Usnesení z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 12.11.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

 

U S N E S E N Í

z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. listopadu 2018

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

mandátovou komisi pro ověření platnosti volby členů Zastupitelstva města Kroměříže v tomto složení: 

Mgr. Tomáš Opatrný – předseda
MUDr. Tomáš Třasoň – člen 
Ing. Michal Kostka – člen 

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu mandátové komise  o ověření platnosti volby 26 členů Zastupitelstva města Kroměříže.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

způsob  hlasování, včetně veškerých voleb, konaných na ustavujícím zasedání zastupitelstva, a to veřejných hlasováním prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. 

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

složení slibu bez výhrady 26  přítomnými členy Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

program ustavujícího zasedání: 

1. Zahájení
2. Ustanovení mandátového výboru
3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města 
4. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města
5. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelky 
6. Schválení programu zasedání zastupitelstva města 
7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
9. Volba volebního a návrhového výboru
10. Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města 
11. Určení počtu členů rady města 
12. Určení výborů zastupitelstva 
13. Určení počtu členů jednotlivých výborů
14. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
15. Volba starosty
16. Projev nově zvoleného starosty
17. Volba místostarostů
18. Volba rady města 
19. Volba předsedů výborů 
20. Volba členů výborů 
21. Určení členů zastupitelstva k vykonávání občanských obřadů
22. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
22. Organizační záležitosti 
23. Diskuse
24. Závěr 

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

úpravu návrhu jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže takto: v Čl. 7, bod B), bod 2. se vypouští věta: „K jednomu bodu programu zasedání je možno se přihlásit dvakrát, počtem vystoupení však není omezen předkladatel.“

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu mandátové komise  o ověření platnosti volby MUDr. Richarda Kremla zastupitelem města Kroměříže.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

složení slibu bez výhrady  MUDr. Richardem Kremlem,   zastupitelem  města Kroměříže. 

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

volební řád Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

volební komisi ve složení: 

MUDr. Olga Sehnalová – předsedkyně
Ing. Petr Komínek – člen
Petr Stoklasa – člen 

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrhovou komisi ve složení: 

Mgr. Petra Fečková – předsedkyně 
PhDr. Jana Janoušková – členka
MVDr. Karel Chvátal – člen 

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

počet uvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže v počtu pět.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

počet členů Rady města Kroměříže v počtu devět.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e

následující výbory Zastupitelstva města Kroměříže:

- finanční výbor
- kontrolní výbor 

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

počet členů ve zřizovaných výborech Zastupitelstva města Kroměříže takto: 

- finanční výbor 11 členů 
- kontrolní výbor 11 členů  

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Kroměříže uvolněni: 

- starosta města 
- místostarosta města (zastupujícího starostu  v době jeho nepřítomnosti  v rozsahu   svěřené 
  působnosti)
- místostarosta města
- místostarosta města 
- místostarosta města 

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

Mgr. Jaroslava Němce starostou města Kroměříže, jako uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže. 

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

Mgr. Danielu Hebnarovou místostarostkou města Kroměříže, zastupující  starostu   v době jeho nepřítomnosti   v rozsahu   svěřené působnosti  starosty města Kroměříže, jako uvolněnou členku Zastupitelstva města Kroměříže.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

Mgr. Víta Peštuku  místostarostou města Kroměříže, jako uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže. 

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

Vratislava Krejčíře   místostarostou města Kroměříže, jako uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže. 

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA  místostarostou města Kroměříže, jako uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže. 

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

tyto neuvolněné členy Rady města Kroměříže:

MUDr. Lumír Francek
PhDr. Jana Janoušková
MUDr. Yvonna Smělíková
MUDr. Tomáš Třasoň

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

MUDr. Tomáše Třasoňa neuvolněným  předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže. 

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

Mgr. Tomáše Opatrného  neuvolněným  předsedou kontrolního  výboru Zastupitelstva města Kroměříže. 

 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

tyto neuvolněné členy finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže: 

1. Ing. Jaroslav Adamík 
2. Ing. Věra Knapková, BA
3. Ing. Vilém Mikeška
4. Ing. Jana Skopalová
5. Ing. Jan Hašek
6. Marek Šindler
7. Ing. Miroslav Spáčil 
8. Hugo Strachvic
9. Ing. Monika Šestáková Schillingová, MBA 
10. Jiří Kašík 

 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v o l í 

tyto neuvolněné členy kontrolního  výboru Zastupitelstva města Kroměříže: 

1. Bc. Hana Ančincová
2. Jiří Němec
3. Jaroslava Krejčiříková, Dis.
4. Jan Talafant 
5. Ing. Petr Komínek
6.  MUDr. Yvonna Smělíková
7. Ing. Michal Kostka 
8. Mgr. Dalibor Mráz
9. MUDr. Karel Gern 
10. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

 

XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

členy Zastupitelstva města Kroměříže k provádění občanských obřadů. 

 

XXIX. 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže (ZMK), s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení takto:

výkon funkce člena Rady města Kroměříže (RMK) 7.500 Kč za měsíc
výkon funkce předsedy výboru ZMK nebo předsedy komise RMK 4.000 Kč za měsíc
výkon funkce člena výboru ZMK nebo člena komise RMK 3.000 Kč za měsíc
výkon funkce člena ZMK bez dalších funkcí 2.000 Kč za měsíc

Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn ve výkonu jednotlivých funkcí bude odměna dotčeným neuvolněným členům ZMK poskytována v odpovídající výši v souladu s § 72 odst. 5 věta druhá obecního zřízení ode dne zvolení nebo jmenování do příslušné odměňované funkce.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                   starosta města Kroměříže

 

 

Mgr. Daniela Hebnarová              Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA

     místostarostka města Kroměříže místostarosta města Kroměříže