Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.02.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 7. února 2019


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:
1.  Zahájení
Předání Ceny města Kroměříže za rok 2018 panu  Josefu Olišarovi
2.  Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej pozemku parc. č. 23/3 v k. ú.Vážany u Kroměříže
2/3 Prodej pozemků parc. č. 388/37 a 388/38 v k. ú. Bílany a parc. č. 1987/4 v k. ú. Kroměříž
2/4 Směna pozemků v k. ú. Trávník
2/5 Změna budoucího kupujícího jednotek č. 3270/1 a 3270/13 v domě č. pop. 3270, ul. Talichova v Kroměříži
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8635/2018
2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8639/2018
2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8650/2018
2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8654/2018
3.  Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Dotace města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb
3/2 Žádost obce Horní Bečva o poskytnutí finančního příspěvku
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018
3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019
3/5 Žádost organizace Adra, o. p. s. o dotaci na provoz seďárny
4.  Různé
4/1 Volba předsedy a členů výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plán
4/2 Zrušení členství v Asociaci cykloměst
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2019
4/4 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříži za rok 2018 a statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2018, přizván npor. Bc. Miroslav Krejčíř, vedoucí OOP ČR Kroměříž
5.  Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7.  Závěr

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

složení návrhové komise:
PhDr. Jana Janoušková – předsedkyně
MUDr. Karel Gern - člen
Ing. Michal Kostka - člen

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  893/5 - orná půda     o výměře 1.966 m2            v     k. ú.    Kroměříž.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.  č. 23/3 - zahrada  o   výměře  207 m²  v    k. ú. Vážany u Kroměříže   pro xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 600 Kč/m²,   t. j. celkem  124 200 Kč, splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  pozemků parc. č.  388/37  o výměře 84 m2  a parc. č. 388/38  o výměře 8 m2, oba ostatní plocha   v k. ú.   Bílany a pozemku parc. č. 1987/4 – ostatní plocha o   výměře 81 m2 v k. ú. Kroměříž      pro  xx,  767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu  600     Kč/ m²,   t. j. celkem    103.800 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu části   pozemku parc. č.   184/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře cca 10 m2  v k. ú.    Trávník  ve  vlastnictví města Kroměříže  za část   pozemku   parc. č. 184/20  – orná půda  o výměře cca 10 m2   v k. ú.  Trávník  ve vlastnictví xx, 767 01 Kroměříž. Geometrické zaměření pozemků   bude provedeno na náklady žadatelů.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě  V., odst.11.   v   usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 19. listopadu 2009 ve věci převodu   jednotky č. 3270/1  ( garáže)   a  bytové jednotky  č. 3270/13 v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7433 v k. ú. Kroměříž, a to z xx    na xx,  oba bytem Kroměříž.    

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8635/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se pozemků  p. č. 1020/7, 1020/8, 1020/39, vše v k. ú. Kroměříž.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/BKM/ 8639/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků  p. č. 1020/17, 1020/21, 1020/40, 1020/66, 1020/103 a 1020/109, vše v k. ú. Kroměříž.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8650/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků  p. č. 1020/3 a  1020/78, oba v k. ú. Kroměříž.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem  č. UZSVM/BKM/ 8654/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků  p. č. 1020/68, 1020/73, 1020/89, 1020/102, 1020/254 a 1020/258, vše v k. ú. Kroměříž.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem níže uvedeným žadatelům v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019, včetně uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli, podle předložené zprávy

Název organizace

Číslo žádosti

Identifikátor služby

Dotace

ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z. s., Nivy II/5358, 760 01 Zlín, IČO 00568813

1/RS/2019

-

40 000 Kč

Terénní programy

6583408

40 000 Kč

Astras, o. p. s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, IČO 29267609

2/RS/2019

-

145 000 Kč

Azylový dům pro muže

8868114

48 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum ADAM

1967289

97 000 Kč

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992

3/RS/2019

-

47 000 Kč

Odborné sociální poradenství

5261987

40 000 Kč

Intervenční centrum – ambulantní, terénní

1831726

7 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., Gahurova 5265,

760 0 1Zlín, IČO 26593823

4/RS/2019

 

 

 

-

 

23 000 Kč

Tlumočnické služby

8437310

2 500 Kč

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

2002833

20 500 Kč

Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, IČO 00445355

6/RS/2019

-

300 000 Kč

Domov sv. Kříže Kroměříž

9290341

300 000 Kč

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1,

767 01 Kroměříž, IČO 18189750

5/RS/2019

-

1 164 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

6048242

81 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem

8438012

54 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba

8906531

3 500 Kč

Charitní pečovatelská služba

2006998

598 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus

8959007

194 500 Kč

Osobní asistence

1491324

125 000 Kč

Sociální poradna

9924394

89 000 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada

2541897

11 000 Kč

Terénní program Plus

1587524

8 000 Kč

Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 26940931

7/RS/2019

-

741 000 Kč

Pečovatelská služba

1795888

741 000 Kč

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž,

IČO 29314747

8/RS/2019

-

104 000 Kč

Odborné sociální poradenství

2221903

41 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením

3367301

39 000 Kč

Tlumočnické služby

6221407

24 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž,

IČO 04412672

9/RS/2019

-

315 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4312466

315 000 Kč

Společnost Podané ruce o. p. s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČO 60557621

12/RS/2019

-

110 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

7314919

102 000 Kč

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

6651192

8 000 Kč

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., Chlumská 453, 763 02 Zlín, IČO 26986728

13/RS/2019

-

15 000 Kč

Raná péče

5397990

15 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 65399447

10/RS/2019

-

24 000 Kč

Odborné sociální poradenství

2500401

10 500 Kč

Sociálně aktivizační služby

2026800

13 500 Kč

Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO 22901531

14/RS/2019

-

2 000 Kč

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a pro dospělé osoby s PAS

3433603

500 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

7560110

1 500 Kč

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření darovací  smlouvy mezi  městem  Kroměříž  a obcí  Horní  Bečva,   Horní  Bečva  550, 756 56  Horní  Bečva, podle předložené  zprávy.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)
na straně příjmů:
1.580,0 pol. 412 dotace Sociální služby města Kroměříže – dílny Hanáček
   105,0 pol. 411 dotace MAP II.
-  187,0 pol. 232 návrh dotace MAP II.
   339,0 pol. 421 dotace rozšíření MKMS
-  340,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
   440,0 pol. 421 dotace digitální povodňový plán
-  400,0 pol. 232 návrh dotace digitální povodňový plán
     43,0 pol. 412 dotace restaurování sochy
1.314,0 pol. 411 dotace SVČ Šipka
______________________________________________________________________
2.894,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
1.580,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – dílny Hanáček
1.314,0 pol. 533 dotace projekt SVČ Šipka
______________________________________________________________________
2.894,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:
630.836,-  příjmy celkem
695.299,-  výdaje celkem
-64.463,-  saldo příjmů a výdajů
 64.463,-  financování

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže  mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a společností ADRA, o. p. s., Markova 600/6, 158 00 Praha, IČO 613 88 122, na částku 20.000 Kč na provoz seďárny, podle předložené zprávy.

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)
na straně příjmů:
   327,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy
   777,0 pol. 222 návrh finančního vypořádání 2018
   400,0 pol. 232 návrh dotace Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení
_________________________________________________________________________ 
1.504,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:

   100,0 pol. 502 Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení
   200,0 pol. 516 Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení
   603,0 pol. 536 finanční vypořádání OSPOD
     15,0 pol. 536 finanční vypořádání Knihovna Kroměřížska – VISK
     10,0 pol. 522 Astras, o. p. s. na provoz seďárny
 - 330,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
   330,0 pol. 522 grantový systém v sociálních službách
 - 915,0 pol. 516 vegetační úpravy Kollárova
   273,0 pol. 612 lávka pro pěší přes Moravu
   192,0 pol. 516 náhradní výsadba
   450,0 pol. 517 oprava chodníku, schodů a zídky budovy fary Zlámanka
     20,0 pol. 501 Adra, o. p. s. na provoz seďárny
     65,0 pol. 532 obec Horní Bečva
   491,0 pol. 590 rezerva nerozpočtovaných výdajů
_____________________________________________________________________
1.504,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:
677.388,-  příjmy celkem
677.388,-  výdaje celkem
           0,-  saldo příjmů a výdajů
           0,-  financování

2.
uzavření upravené veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a společností Astras, o. p. s. IČ: 292 67 609, se sídlem Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2019, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a kouření za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže  po  projednání

1.
v o l í

Ing. Blanku Šimůnkovou   neuvolněnou předsedkyní   výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plán

2.
v o l í

tyto členy výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plán:
Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Daniela Hebnarová
Mgr. Vít  Peštuka
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
Ing. Petr Komínek - jako neuvolněný člen Zastupitelstva města Kroměříže 
Mgr. Tomáš Opatrný - jako neuvolněný člen Zastupitelstva města Kroměříže
a další členy výboru:
RSDr. Jaroslav Procházka
Ing. arch. Jakub Zach
Ing. Jan Zona
Ing. arch. Tomáš Karas

b e r e   n a  v ě d o m í

určení  Pavly Litvínové tajemnicí  výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plán.

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

a)
zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž (a přináležejících obcích) v působnosti Obvodního oddělení policie České republiky Kroměříž za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, podle předložené zprávy

b)
statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2018, podle předložené zprávy

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s o u h l a s í

s odvoláním MUDr. Lenky Mergenthalové, MBA z pozice místopředsedkyně představenstva  Kroměřížské nemocnice a. s. a děkuje jí za odvedenou práci pro ekonomickou a personální stabilizaci nemocnice

t r v á

na požadavku, aby o veškerých záměrech a návrzích změn v rozsahu poskytování zdravotní péče, včetně dočasných opatření, a rovněž o případných změnách právní formy Kroměřížské nemocnice a. s. bylo město Kroměříž v dostatečném předstihu informováno a bylo mu umožněno takové záměry projednat.

t r v á

na platnosti Memoranda města Kroměříže ze dne 15. února 2018, ke kterému dodává následující:
1.
Zastupitelstvo města Kroměříže považuje dosavadní  nekoncepční vývoj krajského zdravotnictví za škodlivý a demotivující a ohrožující personální stabilitu k zajištění dostupné zdravotní péče v regionu Kroměřížska
2.
Zastupitelstvo města Kroměříže vyzývá hejtmana Zlínského kraje k řešení situace   centrálních operačních sálů Kroměřížské nemocnice a. s. jako investice Zlínského kraje a o zaslání informace o postupu prací.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                     Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže