Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 27.03.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 23. března 2017

 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

minimální ceny za prodej pozemků v majetku města Kroměříže, a to v Kroměříži a místních částech Kroměříže:

Lokality:


A - Kroměříž, Kroměříž Vážany
B - Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník 
C - Zlámanka 

Prodej pozemků (Kč/m2):                          A       B             C                   
- stavební pozemky pro RD (s inž. sítěmi)         1.600,-       800,-   400,- 
- stavební pozemky pro RD  (bez inž. sítí)             1.000,-       500,-     250,-
- stavební pozemky ostatní                             1.400,-       700,-           350,-
- předzahrádky  (součást stav. pozemku)             1.600,-       800,-   400,- 
- ostatní plocha, komunikace                  600,-       300,-   150,-
- zahrádky v zástavbě RD, BD                     1.600,-       800,-   400,- 
- zahrady                                        600,-       300,-     150,-
- orná půda - malá plocha do 100 m2                600,-       300,-           150,-
- velká ucelená plocha podle znaleckého posudku
- sady - malá plocha do 100 m2                600,-        300,-   150,-
- velká ucelená plocha podle znaleckého posudku
- lesy podle znaleckého posudku

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku     parc. č. 1104/43 - zahrada o výměře 216 m²  v k. ú.   Kroměříž.   

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   pozemků     parc. č. 2701/9 - ostatní plocha  o výměře 48     m²   a parc. č. 3188/10 - ostatní plocha  o výměře  11 m²    v k. ú.   Kroměříž.  

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   id. 1/12 pozemku    parc.  č. 2209  - orná půda o  výměře  6.508 m²      v k. ú.  Bulhary pro Zemědělské družstvo Bulhary, 691 89 Bulhary č. p. 239  za   smluvní kupní cenu  20 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva do katastru nemovitostí. 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  části  pozemku   parc. č. 3656/2 - ostatní plocha  o výměře cca     2 m²    v k. ú.   Kroměříž pro xx, 746 01 Opava   za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   části pozemku parc. č.  107/2 -  ostatní plocha v k. ú. Těšnovice, podle nového geometrického plánu ze dne 27. 01. 2017, označené jako  pozemek parc. č. 107/17 - ostatní plocha o výměře 597 m2  v k. ú. Těšnovice   z vlastnictví   Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s.,    se sídlem   Těšnovice 191, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8504/2016 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a  městem Kroměříž, týkající se  id. 3/45  pozemku  stpč. 415 - zastavěná  plocha  a nádvoří o výměře 18 m2   a  id. 3/45  budovy bez č. pop. na pozemku stpč. 415, vše v k. ú. Kroměříž.  

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,    nabytí   pozemků  parc. č.  1020/7  o výměře 1336 m2, parc. č. 1020/8 o výměře 387 m2, parc. č. 1020/21 o výměře 462 m2, parc. č. 1020/39 o výměře 1366 m2,  parc. č. 1020/40 o výměře 567 m2, parc. č. 1020/78 o výměře 169 m2, parc. č. 1020/109 o výměře 422 m2, parc. č. 1020/254 o výměře 3 m2, parc. č. 1020/258 o výměře 31 m2,   vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 668/2017 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových    a  městem Kroměříž, týkající  pozemku parc. č. 1641/7 v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů, mezi  xx   a   městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

pojmenování nových ulic v Kroměříži, a to    ulice č. 1 K Moravě        a     ulice č. 2 – Akátová,  podle předložené situační zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

A)

předložení žádostí o dotaci na projekty:

i) 
Výměna výtahů v domově pro seniory Vážany Kroměříž

ii) 
Pořízení automobilu pro Domov pro seniory Vážany Kroměříž 

iii) 
Pořízení automobilu pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B)

rozpočtové opatření ve výši 5.100.000 Kč  na  předfinancování projektů

i)
„Výměna výtahů v domově pro seniory - Vážany Kroměříž" ve výši 3.300.000 Kč, podle předložené zprávy

ii)
„Pořízení automobilů pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž“ ve výši 900.000 Kč, podle předložené zprávy

iii) 
„Pořízení automobilů pro Domov pro seniory Vážany Kroměříž“ ve výši 900.000 Kč, podle předložené zprávy

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:


I. výzva 2017

Žádosti o dotace - nad 50.000 Kč

  žadatel číslo žádosti návrh dotace

  KULTURNÍ KOMISE    

  Divadelní spolek Kroměříž 1/01/17/1 60 000 Kč

  Divadelní spolek Kroměříž 2/02/17/1 65 000 Kč

  Galerie Orlovna z. s. 109/02/17/1 50 000 Kč

  Galerie Orlovna z. s. 12/01/17/1 30 000 Kč

  Klub UNESCO Kroměříž 38/02/17/1 40 000 Kč

  Pěvecký sbor Moravan Kroměříž 61/02/17/1 15 000 Kč

  Platforma pro podporu sociálního podnikání na Kroměřížsku, z. s. 125/02/17/1 10 000 Kč

  Říše loutek Kroměříž z. s. 40/01/17/1 50 000 Kč

  Umělecká iniciativa Kroměříž z. s. 6/02/17/1 30 000 Kč

  Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Stř. pedagog. škola Kroměříž 68/02/17/1 40 000 Kč

  Vrtal Aleš Mgr. – FO 108/02/17/1 45 000 Kč

  ZUŠ Kroměříž 83/02/17/1 60 000 Kč

  KULTURNÍ KOMISE CELKEM 495 000 Kč

  SPORTOVNÍ KOMISE  

  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

  Junák - český skaut, středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s. 21/01/17/1 20 000 Kč

  Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s. 73/01/17/1 20 000 Kč

  Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s. 74/02/17/1 20 000 Kč

  Český svaz včelařů, z. s., ZO Kroměříž 122/01/17/1 20 000 Kč

  Volnočas celkem 80 000 Kč

  SPORTOVNÍ AKTIVITY  

  Aeroklub Kroměříž z. s. 69/01/17/1 25 000 Kč

  ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s. 75/01/17/1 30 000 Kč

  Dětský sportovní klub Dráček, z. s. 30/01/17/1 80 000 Kč

  SHM Klub Kroměříž, z. s. 51/01/17/1 60 000 Kč

  Klub sportovního lyžování BTL 115/01/17/1 10 000 Kč

  Klub sportovního tance SwingKroměříž, z. s. 95/01/17/1 15 000 Kč

  Lodní sporty Kroměříž 81/01/17/1 20 000 Kč

  Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s. 46/01/17/1 45 000 Kč

  TJ Slavia Kroměříž z. s. – MBA 28/01/17/1 140 000 Kč

  TJ Sokol Kroměříž 110/02/17/1 40 000 Kč

  TJ Těšnovice 114/01/17/1 140 000 Kč

  Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s. 77/01/17/1 30 000 Kč

  Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s. 78/02/17/1 15 000 Kč

  VOLLEYBALL CLUB KROMĚŘÍŽ z. s. 16/01/17/1 20 000 Kč

  Sportovní aktivity celkem 670 000 Kč

  SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM 750 000 Kč

  KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  

  Klub dárců krve Kroměřížska, z. s. 106/02/17/1 20 000 Kč

  Klubíčko Kroměříž z. s. 19/01/17/1 65 000 Kč

  Korálky Kroměříž, z. s. 36/01/17/1 65 000 Kč

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž 121/01/017/1 30 000 Kč

  Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. 98/01/17/1 30 000 Kč

  Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 104/01/17/1/B 20 000 Kč

  Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 104/01/17/1/A 30 000 Kč

  Komise sociální a zdravotní   260 000 Kč

  KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CELKEM 260 000 Kč

  KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH  

  Kroměřížská dráha z. s. 42/01/17/1 18 700 Kč

  Kroměřížská dráha z. s. 43/02/17/1 25 700 Kč

  KOMISE PRO CR CELKEM 44 400 Kč


b)

uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 

 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, IČO: 002 87 351  a  společností Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437, DIČ: CZ26276437,  podle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Program regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2017, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování, údaje v Kč: 

                                                                          celkové náklady       stát. podpora      příspěvek města

                                                                 

Riegrovo nám č. p. 142 „ŠIPKA“
Oprava fasády,                                                       300.000              130.000                 170.000   
Pilařova č. p. 7  KONZERVATOŘ,
Vstupní portál, restaurování                                   500.000               220.000                   50.000 
Velké nám. č. p.46  LENONOVA ul..
oprava fasády                                                         200.000                90.000                   20.000
Moravcova ul. č. p. 259 ŽID. RADNICE                                                                                   
Pokračování oprav objektu, Vondruškovi                     680.000                 300.000                     68.000
Velké nám. č. p. 107 
výměna výloh, oprava fasády, p. Menšík                980.000              430.000                   98.000
Chrám sv. Mořice 
(restaurování okenní vitráže)                                   390.000              350.000                   40.000

Celková suma                                                           3.050. 000             1.520. 000                   446.000         

V případě, že některý z výše uvedených objektů realizovaný nebude, jako náhradní objekt bude realizován objekt č. p.80 ul. Vodní  (výměna výkladce a nátěr fasády, celkové náklady dle „Anketního dotazníku" jsou 420 tis. Kč).  

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Mgr. Radku Vondráčkovi - neuvolněnému členu Zastupitelstva města Kroměříže, měsíční odměnu ve výši 965 Kč, s účinností od 24. března 2017. 

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů: 

    1.345,0 pol. 411 projekty – ZŠ Slovan
    2.352,0 pol. 411 dotace pěstounská péče 
  - 2.350,0 pol. 232 návrh dotace pěstounská péče
         71,0 pol. 411 dotace VPP
       - 71,0 pol. 232 návrh dotace VPP
         69,0 pol. 411 dotace odborný lesní hospodář 
       579,0 pol. 412 regionální funkce knihoven 
         17,0 pol. 412 dotace dopravní hřiště doplatek 2016
  27.297,0 pol. 412 dotace provoz sociálních služeb
- 27.297,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb
- 24.000,0 pol. 232 návrh dotace strojovna zimního stadionu 
       347,0 pol. 232 finanční vypořádání 2016
       620,0 pol. 232 návrh dotace MPR
       600,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací Sociální služby města 
Kroměříže
    1.800,0 pol. 232 návrh dotace výtahy 
______________________________________________________________________ 
- 18.621,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 

       966,0 pol. 549 program regenerace MPR
       579,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce
    1.345,0 pol. 533 projekty ZŠ
         69,0 pol. 521 odborný lesní hospodář
       220,0 pol. 611 programové vybavení MP – IS MP Manager 
       120,0 pol. 612 počítačová síť Riegrovo  náměstí 
       160,0 pol. 611 napojení základních registrů a insolvenčního rejstříku 
- 30.000,0 pol. 612 strojovna zimního stadionu
    1.500,0 pol. 612 výkupy pozemků
    2.400,0 pol. 612 výtahy domov pro seniory U Moravy
    - 260,0 pol. 517 Knihovna Kroměřížska – parkovací místo pro OOSPO
    - 500,0 pol. 517 Knihovna Kroměřížska – bezbariérový přístup
       260,0 pol. 612 Knihovna Kroměřížska – parkovací místo OOSPO
       345,0 pol. 612 Knihovna Kroměřížska – bezbariérový přístup
     - 250,0 pol. 517 parkoviště K. Čapka u sociál. služeb Barborka 
       250,0 pol. 612 parkoviště K. Čapka u sociál. služeb Barborka
       155,0 pol. 516 přeložka E.ON chodník u Knihovny Kroměřížska 
-9-
       100,0 pol. 515 voda kašny
       150,0 pol. 515 elektrická energie kašny 
       302,0 pol. 612 dokončení rekonstrukce vstupu radnice Velké nám. 115
           2,0 pol. 549 pěstounská péče 
    3.466,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
______________________________________________________________________ 
- 18.621,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace:

 491.169,- příjmy celkem 
 540.960,- výdaje celkem
-  49.791,- saldo příjmů a výdajů
   49.791,- financování

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2017, o nočním klidu., s tím, že doplňuje v příloze k obecně závazné vyhlášce  akce uvedené v příloze této zprávy, s dobou nočního klidu zde  uvedenou, podle předložené zprávy. 

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, podle předložené zprávy.

 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2017, o regulaci hlučných činností s tím, že v Čl. 2 odst. 1) písm. a) bude uvedena doba  od 6.00 do 8.00 hod. a od 20.00 do 22.00 hod. a stejná doba bude uvedena pod odst. 1) písm. b).

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 5/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení stříbrné pamětní medaile Mgr. Jarmile Brožíkové za rozvoj partnerských vztahů mezi Kroměříží a městem Chateaudun,  u příležitosti jejího životního jubilea.

 

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

udělení bronzového kroměřížského tolaru paní Jiřině Mrázové za celoživotní práci v oblasti hanáckého folkloru 

b)

udělení zlatého kroměřížského tolaru panu Jiřímu Lisému za celoživotní práci v oblasti loutkového divadla.

 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže, jako majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., po projednání 

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871, pana JUDr. Karla Smíška, člena Rady města Kroměříže k zastupování města Kroměříže, na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 27. dubna 2017, v plném rozsahu.

V případě, že se pan JUDr. Karel Smíšek z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje pana Ing. Jaroslava Adamíka, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 27. dubna 2017, a to také v plném rozsahu.

u k l á d á 

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 27. dubna 2017, hlasovat pro:

a)

schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 27. dubna 2017, podle předložené pozvánky

b)

v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

a) 

zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž a okolí za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, podle předložené zprávy

b) 

statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2016, podle předložené zprávy   

 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 


Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže