč          800 tis. Kč            ----
- očištění a nové zlacení sochy P. Marie

Restaurování portálu měšťanského domu
Riegrovo nám. č. p.142 (město
Kroměříž)                                                             120 tis. Kč          120 tis. Kč            ----

Restaurování vitráží kostela sv. Mořice,
Stojanovo nám. 1139 (ŘKF sv. Mořice)
II. etapa okna č. 9 + okno č. 10                          585 tis. Kč          585 tis. Kč            -----
___________________________________________________________________________

Celkem                                                               3.212 tis. Kč        2.230 tis. Kč     121 tis. Kč       
 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019 takto:

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Divadelní spolek Kroměříž

30/01/19/1

142 500 Kč

80 000 Kč

Divadelní spolek Kroměříž

31/02/19/1

200 900 Kč

60 000 Kč

Říše loutek Kroměříž

75/01/19/1

60 000 Kč

50 000 Kč

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

53/02/19/1

90 000 Kč

30 000 Kč

Vrtal Aleš - fyzická osoba nepodnikající

125/02/19/1

160 000 Kč

80 000 Kč

VOŠPg a SPgŠ Kroměříž

20/02/19/1

65 000 Kč

50 000 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

92/02/19/1

90 000 Kč

90 000 Kč

Veterán klub Kroměříž  z. s.  

108/02/19/1

 100 000 Kč

 30 000 Kč

KOMISE CELKEM

 

908 400 Kč

470 000 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Aeroklub Kroměříž z. s.

97/01/19/1

250 000 Kč

10 000 Kč

Aeroklub Kroměříž z. s.

98/02/19/1

65 000 Kč

7 000 Kč

Dětský sportovní klub Dráček

86/01/19/1

120 000 Kč

90 000 Kč

Junák-český skaut, středisko M. Svobody Kroměříž, z. s.

60/01/19/1

80 000 Kč

20 000 Kč

Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z. s.

44/01/19/1

90 000 Kč

25 000 Kč

Lodní sporty Kroměříž, z. s.

63/01/19/1

160 000 Kč

20 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.

16/01/19/1

215 330 Kč

15 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.

17/02/19/1

107 000 Kč

15 000 Kč

Moravský rybářský svaz z. s., p.s. Kroměříž

48/01/19/1

58 000 Kč

5 000 Kč

Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z.s.

119/01/19/1

85 000 Kč

40 000 Kč

SHM Klub Kroměříž, z. s.

57/01/19/1

88 900 Kč

35 000 Kč

Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.

121/01/19/1

80 000 Kč

25 000 Kč

TC BAJDA Kroměříž, z. s.

68/01/19/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Tělovýchovná jednota Těšnovice, z. s.

10/01/19/1

210 000 Kč

90 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

36/01/19/1

200 900 Kč

54 000 Kč

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

58/01/19/1

120 000 Kč

20 000 Kč

Volejbal Kroměříž, z. s.

56/01/19/1

82 500 Kč

54 000 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

2 072 630 Kč

555 000 Kč

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Klubíčko Kroměříž, z. s.

90/01/19/1

140 000 Kč

43 000 Kč

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

82/02/19/1

65 000 Kč

31 000 Kč

Korálky Kroměříž, z. s.

80/01/19/1

112 000 Kč

38 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

42/01/19/1

65 200 Kč

22 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Střed.výchovné péče

88/01/19/1

264 800 Kč

70 000 Kč

 

 

 

 

KOMISE CELKEM

 

647 000 Kč

204 000 Kč

 

b)
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování dotací na rok 2019, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy.


n e s c h v a l u j e

 

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019 těmto žadatelům:

 

Nepodpořené žádosti I. výzva 2019

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Komise pro kulturu, cestovní ruch . . .

číslo žádosti

požadavek

dotace

Československá obec legionářská

21/01/19/1

70 000 Kč

0 Kč

PETARDA PRODUKTION a. s.

132/02/19/1

100 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

170 000 Kč

0 Kč

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Andělé Stromu života p. s. Moravskoslezský kraj

78/01/19/1

75 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

75 000 Kč

0 Kč

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Zatoulané štěstí, z. s.

124/01/19/1

400 000 Kč

0 Kč

KOMISE CELKEM

 

400 000 Kč

0 Kč

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na nákup osobního vozidla značky Škoda Fabia určeného pro přepravu pracovníků ke klientům terénní odlehčovací sociální služby, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zakoupení nového vozu zajišťujícího provoz Senior taxi, podle předložené zprávy.


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
nákup dodávkového vozidla na přepravu osob a materiálu pro Dům kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizaci s tím, že cena vozidla nepřesáhne 800.000 Kč bez DPH. Vozidlo bude   pořízeno z finančních prostředků Fondu investic organizace.

2.
nákup vozidla s na přepravu minimálně 7 osob s větším prostorem pro zavazadla pro Knihovnu Kroměřížska, příspěvkovou organizaci. Vozidlo bude zakoupeno z finančních prostředků Fondu investic organizace.


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o odepisování technického zhodnocení , podle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 (uvedené údaje v tis. Kč)
a)
na straně příjmů:
     2.706,0 pol. 412 dotace Regionální funkce knihoven
          37,0 pol. 412 dotace dětské dopravní hřiště
        - 37,0 pol. 232 návrh dotace dětské dopravní hřiště
     1.813,0 pol. 112 daň z příjmů právních osob za obce
      - 400,0 pol. 232 návrh dotace Digitální povodňový plán
      - 172,0 pol. 232 návrh dotace Plán udržitelné městské mobility
        172,0 pol. 411 dotace Plán udržitelné městské mobility
 - 53.106,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
   53.106,0 pol. 412 dotace provoz sociálních služeb
     1.330,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR______________ 
     5.449,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
       150,0 pol. 516 tisk a sazba zpravodaje
       700,0 pol. 635 Sociální služby města Kroměříže – pořízení seniortaxi
           2,0 pol. 522 Středisko rané péče SPRP
     - 479,0 pol. 549 Program regenerace MPR – fyzické osoby
       325,0  pol. 521 Program regenerace MPR – právnické osoby
     1.020,0 pol. 517 Program regenerace MPR – město
        585,0 pol. 522 Program regenerace MPR – církev
     1.813,0 pol. 536 daň z příjmů právnických osob za obce
     2.706,0 pol. 533 dotace Knihovna Kroměřížska – regionální funkce knihoven
          47,0 pol. 501 dotace projekty – komunitní plánování sociálních služeb
            4,0 pol. 503 dotace povinné  sociální zabezpečení – projekty
            1,0 pol. 503 dotace povinné zdravotní pojištění – projekty
          50,0 pol. 513 dotace projekt komunitní plánování sociálních služeb
        241,0 pol. 516 dotace projekt komunitního plánování sociálních služeb
          40,0 pol. 517 dotace projekt komunitního plánování sociálních služeb
      - 290,0  pol. 516 dotace projekt přeshraniční spolupráce
        121,0 pol. 502 dotace projekt přeshraniční spolupráce
          83,0 pol. 513 dotace projekt přeshraniční spolupráce
          86,0 pol. 517 dotace projekt přeshraniční spolupráce
      - 760,0 pol. 517 dotace Agenda 21 – výzva č. 80, výzva č. 7
        647,0 pol. 501-2 dotace Agenda 21 projekty – výzva č. 80, výzva č. 7
          83,0 pol. 503 dotace Agenda 21 povinné  soc. zabezpečení – projekty výzva č. 80, výzva č. 7 
          30,0 pol. 503 dotace Agenda 21 povinné zdravotní pojištění – projekty výzva č. 80, výzva č. 7
  - 2.056,0 pol. 522 grantový systém
       818,0 pol. 522 grantový systém kultura a cestovní ruch
       900,0 pol. 522 grantový systém sport
       300,0 pol. 522 grantový systém sociál
         18,0 pol. 522 grantový systém životní prostředí
         20,0 pol. 522 grantový systém školství
       - 50,0 pol. 522 Okresní hospodářská komora
         50,0 pol. 516 služby školství
  - 1.800,0 pol. 612 ZŠ Slovan – 4. etapa
    1.800,0 pol. 517 ZŠ Slovan – 4. etapa
  - 2.000,0 pol. 613 Plán udržitelné městské mobility Kroměříž
    2.000,0 pol. 516 Plán udržitelné městské mobility Kroměříž
  - 5.000,0 pol. 501 platy SPOD
    5.000,0 pol. 501 platy SPOD
  - 1.700,0 pol. 501 platy výkon sociální péče
    1.700,0 pol. 501 platy výkon sociální péče
     - 950,0 pol. 501 platy pěstounské péče
       950,0 pol. 501 platy pěstounské péče
  - 1.250,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení SPOD
    1.250,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení SPOD
     - 240,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení pěstounské péče
       240,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení pěstounské péče
     - 425,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení výkon sociální práce
       425,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení výkon sociální práce
     - 450,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění SPOD
       450,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění SPOD 
       - 86,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění pěstounské péče
         86,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění pěstounské péče
     - 153,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění výkon sociální práce
       153,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění výkon sociální práce
  - 3.400,0 pol. 516 založení LBC Vlčetín a LBK Trávník
    1.644,0 pol. 590 rezerva nerozpočtovaných výdajů________________
    5.449,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:
682.837,-  příjmy celkem
682.837,-  výdaje celkem
           0,- saldo příjmů a výdajů
           0,- financování

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Střediskem rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc, IČO: 750 95 009,  na částku 1.620 Kč, podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. X. v usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. května 2015 takto:
1.
schvaluje členství města Kroměříže ve Svazu měst  a obcí  České  republiky s tím, že výše nákladů  spojená  s účastí  města Kroměříže v tomto  svazu  bude  složena z pevné části členského příspěvku  pro člena Komory obcí  ve výši 5.000 Kč a  variabilní  části  členského příspěvku  ve výši 3 Kč za obyvatele včetně valorizační doložky na variabilní  část  členského příspěvku ve výši 2 % se zaokrouhlením  na 2  desetinná  místa, která  se uplatní  každý  kalendářní  rok počínaje rokem 2020, podle předložené zprávy.


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2005, kterou se vydává řád veřejných pohřebišť, podle předložené zprávy.


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2019, o nočním klidu, podle předložené zprávy s tím, že u  uvedených akcí uvedených v příloze předložené zprávy se u bodu f)  doba nočního klidu vymezuje dobou od 01.00 hodin do 6.00 hodin a u  bodu k) se doba nočního klidu vymezuje dobou od 01.00 hodin do 6.00 hodin.  


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 12 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

1.
u r č u j e

počet členů  osadního  výboru  Bílany  v počtu  3

u r č u j e

členy osadního výboru  Bílany:
Ing. Roman Apolenář
Marek Motalík
Ing. Petr Přecechtěl

v o l í

Marka Motalíka předsedou  osadního  výboru  Bílany

2.
u r č u j e

počet členů  osadního  výboru Drahlov v počtu 5

u r č u j e

členy osadního výboru Drahlov:
Miroslav Melčák
Marek Palička
Jana Sigmundová
Stanislav Vraník
Jan Zdražil

v o l í

Stanislava Vraníka předsedou  osadního  výboru Drahlov

3.
u r č u j e

počet členů  osadního  výboru Hradisko v počtu 3

u r č u j e

členy osadního výboru Hradisko:
Daniel  Suchomel
Petr Šilhánek
Mgr. Ivana Šilhánková

v o l í

Daniela Suchomela předsedou osadního  výboru Hradisko

4.
u r č u j e

počet členů  osadního  výboru Kotojedy v počtu 7

u r č u j e

členy osadního výboru Kotojedy:
Zdeněk Dvořák
Petr Hasoň
Zdeněk  Homola
Radek Lehkoživ
Pavel Svoboda
Pavel Štefan
Zbyněk Zavadil

v o l í

Zdeňka Dvořáka předsedou  osadního  výboru Kotojedy

5.
u r č u j e

počet členů  osadního  výboru Postoupky v počtu 9
u r č u j e

členy osadního výboru Postoupky:
Ing. František Bůbela
Alena Dočkalová
Mgr. Martin Krčál
JUDr. Vladimír  Papež
Vlastimil Rybka
Bc. Aleš Strážnický
Bc. Petra Štastníková
Olga Vašáková
František Zapletal

v o l í

Vlastimila Rybku předsedou osadního  výboru Postoupky

6.
u r č u j e

počet členů  osadního  výboru Těšnovice v počtu 13

určuje členy osadního výboru Těšnovice:
Michaela Bochořáková
Petra Daňková
Jakub Erker
Jiří Hýža
Lucie Chytilová
Josef Jelšík
Miroslav Sadil
Tomáš Polák
Jakub Klár
Kristýna Matoušková
Radim Holík
Vratislav Forýtek
Václav  Ševčík

v o l í

Josefa Jelšíka předsedou  osadního  výboru Těšnovice

7.
u r č u j e

počet členů  osadního  výboru Trávník v počtu 9

u r č u j e

členy osadního výboru Trávník:
Lubomír Bocheza
Ing. Radek Foukal
Hana Muchová
Bc. Marek Smýkal
Jindřich Novák
Ing. Pavel Kadlčík
David Zabloudil
Ing. Jan Zapletal
Ludmila Brázdilíková

v o l í

Lubomíra Bochezu předsedou   osadního  výboru Trávník

8.
počet členů  osadního  výboru Vážany v počtu 9

u r č u j e

členy osadního výboruVážany:
Ing. Jaroslav Adamík
Petr Drábek
Petr Šoltis
Petr Šamánek
MUDr. Richard Kreml
Marie Kyšnerová
Marie Plevková
Pavel Tichal
Mgr. Stanislav Zapletal

v o l í

Pavla Tichala předsedou  osadního  výboru Vážany

9.
u r č u j e 

počet členů  osadního  výboru Zlámanka v počtu 5

u r č u j e

členy osadního výboru Zlámanka:
Martin David
Aleš Fritscher
Andrea Dostálíková
Marie Trvajová
Jaroslav Stratil

v o l í

Martina Davida předsedou  osadního  výboru Zlámanka

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Memorandum o spolupráci k Mezinárodnímu festivalu vojenských hudeb, který se bude konat v Kroměříži v roce 2019, podle předložené zprávy.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

informace zpracované  odborem rozvoje  města Kroměříže  k akci „Multifunkční sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy", podle předložené zprávy.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

  
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže


Mgr. Daniela Hebnarová                     Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže