Usnesení z XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 04.10.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. září 2018 

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí id. 1/2  pozemku  parc. č.  530/21 - ostatní plocha o výměře 181 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  paní  Ivany Kračmerové, bytem  Josefa Obadala  3425/10, 767 01 Kroměříž,    za celkovou smluvní kupní cenu 40.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti   k tíži  části pozemků  parc. č. 2275/1, parc. č. 3287/2 a 3287/6, vše v katastrálním území Kroměříž pro účely zřízení a provozování  stavby  „Most pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži“,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v geometrickém plánu  č.   7223-18/2018 ze dne 3. 9. 2018,   vyhotoveném Ing. Jiřím Burešem, Skřivánčí  38/27, 779 00 Olomouc, potvrzeném dne 4. 9. 2018  Katastrálním úřadem pro  Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž  pro  město Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je Povodí Moravy, s. p., se sídlem   Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  stanovené podle platných cenových předpisů, tj. zákona o oceňování majetku a jeho prováděcích vyhlášek, a to výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku  s tím, že k hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH. Služebnost se zřizuje na  dobu neurčitou. Oprávněný   uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí, podle předložené zprávy. 

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě  XIII., odst. 2   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3345/2 v domě čp. 3345, 3346 a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemcích stpč. 7115  a stpč. 7116   v k. ú. Kroměříž, a to z paní Věry Havlíčkové, bytem Talichova 3345, 76701 Kroměříž na pana  Svatopluka Černocha,  bytem Obvodová   3668/16, 767 01 Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019, podle předložené zprávy.

2.
Vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019, podle předložené zprávy.

3.
Objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 ve výši 5 900 000 Kč, určených poskytovatelům sociálních služeb, podle předložené zprávy.

4.   
Schválit časový harmonogram Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019, podle předložené zprávy.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže žadatelům nad 50 000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018, podle předložené zprávy:

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. SML/198/02/18/2 30 000 Kč

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže žadatelům nad 50 000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018, podle předložené zprávy:

Název organizace

Identifikátor  sociální služby

Číslo žádosti 

Přidělená dotace

Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž IČO 29267689

 

26/01/18/1/S

143 000 Kč

Azylový dům pro muže

8868114

 

55 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum ADAM

1967289

 

83 000 Kč

Noclehárna

7248739

 

5 000 Kč

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992

 

22/01/18/1/S

24 000 Kč

Odborné sociální poradenství

5261987

 

19 000 Kč

Intervenční centrum

1831726

 

5 000 Kč

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž IČO 18189750

 

23/01/18/1/S

1 002 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

6048242

 

65 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří - domov se zvláštním režimem

8438012

 

69 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří - odlehčovací služba

8906531

 

5 500 Kč

Charitní pečovatelská služba

2006998

 

369 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus

8959007

 

140 000 Kč

Osobní asistence

1491324

 

168 500 Kč

Sociální poradna

9924394

 

61 500 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada

2541897

 

103 000 Kč

Terénní program Plus

1587524

 

20 500 Kč

Pečovatelská služba z.ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 26940931

 

21/01/18/1/S

536 000 Kč

Pečovatelská služba

1795888

 

536 000 Kč

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 29314747

 

33/01/18/1/S

100 000 Kč

Odborné sociální poradenství

2221903

 

39 500 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

3367301

 

37 500 Kč

Tlumočnické služby

6221407

 

23 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 04412672

 

29/01/18/1/S

219 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4312466

 

174 500 Kč

Odborné sociální poradenství

3285796

 

44 500 Kč

Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČO 60557621

 

30/01/18/1/S

102 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

7314919

 

99 000 Kč

Terapeutické centrum ve Zlínském kraje - odborné sociální poradenství

6651192

 

3 000 Kč


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1.  
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže  pro pobytové zařízení VETUS MOLENDINI CZ, z. s., Prasklice 142, 768 33 Morkovice, na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, podle předložené zprávy

2. 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro pobytové zařízení VETUS MOLENDINI CZ, z. s., Prasklice 142, 768 33 Morkovice, podle předložené zprávy.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. XV. z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. března 2018 takto:

Program regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2018, jak je uvedeno níže, včetně jejich financování:

celkové náklady         stát. podpora       příspěvek města

 

Velké náměstí č. p. 107                       978 704                      317 000                 98 000  

(výměna výloh, vstupu, obklad

parteru fasády i prostoru mezi okny

ve 2. a 3. NP, nátěr uliční fasády)

Na Sladovnách č. p. 4255                   568 000                      241 000                 99 000  

(rekonstrukce objektu „Bajda“)

Riegrovo nám. č. p. 195                        94 000                        94 000                          0  

(restaurování pískovcového portálu)

Stojanovo nám. č. p. 1139                  281 296                      278 000                          0  

(restaurování vitráže č. 5 v

kostele sv. Mořice)

Stojanovo nám. č. p. 1139                  385 000                      385 000                          0  

(I. etapa restaurování vitráže č. 9 v kostele sv. Mořice)

___________________________________________________________________________

celková suma                                      2 307 000                  1 315 000               197 000   

 

s c h v a l u j e

1. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  663.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2018 mezi městem Kroměříž a  Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo náměstí 5/3, 767 01 Kroměříž, zastoupenou P. Josefem Lamborem, IČ 652 68 831, na objekt: kostel sv. Mořice, Kroměříž, podle předložené zprávy;

2.  
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  415.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2018 mezi městem Kroměříž a Vojtěchem Menšíkem a Simonou Menšíkovou, oba trvale bytem Tomečkova 4285/13, 767 01 Kroměříž, na objekt na ul. Velké náměstí č. p. 107, Kroměříž, podle předložené zprávy; 

3.  
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  94.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2018 mezi městem Kroměříž a Vlastimilem Hofrem a Miroslavou Hofrovou, oba trvale bytem Masarykova 254, 768 11 Chropyně, a Barborou Hofrovou, trvale bytem Riegrovo náměstí 195/36, 767 01 Kroměříž, na objekt na ul. Riegrovo náměstí č. p. 195, Kroměříž, podle předložené zprávy;

4.  
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  340.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2018 mezi městem Kroměříž a TC BAJDA Kroměříž, z. s., se sídlem Na Sladovnách 4255/2, 767 01 Kroměříž, zastoupeným Mgr. Miroslavem Pilátem, IČ 181 88 028, na objekt na ul. Na Sladovnách 4255/2, Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) v roce 2019, jak je uvedeno níže.

Objekty v majetku fyzických osob:
P. č. 1 Výměna oken měšťanského domu Farní č.p. 95
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 1 207
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 1 207
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 604

P. č. 2 Restaurování sochařské výzdoby atiky domu Kovářská 20 včetně opravy balustrády
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 680
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 680
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 680

Objekty v majetku města:
P. č. 3 Restaurování a zlacení madony na Velkém náměstí
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 900
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 900
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 900

P. č. 4 Restaurování portálu měšťanského domu Riegrovo náměstí č.p. 142
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 120
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 120
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 120

P.  č. 5 Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí - I. etapa
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 800
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 800
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 800

Objekty v majetku církve:
P. č. 6 Opravy Emeritního domu Riegrovo náměstí č.p. 150 a 165
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 7 125
Z toho náklady na "památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 7 125
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 3 563

P. č. 7 II. etapa restaurování vitrážového okna č. 9 kostela sv. Mořice, Stojanovo náměstí č. p. 1139
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 95
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 95
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 95

P. č. 8 Restaurování 5ti vitrážových oken kostela sv. Mořice, Stojanovo náměstí č. p. 1139
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 1 915
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 1 915
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 1 915

P. č. 9 Oprava omítek kostela sv. Jan Křtitele, Masarykovo náměstí č. p. 1138
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 3 112
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 3 112
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 1 556

Akce obnovy připravované na rok 2019 celkem:
Odhad. celkové náklady 2019 (v tis. Kč) včetně DPH: 15 954
Z toho náklady na „památkové" práce (v tis. Kč) včetně DPH: 15 954
Potřeba státní podpory (v tis. Kč) včetně DPH: 10 232

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e 

souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení na budovách města Kroměříže pro Kroměřížské technické služby s.r.o. se sídlem Kaplanova 2959, PSČ 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)
na straně příjmů:  
     - 663,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven 
       663,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven 
       541,0 pol. 411 projekty škol 
- 10.000,0 pol. 212 Sociální služby města Kroměříže 
       188,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR 
_________________________________________________________ 
  - 9.271,0 příjmy celkem 

b)
na straně výdajů:  
         50,0 pol. 631 Kroměřížská nemocnice a. s. 
         30,0 pol. 516 koncert ke 100 výročí založení republiky
       541,0 pol. 533 ZŠ – MŠ projekty
       160,0 pol. 612 hřiště petanque 
     - 160,0 pol. 517 dlážděný kryt chodníku Štítného
- 10.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
  - 2.685,0 pol. 612 ZŠ Slona – 3. etapa 
  - 2.180,0 pol. 612 MŠ Štítného 
    2.000,0 pol. 517 MŠ Štítného 
    1.800,0 pol. 517 Slovan – 3. etapa 
      -715,0 pol. 612 výpočetní technika 
       715,0 pol. 516 technická podpora SW 
  - 1.281,0 pol. 549 Program regenerace MPR 
    1.512,0 pol. 521-549 Program regenerace MPR 
       942,0 pol. 549 rezerva na nerozpočtované výdaje 
_____________________________________________________________
  - 9.271,0 výdaje celkem 

c)
rekapitulace:
623.924,- příjmy celkem
688.387,- výdaje celkem
-64.463,- saldo příjmů a výdajů
 64.463,- financování

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

priority občanů města, které byly formulovány dne 10. dubna 2018 na Fóru Zdravého města Kroměříž a MA21 a následně ověřeny anketou, podle předložené zprávy. 

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený záměr realizace „Rekreační přístav Kroměříž"

s c h v a l u j e

připojení   Povodí Moravy, s. p.  k Memorandu o spolupráci při budování veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži,  uzavřené mezi Českou republikou  - Ředitelstvím vodních cest ČR a městem Kroměříže, podle předložené zprávy.  

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                            starosta města Kroměříže

 

 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.     Marek Šindler 

      místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže