Usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 05.12.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. listopadu 2017

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  pozemků   parc. č. 74/12 - ostatní plocha o výměře 324 m2 a   parc. č. 3392 - ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Kroměříž  pro  Společenství vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  600 Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  pozemku  parc.  č.    99/2 - ostatní plocha   o výměře 261 m2 v k. ú.     Zlámanka    pro    xx,  767 01 Kroměříž      za   smluvní kupní cenu  250  Kč/ m²,  t. j. celkem za 65.250 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí, za podmínky zřízení věcného břemene stezky a cesty  pro manžele xx,  767 01  Kroměříž. 

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části   pozemku parc. č. 3148/2 - ostatní plocha   o výměře cca 50 m2     v k. ú.     Kroměříž.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části   pozemku parc. č.  3148/2 - ostatní plocha   o výměře cca 40 m2     v k. ú.     Kroměříž.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zrušení předkupního  práva založeného kupní smlouvou ze dne  15. 06. 2001 jako věcné právo na pozemky  parc. č. 1794/1 a  1795/2 v k. ú. Kroměříž a předkupního  práva založeného kupní smlouvou ze dne 03. 01. 2003 na pozemek parc. č. 1794/2 v k. ú. Kroměříž, vše  ve vlastnictví  manželů  xx, 767 01 Kroměříž.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí id. 1/48   pozemků parc. č. 929/8 o  výměře 117 m2,   parc. č. 967/10 o  výměře 18 m2  a parc. č. 967/12 o výměře 10 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž z  vlastnictví  xx, 767 01 Kroměříž  za celkovou smluvní kupní  cenu   1.181 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

nabytí pozemků parc. č. 1104/62 o výměře 115 m2, parc.č. 1104/63 o výměře 94 m2, parc. č.  1104/67 o výměře 21 m2  a   části  pozemku  parc. č. 1104/52, podle nového geometrického plánu č. 7083-221/2017 ze dne 03.10.2017, označené jako pozemek parc. č. 1104/69 o výměře  7 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž z  vlastnictví  společnosti  OC Rejdiště  s.  r. o., se sídlem Tylova  220/17, 767 01 Kroměříž  za smluvní kupní  cenu 2335 Kč/m2, t. j. celkem  553.395  Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.   Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene - služebnosti  stezky a cesty k tíži nabývaných pozemků  pro OC Rejdiště s. r. o.  a  každého dalšího vlastníka  pozemku  stpč. 8421 a budovy  č.p. 4485 v k. ú. Kroměříž. 

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIII., odst. 6.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3345/6  a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116 v k. ú. Kroměříž, a to  xx,  767 01 Kroměříž na  xx, 767 01 Kroměříž.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu bytových domů, mezi DZ IMMOBILIARE, s. r. o., Velké náměstí 47/39, 767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

postup podle  bodu 2 předložené zprávy a trvá  na zachování předkupního práva  s věcněprávními účinky, zřízeného ve prospěch města Kroměříže smlouvou kupní a o zřízení předkupního práva s věcnými účinky dne 18.09.2003, a to k pozemku p. č. st. 6270, v k. ú. Kroměříž, jehož součástí je budova č. p. 2788.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1.

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Rodinné centrum Kroměříž z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 044 12 672,  na provoz a činnost, podle předložené zprávy.

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz  mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Rodinným centrem Kroměříž, z. s. , Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů: 
23.126,0 pol. 412 dotace Sociální služby města Kroměříže, provoz
     184,0 pol. 411 dotace projekt MŠ Osvoboditelů
     897,0 pol. 411 dotace projekt ZŠ Slovan
   - 220,0 pol. 232 návrh dotace VPP
     200,0 pol. 411 dotace VPP
       34,0 pol. 412 dotace Barborka 
  1.431,0 pol. 411 dotace regenerace MPR
- 1.520,0 pol. 232 návrh dotace regenerace MPR
   - 578,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven 
     638,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
- 1.500,0 pol. 232 návrh dotace na vybavení SDH
     900,0 pol. 421 dotace na vybavení SDH
     600,0 pol. 422 dotace na vybavení SDH
     - 27.0 pol. 411 dotace bezpečnostní dobrovolník 
       65,0 pol. 411 dotace meliorace a zpevňující dřeviny 
   - 362,0 pol. 411 dotace prevence kriminality
     500,0 pol. 138 daně poplatky – hazardní hry 
     700,0 pol. 232 příjem Ekokom
- 3.350,0 pol. 2232 návrh dotace snížení energetické náročnosti budov 
č. p. 533 a534 
- 5.000,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací – SsmK
   - 800,0 pol. 111 daňové příjmy samostatná výdělečná činnost 
  8.000,0 pol. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky 
  6.000,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
___________________________________________________________________________ 
29.938,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 
23.126,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – provoz
- 5.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže 
  1.081,0 pol. 533 dotace projekty škol 
       34,0 pol. 533 dotace Sociální služby města Kroměříže – Barborka 
- 1.487,0 pol. 549 dotace program regenerace MPR
     221,0 pol. 532 dotace program regenerace MPR
     631,0 pol. 522 dotace program regenerace MPR
       65,0 pol. 521 dotace meliorace a zpevňující dřeviny 
       60,0 pol. 533 dotace Knihovna Kroměřížska – regionální funkce 
     360,0 pol. 502 dotace volby do Parlamentu ČR
   - 200,0 pol. 502 dotace OOV pěstounská péče
       50,0 pol. 502 dotace OOV SPOD
     200,0 pol. 501 dotace platy pěstounská péče 
     290,0 pol. 501 platy SPOD
   - 270,0 pol. 501 dotace prevence kriminality
     - 92,0 pol. 503 dotace prevence kriminality
     450,0 pol. 631 Kroměřížská nemocnice, a. s. nákup lůžek
       90,0 pol. 516 kultura Advent
       98,0 pol. 612 technika SDH
   - 100,0 pol. 513 metodické centrum
       - 2,0 pol. 516 služby školství 
     102,0 pol. 612 metodické centrum 
     400,0 pol. 611 výkupy pozemků 
       95,0 pol. 514-6 služby peněžních ústavů 
     - 74,0 pol. 612 měřič rychlosti
       74,0 pol. 611 programové vybavení 
   - 250,0 pol. 612 parkoviště K. Čapka a soc. služeb Barborka 
   - 345,0 pol. 612 bezbariérový přístup Knihovna Kroměřížska
- 5.400,0 pol. 517 oprava chodníku Kotojedská
- 3.117,0 pol. 517 oprava vozovky, Čelakovského 
- 3.900,0 pol. 612 rotátory/rotomaty
- 7.400,0 pol. 612 Starý pivovar 
- 2.900,0 pol. 612 příprava územního plánu
- 1.400,0 pol. 612 kotelna kino Nadsklepí
- 1.000,0 pol. 516 studie a posudky odboru rozvoje 
______________________________________________________________ 
- 5.510,0 výdaje celkem 

 c)

rekapitulace:
555.406,- příjmy celkem
569.749,- výdaje celkem
- 14.343,- saldo příjmů a výdajů
  14.343,- financování

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy podle přílohy této zprávy, mezi městem Kroměříž a :

Kroměřížská nemocnice a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69,76701 Kroměříž. IČ 276 60 532. 

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  631.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a  Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo nám.5, 767 01 Kroměříž, zastoupenou P. Josefem Lamborem                         IČ 652 68 831, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování 2ks vitrážových oken), Kroměříž, podle předložené zprávy

2. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  368.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a xx,  621 00 Brno  na objekt na ul. Moravcova č. p. 259, Kroměříž, podle předložené zprávy

3. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  110.025 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a xx, Brno  na objekt na Velkém nám. č. p. 46, Kroměříž, podle předložené zprávy

4. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  221.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a   Zlínským krajem zastoupeným na základě zřizovací listiny Konzervatoří P. J. Vejvanovského, Kroměříž, Pilařova 7, ředitelem MgA. Miroslavem Šiškou,  podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.
xx
zařazení pozemku parc. č. 2421/7 umístěného v k. ú. Kroměříž, 
do ploch venkovského bydlení (BV návrh),          

2.
xx
zařazení pozemku parc. č. 1894/19 umístěného v k. ú. Kroměříž,    
do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh),                                                                  

3.

xx

zařazení pozemku parc. č. 52 umístěného v k. ú. Trávník,  
do ploch venkovského bydlení (BV návrh),  

4.
xx

4a)  

zařazení pozemku parc. č. 3789/2 umístěného v k. ú. Kroměříž, ¨
do ploch všeobecného bydlení (BO návrh),

4b)  

zařazení pozemků parc. č. 890/18 a parc. č. 888/24 umístěných v k. ú. Kroměříž,
do ploch veřejného občanského vybavení - obecně (OV návrh),

4c)

prověření přemístění stávajících VPS na pozemku parc. č. 673/1 umístěného 
v k. ú. Kroměříž, které zatěžují tento pozemek, mimo tento pozemek.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku  č. 1 ke smlouvě  uzavřené dne 31. března 2017  mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. o veřejných službách v přepravě cestujících, podle předložené zprávy. 

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

dobrovolný  svazek obcí   Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice - Střížovice, se sídlem obec Kvasice, Nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČ: 725 47 529.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Koncepci specifických forem bydlení,  podle předložené  zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodloužení platnosti Plánu sociálních služeb v ORP Kroměříž na období 2015 - 2017 až do 31.12.2019,  podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na nákup osobních vozidel:
- FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW pro Domov se zvláštním režimem Strom života
- OCTAVIA Style 1,6 TDI 85 kW pro ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.,
podle předložené zprávy.

 

XX.

Zastupitelstvo msta Kroměříže po projednání 

v o l í 

v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., v platném znění,   níže jmenované do funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži na volební období 2018 - 2022: 

1. PhDr. Viera Horáková 
2. Zdeňka Hrbeková
3 Ivan Jüptner                                
4. Jaroslava Krejčiříková, DiS.
5. Jaromír Láník 
6. Ing. Marcela Netopilová 
7. Iveta Potroková 
8. Jaroslav Škrabal
9. Ing. František Tichý, CSc., 
10. Vladimíra Vrzalová

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

písemné sdělení města Kroměříže ze dne 30.11.2017 adresované xx,  podle předložené zprávy.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

hlasování o udělení Ceny města Kroměříže za rok 2017 aklamací. 

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

Mgr. Jitce Dvořákové Cenu města Kroměříže za rok 2017. 

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.    Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže