Usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 03.07.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. června 2018

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje    pozemku parc. č. 690/3 - orná půda  o výměře 2.700 m²  v    k. ú.  Vážany u Kroměříže.   

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje     pozemku parc. č. 55/2 -  orná půda  o výměře 942 m²  v    k. ú. Drahlov u Jarohněvic.    

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  části  pozemku parc. č. 870/42 -  ostatní plocha  o výměře  cca 32 m²  v k. ú.  Kroměříž  pro  společnost  TOSCA  Projekt, spol. s r. o., se sídlem Francouzská 421/87, 602 00  Brno   za   smluvní kupní cenu 700   Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  podílu o velikosti  id. 3/16 na pozemku parc. č. 5598/36 - orná půda  o výměře  964 m²  v k. ú. Svatý Štěpán pro  xx  za  celkovou  smluvní kupní cenu 4.000  Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   id. 2/45  budovy bez  čp., postavené  na stpč. 415 a  id. 2/45  pozemku parc. č. 3411/3 - ostatní plocha,  vše   v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž, z. s. , se sídlem  Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí    pozemků  parc. č. 658/17  -  ostatní plocha  o  výměře 132 m2  a parc. č. 659/3 - orná půda o  výměře 187 m2, oba v  k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví  paní   xx, za celkovou smluvní kupní cenu 70.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí  id. 1/2  pozemků  parc. č.    130/2 - orná půda o výměře  1.602 m2  a parc. č. 658/9 - ostatní plocha  o výměře  6.328 m2, oba v  k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví  xx za celkovou smluvní kupní cenu 800.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí,  a to  za předpokladu, že nebude využito zákonné předkupní právo podle §1124 zák. č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě  VII.   v   usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 30. listopadu 2017  týkající se  smluvní kupní ceny takto: 

„… za smluvní kupní  cenu  2.335 Kč/m2, t. j. celkem  553.395  Kč,   + příslušnou  zákonnou  DPH….“

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

a)
v usnesení  z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne   3. října 2013, bod III.  v plném znění 

b)
v usnesení  z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne   1. září 2016, bod X.  v plném znění. 

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

podání žádosti  o  úplatný   převod  id. 12/168   pozemků   parc. č.  1522/8 - ostatní plocha o výměře 34 m2     a    parc. č.  3656/7   -  ostatní plocha o výměře 10 m2  a dále   id. 1/10 pozemků  stpč. 885/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2     a    parc. č.  1522/1   -  ostatní plocha o výměře 147 m2,  vše    v k. ú.  Kroměříž   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže. 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě  VIII.  v   usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 10. května 2018 ve věci převodu   bytové jednotky  3345/8  a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7115 v k. ú. Kroměříž, a to  místo:   „.. na   xx …“  bude   „…..xx….“

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi xx  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 7-mi nových rodinných domů,  mezi B G Proink, s. r. o., Jakobiho 330, Petrovice, 109 00 Praha 10  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy.


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

individuální dotaci z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 ve výši 200.000 Kč pro spolek Zatoulané štěstí, z. s., IČO: 056 84 048, se sídlem Švestková 4105, Kroměříž na veterinární péči, krmivo a stelivo pro kočičí  útulek 

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž  a  spolkem Zatoulané štěstí, z. s., IČO: 056 84 048, se sídlem Švestková 4105, Kroměříž, podle předložené zprávy.  


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2017 za účetní  období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, podle předložené zprávy. 


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

závěrečný účet města Kroměříže za rok 2017, včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko za rok 2017, podle předložené zprávy. 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

poskytnutí dotací k žádostem  nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 takto:

Rozdělení dotací II. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.

166/02/18/2

114 940 Kč

5 200 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

114 940 Kč

5 200 Kč

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

198/02/18/2

77 500 Kč

30 000 Kč

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE CELKEM

 

77 500 Kč

30 000 Kč

b)

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy, 

c)

neposkytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 těmto žadatelům: 

Nepodpořené žádosti II. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Taneční studio Henzély z. s.

196/02/18/2

63 000 Kč

0 Kč

TK Henzély - Swing z. s.

197/02/18/2

13 300 Kč

0 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

76 300 Kč

0 Kč

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 (uvedené údaje v tis. .Kč):

a)

na straně příjmů: 

   -  664,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven 

      664,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven 

    - 285,0 pol. 232 návrh dotace MAP

      285,0 pol. 411 dotace MAP

    - 229,0 pol. 232 návrh dotace VPP

      229,0 pol. 411 dotace VPP

      939,0 pol. 411 dotace projekty MŠ

      300,0 pol. 232 návrh dotace vybavení SDH

      340.0 pol. 232 návrh dotace projekt prevence kriminality

 - 3.000,0 pol. 232 návrh dotace snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534

 - 2.465,0 pol. 232 návrh dotace výtahy DS Vážany 

    - 385,0 pol. 232 návrh dotace výtahy DS U Moravy 

      - 60,0 pol. 232 návrh dotace dětské dopravní hřiště 

        60,0 pol. 412 dětské dopravní hřiště

        13,0 pol. 232 registrační poplatky Do rachoty kolem KM 2018

___________________________________________________________________

- 4. 258,0 příjmy celkem 


b)

na straně výdajů:

     300,0 pol. 516-7 Zrod soudobého Středoevropana – Rozlomená doba 

     939,0 pol. 533 projekty MŠ

         7,0 pol. 612 vozový park MP

       13,0 pol. 513 materiál – do rachoty kolem KM 2018

     600,0 pol. 612 Projekt prevence kriminality

     500,0 pol. 613 výkupy pozemků

  1.305,0 pol. 612 vozidla SDH

       79,0 pol. 522 Římskokatolická farnost Hradisko – oprava hrobu

     200,0 pol. 522 Zatoulané štěstí, z. s. – kočičí útulek 

     240,0 pol. 501 platy zaměstnanců MP

       60,0 pol. 503 povinné soc. zabezpečení MP

       22,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění MP

   - 320,0 pol. 612 projektové dokumentace 

     320,0 pol. 635 Sociální služby města Kroměříže – investiční záměry

- 2.500,0 pol. 612 výměna výtahů DS Vážany 

   - 490,0 pol. 612 výměna výtahů  DS U Moravy

- 1.200,0 pol. 612 komunitní centrum Hanácké náměstí 

- 4.333,0 pol. 612 Škola pro všechny – věda hrou 

       15,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – Den seniorů

     - 15,0 pol. 516 Den seniorů

   - 301,0 pol. 522 grantový systém

       11,0 pol. 521 grantový systém kultura 

       21,0 pol. 522 grantový systém kultura 

       11,0 pol. 549 grantový systém mládež, tělovýchova, sport

       20,0 pol. 533 grantový systém mládež, tělovýchova, sport 

     118,0 pol. 522 grantový systém mládež, tělovýchova, sport

         3,0 pol. 549 grantový systém sociál 

       97,0 pol. 522 grantový systém sociál

       20,0 pol. 522 grantový systém životní prostředí 

____________________________________________________________________

- 4.258,0 výdaje celkem 


c)

rekapitulace: 

604.583,- příjmy celkem

669.046,- výdaje celkem

- 64.463,- saldo příjmů a výdajů

  64.463,- financování

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Hradisko u Kroměříže, se sídlem Hradisko 26, 767 01 Kroměříž, IČ 181 89 857, podle předložené zprávy.

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2018, o nočním klidu, podle předložené zprávy.


XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a kouření za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích, podle předložené zprávy. 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na nákup vozidla značky Volkswagen Transporter s plošinou, určeného pro přepravu imobilních klientů Domova pro seniory Vážany, podle předložené zprávy.


XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

podle zákona o obcích v platném znění počet členů Zastupitelstva města Kroměříže pro volební období 2018 - 2022 v počtu 27 členů. 


XXIV.

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 


 

Mgr. Jaroslav Němec        

starosta města Kroměříže          


  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.      Ing. Jan Slanina 

místostarosta města Kroměříže                  uvolněný člen Zastupitelstva města Kroměříže