Usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 08.09.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. srpna 2017

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prodej  pozemku  parc. č. 1/2 - ostatní plocha o výměře 265 m2 a části pozemku parc. č. 1/1,  podle nového geometrického plánu č. 382-138/2017 ze dne 28. 06. 2017, označené jako pozemek parc. č. 1/1 - zahrada  o výměře  855 m², vše  v k. ú.   Těšnovice  pro   společnost     SZP Těšnovice a. s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 300  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej      pozemku  parc. č. 544 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 22 m2     v k. ú.    Vážany u Kroměříže, a to id. 1/2      pro  pana  xx, 767  01 Kroměříž  a id. 1/2   pro  paní xx, 767 01 Kroměříž   za smluvní kupní cenu  1.400  Kč/m²,   t. j. celkem     30.800  Kč   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prodej   pozemku     parc. č. 137 -  ostatní plocha       o výměře  550   m²      v k. ú.   Postoupky       pro   manžele xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500  Kč/m²,   t. j. celkem   275.000 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 1143 - orná půda     o výměře 871 m2           v k. ú.     Postoupky.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 577/4 - zahrada  o výměře 1.260 m2     v k. ú. Zlámanka.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 219 - trvalý travní porost  o výměře 947 m2     v k. ú.   Těšnovice.         

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  2353/50 - orná půda     o výměře 1.734 m2     v k. ú.     Kroměříž.  

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu     pozemků     parc. č. 530/23 -   ostatní plocha  o výměře 108 m²,  parc. č. 530/24 -  ostatní plocha o výměře 200 m2, parc. č. 530/2 - ostatní plocha  o výměře      435 m2  a  části pozemků    parc. č. 535/2 - ostatní plocha  o výměře  cca 151  m2 a parc. č. 530/14 - orná půda o výměře cca 192 m2  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví xx, 120 00 Praha 2  za  část pozemku parc. č.   734/10 -  orná půda o výměře cca 1.086 m2  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady města Kroměříže.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu   části  pozemku     parc. č. 3388   v k. ú.   Kroměříž, podle nového geometrického plánu č. 7061-165/2017 ze dne 27. 7. 2017,  vypracovaném společností Geodezie Kroměříž, spol. s  r. o., označené jako parc. č. 3388/2 - ostatní plocha  o výměře    226 m2  v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek   parc. č. 3390/2 o  výměře   157 m2  a  částí  pozemků  parc. č. 3389/2   a parc. č. 5145, podle nového geometrického plánu č. 7061-165/2017 ze dne 27. 7. 2017,  vypracovaném společností Geodezie Kroměříž, spol. s r. o., označených  jako parc. č.  3389/3  - o výměře    39 m2, vše ostatní plochy  v k. ú.  Kroměříž  ve vlastnictví společnosti I. S. FOND, spol. s  r. o. se sídlem  Malý Val 1586/29, 767 01 Kroměříž.

Rozdíl mezi výměrami bude vyrovnán finančně společností I. S. FOND, spol. s  r. o. za   smluvní kupní cenu 1.600 Kč/ m²,   splatnou    jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu směnné smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady směňujících, každý  zaplatí  ½.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

nabytí     pozemku parc.   č.  1300 - ostatní plocha o výměře 768  m²  v k. ú. Kroměříž,            z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže,  za cenu  stanovenou znaleckým posudkem.  

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu bytového domu Pohoda Kroměříž, mezi I. S. FOND spol. s r. o., Malý Val 1586, 767 01 Kroměříž   a   městem Kroměříž, podle  předložené zprávy s tím, že se mění text v příloze zprávy takto: 

 

IX.

Vzájemná ujednání

1. Žadatel a město se dohodli na převzetí staveb dle čl. VII odst. 6  do majetku města 

  Kroměříže do 6 měsíců od nabytí účinnosti kolaudace výše uvedené stavby, a to:

- objekt  SO 02.1.1 Zpevněná přístupová komunikace pro BD   (bytový dům) za 

 cenu 50% prokazatelně vynaložených nákladů.

- objekt SO 02.1.2 Zpevněná přístupová komunikace pro parkovací dům za cenu   

 100% prokazatelně vynaložených nákladů.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu místního poplatku ze psů podle předloženého návrhu s tím, že  osvobození se týká pouze jednoho psa ve vlastnictví seniora 

u k l á d á 

vedoucí oddělení právních činností zapracovat navrhovanou úpravu místního poplatku ze psů do obecně závazné vyhlášky města Kroměříž o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2018.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů: 

     345,0 pol. 411 dotace VPP
   - 345,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       67,0 pol. 411 odborný lesní hospodář
       34,0 pol. 412 dotace SsmK – zajištění  priorit
     488,0 pol. 411 dotace ZŠ U Sýpek – výzkum, vývoj vzdělávání 
     283,0 pol. 411 dotace MŠ Spáčilova
  1.286,0 pol. 411 dotace asistenti prevence kriminality
  1.100,0 pol. 138 daň z hazardních her
     880,0 pol. 214 dividendy VAK
     200,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
     885,0 pol. 214 podíl na HV Biopas
  2.468,0 pol. 411 dotace OSPOD
- 2.016,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD
     280,0 pol. 211 příjmy kultura a cestovní ruch
  5.937,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
___________________________________________________________________ 

11.892,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů:  

       67,0 pol. 521 dotace odborný lesní hospodář
     100,0 pol. 501 dotace OSPOD
     200,0 pol. 502 dotace OSPOD
       63,0 pol. 516 dotace OSPOD
       75,0 pol. 503 dotace sociální zabezpečení OSPOD
       25,0 pol. 503 dotace zdravotní pojištění OSPOD
       34,0 pol. 533 dotace SsmK – zajištění priorit
     488,0 pol. 533 dotace ZŠ U Sýpek – výzkum, vývoj vzdělávání 
     283,0 pol. 533 dotace MŠ Spáčilova
     280,0 pol. 501 dotace asistenti prevence kriminality
     130,0 pol. 502 dotace asistenti prevence kriminality
     100,0 pol. 503 dotace soc. zabezpečení asistenti prevence kriminality 
       35,0 pol. 503 dotace zdravotní  pojištění  asistenti prevence kriminality 
       74,0 pol. 5137 dotace asistenti prevence kriminality
       80,0 pol. 5134 dotace asistenti prevence kriminality
         8,0 pol. 5139 dotace asistenti prevence kriminality
     648,0 pol. 516 dotace asistenti prevence kriminality
   - 100,0 pol. 519 deposit participativních projektů 
     100,0 pol. 516-7 realizace aktivit zdravotního plánu
     450,0 pol. 612 měřič rychlosti
     121,0 pol. 612 přívěsný vozík SDH Postoupky 
     675,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje
  7.676,0 pol. 612 budova Havlíčkova – 3. splátka 
     280,0 pol. 516 kultura – Advent
- 4.350,0 pol. 612 projektové dokumentace
  2.000,0 pol. 516 studie a posudky odboru rozvoje 
  2.350,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže – PD zimní stadion
- 6.500,0 pol. 513 kompostéry
  6.500,0 pol. 612 kompostéry
   - 525,0 pol. 516 služby KÚ
     525,0 pol. 612 vozový park 
_______________________________________________________________________ 
11.892,0 výdaje celkem 

 

rekapitulace:

518.278,- příjmy celkem
568.069,- výdaje celkem
- 49.791,-  saldo příjmů a výdajů
  49.791,- financování

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

odborné posouzení věcného předkupního práva vypracované JUDr. Evou Dobrovolnou, Ph.D., LL.M., odbornou asistentkou Katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

u k l á d á 

Mgr. Veronice Škrabalové, vedoucí odboru kancelář úřadu zpracovat a předložit Zastupitelstvu města Kroměříže ve lhůtě do 12. října 2017  návrhy možností řešení situace věcného předkupního práva dle závěrů uvedených v odborném posouzení věcného předkupního práva, podle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.

xx
xx
zařazení pozemků parc. č. 5066/1 a parc. č. 604/249 umístěných v k. ú. Kroměříž,    
do ploch pro hromadné garáže (DG návrh)

 

2.

xx
zařazení pozemku parc. č. 341/3 umístěného v k. ú. Trávník,    
do ploch venkovského bydlení (BV návrh) a přeložení ploch technického vybavení 
(TV8 návrh)         

3.

xx
zařazení pozemků parc. č. st. 943, parc. č. 1609/3, 1609/10, 1609/14, část 1610/1,  část 1610/4, 1610/6 a parc. č. 1610/7 umístěných v k. ú. Kroměříž,  
do ploch venkovského bydlení (BV návrh)  

4.

BG Proink, s. r. o., Jakobiho č. p. 330, 109 00  Praha 10 - Petrovice,
zařazení pozemků parc. č. 65/8, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14. 65/15, 65/16  a parc. č. 65/17 umístěných v k. ú. Drahlov u Jarohněvic,
do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e  

zásady pro vyhlašování Kulturního počinu roku, podle předložené zprávy. 

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 8/2017, kterou se doplňuje příloha k obecně závazné vyhlášce města Kroměříž č. 1/2017 o nočním klidu, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

žádost Radia Kroměříž s. r. o, o zkrácení  doby nočního klidu od 00:00 hod. do 06.00 hod na akci  konanou 1. září 2017, podle předložené zprávy. 

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže