Usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 22.02.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. února 2018

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

k o n s t a t u j e, 

že Zastupitelstvo města Kroměříže a občané kroměřížského regionu jsou znepokojeni přístupem Zlínského kraje ke strategii a koncepci zdravotnictví v kraji. Příprava klíčových dokumentů a avizované přijetí zásadních rozhodnutí bez možnosti vyjádření a spoluzodpovědnosti samospráv dotčených regionů je v otázkách, které se dotýkají každého občana, obzvláště citlivá.

ž á d á 

hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka  a členy Zastupitelstva Zlínského kraje:

1.

o zachování dostupné lékařské péče v Kroměřížské nemocnici a.s. ve stávajících oborech pro všechny občany našeho regionu

2.

přepracovat  materiál „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 - 2020“ v oblasti ekonomických ukazatelů, s ohledem na finanční možnosti jednotlivých nemocnic

3.

následná opatření vyhodnotit a na základě získaných ekonomických ukazatelů přepracovat  materiál „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 - 2020“ ve vztahu ke Kroměřížské nemocnici a. s.  

4.

o přizvání a začlenění zástupců města Kroměříže a odborné lékařské veřejnosti z kroměřížského regionu při přepracování  materiálu „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 - 2020“.

5.

o předložení přepracované verze  materiálu „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 - 2020“ v písemné podobě a seznámení s přepracovanou verzí Zastupitelstvo města Kroměříže před jeho projednáním  Zastupitelstvem Zlínského kraje. 

II. 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

memorandum Zastupitelstva města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska: 

Zastupitelstvo města Kroměříže vyjadřuje uznání a poděkování zaměstnancům Kroměřížské nemocnice a.s. za práci, kterou vykonávají ve prospěch občanů Kroměříže a celého regionu. ZMK považuje Kroměřížskou nemocnici a.s.. za klíčovou infrastrukturu regionu poskytující zdravotní péči.

Zastupitelstvo města Kroměříže konstatuje, že spektrum odborností poskytujících zdravotní péči v Kroměřížské nemocnici a. s. odpovídá dlouhodobým potřebám kroměřížského regionu. 

Zastupitelstvo města Kroměříže považuje za alarmující situaci nedostatku praktických lékařů a stomatologů v regionu a nabádá Zlínský kraj v prvé řadě k řešení problematiky regionální dostupnosti praktických lékařů a stomatologů v krátkodobém a střednědobém horizontu, kterou Zastupitelstvo města Kroměříže považuje za akutnější prioritu k řešení z hlediska občanů Kroměřížska.

Zastupitelstvo města Kroměříže je toho názoru, že představy uvedené v materiálu „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020“ na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 5. 2. 2018 o tzv. centralizaci specializované péče vedoucí k omezení či ukončení činnosti oddělení s mimořádně dobrou pověstí v Kroměřížské nemocnici a. s. jsou cestou ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče v kroměřížském regionu. Materiál neodpovídá na řadu základních otázek provozního charakteru. Není znám ani reálný ekonomický dopad případných rozhodnutí a faktická přidaná hodnota zásadní změny systému oproti stávajícímu stavu. Centralizace běžné specializované péče a její odsun mimo okresní nemocnice jde na úkor kvality, bezpečnosti a dostupnosti péče a bude mít vážné dopady pro fungování celého systému zdravotní péče. 

Zastupitelstvo města Kroměříže konstatuje, že navržené změny by měly zásadní negativní dopad na ekonomickou a provozní životaschopnost Kroměřížské nemocnice a. s. poskytující základní zdravotní péči občanům Kroměřížska a vedly by ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Záměry v navržené podobě činí z Kroměřížské nemocnice a. s. zdravotnické zařízení neposkytující dlouhodobou perspektivu ani z hlediska personálního zajištění a podvazuje tak její další rozvoj. Takový vývoj považuje Zastupitelstvo města Kroměříže za škodlivý.

Zastupitelstvo města Kroměříže souhlasí s myšlenkou centralizace tzv. superspecializované péče, argument o zvýšení bezpečnosti centralizací běžné specializované péče však nepovažuje za opodstatněný. Naopak Zastupitelstvo města Kroměříže se domnívá, že zcela v rozporu s proklamovaným zvýšením bezpečnosti pacientů i zdravotníků je představa o přesouvání personálu mezi zdravotnickými zařízeními a stejné pochybnosti panují i v otázce společného lůžkového  fondu.

Zastupitelstvo města Kroměříže rovněž vyzývá Zlínský kraj k urychlenému dokončení přerušené realizace záměru instalace a provozování magnetické rezonance, pro které má Kroměřížská nemocnice a. s. platný souhlas přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Významně se tím zlepší dostupnost tohoto dnes již standardního vyšetření pro pacienty našeho regionu a ukončí jejich znevýhodnění k přístupu k nezatěžujícím zobrazovacím metodám v rámci Zlínského kraje. Zastupitelstvo města Kroměříže vyjadřuje obavu, že další zdržování investice ohrožuje realizaci magnetické rezonance  z veřejných zdrojů.

Zastupitelstvo města Kroměříže podporuje postupnou realizaci smysluplných kroků vedoucích ke zvýšení efektivity provozních nákladů zdravotnických zařízení jako jsou společné nákupy léků a zdravotnického materiálu, energií či jednání se zdravotními pojišťovnami.

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.    Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže