Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 30.05.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. května 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu pozemku  parc. č. 44/2 - ostatní plocha   o výměře 46 m2   v k. ú.   Postoupky,  ve vlastnictví města Kroměříže,   za  pozemek   parc. č. 27/3 - ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú. Postoupky  ve vlastnictví manželů xx  bytem  767 01 Kroměříž. Rozdíl mezi výměrami pozemků bude vyrovnán finančně, a to za   smluvní kupní cenu  100 Kč/m², t. j.  celkem      za  1.900 Kč, splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  3123/19 - ostatní plocha   o  výměře  161 m²    v k. ú.   Kroměříž.    

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc. st. č.  3193/1- zastavěná plocha a nádvoří o  výměře 91 m²  v k. ú.   Kroměříž.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku  parc.  č.   1115/54  -  ostatní plocha  o  výměře cca 180 m²    v k. ú.   Kroměříž.     

-2-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

se zrušením předkupního  práva,    založeného   kupní smlouvou ze dne  10. 12. 1993  jako věcné právo na  pozemky stpč. 7062 a parc. č. 604/205, oba  v k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví   manželů xx, bytem  767 01 Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemku  parc. č.  3123/5 - ostatní plocha  o výměře 116 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,    do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu na akci „Novostavba rodinného domu, Drahlov“  mezi xx,  767 01 Kroměříž   a městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí  neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši  140.000 Kč na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2016, podle předložené zprávy.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2015, podle předložené zprávy. 

-3-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

     220,0 pol. 211 příjmy ze vstupného ples města Kroměříže

  2.884,0 pol. 411 dotace OSPOD

- 2.884,0 pol. 232 návrh dotace OSPOD

   - 175,0 pol. 232 návrh dotace VPP

     175,0 pol. 411 dotace VPP

     800,0 pol. 212 odvod příspěvkových organizací – ZŠ Slovan 

       10,0 pol. 411 dotace Knihovna 21. století

_______________________________________________________________ 

  1.030,0 příjmy celkem 


b)

na straně výdajů: 

     200,0 pol. 612 videomapping

       20,0 pol. 521 Otologické dny – Kroměřížská nemocnice, a. s.

       10,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – Knihovna 21. století 

- 1.500,0 pol. 612 rekonstrukce smuteční síně 

  1.500,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534

- 2.000,0 pol. 612 sociální zařízení Těšnovice

  1.000,0 pol. 612 hřiště Trávník

  1.000,0 pol. 516 studie posudky odboru rozvoje

     800,0 pol. 517 oprava sociálních zařízení ZŠ Slovan 

_____________________________________________________________________ 

  1.030,0 výdaje celkem 


c)

rekapitulace:

459.051,- příjmy celkem

498.729,- výdaje celkem

 -39.678,- saldo příjmů a výdajů

  39.678,- financování


2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž a Kroměřížskou nemocnicí, a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž, IČO: 276 60 532, na poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na pronájem společenského a divadelního sálu a předsálí Kulturního domu Kroměříž, p. o. na pořádání „56. Otologického dne“ Kroměřížskou nemocnicí a. s., podle předložené zprávy. 

-4-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení stříbrné pamětní medaile paní Dagmaře  Šebestíkové u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos městu Kroměříži.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u r č u j e 

počet členů osadního výboru v Drahlově na pět členů 

d o p l ň u j e

složení osadního výboru v Drahlově o tyto členy: 

a)

paní Janu Sigmundovou 

b)

pana Marka Paličku 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                              starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže