Usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 10.02.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 2. února 2017

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

prodej  pozemku  parc.  č. 1565/1 - zahrada  o  výměře 519 m²   v k. ú.   Kroměříž pro manžele xx,  767 01 Kroměříž, za kupujícími navrhovanou  smluvní kupní cenu  390  Kč/ m². 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  části  pozemku      parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca    40 m²    v k. ú.   Kroměříž   pro    pana xx, 767 01 Kroměříž,   za   smluvní kupní cenu  400  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího.

III.

Zastupitelstvo města  Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 101/1 - ostatní plocha  o výměře cca     10 m²    v k. ú.   Hradisko.  

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku     parc. č. 244/1 -   ostatní plocha  o výměře       1 m²    v k. ú.   Kotojedy.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí  umělého osvětlení   fotbalového stadionu   sestávající ze  4 stožárů na pozemcích stpč. 5203 a 5204 a parc. č. 1115/82 a 1115/83 a přípojky NN  a  časomíry  na pozemcích parc. č. 1115/30 a stpč. 6210, vše v k. ú. Kroměříž,    z vlastnictví   SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., se sídlem   Obvodová  3607/19, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže  formou bezúplatného převodu.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š  í 

v  bodě  XIII.  v usnesení   z   XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže  konaného dne 10. září 2009, část schvaluje.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 9. 12. 2016 Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín. 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 2. 12. 2016 Dětským centrem Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 6. 12. 2016 organizací STROP, o. p. s., Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy. 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 9. 12. 2016 Střediskem rané péče EDUCO Zlín, z. s., Chlumská 462, 763 02 Zlín, podle předložené zprávy. 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 7. 12. 2016 organizací Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, podle předložené zprávy. 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 2. 12. 2016 společností Podané ruce, o. p. s, Vídeňská 225, 639 00 Brno  (odborné sociální poradenství) s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 7. 12. 2016 společností Podané ruce, o. p. s, Vídeňská 225, 639 00 Brno (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kroměříž) s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 1. 12. 2016 Oblastní charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž (pečovatelská služba)  s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 1. 12. 2016 Oblastní charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž (sociální rehabilitace)  s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018. 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 7. 12. 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž (odlehčovací služba) s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 7. 12. 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž (podpora samostatného bydlení)  s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018. 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 5. 12. 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž (sociálně terapeutické dílny) s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018. 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

na základě změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 414/2016 Sb., schválit měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže, s účinností od 01. 03. 2017, takto:


člen rady                                             2.827 Kč
předseda výboru, předseda komise            2.606 Kč
člen výboru, člen komise                      2.228 Kč
člen zastupitelstva          965 Kč
neuvolněný místostarosta               11.152 Kč

Při souběhu výkonu několika následujících funkcí (předseda výboru zastupitelstva, předseda komise rady, člen výboru zastupitelstva, člen komise rady) se poskytne odměna pouze za výkon jedné funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

odpověď  na dopis pana Petra Horáka -  vedoucího Paraodboru Aeroklubu Kroměříž o situaci na letišti v Kroměříži, podle předložené zprávy.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.

xx
xx

zařazení pozemku parc. č. 152/4 umístěného v k. ú. Kotojedy,  do ploch individuální rekreace (RI návrh)                

2.

xx

zařazení pozemku parc. č. 152/5 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh) 

3.      

xx

zařazení pozemku parc. č. 152/6 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

4.

xx

zařazení pozemku parc. č. 7135 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav)

5.   

Line, spol. s r.o., Dělnická č.p. 1082/6, 696 01  Rohatec, zařazení pozemku parc. č. 1441/5 umístěného v k. ú. Kroměříž do ploch všeobecného bydlení (BO návrh),

6.          

Line, spol. s  r. o., Dělnická č.p. 1082/6, 696 01  Rohatec, zařazení pozemku parc. č. 382/1 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch rekreace a sportu (RS návrh)       

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

vzdání se Mgr. Radka Vondráčka funkce neuvolněného  místostarosty města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

         Mgr. Jaroslav Němec

                                                                        starosta města Kroměříže

 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.  Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže  místostarosta města Kroměříže