Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.12.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. prosince 2018

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrhovou komisi ve složení: 

Ing. Jaroslav Adamík  –  předseda
Jiří Kašík   -    člen
Mgr. Dalibor Mráz    -    člen

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

program II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže: 

1. Zahájení 2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Prodej části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Postoupky 
2/3 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž  se spolkem Aeroklub Kroměříž z. s. 
2/4 Nabytí pozemku parc. č. 27/16 v k. ú. Postoupky
3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2019
3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018
3/3 Rozpočet města Kroměříže na rok 2019
3/4 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017
3/5 Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže 
4. Různé 
4/1 Určení člena zastupitelstva pro činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
4/2 Zřízení výborů ZMK 
4/3 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Kroměříže
4/4 Pravidla pro fungování a financování osadních výborů – dodatek č. 1
4/5 Fond sociálních potřeb
4/6 Cena města Kroměříže
4/7 Změna ve volených orgánech města 
5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže
6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK
7. Závěr 

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

prodej  části  pozemku  parc. č.  1582/115  o  výměře  cca 260 m²   v    k. ú.  Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 1143 - orná půda     o výměře 871 m2            a části pozemku parc. č. 395/1 - orná půda  o výměře cca  63 m2, vše v k. ú.     Postoupky.  

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

směnu  pozemků  stpč.  663/3 o výměře  278 m2, stpč. 663/4  o výměře  589 m2, stpč. 2521 o výměře  34 m2   a stpč. 5818 o výměře  150 m2, vše zastavěné plochy a nádvoří  v k. ú. Kroměříž  ve  vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 1300 - ostatní plocha  o výměře 768 m2     v k. ú.  Kroměříž  ve vlastnictví spolku Aeroklub Kroměříž z. s., se sídlem Na Hrázi 1148/6, 767 01 Kroměříž. 

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku  parc. č.  27/16 - ostatní plocha o výměře 66 m2 v k. ú. Postoupky                  z vlastnictví xx,  636 00 Brno  za  smluvní kupní cenu 100 Kč/m2,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 
Program města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019, podle předložené zprávy

b)
zveřejnění  Program města Kroměříže pro poskytování dotací z rozpočtu města Kroměříže na rok 2019, podle předložené zprávy. 

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 044 12 672,  na provoz a činnost, ve výši 114.000 Kč, podle předložené zprávy.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Rodinným centrem Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018:

a)
na straně  příjmů:
   - 706,0 pol. 232 návrh dotace asistenti prevence kriminality 
     677,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality 
     514,0 pol. 411 dotace transformace DOZP Barborka 
   - 707,0 pol. 232 návrh dotace volby 
     795,0 pol. 411 dotace volby komunální 
     190,0 pol. 411 dotace MAP
   - 190,0 pol. 232 návrh dotace MAP
     - 30,0 pol. 232 návrh dotace dětské dopravní hřiště 
       60,0 pol. 412 dotace dětské dopravní hřiště
       91,0 pol. 412 dotace samostatné bydlení SsmK
- 1.798,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce 
  1.798,0 pol. 411 dotace na výkon sociální práce 
- 1.315,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR
  1.315,0 pol. 411 dotace na regeneraci MPR
   - 239,0 pol. 232 návrh dotace VPP
     354,0 pol. 411 dotace VPP
- 2.227,0 pol. 232 návrh dotace zvyšování profesionality a kvality řízení 
  2.036,0 pol. 411 dotace zvyšování profesionality a kvality řízení 
  3.338,0 pol. 412 dotace dostupnost sociálních služeb 
       43,0 pol. 412 dotace Dožínky ZK
    450,0 pol. 421 dotace vybavení SDH – auto
    279,0 pol. 422 dotace vybavení SDH – auto 
  - 750,0 pol. 232 návrh dotace vybavení SDH
    576,0 pol. 411 dotace komunitní plánování sociálních služeb
  - 576,0 pol. 232 návrh dotace komunitní plánování sociálních služeb 
      40,0 pol. 412 dotace Den bez aut 
_____________________________________________________________________ 
 4.018,0 příjmy celkem 


b)
na straně výdajů: 
     514,0 pol. 533 dotace SsmK  – transformace DOZP Barborka 
  3.338,0 pol. 533 dotace SsmK – dostupnost sociálních služeb
       91,0 pol. 533 dotace SsmK – samostatné bydlení 
       88,0 pol. 502 dotace volby
       43,0 pol. 533 dotace Dům kultury v Kroměříži – Dožínky ZK 
       40,0 pol. 516 dotace Den bez aut
     114,0 pol. 522 Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 
  1.295,0 pol. 612 projekt.  dokument.  stavební úpravy lávky pro pěší přes Moravu 
- 1.295,0 pol. 516 projekt.  dokument.  stavební úpravy lávky pro pěší přes Moravu 
  3.460,0 pol. 612 oprava lávky pro pěší přes Moravu
- 1.300,0 pol. 517 oprava mostu Miňůvky 
- 1.520,0 pol. 517 oprava chodníku Havlíčkova 
   - 430,0 pol. 517 oprava chodníku Velké náměstí 
   - 210,0 pol. 517 oprava chodníku obvodová u zimního stadionu 
   - 500,0 pol. 612 metropolitní síť
     500,0 pol. 516 technologická podpora SW
   - 257,0 pol. 635 Sociální služby města Kroměříže – investiční záměry 
     146,0 pol. 533 SsmK – PD výměna vodovodního řádu 
     - 99,0 pol. 516 analýza ovzduší 
___________________________________________________________________________ 
  4.018,0

c)
rekapitulace (v tis. Kč):
627.942,- příjmy celkem
692.405,- výdaje celkem
- 64.463,- saldo příjmů a výdajů
  64.463,- financování

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Rodinným centrem Kroměříž, z. s. se sídlem Kollárova 658/13,767 01 Kroměříž, IČ 044 12 672, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
rozpočet města Kroměříže na rok 2019  v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

Třída I.    Daňových příjmů            461.753,-      
Třída II.   Nedaňových příjmů        167.791,-
Třída III.  Kapitálových příjmů                 500,-
Třída IV. Přijatých transferů               45.840,-
Příjmů celkem                                    675.884,-

Třída V. Běžných výdajů                562.462,-  
Třída VI. Kapitálových výdajů        113.422,-              
Výdajů celkem                                  675.884,-
Salda příjmů a výdajů                                   0,-      
Financování                                                   0,-

2.
soustavu: 
     - povinných výdajů k spolufinancování programů EU
     - finančních vztahů k jiným osobám
     - závazných ukazatelů odborů pro rok 2019
 specifikovaných v příloze č.1 (uvedené údaje v tis. Kč), předložené zprávy 


3.
poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli
 (uvedené údaje v tis. Kč):
   100,- Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
   280,- TJ Sokol Kroměříž, se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
1,400,- SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19  
1.200,- HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
   400,- TJ Slavia Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 2590/6 
   150,- Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Prusinovského 114
     40,- Radomír Zlámal, se sídlem Kroměříž, Skaštice 16,
     50,- Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69 
     50,- Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul,     
              Středisko: Nemocnice Milosrdných sester, se sídlem Kroměříž, Malý Val 
            1553
    50,- Okresní hospodářská komora Kroměříž, se sídlem Kroměříž, 
            Komenského náměstí 435

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í 

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017, podle předložené zprávy. 

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u r č u j e

Mgr. Víta Peštuku, místostarostu města Kroměříže, členem zastupitelstva pro spolupráci         s pořizovatelem Územního plánu Kroměříž a územně plánovací dokumentace.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e

výbory Zastupitelstva města Kroměříže:

výbor pro územní plán
osadní výbor Bílany
osadní výbor Drahlov
osadní výbor Hradisko
osadní výbor Kotojedy
osadní výbor Postoupky
osadní výbor Těšnovice
osadní výbor Trávník 
osadní výbor Vážany
osadní výbor Zlámanka 

b e r e   n a  v ě d o m í 

určení tajemníků výborů zastupitelstva města Kroměříže: 

Zdeňka Lančíková - tajemnice finančního výboru
Lambert Hanzal - tajemník kontrolního výboru 

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

jednací řád výborů Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy a dále takto: 

a)
Čl. 4,    bod 1.se poslední věta nahrazuje textem: Při neúčasti člena výboru na třech po sobě jdoucích jednáních výboru, podá předseda výboru návrh zastupitelstvu města Kroměříže na jeho odvolání z funkce člena výboru.“

b)
Čl. 10,  bod 1. se nahrazuje bodem 3. „Tento jednací řád výborů Zastupitelstva města Kroměříže nabývá platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže“.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu směrnice   č. 1/2015 Pravidla pro  fungování  a financování  osadních  výborů města Kroměříže ve znění  podle předložené zprávy. 

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e 

fond   sociálních potřeb  v souladu  s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení).

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

Cenu města Kroměříže za rok 2018 panu  Josefu Olišarovi. 

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

rezignaci PhDr. Jany Janouškové na funkci radní města Kroměříže, podle předložené zprávy.

v o l í 

Ing. Petra Komínka členem Rady města Kroměříže  jako neuvolněného člena  Zastupitelstva  města Kroměříže.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 


 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

 

Mgr. Daniela Hebnarová              Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA

místostarostka města Kroměříže místostarosta města Kroměříže