Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 08.07.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. června 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

nabytí   pozemku  stpč. 1489   - zastavěná  plocha a nádvoří  o výměře  289 m2,  jehož součástí je  budova s č. pop.  658 a  parc. č. 96/5 - zahrada  o výměře  406 m2, vše  v k. ú. Kroměříž,  z vlastnictví   Fondu ohrožených dětí, se sídlem  Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města Kroměříže.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  částí pozemků  parc.  č.  870/21  o  výměře cca 35 m²   a parc.  č.  870/41  o  výměře cca 5 m², oba ostatní plocha  v k. ú.   Kroměříž, pro společnost  TOSCA Projekt s. r. o., se sídlem   Francouzská  421, 602 00 Brno za   smluvní kupní cenu  700  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku  parc.  č.  446/1 - zahrada o  výměře  cca  1.200 m²   v k. ú.   Kroměříž.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku  parc.  č.  517/4 - ostatní plocha  o  výměře  69 m²   a části pozemku  parc.  č.  17/9 - trvalý travní porost o  výměře  cca  300 m², vše  v k. ú.   Trávník.

-2-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku  parc. č. 1566/8   - ostatní plocha o výměře  195 m2,  parc. č. 1566/12 - ostatní plocha o výměře  63 m2,  parc. č. 1566/29   - ostatní plocha o výměře  16 m2 a  části pozemku parc. č. 1566/13 - ostatní plocha o výměře cca 10 m2, vše  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví   společnosti  DZ IMMOBILIARE s. r. o., se sídlem   Velké náměstí  47/39, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 1.000 Kč + DPH, splatnou jednorázově  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku  parc. č.  3148/12 - ostatní plocha  o výměře 78 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku  parc. č.  3123/13 - ostatní plocha  o výměře 20 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemků  parc. č.  1020/68 o výměře 72 m2, parc. č. 1020/73 o výměře 3 m2 a  parc. č. 1020/89 o výměře 10 m2, vše ostatní plochy  v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

-3-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

pojmenování nových ulic v Kroměříži, a to  ulice č. 1 -  Gen. Zmeka  a  ulice č. 2 -  Ostrostřelců, podle předložené situační zprávy.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2015, za účetní  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, podle předložené zprávy.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Kroměříže za rok 2015 včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

vzdání se práva k pohledávce ve výši 20.000  Kč společnosti IRESTAN CZ, s. r. o., podle předložené zprávy. 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

vzdání se práva k zůstatku pohledávky z rozhodnutí č.j MeUKM/020313/2014 ve výši 21.000 Kč, podle předložené zprávy. 

-4-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, takto:

  II. výzva 2016    

  Rozdělení dotací  - nad 50.000 Kč

  žadatel číslo žádosti dotace 

  KULTURNÍ KOMISE    

1 Klub UNESCO 160/02/16/2 60.000 Kč
  Kulturní komise celkem 60. 000 Kč

b) 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, takto:

  II. výzva 2016  - neposkytnutí dotace

  Žádosti o dotace  - nad 50.000 Kč

  žadatel číslo žádosti dotace 

1 Butula Zdeněk Ing. 182/02/16/2 0 Kč
2 Juchelka Vladimír, Visage InstitutE 164/02/16/2 0 Kč 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, podle předložené zprávy. 

-5-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč): 

a)

na straně příjmů:

    1.013,0 pol. 411 dotace na výkon sociální péče 
  - 1.013,0 pol. 232 návrh dotace na výkon sociální péče
       389,0 pol. 421 Veřejný informační systém knihoven (VISK)
     - 204,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       204,0 pol. 411 dotace VPP 
- 12.438,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb 
  14.865,0 pol. 412 provoz sociálních služeb
       137,0 pol. 411 dotace Odborný lesní hospodář, meliorační dřeviny 
       510,0 pol. 411 prevence kriminality
     - 510,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
    3.019,0 pol. 421 snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol 
       984,0 pol. 421 snížení energetické náročnosti Š Zachar 
         45,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací – ZŠ Slovan
       145,0 pol. 232 kultura, cestovní ruch – Vybarvený běh
         40,0 pol. 211 kultura, cestovní ruch – Vybarvený běh
     - 450,0 pol. 232 návrh dotace na vybavení SDH
  - 2.276,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD
    2.884,0 pol. 411 dotace OSPOD
       104,0 pol. 411 dotace pěstounská péče 

_____________________________________________________________________ 

    7.448,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 

         4,0 pol. 533 Domov pro seniory Napajedla p. o. 
     389,0 pol. 635 Knihovna Kroměřížska – VISK
     137,0 pol. 521 odborný lesní hospodář, meliorační dřeviny
     183,0 pol. 516 administrace projektu ZŠ Oskol 
       60,0 pol. 516 administrace projektu ZŠ Zachar
     185,0 pol. 516 nákup ostatních služeb – kultura 
  2.427,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže
- 1.000,0 pol. 612 Dům kultury 
   - 900,0 pol. 612 sportovní hřiště Postoupky
  1.900,0 pol. 612 rekonstrukce kotelny MŠ Spáčilova 
  4.261,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje
     104,0 pol. 549 pěstounská péče 
       45,0 pol. 517 oprava sociálních zařízení ZŠ Slovan 
     413,0 pol. 501 platy OSPOD

-6-

 

    103,0 pol. 503 povinné soc. zabezpečení OSPOD
      37,0 pol. 503 povinné zdravotní pojištění OSPOD
  - 900,0 pol. 612 vybavení SDH

___________________________________________________________________________ 

 7.448,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace:

466.499,- příjmy celkem
506.177,- výdaje celkem
- 39.678,- saldo příjmů a výdajů
  39.678,- financování

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14205153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži“, podle předložené zprávy  

¨

2.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15246203 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“, podle předložené zprávy. 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

závěrečný učet a zprávu o hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2015, podle předložené zprávy. 

-7-

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

pořízení Zdravotního plánu města Kroměříže.

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u r č u j e

počet členů osadního výboru v Těšnovicích na jedenáct  členů 

b e r e   n a   v ě d o m í 

ukončení činnosti Mgr. Veroniky Škrabalové a pana Lubora Letfuse v osadním výboru v Těšnovicích 

v o l í 

a) pana Miroslava Mičáka
b) pana Jakuba Erkera, 
c) pana Miroslava Sadila,  

jako nové členy osadního výboru v Těšnovicích. 

Mgr. Jana Kutá

tajemnice Městského úřadu Kroměříž

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení stříbrné pamětní medaile města Kroměříže  Ing. Jaroslavu Adamíkovi u příležitosti jeho životního jubilea za celoživotní přínos pro město Kroměříž. 

-8-

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

      Mgr. Jaroslav Němec

                                                                   starosta města Kroměříže

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže