Usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 16.08.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 14. srpna 2017

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

a)

s podáním žádosti o dotaci „Sportovní areál Postoupky“ do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu; Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ

b)

se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce. 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                              starosta města Kroměříže


               Marek Šindler     Ing. Petr Hajný

     místostarosta města Kroměříže     člen Zastupitelstva města Kroměříže