Usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 15.02.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. února 2018

 

I.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 1627/1 - orná půda o výměře 668  m2 v k. ú. Kroměříž.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části   pozemku     parc. č. 643/26 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 300 m2.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku  parc. č.  1516  - ostatní plocha   o výměře cca  25 m2 v k. ú.  Skaštice pro  společnost  Plastika a. s., se sídlem Kaplanova 2830/4, 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu 1.400 Kč/m², splatnou  jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemku  parc. č.  2766/5 - zahrada o výměře   205 m2   v k. ú. Kroměříž pro xx, 767 01  Kroměříž za smluvní kupní cenu 1.600  Kč/m²,  splatnou  jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

V.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem nad 50 000,- Kč níže uvedeným žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018, včetně uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli, podle předložené zprávy.

Název organizace

Číslo žádosti

Požadavek

Dotace

Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž IČO 29267689

26/01/18/1/S

546 000,-

 143 000,-

Azylový dům pro muže

 

296 440,-

55 000,-

Nízkoprahové denní centrum ADAM

 

200 000,-

83 000,-

Noclehárna

 

46 000,-

5 000,-

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992

22/01/18/1/S

81 900,-

24 000,-

Odborné sociální poradenství

 

63 000,-

19 000,-

Intervenční centrum

 

18 900,-

5 000,-

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž IČO 18189750

23/01/18/1/S

1 641 819,-

1 002 000,-

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

 

114 350,-

65 000,-

Charitní dům pokojného stáří - domov se zvláštním režimem

 

119 615,-

69 000,-

Charitní dům pokojného stáří - odlehčovací služba

 

9 348,-

5 500,-

Charitní pečovatelská služba

 

642 640,-

369 000,-

Kontaktní a poradenské centrum Plus

 

140 000,-

140 000,-

Osobní asistence

 

293 585,-

168 500,-

Sociální poradna

 

107 439,-

61 500,-

Sociální rehabilitace Zahrada

 

179 088,-

103 000,-

Terénní program Plus

 

35 754,-

20 500,-

Pečovatelská služba z.ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 26940931

21/01/18/1/S

900 000,-

536 000,-

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 29314747

33/01/18/1/S

173 625,-

100 000,-

Odborné sociální poradenství

 

68 200,-

39 500,-

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

65 000,-

37 500,-

Tlumočnické služby

 

40 425,-

23 000,-

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 04412672

29/01/18/1/S

396 819,-

219 000,-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

303 600,-

174 500,-

Odborné sociální poradenství

 

93 219,-

44 500,-

Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČO 60557621

30/01/18/1/S

134 500,-

102 000,-

Název organizace

Číslo žádosti

Požadavek

Dotace

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

 

119 500,-

99 000,-

Terapeutické centrum ve Zlínském kraje

 

15 000,-

3 000,-

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření  v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2018 ve výši 39.800 Kč organizaci ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., Nivy II/5358, 760 01 Zlín, IČO 005 68 813, na provoz a činnost, podle předložené zprávy.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dofinancování žádosti o dotaci v programu BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2018 na akce v rámci kampaně Evropský týden mobility ve výši 40.000 Kč, tj. 50 % uznatelných nákladů. 

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)
na straně příjmů: 
240,0 pol. 517 návrh finančního vypořádání 2017
240,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů: 
- 30,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích
  30,0 pol. 521 p. Zakopal – akce „Malý drak“
  40,0 pol. 516 projekt BESIP
  26,0 pol. 536 finanční vypořádání
174,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
240,0 výdaje celkem 

c)
rekapitulace:
600.668,- příjmy celkem
663.110,- výdaje celkem
- 62.442,- saldo příjmů a výdajů
  62.442,- financování

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Petrem Zakopalem, se sídlem Pod Vodojemem 300/11, Pustiměř, IČ 696 97 060, podle předložené zprávy.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a tvorbu regulačního plánu městské památkové rezervace Kroměříž,  za rok 2017, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                           starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.    Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže