Usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 17.05.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. května 2018

 

I.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje      pozemků    parc. č. 643/25 -  ostatní plocha  o výměře  1.409 m²  v k. ú.  Kroměříž.

 

II.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání  

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku    parc. č. 1484/6 - zahrada  o výměře  cca 360 m²  v k. ú.  Kroměříž.

 

III.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e


zveřejnění záměru prodeje  části    pozemku    parc. č.  268/1  -  ostatní plocha    o výměře cca 10 m² v k. ú.  Drahlov   u Jarohněvic. 

 

IV.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje      pozemků    parc. č. 181/1 -  ovocný sad  o výměře   2.650 m², parc. č. 181/3    - zahrada  o výměře  1.522 m²  a parc. č. 296 - orná půda o výměře  79 m²          v k. ú. Drahlov u Jarohněvic.    

 

V.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí  pozemků  parc. č.  286/8 - ostatní plocha o výměře 72 m2     a    parc. č.  341/6   -  ostatní plocha o výměře 66 m2, oba      v k. ú.  Postoupky   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

 

VI.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí  pozemku  parc. č.  1194 - ostatní plocha o výměře  3.631 m2    v k. ú.  Postoupky   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže  za smluvní kupní cenu ve  výši  778.000  Kč .

 

VII.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

v usnesení  z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne   31. srpna 2017,  bod X.  v plném znění. 

 

VIII.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě  VIII.   v   usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 26. června 2014  ve věci převodu   bytové jednotky  3345/8  a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7115 v k. ú. Kroměříž, a to  místo:        „…. na manžele xx…“    bude   „…..na xx,  767 01 Kroměříž“

 

IX.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

vstoupit do jednání s Podnikatelským inkubátorem Kroměříž, spol. s. r. o. ohledně možné koupě této obchodní firmy.

 

X.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018  (uvedené údaje v tis. Kč)

a)
na straně příjmů:

   - 285,0 pol. 232 návrh dotace MAP 
     285,0         pol. 411 dotace MAP 0 285 285
   - 412,0 pol. 232 návrh dotace projekt zvyšování profesionality a kvality řízení 
     412,0    pol. 411 dotace projekt zvyšování profesionality a kvality řízení 
   - 301,0 pol. 232 návrh dotace VPP     
     301,0    pol. 411 dotace VPP 
- 5.000,0 pol. 232 návrh dotace zkvalitnění nakládání s bioodpadem 
  5.397,0 pol. 421 dotace zkvalitnění nakládání s bioodpadem 
     360,0   pol. 411 dotace projekty ZŠ 
- 3.076,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD 
  3.076,0 pol. 411 dotace OSPOD 
         8,0    pol. 411 dotace pěstounská péče 
       - 8,0 pol. 232 návrh dotace pěstouni 
   - 828,0 pol. 232 návrh dotace asistenti prevence kriminality 
     828,0   pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality 
     225,0    pol. 421 dotace VISK - Knihovna Kroměřížska 
     551,0   pol. 136 správní poplatky 
___________________________________________________________________________
  1.533,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů:

       30,0   pol. 522 Potravinová banka ve Zlínském kraji z. s. 
- 1.457,0 pol. 522 grantový systém města 
     200,0   pol. 522 grantový systém - sociál 
     702,0  pol. 522 grantový systém - mládež, tělovýchova, školství 
     555,0   pol. 522 grantový systém kultura, cestovní ruch 
     750,0   pol. 516 plán udržitelné městské mobility 
   - 750,0 pol. 612 plán udržitelné městské mobility 
     360,0   pol. 533 ZŠ - projekty 
     600,0   pol. 533 Dům kultury vybavení Starý pivovar 
   - 600,0 pol. 635 Dům kultury vybavení Starý pivovar 
   - 100,0 pol. 635 Knihovna Kroměřížska 
     100,0   pol. 533 Knihovna Kroměřížska projekt 
       31,0   pol. 590 vratka příjmů minulých let 
   - 368,0 pol.5171 vozovka Čelakovského 
     368,0   pol. 612 bezbariérový přístup Knihovna Kroměřížska 
     587,0   pol. 517 opravy mostů 
     300,0   pol. 516 výsadba květinových záhonů 
     225,0   pol. 635 Knihovna Kroměřížska – VISK
___________________________________________________________________________
   1.533,0 výdaje celkem

c)
rekapitulace:

příjmy celkem: 608.841,0
výdaje celkem: 673.304,0
saldo příjmů a výdajů:            -64.463,0
financování:   64.442,0

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s. IČ: 040 24 915, se sídlem Hrbová 1561, 755 01  Vsetín, podle předložené zprávy. 

XI.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

Obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2018, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2017 o nočním klidu, podle předložené zprávy. 

 

XII.
Zastupitelstvo   města Kroměříže, jako majoritní akcionáři   společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 

z m o c ň u j e 

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871,  JUDr. Karla Smíška  k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 23. května 2018, v plném rozsahu.
V případě, že se JUDr. Karel Smíšek z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit,  Zastupitelstvo města Kroměříže  zmocňuje Ing. Jaroslava Adamíka  k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  23. května 2018, a to také v plném rozsahu.

u k l á d á 

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 23. května 2018, hlasovat pro:

a)
schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 23. května 2018, podle předložené pozvánky

b)
v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

XIII.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z m o c ň u j e 

Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti Biopas, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s  r. o. dne 25. května 2018. 
V případě, že se Mgr. Jaroslav Němec, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo  města Kroměříže zmocňuje   JUDr. Karla Smíška, člena   Zastupitelstva města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.,  dne 25. května 2018,  v plném rozsahu. 

 

XIV.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

a)
stříbrnou pamětní medaili:

1. 
paní Marii Foltýnové  u příležitosti životního jubilea za celoživotní práci ve školství a pro veřejnost ve městě Kroměříži

2. 
paní Boženě Palečkové u příležitosti životního jubilea za celoživotní práci ve školství a pro veřejnost ve městě Kroměříži

b)
stříbrný kroměřížský tolar paní Janě Novákové  u příležitosti životního jubilea za celoživotní práci ve školství a v oblasti hanáckého folklóru

 

XV.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Kroměříž, Arcibiskupstvím olomouckým a Národním památkovým ústavem, podle předložené zprávy.

 

XVI.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpověď Ing. Oldřichu Kuchařovi na dopis doručený 23. března 2018, podle předložené zprávy. 

 

XVII.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

 


Mgr. Jaroslav Němec
                                                           starosta města Kroměříže

 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.    Marek Šindler 
místostarosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže