Usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 17.10.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

  

U S N E S E N Í

 

z XXX.  zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 12. října 201

I.

 Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

mandátový výbor pro ověření mandátu člena Zastupitelstva města Kroměříže ve složení JUDr. Karel Smíšek – předseda, Mgr. Petra Fečková – členka, Jaroslav Stojaník  – člen.

  

II.

 Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

 b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu mandátového výboru o ověření platnosti volby RSDr. Jaroslava Procházky členem Zastupitelstva města Kroměříže.

  

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

složení slibu bez výhrady RSDr. Jaroslava Procházky,  člena Zastupitelstva města Kroměříže.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

RSDr. Jaroslavu Procházkovi  - neuvolněnému členu Zastupitelstva města Kroměříže, měsíční odměnu ve výši 965 Kč za člena Zastupitelstva města Kroměříže a měsíční odměnu ve výši 2.228 Kč za člena výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plánování, s účinností od  13. října 2017.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

prodej pozemku stpč. 7801/2  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, dále podílu ve výši id. 51/100 na příslušném podílu na pozemcích  stpč. 7801/1, stpč. 7760, stpč. 7759 a stpč. 7789, který přináleží k jednotkám v domech č. p. 3271, 3272, 3273 a 3277 a podílu ve výši id. 51/100 na jednotkách v domech č.p. 3271, 3272, 3273 a 3277, vše v obci a katastrálním území Kroměříž pro SBD Rybníčky II - družstvo, se sídlem Talichova 3272, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu  745.810 Kč, splatnou jednorázově do 60  dnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán do 10 dnů ode dne zaplacení celé kupní ceny.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí   id. 2/45   pozemků  stpč. 415, stpč. 2776/2, stpč. 4430/4, stpč. 6045, vše  zastavěná plocha a nádvoří   v k. ú. Kroměříž  a dále  id.   2/45 pozemků parc. č. 513/14, parc. č. 513/10, parc. č. 530/16, parc. č. 623/10,  parc. č. 720/1, parc. č. 720/3, parc. č. 929/10, parc. č. 967/14, parc. č. 967/21, parc. č. 1022/6, parc. č. 1023/5, parc. č.  1023/7, parc. č. 1023/9, parc. č. 1025/5, parc. č. 2543/2, parc. č. 2626/1, parc. č. 2626/2, parc. č. 2627, parc. č. 2661/2, parc. č. 2666/1, parc. č. 2681/30, parc. č. 2762/79, parc. č. 2771/17, parc. č. 2771/19, parc. č. 2898/4, parc. č. 2898/5, parc. č. 2923/3, parc. č. 2928/20, parc. č. 2934/36, parc. č. 2978/10, parc. č. 2984/32, parc. č. 3030/42, parc. č.  3073/3, parc. č. 3183, parc. č. 3184/1, parc. č. 3184/3, parc. č. 3186/2, parc. č. 3192/21, parc. č. 3195/1, parc. č. 3202/12, parc. č. parc. č. 3203, parc. č. 3209, parc. č. 3211, parc. č.  3212/1, parc. č. 3218/8, parc. č. 3238/5, parc. č. 3292/1, parc. č. 3297/19, parc. č. 3410/2, parc. č. 3410/4, parc. č. 3410/5, parc. č. 3413/3, parc. č. 3413/2, parc. č. 3420/2, parc. č. 3785, parc. č. 4629, parc. č. 4644,  parc. č. 4645, parc. č. 4714, parc. č. 4715, parc. č. 4740, parc. č. 4872, 4871, parc. č. 4873, parc. č. 4874, parc. č. 4890, parc. č. 4898, vše   v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž, z. s., se sídlem  Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  pozemku parc. č.  144/2 - zastavěná plocha a nádvoří   o výměře 31 m2   v k. ú.   Hradisko   pro    Římskokatolickou farnost Hradisko u Kroměříže,  se sídlem Hradisko 26, 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu  700 Kč/m²,  t. j. celkem 21.700 Kč, splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí     pozemku parc.   č.  1170/1 - ostatní plocha o výměře 135  m²  v k. ú. Kroměříž          z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže  formou bezúplatného převodu. 

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 1868/2017 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku parc. č. 102/2   v k. ú. Hradisko, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 3 rodinných domů, xx,  767 01 Kroměříž, Simonou a xx, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu navržených objektů  z Programu regenerace  MPR na rok 2017, včetně financování, podle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace MPR Kroměříž na  roky 2018 - 2022, podle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci III. výzvy Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:

III. výzva 2017
Žádosti o dotace nad 50 000,- Kč
žadatelčíslo žádosti požadavek    návrh           dotace  akce 
KOMISE S+Z A PRO ZAMĚSTNANOST 
Poradenské centrum pro sluch. post. Kroměříž, o.p.s. 159/02/17/3 65 000 Kč 65 000 KčTýden sluchově postižených
KOMISE S+Z a pro zaměstnanost celkem65 000 Kč 65 000 

 

b)

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci III. výzvy Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, podle předložené zprávy

b)

zveřejnit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, podle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

Program města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb pro rok 2018 a metodiku k tomuto programu podle předložené zprávy.

2.        

Vyhlášení Programu města Kroměříže pro přerozdělování finančních příspěvků poskytovatelům registrovaných sociálních služeb pro rok 2018.

3.        

Objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 ve výši 5.400.000 Kč, určených poskytovatelům registrovaných sociálních služeb.

4.        

Obecný schvalovací proces přerozdělování finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže určených poskytovatelům registrovaných sociálních služeb v následujících letech.

5.        

Časový harmonogram Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018.

6.        

Stejný způsob výpočtu vyrovnávací platby (příspěvku zřizovatele) také pro příspěvkovou organizaci města Kroměříže - Sociální služby města Kroměříže, p. o. Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž podle předložené zprávy.           

7.

Poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 3.200.000 Kč městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž Sociálním službám města Kroměříže, p. o.,  Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž a přistoupit k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydaného dne 8. 12. 2016, podle   přílohy č. 1.

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů:

   412,0            pol. 411           dotace VPP

 - 412,0           pol. 232           návrh dotace VPP

   579,0            pol. 412           dotace regionální funkce knihoven

 - 579,0           pol. 232           návrh dotace regionální funkce knihoven

     67,0            pol. 411           odborný lesní hospodář

1.536,0            pol. 411           Dotace MŠ – výzkum, vývoj vzdělávání

   513,0            pol. 411           dotace ZŠ Komenského

   710,0            pol. 411           dotace ZŠ Zachar

   220,0            pol. 411           dotace MŠ Štítného

     30,0            pol. 411           dotace volba prezidenta

   285,0            pol. 411           dotace MAP

 - 285,0           pol. 232           návrh dotace MAP

   760,0            pol. 411           dotace komunitní plánování sociálních služeb

     60,0            pol. 412           provoz dětského dopravního hřiště

   677.0            pol. 411           dotace volby do poslanecké sněmovny

   413,0            pol. 411           dotace Projekt zvyšování profesionality

 - 413,0           pol. 232           návrh dotace Projekt zvyšování profesionality

   600,0            pol. 232           návrh dotace pořízení techniky SDH

   650,0            pol. 232           příjem Ekokom

   150,0            pol. 311           příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

1.217,0            pol. 111           daňové příjmy – závislá činnost

_______________________________________________________________

7.190,0            příjmy celkem

 

b)

na straně výdajů:

rekapitulace:

  1.536,0          pol. 533           dotace MŠ

     513,0          pol. 533           dotace ZŠ Komenského

     710,0          pol. 533           dotace ZŠ Zachar

     220,0          pol. 533           dotace MŠ Štítného

       30,0          pol. 516           dotace volba prezidenta

       67,0          pol. 521           dotace odborný lesní hospodář

     102,0          pol. 501           dotace komunitní plánování sociálních služeb

       20,0          pol. 502           dotace komunitní plánování sociálních služeb

       23,0          pol. 503           dotace komunitní plánování sociálních služeb

         8,0          pol. 503           dotace komunitní plánování sociálních služeb

       45,0          pol. 513           dotace komunitní plánování sociálních služeb

         3,0          pol. 516           dotace komunitní plánování sociálních služeb

         7,0          pol. 517           dotace komunitní plánování sociálních služeb

     592,0          pol. 5190         dotace rezerva rozpočtované výdaje komunitní plánování

       60,0          pol. 516           dotace provoz dětského dopravního hřiště

     677,0          pol. 501-517   dotace volby do poslanecké sněmovny

       42,0          pol. 533           Podané ruce o. p. s .

     120,0          pol. 516           Sociální služby města Kroměříže, Senior taxi

     115,0          pol. 522           SK Hanácká Slavia – doprava Rumunsko

   - 675,0         pol. 590           rezerva na nerozpočtované výdaje

     680,0          pol. 533           Sportovní zařízení města Kroměříže

     340,0          pol. 533           Knihovna Kroměřížska

     275,0          pol. 533           Dům kultury v Kroměříži

  1.700,0          pol. 533           Sociální služby města  Kroměříže

- 1.000,0         pol. 590           rezerva na nerozpočtované výdaje KÚ

     500,0          pol. 501           platy zaměstnanců

     125,0          pol. 503           povinné sociální zabezpečení

       45,0          pol. 503           povinné zdravotní pojištění

   - 214,0         pol. 516           služby peněžních ústavů

     160,0          pol. 501           platy zaměstnanců MP

       40,0          pol. 503           povinné sociální zabezpečení MP

       14,0          pol. 503           povinné zdravotní pojištění MP

   - 100,0         pol. 590           deposit participativních projektů

     100,0          pol. 549           Projekt občanské aktivity pro komunitu

  -  450,0         pol. 611           regulační plán

     137,0          pol. 517           programové vybavení stavební

       13,0          pol. 513           nákup materiálu stavební

     300,0          pol. 513           drobný hmotný majetek stavební

     200,0          pol. 611           programové vybavení IT – identy management systém

   - 710,0         pol. 612           projektové dokumentace

     - 90,0         pol. 612           projektové dokumentace

     800,0          pol. 612           výměna výtahů v domově pro seniory

   - 194,0         pol. 516           komunitní bydlení pro seniory

     194,0          pol. 516           komunitní bydlení pro seniory

- 1.000,0         pol. 612           Starý pivovar

  1.000,0          pol. 612           dělící stěny, podhledy dům kultury

- 1.300,0         pol. 516           oprava venkovního podia

     100,0          pol. 517           fasáda Riegrovo nám. 142

       65,0          pol. 517           sociální zařízení ZŠ Zámoraví

     400,0          pol. 517           sociální zřízení ZŠ U Sýpek

     200,0          pol. 517           sociální zařízení ZŠ Slovan

     535,0          pol. 517           opravy škol

     110,0          pol. 612           technika SDH

  -  133,0         pol. 513           drobný hmotný majeteček MěÚ

     133,0          pol. 612           pořízení dlouhodobého hmotného majetku

______________________________________________________________________

  7.190,0          výdaje celkem

 

c)

rekapitulace:

525.468,-                    příjmy celkem

573.239,-                    výdaje celkem

- 49.791,-                    saldo příjmů a výdajů

  49.791,-                    financování

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy podle přílohy této zprávy, mezi městem Kroměříž a:

a)

Společnost Podané ruce o.p.s., se sídlem Vídeňská 225/3, 63900 Brno, IČ 605 57 621,

b)

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., se sídlem Obvodová 3607/19, 76701 Kroměříž, IČ 181 89 172

3.

dodatek č.2  ke smlouvě o poskytování služeb „Senior taxi", podle přílohy této zprávy,  uzavřenou se Sociálními službami města Kroměříže, p .o.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

jako ceny XLV. ročníku soutěže ARSfilm amatérů Kroměříž 2017

1 x Zlatý kroměřížský tolar (Velká cena města Kroměříže)

1 x Stříbrný kroměřížský tolar (cena poroty)

4 x Bronzový kroměřížský tolar (hlavní cena v každé ze tří soutěžních kategorií)

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 9/2017 o vedení technické mapy města, podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)        

sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace, IČ 709 95 613, s Mateřskou školou, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkovou organizací, IČ 709 95 699, s účinností od 1. ledna 2018

b)        

jako přejímající organizaci Mateřskou školu Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkovou organizaci, IČ 709 95 699, na kterou s účinností od 1. ledna 2018 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace.

c)        

dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace

d)       

výmaz Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace, IČ 709 95 613 z rejstříku škol a školských zařízení.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Memorandum o spolupráci při budování veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži,  uzavřené mezi Českou republikou  - Ředitelstvím vodních cest ČR a městem Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Rudolfa Koláře z funkce člena výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

v o l í

Mgr. Lenku Melichovou, DiS.  do funkce členky výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

          Mgr. Jaroslav Němec

        starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.                                               Marek Šindler

místostarosta města Kroměříže                                 místostarosta města Kroměříže