Usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 18.05.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. května 2017

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 704/4 - orná půda o výměře 1.958 m2   v k. ú.   Vážany u Kroměříže. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemků parc. č. 1573/7 - orná půda o výměře 1787 m2,  parc. č. 1573/9 - ostatní plocha o výměře 76 m2 a parc. č. 1578/30 - ostatní plocha o výměře 193 m², vše v k. ú.   Kroměříž.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku parc. č.  937/3  - ostatní plocha       o výměře 702 m2       v k. ú.   Kroměříž.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku parc. č. 3361/1- ostatní plocha     o výměře  cca 19 m2      v k. ú.   Kroměříž  

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemku   parc. č.  1894/17 - orná půda o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 1894/9 - ostatní plocha  o výměře cca   15    m², oba  v k. ú.   Kroměříž     pro    xx 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  600 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrický plán bude vypracován na náklady žadatelů.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části  pozemku parc. č. 252 v k. ú.   Kotojedy, podle nového geometrického plánu č. 503-332/2016 ze dne 16. 01. 2017, označené jako  stpč. 211 -  zastavěná  plocha  o výměře 1 m² v k. ú. Kotojedy pro manžele   xx 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  1.000 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva do katastru nemovitostí. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu  částí pozemku    parc.  č. 662   a parc. č. 142/1, podle nového geometrického plánu č. 674-297/2016 ze dne 12. 12. 2016, označených jako pozemky parc. č. 662/1  -  ostatní plocha o výměře  765 m2   a  parc. č. 142/5 - ostatní plocha o výměře 2m2, vše v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 142/2 - ostatní plocha  o výměře 58 m², a části pozemků parc. č. 140/2, parc. č. 142/4, parc. č. 661/1 a parc. č. 661/4, podle  nového geometrického plánu č. 674-297/2016 ze dne 12. 12. 2016 označených jako pozemky parc. 140/19  o výměře 1m2, 142/4  o výměře 80 m2, 661/9 o výměře 134 m2 a parc. č. 661/10 o výměře 494 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví pana xx 638 00 Brno.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu spoluvlastnických podílů - id. ½,  na částech pozemku     parc. č. 690/3 - orná půda o výměře   5.400 m2 v k. ú.   Vážany u Kroměříže, podle nového geometrického plánu č. 681-41/2017 ze dne 07. 04. 2017 označených  jako parc. č. 690/3   o výměře  2.700 m²  a parc. č. 690/52 o výměře 2.700 m2,  a to tak, že   pozemek  parc. č. 690/3  - orná půda o výměře   2.700 m2 v k. ú.   Vážany u Kroměříže bude ve  výlučném vlastnictví   města Kroměříže a  pozemek parc. č. 690/52 - orná půda o výměře   2.700 m2     v k. ú.   Vážany u Kroměříže bude ve výlučném vlastnictví paní xx767 01 Kroměříž.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatelky, paní xx.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 1868/2017 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku parc. č. 102/2   v k. ú. Hradisko, podle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání:

b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu vlastníka budovy č. p. 337, která stojí na pozemku p. č. st. 763 a budovy č. p. 431, která stojí na pozemku p. č. st. 1142, vše v katastrálním území Kroměříž s tím, že předkupní právo k těmto budovám zůstává zachováno ve prospěch města Kroměříž i nadále dle podmínek smlouvy o zřízení věcného předkupního práva uzavřené dne 23. 12. 2011 mezi městem Kroměříž jako oprávněným z předkupního práva a Střední školou podnikatelskou a Vyšší odbornou školou, s. r. o. jako povinným z předkupního práva.

n e s c h v a l u j e

záměr koupit budovu č. p. 337, která stojí na pozemku p. č. st. 763 a budovu č. p. 431, která stojí na pozemku p. č. st. 1142, včetně pozemků p. č. st. 763 a p. č. st. 1142, vše v katastrálním území Kroměříž za kupní cenu a za stejných podmínek, za kterých nemovitosti nabyli od Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. manželé  xx. 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. D/371/2017/STR mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži ve výši 160.000 Kč, podle předložené zprávy. 

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařazení částky 900.000 Kč do rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 na nákup dopravního automobilu pro SDH Kroměříž v případě získání dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí" Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

pokračování služby Senior taxi

b) 

uzavření smlouvy o poskytování služeb Senior taxi mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy

c) 

prodloužení doby výpůjčky podle Smlouvy o výpůjčce osobního automobilu Škoda Octavia, uzavřené dne  15. prosince 2016, a to do 31. prosince 2017

d)

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 na pokrytí vzniklé ztráty, která dle kvalifikovaného odhadu bude za rok 2017 činit cca 300.000 Kč.

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:
       56,0 pol. 411 dotace VPP
     - 56,0 pol. 232 návrh dotace VPP
  3.684,0 pol. 411 dotace OSPOD
- 3.684,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD
     190,0 pol. 411 dotace MAP
   - 190,0 pol. 232 návrh dotace MAP
  1.852,0 pol. 411 dotace projekt zvyšování profesionality
- 1.852,0 pol. 232 návrh dotace projekt zvyšování profesionality 
  1.012,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
  5.141,0 pol. 112 daň z příjmů právnických osob za obce
     672,0 pol. 121 daňové příjmy – DPH
___________________________________________________________________________ 
  6.825,0 příjmy celkem  

b)

na straně výdajů: 

     677,0 pol. 501 prevence kriminality
       36,0 pol. 502 prevence kriminality
     169,0 pol. 503 sociální zabezpečení prevence kriminality
       61,0 pol. 503 zdravotní pojištění prevence kriminality
       40,0 pol. 513 prevence kriminality
       42,0 pol. 516 prevence kriminality
     535,0 pol. 612 prevence kriminality
         8,0 pol. 522 ústav Hvězda z. ú. – provozní kompenzace za občany Kroměříže
        4,,0 pol. 533 Domov pro seniory Napajedla – provozní kompenzace
  5.141,0 pol. 536 daň z příjmů právnických osob za obce
  2.300,0 pol. 517 vyrovnávací platba MHD
- 1.250,0 pol. 516 služby veřejného osvětlení
   - 300,0 pol. 516 služby veřejného osvětlení v místních částech
   - 750,0 pol. 516 zimní údržba vozovek chodníků, veřejných prostranství 
       10,0 pol. 515 energie budova ul. Havlíčkova
     250,0 pol. 517 renovace bytů U Zámečku
     300,0 pol. 516 služby Senior Taxi
     424,0 pol. 516 projekt „Komunitní bydlení pro seniory“
   - 730,0 pol. 549 pěstounská péče
     200,0 pol. 633 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
     317,0 pol. 533 SzmK, odstranění montážní lávky – zimní stadion 
  2.169,0 pol. 533 SzmK, výměna osvětlení ledové plochy
     598,0 pol. 533 SzmK, výměna ozvučení zimního stadionu
       40,0 pol. 517 750 let Bílan „Hanácké právo“
- 3.466,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
___________________________________________________________________________ 
  6.825,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace:

 497.994,- příjmy celkem
 547.785,- výdaje celkem
- 49.791,- saldo příjmů a výdajů
  49.791,- financování

2.

uzavření veřejnoprávních smluv podle příloh této zprávy, mezi městem Kroměříž a:

a)

Hvězda z. ú., se sídlem Masarykova 443, 763 02 Zlín - Malenovice

b)

Domov pro seniory Napajedla, p. o., se sídlem Husova 1165, 763 61 Napajedla

c)

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje s sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 85, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., Zákon o obcích,  (obecní zřízení),  splátkový kalendář s paní xx, podle předložené zprávy. 

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1) 

xx,  767 21  Kvasice,
zařazení pozemku parc. č. 204/1 umístěného v k. ú. Trávník,    do ploch venkovského bydlení (BV návrh)  

2)

xx, 767 01  Kroměříž,
xx, 767 01  Kroměříž,
zařazení části pozemku parc. č. 3744/31 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh)

3)  

KRODOS SERVIS a. s., Skopalíkova č. p. 2385, 767 01  Kroměříž,         
zařazení pozemku parc. č. 1678/2 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV návrh)

4)  

PEXIM, spol. s  r. o., Milíčovo náměstí č. p. 521, 767 01  Kroměříž,
zařazení pozemků parc. č. 48/1, 52, 53 a část pozemku parc. č. 49/1 umístěných v k. ú. Drahlov u Jarohněvic, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

5)  

xx,  100 00  Praha 10,
zařazení pozemku parc. č. 7136 umístěného v k. ú. Kroměříž, 
do smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav)

6)  

xx,  767 01  Kroměříž,
zařazení pozemku parc. č. 678/15 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, 
do ploch venkovského bydlení (BV návrh).         

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město Kroměříž a metody místní Agenda 21, podle předložené zprávy

b e r e  n a  v ě d o m í

vznik komise Zdravého města a místní Agendy 21

o d v o l á v á

Mgr. Viliama Staňka z funkce koordinátora místní Agendy 21

b e r e  n a  v ě d o m í

hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kroměříži za rok 2016, podle předložené zprávy

b e r e  n a  v ě d o m í

Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kroměříži pro rok 2017, podle předložené zprávy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z m o c ň u j e 

Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti Biopas, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s  r. o. dne 9. června 2017. 

V případě, že se Mgr. Jaroslav Němec, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo  města Kroměříže zmocňuje   JUDr. Karla Smíška, člena   Zastupitelstva města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.,  dne 9. června 2017,  v plném rozsahu. 

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e 

1. 

panu Zdeňku Janáskovi  stříbrný kroměřížský tolar za dlouholetou dobrovolnou práci ve prospěch občanů města Kroměříže,  u příležitosti jeho životního jubilea

2.

panu  Antonínu Františovi  bronzový kroměřížský tolar za dlouholetou dobrovolnou práci ve prospěch občanů města Kroměříže,  u příležitosti jeho životního jubilea.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c  h v a l u j e

navázání partnerské spolupráce mezi Kroměříží a čínským městem Huangshan.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

písemná sdělení Aeroklubu Kroměříž, z. s.,  doručená městu Kroměříž dne 10. dubna 2017 a  18. dubna 2017, ve věci žádosti xx  ze dne 23. března 2017, přednesené na XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 23. března 2017, podle předložené zprávy. 

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařazení akce SLAVIA FEST, multižánrový koncert kapel, do přílohy k obecně závazné vyhlášce města Kroměříž č. 1/2017  o nočním klidu 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 6/2017, kterou se doplňuje  příloha k obecně závazné vyhlášce města Kroměříž č. 1/2017, o nočním klidu, s tím, že v době konání akce SLAVIA FEST je doba nočního klidu vymezena dobou od 2.00 hod. do 6.00 hod. dne 18. června 2017.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

způsob volby neuvolněného člena Rady města Kroměříže veřejným hlasováním – pomocí elektronického hlasovacího systému. 

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

m ě n í 

usnesení bodu XIV. z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. listopadu 2014 takto: 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání
s c h v a l u j e
počet místostarostů města Kroměříže v počtu  dvou místostarostů města Kroměříže jako uvolněných místostarostů. 

 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z v o l i l o 

MUDr.  Tomáše Třasoně neuvolněným členem Rady města Kroměříže. 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

MUDr. Tomáši Třasoňovi,  neuvolněnému členu  Rady města Kroměříže, měsíční odměnu ve výši 2.827 Kč, s účinností od 12. května 2017. 

 

                Mgr. Jaroslav Němec

                                                                        starosta města Kroměříže

 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.  Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže  místostarosta města Kroměříže