Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 22.04.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. dubna 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje  části pozemku  parc. č. 115/1 - ostatní plocha o  výměře  cca 40 m2   v  k. ú.  Bílany.   

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  688/14 - orná půda o  výměře  14.217 m²      v k. ú.  Vážany u Kroměříže.   

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemku  parc.  č.  300/3 - zahrada o výměře  113 m²   v k. ú. Miňůvky   pro manžele xx, bytem  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500 Kč/m², t. j. celkem 56.500 Kč,   splatnou jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

prodej části  pozemku  parc.  č.  2777/1  -  orná půda  o výměře cca 10 m²   v k. ú. Kroměříž pro xx a xx, oba  bytem 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou  jednorázově do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

b)

prodej části  pozemku  parc.  č.  2777/1  -  orná půda  o výměře cca 110 m²   v k. ú. Kroměříž       pro manžele xx, bytem  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujících.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej armaturní  budovy vodojemu  bez čísla popisného,  postavené na   pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž, pro společnost Vodovody a kanalizace  Kroměříž, a. s., se sídlem   Kojetínská 3666/64,  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  podle znaleckého posudku  č. 6195/30-16 ze dne 14.03.2016, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. Ladislavem Frgalem, celkem   za  494.010 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-3-

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí dotací k žádostem nad 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016  takto:

        I. výzva 2016

  Žádosti o dotace - nad 50 000 Kč  

  žadatel číslo žádosti dotace 

  KULTURNÍ KOMISE    

1 Divadelní spolek Kroměříž 68/01/16/1 60 000 Kč
2 Divadelní spolek Kroměříž 69/02/16/1A 40 000 Kč
3 Divadelní spolek Kroměříž 69/02/16/B 25 000 Kč
4 Galerie Orlovna 119/01/16/1 30 000 Kč
5 Galerie Orlovna 120/02/16/1 60 000 Kč
6 GET ART! 118/02/16/1 20 000 Kč
7 JAZZ CLUB Kroměříž 129/01/16/1 35 000 Kč
8 Pěvecký sbor Moravan Kroměříž 25/01/16/1 20 000 Kč
9 Říše loutek Kroměříž z. s. 130/01/16/1 50 000 Kč
10 Umělecká iniciativa Kroměříž, z. s. 37/02/16/1 20 000 Kč
11 Vyš.odb.šk.pedag.a soc. a Střed.pedag.škola Kroměříž 96/02/16/1 40 000 Kč
12 Základní umělecká škola Kroměříž 40/02/16/1 60 000 Kč

Převod do II. výzvy 40 000 Kč

  Kulturní komise celkem 500 000 Kč

  KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  

1 Centrum služeb postiženým Zlín - Horizont Kroměříž 33/01/16/1 40 000 Kč
2 Klubíčko Kroměříž 78/01/16/1 100 000 Kč
3 Korálky Kroměříž, z. s. 43/01/16/1 60 000 Kč
4 Oblastní sdružení Českého červeného kříže 111/01/16/1 35 000 Kč
5 Poradenské centrum pro sluchově postižené 95/01/16/1 40 000 Kč
6 Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 39/01/16/1 94 500 Kč

  Komise sociální a zdravotní celkem 369 500 Kč

  KOMISE SPORTOVNÍ  

1 Aeroklub Kroměříž z. s. 60/02/16/1 14 700 Kč
2 Dětský sportovní klub Dráček, z. s. 77/01/16/1 65 000 Kč
3 HK Kroměříž 135/01/16/1 300 000 Kč
4 Jezdecká stáj Al-Kham-Sa Zlámanka 16/02/16/1 10 000 Kč
5 Junák-český skaut, stř. M. Svobody Kroměříž, z. s. 91/01/16/1 22 100 Kč
6 Klub SHM Kroměříž 106/01/16/1 15 600 Kč
7 Lodní sporty Kroměříž 137/01/16/1 20 000 Kč
8 Mažoretky Jany Pavlíčkové, z. s. 47/01/16/1 20 000 Kč
9 Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s. 30/01/16/1 20 900 Kč
10 SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. 93/01/16/1 300 000 Kč
11 Taneční studio Henzély o. s. 147/02/16/1 15 000 Kč
12 Taneční klub Henzély - SWING 145/02/16/1 25 200 Kč
13 TJ Těšnovice 7/01/16/1 69 600 Kč
14 TJ Slavia Kroměříž z. s. - oddíl basketbalu 99/01/16/1 161 200 Kč
15 TJ Sokol Kroměříž 123/02/16/1 27 200 Kč
16 TJ Sokol Postoupky 18/01/16/1 17 300 Kč
17 Taneční klub Gradace Kroměříž 121/01/16/1 35 700 Kč
18 Volleyball Club Kroměříž, z. s. 97/01/16/1 18 600 Kč
19 Vodácký klub Kroměříž, z. s. 140/01/16/1 51 700 Kč

  Komise sportovní celkem 1 209 800 Kč

  KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH  

1 Platforma pro podporu sociál.podnik.na Kroměřížsku, z. s. 107/02/16/1 12 300 Kč
  Komise pro cestovní ruch celkem 12 300 Kč

b) 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem nad 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 takto:

  I. výzva 2016  - neschválené  dotace

Žádosti o dotace - nad 50 000 Kč  

  žadatel číslo žádosti dotace

  KOMISE SPORTOVNÍ  

1 ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z .s. 126/01/16/1 0 Kč
2 Aeroklub Kroměříž z. s. 59/01/16/1 0 Kč
3 Jezdecká stáj Al-Kham-Sa Zlámanka 15/01/16/1 0 Kč
4 Kuželkářský klub Kroměříž z. s. 54/01/16/1 0 Kč
5 Taneční studio Henzély o. s. 146/01/16/1 0 Kč
6 Taneční klub Henzély - SWING 144/01/16/1 0 Kč

-5-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 

- 22.645,0 pol. 232 návrh dotace provoz sociálních služeb 
  22.645,0 pol. 412 dotace na provoz sociálních služeb
       200,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
    -  171,0 pol. 232 návrh dotace VPP
       171,0 pol. 411 dotace VPP
         50,0 pol. 412 dotace na provoz dopravního hřiště
___________________________________________________________ 
       250,0 příjmy celkem  

b)

na straně výdajů: 

    50,0 pol. 516 provoz dětského dopravního hřiště 
  200,0 pol. 613 výkupy pozemků 
- 200,0 pol. 517 programové vybavení MěÚ
  200,0 pol. 612 výpočetní technika + software
_______________________________________________________ 
  250,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace: 

458.021,- příjmy celkem
497.699,- výdaje celkem
- 39.678,- saldo příjmů a výdajů 
  39.678,- financování 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

pojmenování nové ulice v Kroměříži: Veselá,  podle předložené situační zprávy. 

-6-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže, jako majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., po projednání 

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871, pana Jiřího Kašíka, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 21. dubna 2016, v plném rozsahu.

V případě, že se pan Jiří Kašík, z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje pana Ing. Jaroslava Adamíka, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 21. dubna 2016, a to také v plném rozsahu.

V případě, že se pan Jiří Kašík,  ani pan Ing. Jaroslav Adamík, z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebudou moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje Mgr. Martina Bsonka,  člena   Zastupitelstva  města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 21. dubna 2016, a to také v plném rozsahu

u k l á d á 

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 21. dubna 2016, hlasovat pro:

a)

schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 21. dubna 2016, podle předložené pozvánky

b)

v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

Bc. Janu Štěpánovou z funkce člena Výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

j m e n u j e

Ing. Martina Krčmu členem Výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR.

-7-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení bronzového kroměřížského tolaru Janě Štěpánové za dlouholetou iniciativní práci v oblasti ochotnického divadla.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

a)

zprávu Policie České republiky, územního odboru Kroměříž, o bezpečností situaci v městě Kroměříži a okolí za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, podle předložené zprávy

b)

zprávu o činnosti  Městské policie Kroměříž za rok 2015, podle předložené zprávy. 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže