Usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 05.04.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. března 2018

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části pozemku parc. č. 601/73 -  ostatní plocha  o výměře cca 70 m2 v k. ú.  Kroměříž.

 

II.
Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části pozemku parc. č. 604/1 -  ostatní plocha  o výměře cca 30 m² v k. ú.  Kroměříž. 

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   částí pozemků parc. č.  39  o výměře cca 115 m², parc. č. 268/1      o výměře cca 57 m²  a parc. č. 328/1 o výměře cca 85 m², vše ostatní plocha  v k. ú.  Drahlov   u Jarohněvic.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje     pozemku parc. č. 1400/3  -  ostatní plocha  o výměře 114 m²  a parc. č. 1400/4 - orná půda  o výměře 2.837 m², oba  v k. ú.  Kroměříž.     

 

V.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku parc. č. 1500/2  -  ostatní plocha  o výměře cca 150 m² v k. ú.  Kroměříž.   

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku parc. č. 1471/7 -  orná půda  o výměře cca 60 m² v k. ú.  Kroměříž    

 

VII.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemku stpč.  1789/6 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 17 m2  v k. ú. Kroměříž      pro xx,  767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu 1.400  Kč/ m²,  t. j. celkem 23.800 Kč, splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  části   pozemku parc. č. 2762/5 - ostatní plocha   o výměře   cca 30  m2       v k. ú.     Kroměříž   pro  společnost  COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3  za  smluvní kupní cenu  1.400   Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v usnesení  z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne   21. 12. 2017,   v     bodě   IX.  v části   týkající se  kupní ceny   takto:

text ve znění:  „….za cenu podle znaleckého posudku  č. 75/4715/2017 ze dne 4. 9. 2017 vypracovaném Ing. Jaromírem Šafaříkem, která činí celkem 53.620 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.“ 

bude  nahrazen textem v následujícím znění:  „… za cenu dohodou, která činí celkem  760.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.“ 

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí id. ½   pozemku  parc. č.  1590/2 - ostatní plocha o výměře 201 m2 v k. ú. Kroměříž   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  282/9 - ostatní plocha o výměře 85 m2 v  k. ú. Bílany z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIV., odst. 9.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3346/10 a příslušejících podílů  na  společných částech domu 3345, 3346 a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116, a to  místo  xx, 767 01 Kroměříž na   xx,  767 01 Kroměříž.

 

XIII.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu o dvou bytových jednotkách, mezi xx a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zrušení obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 4/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2018, jak je uvedeno níže, včetně jejich financování: (údaje v Kč)

                                                               

                                                 celkové náklady státní podpora příspěvek  města 
Velké nám. č.  107 (výměna výloh ,vstupu,  obklad parteru fasády  i prostoru mezi okny ve 2.a 3. NP obkladem imitujícím Opaxit a nátěr uliční fasády)  980.000,-   464.000,-  98.000,-
Na Sladovnách č. p. 4255 (rekonstrukce objektu „Bajda“)  990.000,-    469.000,-  99.000,-
Riegrovo nám .č. p. 195 (restaurování pískovcového portálu)   100.000,-    100.000,- -----------
Stojanovo nám. č. p. 1139 – kostel sv. Mořice (restaurování vitráží)   282.000,-    282.000,- -----------
Celková suma  2.352.000,- 1.315.000,-
 197.000,- 

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

a) 

podání žádosti o řádné členství ve Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., IČ: 057 30 732, se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava

b)

výši ročního členského příspěvku za město Kroměříž - 35.000 Kč v případě, že město Kroměříž bude přijato za člena Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

zajištění realizace malého projektu „Podpora uměleckých aktivit Kroměříž - Ružomberok" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

b) 

zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; maximálně ve výši 2.681 EUR. 

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

zajištění realizace projektu  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II" v souladu s podmínkami poskytnutí dotace

b) 

zajištění finančních prostředků na dofinancování realizovaného projektu v maximální výši 760.000  Kč na dobu realizace projektu.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 takto:

 

Rozdělení dotací I. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Česká numismatická spol., z. s. pobočka v Kroměříži

134/02/18/1

80 000 Kč

30 000 Kč

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

130/01/18/1

175 000 Kč

60 000 Kč

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

131/02/18/1

206 000 Kč

40 000 Kč

GALERIE ORLOVNA z. s.

110/01/18/1

100 000 Kč

50 000 Kč

GALERIE ORLOVNA z. s.

111/02/18/1

100 000 Kč

30 000 Kč

JAZZ Club Kroměříž, z. s.

62/01/18/1

54 500 Kč

15 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

96/01/18/1

57 000 Kč

30 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

97/02/18/1

120 000 Kč

60 000 Kč

Kulturní Morava, z. s.

99/02/18/1

100 000 Kč

0 Kč

ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

124/02/18/1

100 000 Kč

50 000 Kč

Platforma pro podporu soc. podnik.na Kroměřížsku z.s.

146/02/18/1

57 150 Kč

15 000 Kč

Říše loutek, z. s.

42/01/18/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

57/02/18/1

90 000 Kč

35 000 Kč

Vyšší odb.šk. pedag.a soc. a Stř.pedag.škola Kroměříž

40/02/18/1

110 000 Kč

50 000 Kč

Vrtal Aleš Mgr.

112/02/18/1

82 000 Kč

0 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

107/02/18/1

90 000 Kč

60 000 Kč

KULTURNÍ KOMISE CELKEM

 

1 581 650 Kč

555 000 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Aeroklub Kroměříž z. s.

67/01/18/1

250 000 Kč

7 500 Kč

Aeroklub Kroměříž z. s.

68/02/18/1

60 000 Kč

7 000 Kč

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s.

142/01/18/1

55 000 Kč

0 Kč

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KLUB DRÁČEK z. s.

132/01/18/1

100 000 Kč

80 000 Kč

JS "AL-Kham-Sa", z. s.

16/01/18/1

364 000 Kč

5 000 Kč

KST Swing Kroměříž, z. s.

105/01/18/1

90 000 Kč

8 700 Kč

KST Swing Kroměříž, z. s.

144/02/18/1

60 000 Kč

8 700 Kč

       Kuželkářský klub Kroměříž, z. s.

81/01/18/1

70 500 Kč

5 000 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

92/01/18/1

200 000 Kč

20 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové, z. s.

38/01/18/1

215 800 Kč

10 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové, z. s.

39/02/18/1

92 500 Kč

10 000 Kč

Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s.

43/01/18/1

70 000 Kč

41 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Kroměříž

82/02/18/1

62 000 Kč

25 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

2/01/18/1

105 000 Kč

50 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

47/01/18/1

260 000 Kč

150 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

49/01/18/1

100 000 Kč

30 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

51/01/18/1

70 000 Kč

20 000 Kč

Tělovýchovná jednota Těšnovice, z. s.

34/01/18/1

224 000 Kč

90 000 Kč

Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.

102/01/18/1

120 000 Kč

13 600 Kč

Taneční klub Henzély - SWING, z. s.

147/01/18/1

330 000 Kč

5 000 Kč

Taneční klub Henzély - SWING, z. s.

148/02/18/1

252 000 Kč

5 000 Kč

Taneční studio HENZÉLY z.s.

150/02/18/1

123 500 Kč

2 500 Kč

Taneční studio HENZÉLY z.s.

149/01/18/1

250 000 Kč

2 500 Kč

Vodácký klub Kroměříž z. s.

125/01/18/1

120 000 Kč

20 000 Kč

Volejbal Kroměříž, z. s.

140/01/18/1

147 000 Kč

20 000 Kč

Sportovní aktivity celkem

 

3 791 300 Kč

636 500 Kč

Junák - český skaut, středisko M. Svobody, z. s.

65/01/18/1

80 000 Kč

30 000 Kč

SHM Klub Kroměříž, z. s.

101/01/18/1

98 000 Kč

35 000 Kč

Volnočasové aktivity celkem

 

178 000 Kč

65 000 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

3 969 300 Kč

701 500 Kč

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Charita Kroměříž

24/01/18/1

60 000 Kč

0 Kč

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

114/02/18/1

134 050 Kč

20 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

115/01/18/1

244 650 Kč

90 000 Kč

Korálky Kroměříž, z. s.

13/01/18/1

112 000 Kč

50 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

58/01/18/1

69 650 Kč

30 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s.

120/01/18/1

100 000 Kč

10 000 Kč

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE CELKEM

 

720 350 Kč

200 000 Kč

b)

uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací na rok 2018, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas  s odepisováním provedeného technického zhodnocení na budovách města Kroměříže pro Kroměřížské technické služby s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959, PSČ 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)
na straně příjmů

 -  2.160,0 pol. 232 návrh dotace pěstouni 
    2.160,0 pol. 411 dotace pěstouni   
     - 693,0 pol. 232 návrh dotace volby 
       693,0 pol. 411 volby
     - 386,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       386,0 pol. 411 dotace VPP
         38,0 pol. 412 dotace ZŠ – obědy do škol
    3.521,0 pol. 112 daň  PO za obce
    1.991,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven 
       663,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven 
       415,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR 
  56.539,0 pol. 412 dotace provoz sociálních služeb
- 56.539,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb 
         12,0 pol. 412 dotace dopravní hřiště 
___________________________________________________________ 
    6.640,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů

        38,0 pol. 533 ZŠ – obědy do škol
   3.521,0 pol. 536 daň PO za obce
   2.654,0 pol. 533 Knihovna  Kroměřížska – regionální funkce knihoven 
      512,0 pol. 549 návrh Programu regenerace MPR
 - 1.800,0 pol. 516 konzultační  poradenské a právní služby 
   1.800,0 pol. 516 konzultační poradenské a právní služby 
 - 2.850,0 pol. 522 grantový systém města 
   2.850,0 pol. 522 grantový systém města
    - 650,0 pol. 516 provoz vodovodů, oprava kanalizace
    - 100,0 pol. 516 pasportizace vodovodního systému v majetku města 
      650,0 pol. 516 provoz vodovodů, oprava kanalizace 
      100,0 pol. 516 pasportizace vodovodního systému v majetku města
      400,0 pol. 549 zapojení sociálního fondu 
      343,0 pol. 5137 dotace projekt zvyšování profesionality a kvality řízení
      909,0 pol. 5139 dotace projekt zvyšování profesionality a kvality řízení 
      143,0 pol. 501 dotace asistenti prevence kriminality
          6,0 pol. 502 dotace asistenti prevence kriminality
        34,0 pol. 503 dotace asistenti prevence kriminality
        14,0 pol. 503 dotace asistenti prevence kriminality
      172,0 pol. 516 dotace asistenti prevence kriminality 
      370,0 pol. 536 vratka Starý pivovar
   -  370,0 pol. 612 Starý pivovar
      - 85,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
_______________________________________________________________________ 
   8.661,0 výdaje celkem 

c)
rekapitulace:

607.308,- příjmy celkem
671.771,- výdaje celkem
-64.463,- saldo příjmů a výdajů
  64.463,- financování

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

a) 

zprávu Policie České republiky, obvodního oddělení Kroměříž, o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž a okolí za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017, podle předložené zprávy

b) 

statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2017, podle předložené zprávy.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u r č u j e 

počet členů osadního výboru ve Zlámance na pět členů 

b e r e   n a   v ě d o m í 

ukončení činnosti Ing. Michaely Procházkové a pana Leoše Minaříka v osadním výboru ve Zlámance

u r č u j e 

a) paní Andreu Dostálíkovou
b) paní Marii Trvajovou,
jako nové členy osadního výboru ve Zlámance.

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže jako majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  po projednání 

n a v r h u j e

představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. nového člena představenstva  Mgr. Tomáše Opatrného, nar. 24. února 1985,  člena Zastupitelstva města Kroměříže,  který bude uveden  do pozvánky na valnou hromadu  společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konanou dne 23. května 2018 a navrhne valné hromadě jeho zvolení, podle předložené zprávy. 

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.    Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže