Usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.01.2018 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 21. prosince 2017


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

mandátový výbor pro ověření mandátu člena Zastupitelstva města Kroměříže ve složení PhDr. Šárka Kašpárková – předsedkyně , Mgr. Petra Fečková – členka,  Ing. Jan Slanina   – člen. 


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu mandátového výboru o ověření  mandátu  člena  Zastupitelstva města Kroměříže Mgr. Tomáše Opatrného.


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

složení slibu bez výhrady Mgr. Tomáše Opatrného,  člena Zastupitelstva města Kroměříže. 


IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Mgr. Tomáši Opatrnému   - neuvolněnému členu Zastupitelstva města Kroměříže, měsíční odměnu ve výši 965 Kč za člena Zastupitelstva města Kroměříže a měsíční odměnu ve výši 2.228 Kč za člena výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plánování, s účinností od  20. prosince  2017.


V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  pozemku  parc. č.  94 - vodní plocha     o výměře 71 m2  v k. ú.     Trávník  pro pana xx, bytem  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 500  Kč/m²,   t. j. celkem   35.500 Kč, splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene vedení a provozování inženýrské sítě ve prospěch  prodávajícího.


VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s organizací Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno na pozemku parc. č. 833 o výměře 5.161 m2 - druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Miňůvky za účelem zřízení a provozování a právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby  stavby cyklostezky dle schválené projektové dokumentace „Kroměříž - Postoupky - vybudování cyklostezky a podjezdu pod železniční trati - projekční práce“ za cenu která bude zjištěna dle platných cenových předpisů, tj. zákona o oceňování majetku a jeho prováděcích vyhlášek, platných v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku (roční nájemné) ve výši obvyklé ceny, s tím, že k hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, dle předložené zprávy.


VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 1143 - orná půda     o výměře 871 m2 v k. ú. Postoupky. 


VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  48/2 - orná půda  o výměře 202 m2   v k. ú.     Drahlov u Jarohněvic.


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí    pozemku  parc. č. 64/27  -  ostatní plocha  o  výměře 925 m2  v k. ú. Kotojedy z  vlastnictví Správy a údržby silnic Kroměřížska, s. r. o., se sídlem Kotojedy  56, 767 01 Kroměříž  za cenu podle znaleckého posudku  č. 75/4715/2017 ze dne 4. 9. 2017 vypracovaném Ing. Jaromírem Šafaříkem, která činí celkem  753.620 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  


X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemku    stpč. 120 - zastavěná plocha a nádvoří o   výměře    193 m2  a  budovy  občanské vybavenosti č. pop. 132 v k. ú. Trávník za cenu, která nebude nižší než 1.000.000 Kč. 


XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu bytových domů, mezi ZLS reality a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 


XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařadit částku 2.700.000 Kč do rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 pro Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž, na nákup dopravního automobilu v rámci programu „Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí" Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 


XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 10/2017 o místních poplatcích, podle předložené zprávy. 


XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

A)

v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  tyto příspěvky členům Zastupitelstva města Kroměříže: 

1.
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, a to ve výši 1.000  Kč za obřadní den

2.
příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce

3.
příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce

4.
příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce

5.
odměnu při významném životním výročí

6.
příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce 

7.
příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, přičemž příspěvky pod body 2 až 7 lze členovi zastupitelstva poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. 

r u š í 

usnesení č. IX. z XVI. zasedání zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 17.03.2016, a to s účinností od 01.01.2018.  


XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže k 1. 1. 2018, podle upravené  předložené  zprávy. 


XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci na mezinárodním projektu - Osudová výročí roku 2018, podle předložené zprávy.


XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zrušení smluvní pokuty ve výši 62.041,50 Kč ze dne 20.11.2017 na dodavatele stavebních prací Pozemní stavitelství Zlín a.s. na akci „Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu  Kroměříž.


XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (uvedené údaje v tis. Kč): 

a)
na straně výdajů: 

    - 336,0 pol. 232 návrh dotace VPP
      202,0 pol. 411 dotace VPP
   -  280,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
      280,0 pol. 421 dotace prevence kriminality 
    - 144,0 pol. 232 návrh dotace MAP
        56,0 pol. 411 dotace MAP
      800,0 pol. 411 dotace transformace Barborka 
        46,0 pol. 412 dotace dožínky
 - 5.000,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací – SsmK
 - 1.800,0 pol. 232 návrh dotace výtahy v domově seniorů 
    - 535,0 pol. 232 návrh dotace zvyšování profesionality a kvality řízení 
      650,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
   1.000,0 pol. 136 správní poplatky 
      283,0 pol. 111 daňové příjmy závislá činnost
   2.424,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
   3.205,0 pol. 421 dotace snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534
      556,0 pol. 421 dotace výtahy v domově seniorů 
   1.584,0  pol. 412 dotace SsmK – provoz 
____________________________________________________________________ 
   2.991,0 příjmy celkem b)
na straně výdajů: 

      800,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže 
 - transformace  Barborka 
 - 6.700,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
   -  535,0 pol. 513 dotace projekty zvyšování profesionality a kvality řízení 
        46,0 pol. 533 dotace Dům kultury – dožínky 
    - 600,0 pol. 613 výkupy pozemků 
    - 300,0 pol. 536 platby daní a poplatků
   1.584,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže - provoz
_____________________________________________________________________   
 - 5.705,0 výdaje celkem 

c)
financování

 - 8.696,0 zapojení zůstatku běžných účtů 

d)
rekapitulace:

558.397,- příjmy celkem
564.044,- výdaje celkem
 - 5.647,- saldo příjmů a výdajů
   5.647,- financování


XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
rozpočet města Kroměříže na rok 2018  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I.    Daňových příjmů    425050,-      
Třída II.   Nedaňových příjmů          133205,-
Třída III.  Kapitálových příjmů           500,-
Třída IV. Přijatých transferů            41673,-
Příjmů celkem                                   600428,-
Třída V. Běžných výdajů                  530160,-  
Třída VI. Kapitálových výdajů         132710,-              
Výdajů celkem                                   662870,-
Salda příjmů a výdajů                       -  62442,-      
Financování                                         62442,-

2.
soustavu: 

     - povinných výdajů k spolufinancování programů EU
     - finančních vztahů k jiným osobám
     - závazných ukazatelů odborů pro rok 2018, specifikovaných v příloze č. 1  předložené zprávy,  (uvedené údaje v tis Kč)

3.
střednědobý výhled rozpočtu města Kroměříže na roky 2019-21,  podle přílohy č. 2 předložené zprávy

4.
poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis. Kč):

  100,- Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
  280,- TJ Sokol Kroměříž, se sídlem Kroměříž, 1. máje 214
1200,-  SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19  
1200,-  HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
  150,- Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Prusinovského 114 
    40,- Radomír Zlámal se sídlem Kroměříž


XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č .11 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.    Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže