Usnesení z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 12.09.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. září 2018

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/22- zahrada o výměře  182 m²  v k. ú. Kroměříž.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  částí   pozemků parc. č. 1116/1 - orná půda  o   výměře  cca 345 m²,  parc. č. 1126/2 - ostatní plocha   o   výměře cca  690 m²  a  parc. č. 3269/2 - ostatní plocha o  výměře cca  280 m², vše   v k. ú. Kroměříž.  

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  části  pozemku  parc. č. 147/1 -  ostatní plocha   o výměře cca 40 m²  v    k. ú.  Kroměříž    pro  xx,  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  1.400 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č.  979/26 - ostatní plocha   o   výměře  398 m²  v k. ú. Kroměříž  pro  Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2874 v Kroměříži, Březinova ulice,  IČO: 262 67 675, se sídlem Březinova 2874/5, 767 01 Kroměříž za účelem správy domu a pozemku,  za   smluvní kupní cenu 600  Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického práva  do katastru nemovitostí. 

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  části  pozemku parc. č.  625/66 - ostatní plocha o výměře cca 594 m²  v k. ú. Kroměříž pro  společnost KAMAX - METAL s. r. o., IČO:  263 06 620, se sídlem  Havlíčkova 3057/147, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu  600 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

podání  žádosti o úplatný převod pozemku  stpč. 587/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR -Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí  id. ½ ozemků  parc. č. 130/2 - orná půda o výměře 1.602 m2 a parc. č. 658/9 - ostatní plocha  o výměře  6.328 m2, oba v k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví  xx,  779 00 Olomouc za celkovou smluvní kupní cenu 800.000 Kč, splatnou  jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 682/56 - vodní plocha  o  výměře 447 m2 a parc. č. 688/2 - orná půda o  výměře 3.252 m2, oba v  k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví  xx,  695 01 Hodonín,    za celkovou smluvní kupní cenu 50.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod částí  pozemků parc. č. 417/5 - ostatní plocha o výměře 2.743 m2   a  parc. č. 503/1 - orná půda o výměře 14.970 m2 v k. ú. Bílany z vlastnictví  ČR - Státního pozemkového úřadu  do vlastnictví města Kroměříže

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemků  parc. č.  3737/1 o výměře 211 m2, parc. č.  3737/2 o výměře 39 m2, parc. č.  3737/3 o výměře 6 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu. 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. BKM/ 4965/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a  městem Kroměříž, týkající id. 1/2  pozemku  parc. č.  530/21 - ostatní plocha o výměře 181 m2 v k. ú. Kroměříž.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou novostavbu rodinného domu,  mezi Jiřím a Petrou Slavíkovými, U Rejdiště 3792/19, 767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Domov pro seniory Loučka, p. o, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 708 50 895,  na provoz a činnost, podle předložené zprávy

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Domovem pro seniory Loučka, p. o, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, podle předložené zprávy. 

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dofinancování projektu „Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříž" ve výši max. 230.000 Kč na roky 2018 a 2019, podle předložené zprávy. 

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 
předložení žádosti o návratný finanční příspěvek za účelem realizace projektu „Čtení bourá jazykové bariéry aneb slovensky to dáme!" financovaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020, výzva č. 1

b) 
zajištění realizace projektu „Čtení bourá jazykové bariéry aneb slovensky to dáme!" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

c) 
zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého návratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; maximálně ve výši 10.496  EUR. 

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 
předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého projektu „Podpora uměleckých aktivit Kroměříž - Ružomberok" financovaného z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020, výzva č. 1

b) 
zajištění realizace malého projektu „Podpora uměleckých aktivit Kroměříž - Ružomberok" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

c) 
zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; maximálně ve výši 2 680,20 EUR. 

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž", podle předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018
(uvedené údaje v tis. Kč): 

a)  na straně příjmů: 
    -  664,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven 
       664,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
       200,0 pol. 232 příjmy kultura, cestovní ruch
       429,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
    1.375,0 pol. 411 projekty škol
        - 4,0 pol. 412 vratka dotace projekty škol – obědy do škol
       102,0 pol. 412 dotace obědy do škol 
       268,0 pol. 411 komunitní plánování sociálních služeb
     - 268,0 pol. 232 návrh dotace komunitní plánování sociálních služeb
    1.584,0 pol. 412 dílny Hanáček – Sociální služby města Kroměříže
       - 60,0    pol. 232 návrh dotace dětské dopravní hřiště
         60,0 pol. 412 dětské dopravní hřiště
  37.693,0 pol. 412 Sociální služby města Kroměříže 
- 13.461,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
    1.244,0 pol. 421 výtahy Domov pro seniory u Moravy
     - 345,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       345,0 pol. 411 dotace VPP
  - 4.787,0 pol. 232 návrh dotace SPOD
    4.117,0 pol. 411 dotace SPOD
       284,0 pol. 411 dotace SPOD – doplatek 2017
       420,0 pol. 232 návrh dotace MAP II
    - 468,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
    - 188,0 pol. 232 návrh dotace  regenerace MPR
        72,0 pol. 232 přijaté pojistné náhrady SDH
_________________________________________________________________________    
28.612,0 příjmy celkem 

b) na straně výdajů: 
    1.473,0 pol. 533 dotace projekty škol
    1.584,0 pol. 533 dotace Služby města Kroměříže – dílny Hanáček 
  24.232,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže - provoz
       315,0 pol. 501 dotace platy MAP II
     - 231,0 pol. 549 dotace program regenerace MPR
         28,0 pol. 503 dotace zdravotní pojištění MAP II
         79,0 pol. 503 dotace sociální zabezpečení MAP II
       850,0 pol. 613 výkupy pozemků
    - 197,0 pol. 522 grantový systém
      197,0 pol. 522 grantový systém – mládež, tělovýchova, sport SK Hanácká 
                                               Slavia 
     - 50,0 pol. 522 grantový systém 
       50,0 pol. 522 grantový systém – Hortus Moraviae z. s. 
       77,0 pol. 517 opravy a udržování SDH
     - 67,0 pol. 513 drobný hmotný dlouhodobý majetek MěÚ
       67,0 pol. 612 odvlhčení budovy radnice
   - 350,0 pol. 516 služby pošt MěÚ
     350,0 pol. 612 vozový park MěÚ
     200,0 pol. 516 nákup ostatních služeb kultura, cestovní ruch
     - 85,0 pol. 513 zařízení dětských hřišť
       85,0 pol. 612 dětské hřiště Postoupky
   - 233,0 pol. 517 chodník Brandlova, Bartošova
       - 8,0 pol. 517 vozovka Čelakovského 
      241,0 pol. 612 hřiště DiscGolf Erbenovo nábřeží 
          5,0 pol. 632 Charita Kroměříž – odlehčený invalidní vozík
_________________________________________________________________________ 
28.612,0 výdaje celkem 

c) rekapitulace:
633.195,- příjmy celkem
697.658,- výdaje celkem
-64.463,- saldo příjmů a výdajů
 64.463,- financování

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s:

a)
SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., Obvodová 3607/19, 767 01  Kroměříž, IČ: 181 89 172

b)
HORTUS MORAVIAE z. s., Na Dílech 156/3,Vážany, 76701 Kroměříž, IČ 226 72 672

3. 
uzavření darovací smlouvy s Charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, IČO: 181 89 750 

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2018, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, podle předložené zprávy. 

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

kroměřížský bronzový tolar:

Mgr. Petru Pálkovi
Marii Baierové
Anně Michajlovičové 
Růženě Rozsypálkové 
Magdaleně Ratůzné,

u příležitosti 50. výročí znovuobnovení činnosti spolku Říše loutek Kroměříž za významný přínos v oblasti kultury. 

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o  činnosti Rady města Kroměříže. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                              starosta města Kroměříže

 

 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.     Marek Šindler 

     místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže