Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 06.09.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. září 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření akcionářské dohody mezi městem Kroměříž, městem Morkovice - Slížany, obcí Dřínov a obcí Zborovice,  podle předložené zprávy.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu   pozemků    parc. st. č. 2774 - zastavěná plocha a nádvoří   o výměře  418  m2, včetně budovy s č. pop. 2140, parc. st. č. 3158 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře  266  m2, včetně budovy s č. pop. 2455,  parc. st. č. 696 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře  63 m2, včetně budovy bez č. pop.,  části  pozemku  parc. č. 1468/11, podle nového geometrického plánu označené jako pozemek parc - 1468/265 - ostatní plocha o výměře  4.651 m2  a  částí pozemku parc. č.  1441/5, podle nového geometrického plánu označených jako pozemky parc. č. 1441/26 - orná půda o výměře   1.296 m2 a parc. č. 1441/27 - orná půda o výměře  216 m2, vše v k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví PMS Reality a. s., se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice  za   pozemek  parc. č. 641/11 -  orná půda o výměře   2.914 m2, pozemek parc. č. 641/12 -  orná půda o  výměře  2.160 m2,  část pozemku  parc. č. 877/15, podle nového geometrického plánu označeného jako pozemek parc. č. 877/20 -  ostatní plocha  o  výměře 144 m2, za části  pozemku parc. č. 888, podle nového geometrického plánu označených  jako pozemky parc. č. 888/24 - orná půda o výměře   1.221 m2  a 888/34 - orná půda o výměře 216 m2, za   pozemek  parc.  č. 3743/27 - ostatní plocha o výměře 361 m2, za část pozemku parc.  č.  3743/82, podle nového geometrického plánu označené  jako pozemek  parc  3743/90 - ostatní plocha o výměře  12 m2, za pozemek    parc.  č.  3743/87 -  ostatní plocha o výměře  454 m2, vše   v k. ú. Kroměříž  a  dále za pozemek  parc. č. 619/2 - zahrada  o výměře 2.119 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže,  ve vlastnictví města Kroměříže.  

-2-

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti    stezky a  cesty  k pozemkům parc. č.  1101/4,  1102/4, 1464/5, 1465/1, 1465/5, a 3274/4, vše  v   k. ú.  Kroměříž    pro  město Kroměříž,  jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je  společnost PMS Reality a. s.,   se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice  jako  vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši   500 Kč,  na dobu  neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí   správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti   do katastru  nemovitostí.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

část schvaluje  v  bodě  IV.  v usnesení z   XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne  27. června 2013.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

část  bodu   č.  II.  v usnesení ze  IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne  26. února 2015,  týkající  se nabytí   pozemků v k. ú. Postoupky, a to:

  • parc. č. 27/3 - ostatní plocha,  o výměře 65 m2  z vlastnictví manželů xx,, 767 01 Kroměříž
  • parc. č. 27/13 - ostatní plocha,  o výměře 29 m2  z vlastnictví pana  xx, 767 01 Kroměříž

s c h v a l u j e

směnu  části   pozemku   parc. č. 395/5 - ostatní plocha   o výměře cca 29 m2   v k. ú.   Postoupky ve vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 27/13 - ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú.  Postoupky  ve vlastnictví pana xx,  767 01 Kroměříž.   Geometrické zaměření bude provedeno na náklady města Kroměříže.

-3-

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu   pozemků   parc.  č.  657/3   o  výměře    18 m2,  parc. č.   657/4  o  výměře  19 m2    a parc. č. 657/5   o  výměře  367 m2,  vše ostatní plochy v k. ú.   Vážany u Kroměříže ve vlastnictví paní xx 767 01 Kroměříž  za části  pozemků  parc. č. 655/4 a 656/2, oba trvalý travní porost o výměře celkem  cca  404 m²   v k. ú.   Vážany u Kroměříže ve vlastnictví města Kroměříže.

Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady žadatele. 

Současně se směnou  bude zřízena služebnost stezky a cesty  na pozemcích parc. č. 657/3,   657/4   a  parc. č. 657/5  v k. ú. Vážany u  Kroměříže  pro paní Lenku Žůrkovou jako oprávněnou ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti  bude město Kroměříž.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemku  parc.  č.  276/2 - vodní plocha o  výměře  303 m²    v k. ú.   Kotojedy.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemku    stpč. 120 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře      193 m2  včetně budovy  občanské vybavenosti č. pop. 132 v k. ú. Trávník.  

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 3882/2016 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků  parc. č. 1573/9, parc. č. 1573/10, parc. č. 1573/11, parc. č. 1573/12, parc. č. 1578/30 a parc. č. 1578/32, vše  ostatní plocha  v k. ú. Kroměříž. 

-4-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

kupní cenu za  pozemek  parc.   č.  1020/43 - ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Kroměříž ve  vlastnictví ČR - Úřadu pro   zastupování  státu    ve  věcech   majetkových, která činí  630,20 Kč /m2.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   spojovacího chodníku  na  části  pozemku  parc. č. 3271/2, podle nového geometrického plánu č. 6859-123/2016 ze dne  6. 6. 2016, označené jako parc. č. 3271/3   - ostatní plocha o výměře  6 m2   z vlastnictví   společnosti  OC Rejdiště s. r. o., se sídlem   Tylova  220/17, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 200 Kč, splatnou jednorázově  po podpisu kupní smlouvy. 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí  id. 3/45  pozemku  stpč. 415 - zastavěná  plocha  a nádvoří o výměře 18 m2   a  id. 3/45  budovy bez č. pop. na pozemku stpč. 415, vše v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemků  parc. č.  3132/15 - ostatní plocha  o výměře 417 m2  a parc. č.  1641/7 - ostatní plocha  o výměře 20 m2, oba          v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,            do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu. 

-5-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012  ve věci převodu id. 51/100  nebytové jednotky  3338/13 - garáže  a příslušejících podílů  na společných částech  domu čp. 3338 na ulici Havlíčkova  z xx,  767 01 Kroměříž na paní xx, 767 01 Kroměříž

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1. 

rozpočtové opatření ve výši 50.000  Kč pro NPÚ Kroměříž na propagaci festivalu barokní kultury Hortus   Magicus, v okolních okresech 

2. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a NPÚ Kroměříž o poskytnutí dotace ve výši 50.000  Kč    na propagaci festivalu barokní kultury Hortus Magicus konaného v termínu 3. a 4.  září  2016 v okolních okresech, podle   předložené zprávy.

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

Níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

     625,0 pol. 135 odvody výtěžku z provozování loterií 
     300,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
  1.500,0 pol. 221 sankční platby životní prostředí 
       50,0 pol. 412 provoz dětského dopravního hřiště
- 2.254,0 pol. 412 provoz sociálních služeb
   - 542,0 pol. 232 návrh dotace VPP
     542,0 pol. 411 dotace VPP
     855,0 pol. 232 návrh dotace projekt MAP (Místní akční plány)
  5.584,0 příjmy celkem 

-6-

b)

na straně výdajů: 

      50,0 pol. 516 provoz dětského dopravního hřiště
 2.200,0 pol. 517 sanační práce na cizím majetku (výkon státní správy)
    100,0 pol. 522 Klub UNESCO – instalace lavičky Václava Havla 
 2.254,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
        4,0 pol. 522 Hvězda  z. ú. 
    121,0 pol. 612 distribuční transformátor 
    303,0 pol. 501-2 projekt MAP
      90,0 pol. 503 projekt MAP 
    157,0 pol. 513-7 projekt MAP
    305,0 pol. 590 rezerva – výdaje projektu  MAP
  5.584,0 výdaje celkem 

rekapitulace:

472.083,- příjmy celkem
511.761,- výdaje celkem
-39.678,- saldo příjmů a výdajů
  39.678,- financování

2.

a)

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a  Klubem  UNESCO Kroměříž, Riegrovo nám. 149, 767 01  Kroměříž, IČO: 479 34 778, ve výši 100.000 Kč  na zakoupení a instalaci „lavičky Václava Havla".

b)

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a organizací  „Hvězda z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO:  708 29 560, ve výši 4.000 Kč,  na úhradu provozních nákladů zejména nájemného a mzdových nákladů. 

n e s c h v a l u j e

1.

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016  ve výši 50.000 Kč pro NPÚ Kroměříž na propagaci festivalu barokní kultury Hortus  Magicus, v okolních okresech 

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a NPÚ Kroměříž o poskytnutí dotace ve výši 50.000  Kč  na propagaci festivalu barokní hudby Hortus Magicus,  konaného v termínu 3. a 4. září  2016,  v okolních okresech.

-7-

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

záměr města podat prostřednictvím Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.  v rámci 18. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014  - 2020, prioritní osy 3, investiční priority 3, SC 3.5  žádost o poskytnutí dotace na akci:  „Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Kroměříži"

b)

dofinancování projektu v letech 2016 - 2020 (čerpání přidělených dotací až do roku 2023), přičemž dotace je ve výši max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu (přesná výše dotace bude známa až po schválení dotace v závislosti na parametrech úspor)

p o v ě ř u j e

Bc. Karla Holíka, BA, MBA, ředitele Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.:  

a) 

podáním žádosti o poskytnutí dotace na akci: „Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Kroměříži" v rámci 18. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 3, investiční priority 3, SC 3.5    

b) 

přípravou a zpracováním dokumentů a příloh nezbytných k podání žádosti o dotaci vč. projektové dokumentace. 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení bronzového Kroměřížského  tolaru členům pěveckého sboru Moravští madrigalisté

Petru Bertókovi
Ing. Jaroslavu Bochořákovi 
Mgr. Ivě Chudobové
Mgr. Věře Kroftové
Janu Kubáčkovi,

za mimořádný přínos městu Kroměříži v oblasti kultury.

-8-

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

oznámení Bc. Jiřího Vrtaníka  o vzdání se funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži. 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 


                                                                   Mgr. Jaroslav Němec

                                                                starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže