Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 06.12.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. prosince 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  pozemků:

a)

parc. č.  888/27 -  orná půda o  výměře 252 m²  v k. ú.   Kroměříž pro  pana  xx, 767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu  350   Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

b)

parc. č. 888/28  - orná půda  o  výměře 178 m²     v k. ú.   Kroměříž pro  manžele xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

c)

parc. č. 888/29 - orná půda  o  výměře 169 m²  v k. ú.   Kroměříž pro  manžele xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350 Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

d)

parc. č. 888/30  - orná půda  o  výměře 163 m²  v k. ú.   Kroměříž pro  manžele  xx, 767 01 Kroměříž,   za   smluvní kupní cenu  350    Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

e)

parc. č. 888/31 - orná půda  o  výměře 208 m² v k. ú.   Kroměříž pro  manžele xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

f)

parc. č. 888/32  - orná půda  o  výměře 229 m²    a   v k. ú.   Kroměříž pro  manžele xx,  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

g)

parc. č. 888/33  - orná půda  o  výměře 387 m²  v k. ú.   Kroměříž pro  paní xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  350  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-2-

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e v y u ž í v á 

předkupního  práva  založeného   smlouvou  o zřízení věcného předkupního práva    ze dne  23. 12. 2011 na budovu č. p. 337 na pozemku  stpč.  763 a na budovu č. p. 431    na pozemku stpč. 1142, vše  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví  Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o., se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž za cenu 12.200.000 Kč

n e s c h v a l u j e   

nabytí pozemků stpč. 763 o výměře 632 m2 a stpč. 1142 o výměře 2.570 m2 - oba zastavěná plocha  a nádvoří v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o.,  se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž za cenu 6.404.000 Kč.  

n e s c h v a l u j e   

zrušení   předkupního  práva  založeného   smlouvou  o zřízení věcného předkupního práva    ze dne  23. 12. 2011 na budovu č. p. 337  na pozemku  stpč.  763 a na budovu č. p. 431  na pozemku stpč.  1142, vše  v k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví  Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o.,  se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž.  

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemků       parc.  č. 2230/34  - orná půda   o  výměře  35 m²,  parc.  č. 2230/35  - orná půda   o  výměře  93 m² a  parc. č. 3178/1 - ostatní plocha   o  výměře  298 m²,   vše      v k. ú.  Kroměříž  pro  společnost  Pharmix, s. r. o.,  Na Sádkách  2798, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  400  Kč/ m²,   t. j. celkem 170.400 Kč, splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemků    parc.  č. 126/2 - ostatní plocha    o  výměře  29 m²     a     parc.  č. 127/2 - zahrada   o   výměře  94 m²     v k. ú.   Hradisko   pro  paní  xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  400  Kč/m²,  t. j. celkem 49.200 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva    do katastru nemovitostí. 

-3-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/49 - ostatní plocha o výměře cca 27 m²  v k. ú.  Kroměříž. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   id. 7/32  pozemku    parc.  č. 593  - orná půda   o  výměře  1.991 m²      v k. ú. Mysločovice    pro    Zemědělskou  společnost  KLM, s. r. o., se sídlem Míškovice 136,  768 52 Míškovice     za   celkovou smluvní kupní cenu  10.000   Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

nabytí   pozemku   parc. č.  4988/3 - ostatní plocha  o výměře 12 m2  a  části pozemku parc. č.   2821/164 - ostatní plocha  o výměře cca 80 m2, oba  v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  xx, za   smluvní kupní cenu  400    Kč/m²,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady  města Kroměříže. 

-4-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)
na straně příjmů: 

    8.470,0 pol. 412 provoz sociálních služeb 
       755,0 pol. 411 dotace MPR
         18,0 pol. 411 dotace SDH
     - 787,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální práce
         32,0 pol. 411 dotace na výkon pěstounské péče
     - 175,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       175,0 pol. 411 dotace VPP
         28,0 pol. 412 dotace hudba v zahradách a zámku
 - 7.000,0       pol. 212 odvody příspěvkových organizací – Sociální služby města 
Kroměříže 

___________________________________________________________________________

      716,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 

   8.470,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – provoz
          5,0 pol. 501 refundace mezd SDH
        13,0 pol. 513 nákup materiálu j. n. SDH
        32,0 pol. 502 OOV pěstounská péče 
      403,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – dokumentace 
        50,0 pol. 521 Kroměřížská nemocnice, a. s. – Společně pro naše rodiče 
      100,0 pol. 522 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi na úhradu energií 
        70,0 pol. 513 digitální kamery pro potřebu Krajského ředitelství policie ZK 
    - 235,0 pol. 516 dopadová plocha hřiště Nitranská 
    - 235,0 pol. 516 dětské hřiště Lutopecká
    - 208,0 pol. 516 dětské hřiště Štítného 
 - 1.800,0 pol. 612 rotory/rotomaty
    - 850,0 pol. 612 projektová dokumentace 
      350,0 pol. 517 oprava střechy č. p. 33
      500,0 pol. 516 studie posudky odboru rozvoje 
 - 1.800,0 pol. 517 oprava, budova č. p. 115
   1.800,0 pol. 612 rekonstrukce, budova č. p. 115
      - 60,0 pol. 516 výstava České památky v Paříži 2016
        60,0 pol. 516 Advent na radnici 
    - 160,0 pol. 522 SK Hanácká Slavia Kroměříž
 - 7.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže 
___________________________________________________________________________ 
    - 459,0 výdaje celkem

-5-

c)

financování: 

 - 1.175,0 financování příjem - zapojení zůstatku BÚ

d)

rekapitulace:
489.435,- příjmy celkem
505.996,- výdaje celkem
-16.561,- saldo příjmů a výdajů
 16.561,- financování

2.

darování deseti kusů digitálních kamer  PD77G Krajskému   ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01  Zlín,   pro policisty Územního  odboru Kroměříž

3.

uzavření veřejnoprávní smlouvy,  podle přílohy této  předložené zprávy, mezi městem Kroměříž a:

a)

Kroměřížskou nemocnicí, a. s. se sídlem Havlíčkova 660/69, IČ: 276 60 532,  Kroměříž

b)

Oblastní charitou Kroměříž, se sídlem Ztracená 63, IČ: 181 89 750,  Kroměříž

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku  č. 10 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Statut udílení ceny města Kroměříže, podle předložené zprávy

u d ě l u j e 

Cenu města Kroměříže za rok 2016 panu Mgr. Evženu Petříkovi.

-6-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1. 

xx

zařazení pozemku parc. č. 140/1 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)      

2.

xx

zařazení pozemku parc. č. 48/2 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)                                                        

3. 

xx

zařazení pozemků parc. č. 102, 103/1 a parc. č. 103/2 umístěných v k. ú. Kotojedy, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)  

4.

KROMILK, a. s., Štěchovice č. p. 1357, 767 01  Kroměříž,

zařazení pozemků parc. č. st. 430/2, st. 430/4, st. 433, st. 7886, st. 2559, st. 3140, st. 6758/1, st. 6759/1, st. 6761, st. 6762/1, parc. č. 441/1, 441/2, 441/5, 441/8, parc. č. 441/12, 441/15 a parc. č. 3610 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV stav)

5.

xx

zařazení pozemků parc. č. 341/2, 341/3 a 341/20 umístěných v k. ú. Trávník, do protipovodňové ochrany území                                                                  

6.

xx

zařazení pozemku parc. č. 425/5 umístěného v k. ú. Trávník,  do ploch individuální rekreace (RI návrh) 

-7-

7.

xx

zařazení pozemku parc. č. 420/4 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)      

8.

xx

zařazení pozemku parc. č. 681/59 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže,  do ploch užitkové zeleně (Zz návrh)                                                               

9.

xx

zařazení pozemku parc. č. 1750/1 umístěného v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh)

10.

PLASTIKA, a. s., Kaplanova č. p. 2830/4, 767 01  Kroměříž, zařazení pozemků parc. č. 2200/6, 2200/30, 2200/31, 2200/32, 220/33, 2200/34  a parc. č. 2200/35 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch ulic, veřejných prostranství a komunikací (návrh),          

11.

xx

zařazení pozemků parc. č. 665/35, 665/76 a parc. č. 665/79 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV stav)                                                                 

12.

xx

zařazení pozemků parc. č. 312/2 a parc. č. 328/1 umístěných v k. ú. Hradisko, do ploch venkovského bydlení (BV návrh) a zařazení pozemku parc. č. 327 umístěného v k. ú. Hradisko, do ploch ulic, veřejných prostranství a komunikací (stav)

13.

xx

zařazení pozemků parc. č. 378/15 a parc. č. 378/16 umístěných v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

14.

xx

zařazení pozemků parc. č. 378/15 a parc. č. 378/16 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav).  

-8-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

založení  spolku Kroměřížsko DM, z. s., podle předložené zprávy. 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti  Rady města Kroměříže. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                           starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže