Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 31.10.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXI.  zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. října 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

bod I. v usnesení z XIX.  zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 30. června 2016 v plném znění

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku  stpč. 1489   - zastavěná  plocha a nádvoří  o výměře  289 m2,  jehož součástí je budova s č. pop.  658 a  parc. č. 96/5 - zahrada  o výměře  406 m2, vše  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví   Fondu  ohrožených dětí, se sídlem  Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 7.350.000 Kč, splatnou    po vkladu vlastnického   práva  do katastru nemovitostí, to vše za podmínky provedení výmazu zástavního práva smluvního zapsaného u předmětných nemovitostí v katastru nemovitostí. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemků  parc.  č. 1783/2 - ostatní plocha     o  výměře  145 m²  a  parc.  č. 1790/12 - orná půda o  výměře  29 m², oba   v k. ú.   Kroměříž,   pro společnost  Kružík  s. r. o.,   se sídlem   Veleslavínova  2357,  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   t. j. celkem   69.600 Kč, splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku    parc.  č. 143 - trvalý travní porost  o  výměře  cca 500 m²     v k. ú.   Postoupky.

-2-

IV. 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje   pozemku    parc.  č. 137 - trvalý travní porost  o  výměře  460 m²     v k. ú.  Miňůvky.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

nabytí   objektu občanské vybavenosti bez č. pop. na pozemku stpč. 6212  a  stavby občanského vybavení bez č. pop. na pozemku stpč. 7704, vše  v k. ú. Kroměříž,   z vlastnictví   SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.,    se sídlem   Obvodová  3607/19, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemků  parc. č.  102/2 - ostatní plocha  o výměře 21  m2  a parc. č.  102/3 - ostatní plocha  o výměře 112 m2, oba          v k. ú. Hradisko    z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu    části pozemku  parc.  č.  955/1 - ostatní plocha o  výměře  cca 6 m²  v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku parc. č. 955/15  -  ostatní plocha o  výměře  cca 11 m²   v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví manželů  xx,   bytem  768 01 Jarohněvice. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady žadatelů a města Kroměříže, každý 1/2.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

aktualizaci  Programu regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž 2013 – 2017, podle předložené zprávy

2.

Program regenerace Městské památkové rezervace na rok 2017, včetně jeho financování:  

             celkové nákl.    stát .podpora  přísp.  města

           (vše v tis. Kč)


1. opravu fasády měšťanského domu Šipka,

 Riegrovo nám. č.p.142 (majitel město Kroměříž)

300 150 150

2. restaurování Madony na Mariánském sloupu,

    Velké nám. (majitel město Kroměříž) 150 75 75


3. restaurování sochy sv. Nepomuckého 

ve spodní části ul. Na Sladovnách (majitel město Kroměříž) 180 90 90           

4. restaurování sochy sv. Nepomuckého před 

    hl. mostem v zeleném pásu u Podzámecké 

    zahrady (majitel město Kroměříž) 180 90 90


5. rekonstrukce a revitalizace portálu

Konzervatoř  (majitel Zlínský kraj) 500 250 50


6. měšťanský dům Velké nám. č. p. 46-vpravo v 

 ul. Lennonova (manž.Vondruškovi) - nátěr fasády 200 100 20                                                                        


7. měšťanský dům ul. Ztracená č.p.366-vpravo dole 

ul. Lennonova (5 spoluvlastníků)-nátěr fasády 400 200 40


8. Moravcova ul. č.p. 259 (manž. Vondruškovi)             

-pokračování rekonstrukce objektu 680 340 68    


9. Velké nám č. p.107-výměna (repase) výloh,

vstupu a nátěr fasády (manželé Menšíkovi) 980 490 98


10. Kovářská ul.č.p .20-oprava balustrády 

a restaurování soch na terase (majitel firma Z-FIN a.s.)

950 475 95

-4-

 

     celkové nákl.    stát .podpora  přísp.  města

    (vše v tis. Kč)


11. Vodní ul. č. p.80-výměna výkladce

a vrat, nátěr fasády (majitel p. Krčka) 420 210 42


12. rekonstrukce objektu „Solárium Bajda“

      (majitel TC Bajda Kroměříž) 990 495 99


další objekty v majetku církve:


1.   sanace vlhkého zdiva, kostel sv. Jana Křtitele 3.024 1.512 302


2.   restaurování vitráží kostela sv. Mořice 2.240 1.120 224 


3.   restaurování kamenných prvků kostela 

      sv. Mořice 11.293 5.645 113


4.   obnova historických omítek na kostele

       sv. Mořice     922   461  92


5.   Emeritní dům, Riegrovo nám

      (u kostela P. Marie) č. p.150 a 165  4.900 2.450    49

Celkem   28.309           14.153         1.697   


IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

práce, které budou částečně hrazeny příspěvkem z Programu regenerace na rok 2016 na nemovitost č. p. 259, ul. Moravcova Kroměříž, která je ve vlastnictví manželů Mgr. Aleny a Ing. Michala Vondruškových, bytem Brigádnická 276/73h,Brno, podle důvodové zprávy.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zpracování a předložení projektové žádosti na pořízení kompostérů do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1 

b) 

dofinancování projektu do výše  975.000 Kč  (15 %), celkové náklady projektu 6.500.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže v roce 2017 a v roce 2018.  

-5-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 

  6.000,0 pol. 611 daňové příjmy závislá činnost
  5.000,0 pol. 112 daňové příjmy – právnické osoby
  3.000,0 pol. 121 daňové příjmy DPH
     560,0 pol. 214 dividendy VAK
     950,0 pol. 214 podíl na HV Biopas
       30,0 pol. 232 finanční dar Raiffeisenbank – koncert UNESCO 
       71,0 pol. 411 dotace bezpečnostní dobrovolník 
         8,0 pol. 411 lesní hospodářské osnovy
   - 178,0 pol. 232 návrh dotace VPP
     178,0 pol. 411 dotace VPP
       50,0 pol. 412 dětské dopravní hřiště
       27,0 pol. 412 Kromfest
     940.0 pol. 411 volby – senát, kraj
     855,0 pol. 411 projekt MAP
  -  855,0 pol. 232 návrh dotace projektu MAP
______________________________________________________________________ 
16.636,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 

         24,0 pol. 502 bezpečnostní dobrovolník
         22,0 pol. 516 bezpečnostní dobrovolník
         25,0 pol. 513 bezpečnostní dobrovolník 
         50,0 pol. 516 provoz dětského dopravního hřiště
         27,0 pol. 533 Dům kultury – Kromfest
       554,0 pol. 501-2 volby
         17,0 pol. 503 volby
         45,0 pol. 513 volby
         10,0 pol. 515 volby
       304,0 pol. 516 volby
         10,0 pol. 517 volby
         30,0 pol. 516 výroční koncert UNESCO
       200,0 pol. 533 Dům kultury – jarmareční stánky 
    1.800,0 pol. 517 opravy -  budova Velké náměstí 115
  - 1.800,0 pol. 612 rekonstrukce budovy Velké náměstí 115
       400,0 pol. 501 platy zaměstnanců MP

-6-

       340,0 pol. 501 platy zaměstnanců v pracovním poměru MěÚ
       100,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení MPR
         85,0 pol. 503 povinné sociální zabezpečení MěÚ
         36,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění MP
         30,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění MěÚ
       100,0 pol. 522 TC Bajda oprava oplocení 
           4,0 pol. 522 Hospic na Svatém Kopečku
         70,0 pol. 522 Římskokatolická farnost Zlámanka
         86,0 pol. 513 vybavení IVVS Trávnické Zahrádky
       597,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže
- 11.500,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534 
    7.350,0 pol. 612 nabytí budovy č. p. 658
  - 4.322,0 pol. 590 rezervy na nerozpočtované výdaje 
______________________________________________________________________ 
  - 5.306,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace: 

488.,719,- příjmy celkem 
506.455,- výdaje celkem
- 17.736,- saldo příjmů a výdajů
  17.736,- financování 

2.

uzavření veřejnoprávních smluv, podle předložené zprávy, mezi městem Kroměříž a:

a)

Tenisovým Clubem Bajda Kroměříž, z. s.., IČ: 181 88 028, Na Sladovnách 4255/2, 767 01 Kroměříž

b)

Hospicem na Svatém Kopečku, IČ: 736 34 671, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc 

c)

Římskokatolickou farností Zlámanka, IČ: 469 98 128, Zlámanka 11, 767 01  Kroměříž 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž, podle předložené zprávy   

b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a vyjádření uplatněných při projednání návrhu zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž, podle předložené zprávy. 

-7-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění vyjádření města Kroměříže k dopisu AK Brož & Sokol & Novák ze dne 30. 8. 2016,  podle předložené zprávy.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže č. smlouvy poskytovatele: SML/021/2016, uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a SK Hanácká Slavia, Obvodová 3607/19, 767 01  Kroměříž, podle předložené zprávy.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení kroměřížských tolarů pro XXXXIV. ARSfilm amatérů Kroměříž 2016 takto: 

1 x zlatý kroměřížský tolar (velká cena města Kroměříže)
1 x stříbrný kroměřížský tolar (cena poroty)
3 x bronzový kroměřížský tolar (hlavní cena v každé ze tří soutěžních kategorií)

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení stříbrné pamětní medaile 

a)

členům Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž

Zdeňku Janáskovi - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru
Jitce Krylové - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru a u příležitosti životního jubilea
Marii Pokorné - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru
Mojmíru Stašovi - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru a u příležitosti životního jubilea.

b)

Ing. Slavoji Palíkovi, CSc.,  při příležitosti životního jubilea.

-8-

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

                                                                                  Mgr. Jaroslav Němec

                                                                              starosta města Kroměříže

 

          PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.              Ing. Jan Slanina 

       místostarosta města Kroměříže               uvolněný člen Zastupitelstva města Kroměříže