Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.01.2017 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prodej   části  pozemku    parc.  č. 414/3  - ostatní plocha  o  výměře cca  85 m²  (pouze zastavěná plocha)   v k. ú.  Kroměříž  pro  pana   xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu 650 Kč/m²,   splatnou jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  id. 1/12 pozemku    parc.  č. 1087/2  - vinice   o  výměře  2.125 m²      v k. ú.  Bulhary   pro    Zemědělské družstvo Bulhary, 691 89 Bulhary č. p. 239   za   smluvní kupní cenu  20 Kč/m², t. j. 3.542 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

nabytí   pozemků  parc. č. 690/6 - orná půda o výměře 683 m2, parc. č. 820/2 - zahrada  o výměře 424 m2, parc. č. 820/6 - zahrada o výměře 133 m2, parc. č. 820/8 - zahrada   o výměře 751 m2   a  parc. č. 820/9 - zahrada o výměře 1.191 m2, vše v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví společnosti Springtom, s. r. o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 212/3, 602 00 Brno  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou  smluvní kupní cenu 1.461.000 Kč, splatnou  po vkladu vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

b)

nabytí   pozemku  parc. č. 690/23 - ostatní plocha  o výměře 107 m2  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví  společnosti Braile s. r. o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 212/3, 602 00 Brno  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou  smluvní kupní cenu 39.000 Kč, splatnou  po vkladu vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku   parc. č. 1/10 - ostatní plocha o výměře 71 m2  v k. ú. Trávník  z vlastnictví  xx, 638 00 Brno  do vlastnictví města Kroměříže za   smluvní kupní cenu 250 Kč/m2,  t. j. 17.750 Kč, splatnou  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 414/2 - ostatní plocha  o výměře cca     50 m²    v k. ú.   Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 414/2 - ostatní plocha  o výměře cca     25 m²    v k. ú.   Kroměříž.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 414/2 - ostatní plocha  o výměře cca     75 m²   a  pozemku parc. č.  414/6 - ostatní plocha  o výměře 17 m², oba v k. ú.   Kroměříž.    

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

Mgr. Jaroslava Němce – starostu města Kroměříže, k zadání nezávislého právního posudku ve věci žádosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o. o zrušení předkupního práva, podle předložené zprávy. 

-3-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a) 

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, podle předložené zprávy

b)

zveřejnění Programu  města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, podle předložené zprávy.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů: 
     88,0 pol. 411 dotace pěstouni
   186,0 pol. 421 prevence kriminality – městský kamerový systém
 - 186,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
   133,0 pol. 411 dotace odborný lesní hospodář
     54,0 pol. 411 dotace meliorace a zpevňující dřeviny
   - 28,0 pol. 411 dotace prevence kriminality 
   - 70,0 pol. 411 dotace bezpečnostní dobrovolník
   - 24,0 pol. 232 návrh dotace VPP
   166,0 pol. 411 dotace VPP
1.000,0 pol. 136 správní poplatky 
   639,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
   500,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií – platby VHP 
   140,0 pol. 232 náhrady pohřebné 
   400,0 pol. 232 příjem Ekokom
2.000,0 pol. 212 Sociální služby města Kroměříže 
     74,0 pol. 211 Advent na radnici
5.072,0 příjmy celkem 

-4-

b)

na straně výdajů: 
     84,0 pol. 502 soutěž územní plán
       7,0 pol. 503 soutěž územní plán
     20,0 pol. 503 soutěž územní plán 
     25,0 pol. 516 soutěž územní plán
 - 516,0 pol. 611 územní plán 
   - 24,0 pol. 513 projekt bezpečnostní dobrovolník 
   - 24,0 pol. 502 projekt bezpečnostní dobrovolník
   - 21,0 pol. 516 projekt bezpečnostní dobrovolník
   - 21,0 pol. 501 projekt prevence kriminality
     - 5,0 pol. 503 povinné  sociální  zabezpečení – prevence kriminality
     - 2,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění – prevence kriminality 
 - 200,0 pol. 517 sanační práce na cizím majetku (výkon státní správy)
   187,0 pol. 521 odborný lesní hospodář, meliorace a zpevňující dřeviny 
     88,0 pol. 549 pěstounská péče
2.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
     74,0 pol. 516 Advent na radnici 
1.672,0 výdaje celkem 

c)

financování

- 3.400,0 financování příjem – zapojení zůstatků BÚ

d)

rekapitulace:

494.507,- příjmy celkem
507.668,- výdaje celkem
 -13.161,- saldo příjmů a výdajů
  13.161,- financování

2.

uzavření veřejnoprávních smluv podle příloh této zprávy, mezi městem Kroměříž a:

a)

Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo náměstí  5, 767 01 Kroměříž

b)

Společenstvím vlastníků jednotek Velké náměstí č. p. 48, se sídlem Velké náměstí 48, 767 01 Kroměříž

c)

xx, 621 00 Brno

-5-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2016 o místních poplatcích, podle předložené zprávy s tím, že v oblasti finančních prostředků  zůstává vyhláška beze změny. 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

rozpočet města Kroměříže na rok 2017  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):


Třída I.    Daňových příjmů              360.437,-      
Třída II.   Nedaňových příjmů          108.925,-
Třída III.  Kapitálových příjmů              500,-
Třída IV. Přijatých transferů              39.928,-
Příjmů celkem                                   509.790,-
Třída V. Běžných výdajů                  467.945,-  
Třída VI. Kapitálových výdajů           91.636,-              
Výdajů celkem                                  559.581,-
Salda příjmů a výdajů                       - 49.791,-      
Financování                                         49.791,-

2.

soustavu závazných ukazatelů výdajové části rozpočtu na rok 2017 specifikovaných v příloze (uvedené údaje v tis Kč), podle předložené zprávy

3.

poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis. Kč):

   500,- Astras, o. p. s. se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
   950,- Oblastní charita Kroměříž se sídlem Kroměříž, Ztracená 63 
 780,- Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. se sídlem Kroměříž, Nitranská  4091/11
   100,- Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
   280,- TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1. máje 214
1.200,- SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19  
   550,- HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
   150,- Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Postoupky 20
     40,- xx se sídlem Kroměříž,

-6-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, podle předložené zprávy. 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 7/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, podle předložené zprávy. 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže