Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 04.07.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. června 2017

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje   částí  pozemku  parc. č. 3296/6 - ostatní plocha   o výměře  cca 475 m2   v k. ú.     Kroměříž.

II.

 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   části pozemku parc. č. 625/67 -  ostatní plocha  o výměře  cca 340 m2 v k. ú. Kroměříž   pro  xx,  767 01  Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  600 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí, za podmínky zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 625/67.  Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   části pozemku   parc. č. 1110/2 -  ostatní plocha  o výměře  cca 150 m2 v k. ú. Kroměříž   pro spolek Lodní Sporty Kroměříž z. s., se sídlem  Fügnerova 923/4, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  600  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   části pozemku parc. č.   994/3 -  ostatní plocha  o výměře   cca 75 m2 v k. ú. Kroměříž     pro   manžele xx,   767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  1.600  Kč/m²,   splatnou  jednorázově do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu  částí  pozemku     parc. č. 244/1 -   ostatní plocha  o výměře 5 m²   a   3 m2  v k. ú.   Kotojedy ve vlastnictví města Kroměříže za části pozemku stpč. 32/2 o výměře 6 m²   a   3 m2  v k. ú.   Kotojedy ve vlastnictví id. ¼ paní  xx,  767 01 Kroměříž.

Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady vlastníků pozemku stpč. 32/2 v k. ú. Kotojedy  a města Kroměříže, každý 1/2. 

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí id. 1/2  pozemku  parc. č.  530/21 - ostatní plocha o výměře 181 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě I., odst. g)   v  usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 1. prosince 2016, týkající se splatnosti kupní ceny takto: „ … za smluvní kupní cenu 350 Kč/m2, t. j. celkem 135.450  Kč, splatnou v měsíčních splátkách  ve výši    8.465 Kč, počínaje  červencem 2017 a konče říjnem  2018 s tím, že poslední splátka bude činit 8.475 Kč.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu, mezi xx,  767 01 Kroměříž   a   městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu, mezi xx, 767 01 Kroměříž   a   městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů, mezi xx,  767 01 Kroměříž a   městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2016 za účetní  období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, podle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Kroměříže za rok 2016 včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy. 

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í

závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko za rok 2016 včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy. 

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zpracovanou žádost o dotaci na pořízení digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0978/2017/KH,  podle předložené zprávy 

b) 

smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0979/2017/KH, podle předložené zprávy. 

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečný účet a zprávu o hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2016.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč  

žadatel číslo žádosti požadavek návrh dotace akce

KULTURNÍ KOMISE  

o.s. pro záchranu barok.hřbitova ve Střílkách 145/02/17/2 77 000 Kč 0 Kč Dotisk knih Střílky I a II

Kulturní komise celkem 77 000 Kč 0 Kč  

SPORTOVNÍ KOMISE  

T. J. Sokol Postoupky 129/02/17/2 58 000 Kč 25 000 Kč Šachový festiv. mládeže

Vodácký klub Kroměříž 128/02/17/2 71 500 Kč 40 000 Kč Závody, Český pohár

Sportovní komise celkem 129 500 Kč 65 000 Kč  


b)

uzavření veřejnoprávních  smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 - III. výzva, podle předložené zprávy

b) 

zveřejnění Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 - III. výzva, podle předložené zprávy.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů: 

         55,0 pol. 411 dotace VPP

       - 80,0 pol. 232 návrh dotace VPP

       579,0 pol. 412 dotace, regionální funkce knihoven 

    1.157,0 pol. 232 návrh dotace regionální funkce knihoven

  - 1.010,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce

    1.423,0 pol. 411 dotace na výkon sociální péče 

       551,0 pol. 411 dotace MAP

     - 551,0 pol. 232 návrh dotace MAP

       732,0 pol. 411 dotace prevence kriminality

     - 732,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

           8,0 pol. 411 dotace meliorační a zpevňující dřeviny

         60,0 pol. 412 dotace dopravní hřiště

       430,0 pol. 421 knihovna software Tritius

- 12.468,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb 

  18.197,0 pol. 412 provoz sociálních služeb

         28,0 pol. 411 bezpečnostní dobrovolník 

         13,0 pol. 232 Zdravé město – Do rachoty kolem KM

________________________________________________________ 

    8.392,0 příjmy celkem 


b)

na straně výdajů:

          5,0 pol. 515 voda, podíl výkonu sociální práce

        35,0 pol. 515 teplo, podíl výkonu sociální práce

          9,0 pol. 515 el. energie, podíl výkonu sociální práce 

        31,0 pol. 513 dlouhodobý hmotný majetek – výkon sociální práce

        27,0 pol. 516 vzdělávání, supervize, výkon sociální práce

          9,0 pol. 516 tel. služby, poštovné, výkon sociální práce

   1.736,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce 

      430,0 pol. 635 Knihovna Kroměřížska – software Tritius 

        60,0 pol. 516 provoz dětského dopravního hřiště

   5.729,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – provoz

          7,0 pol. 502 bezpečnostní dobrovolník 

        10,0 pol. 513 bezpečnostní dobrovolník 

        11,0 pol. 516 bezpečnostní dobrovolník 

          8,0 pol. 521 meliorační a zpevňující dřeviny 

        13,0 pol. 513-7 kampaň Do rachoty kolem Km

        30,0 pol. 522 Potravinová banka 

      217,0 pol. 533 správa sportovišť – oprava kanalizace tělocvičny Slavia 

        25,0 pol. 513 obecní inventář Trávník

    - 235,0 pol. 516 dětské hřiště Nitranská

      235,0 pol. 612 dětské hřiště Nitranská

    - 208,0 pol. 516 dětské hřiště Štítného 

      208,0 pol. 612 dětské hřiště Štítného 

    - 235,0 pol. 516 dětské hřiště Lutopecká

      235,0 pol. 612 dětské hřiště Lutopecká  

 - 3.940,0 pol. 612 rotátory/rotomaty

   3.940,0 pol. 612 rotátory/rotomaty

    - 200,0 pol. 633 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

      200,0 pol. 531 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

    - 650,0 pol. 516 provoz vodovodů, oprava kanalizace

      650,0 pol. 516 provoz vodovodů, oprava kanalizace

    - 500,0 pol. 516 pasportizace MěÚ – I. etapa

      500,0 pol. 516 pasportizace MěÚ – I. etapa 

 - 1.300,0 pol. 516 koncepční arch. řešení – uspořádání místností budov MěÚ

   1.300,0 pol. 516 koncepční arch. řešení – uspořádání místností budov MěÚ 

_______________________________________________________________________ 

   8.392,0 výdaje celkem 


c)

rekapitulace:

506.386,- příjmy celkem

556.177,- výdaje celkem

- 49.791,- saldo příjmů a výdajů

  49.791,- financování


2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a:

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z .s,. se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ: 040 24 915, podle předložené zprávy. 

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 7/2017, kterou se doplňuje příloha k obecně závazné vyhlášce města Kroměříž č. 1/2017 o nočním klidu, podle předložené zprávy. 

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb SENIOR TAXI mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

jmenování Mgr. Dagmar Velískové koordinátorkou pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

priority občanů města, které byly naformulovány dne 29. března 2017 na Fóru Zdravého města Kroměříž a MA21 a následně ověřeny anketou, podle předložené zprávy. 

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

písemné sdělení města Kroměříže ze dne 29.06.2017 adresované Ing. Oldřichu Kuchařovi, podle předložené zprávy. 

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže


  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže