Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 23.03.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříže 

U S N E S E N Í

z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. března 2016 

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku   parc. č. 3296/6 -  ostatní  plocha   o výměře  cca 28 m²   v  k. ú. Kroměříž.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 625/19 - ostatní plocha   o výměře cca 20 m2   v k. ú.   Kroměříž.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku  parc. č. 2540/3 - ostatní plocha o výměře  971 m2  a parc. č. 4783 – ostatní plocha o výměře 138 m2 v k. ú.   Kroměříž      z vlastnictví  id. ½ xx,  bytem  769  01 Holešov a id. ½ xx,   769 01 Holešov  do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 250 Kč/m2, t. j. celkem 242.750 Kč, splatnou jednorázově  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

n e s c h v a l u j e

nabytí pozemků  parc. č. 4641 - trvalý travní porost  o výměře  94 m2   v k. ú.   Kroměříž  z vlastnictví  id. ½ xx, bytem   769 01 Holešov a id. ½ xx, bytem,  769 01 Holešov  do vlastnictví města Kroměříže.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  pozemku parc. č.  2200/36 o výměře 71 m2 a částí   pozemků    parc. č.  2089/23 o výměře cca 17 m2, parc. č. 2089/24   o výměře  cca 11 m2, parc. č. 2089/25   o výměře  cca 73 m2 a parc. č. 2089/78   o výměře   8 m2, vše ostatní plochy  v  k. ú.   Kroměříž  pro společnost Plastika a. s., se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu na akci „Příprava lokality pro výstavbu RD, ul. K. Čapka, Kroměříž“ mezi TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov   a   městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu na akci „Novostavba RD, parc. č. 295/1, k. ú. Miňůvky“  xx,  767 01 Kroměříž   a   městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost - č. výzvy 03_15_033, podle předložené zprávy.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

Program regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2016, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování, údaje v Kč: 

                                                             celkové náklady      stát. podpora      příspěvek města                                                  

Velké nám č. p. 48                                             500.000              140.000                  50.000   
Moravcova ul. č. p. 259                                    645.139               181.000                  65.000 
Velké nám. č. p. 39, 40                                      300.000                84.000                   30.000
 
Chrám sv. Mořice    
(vitráž 1ks okna - restaurování)                       350.560              350.000                            0
__________________________________________________________________________ 
Celková suma                                                  1.795.699              755.000                 145.000                                                       

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

příspěvek  ve výši 1.000 Kč za jeden obřadní den na úpravu zevnějšku  pro  zastupitele města Kroměříže, kteří jsou pověřeni vykonávat  občanské obřady, s účinností  od 1. dubna 2016.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vzdání se práva k pohledávce č. j. 0913277/11 ve výši 21.000 Kč v souladu s usnesením Okresního soudu v Kroměříži č. j. 27D 85/2013 – 251, podle předložené zprávy. 

-4-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů: 
   - 331,0     pol. 232 návrh dotace VPP
     331,0 pol. 411 dotace VPP
- 1.163,0 pol. 232 návrh dotace navy bavení SDH
___________________________________________________
- 1.163,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 

       20,0 pol. 549 Program regenerace MPR
       15,0 pol. 522 cyklosport Chropyně – závod FORCE Chřibská 50 MTB
       30,0 pol. 522 Potravinová banka ve Zlínském kraji 
       40,0 pol. 533 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální 
     365,0 pol. 533 Dům kultury,  oprava podia Starý pivovar  + prvky podia 
     100,0 pol. 549 projekt „Mládeži přístupno“
   - 100,0 pol. 590 deposit participativních projektů 
- 1.500,0 pol. 516 změny územního plánu 5B a 6B + příprava nového 
  1.400,0 pol. 611 příprava nového územního plánu 
     100,0 pol. 516 územní studie 
   - 922,0 pol. 536 daně z převodu nemovitostí 
     922,0 pol. 612 nabytí nemovitostí 
- 1.324,0 pol. 612 vybavení SDH
   - 100,0 pol. 516 spoluúčast města na akcích – kultura
     100,0 pol. 516 spoluúčast města na akcích – tělovýchova, školství 
__________________________________________________________________________ 
  -  854,0 výdaje celkem 

c)

financování: 

      309,0 zapojení zůstatků BÚ

d)

rekapitulace:

457.771,- příjmy celkem
497.449,- výdaje celkem
-39.678,- saldo příjmů a výdajů
 39.678,- financování

-5-

2. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž  a Potravinovou banku ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasenka 119, 755 01  Vsetín, IČ: 040 24 915,  na provoz Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, ve výši 30.000 Kč,  podle předložené zprávy. 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu Čl. III, odst. 1  Zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s., který se mění a zní takto: 

Čl. III

Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto služby:

a) služby zaměřené na rozvoj obce, zejména zkvalitňováním podmínek pro život obyvatel, marketing, propagaci a podporu partnerství v oblasti cestovního ruchu v Kroměříži a destinaci kroměřížského regionu,

b) poskytování turistického a informačního servisu pro návštěvníky a občany města Kroměříže

c) ediční, publikační činnost – vydávání propagačních materiálů a tiskovin, pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, osvětová a poradenská činnost, 

d) fundraisingové aktivity, příprava projektů a získávání grantových prostředků, koordinace, administrace a realizace projektů s dopadem do cestovního ruchu, jejichž nositelem je Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s, město Kroměříž, případně další subjekty působící v oblasti cestovního ruchu v destinaci kroměřížského regionu,

e) zapojení do rozvojových projektů v oblasti cestovního ruchu řešených ve vazbě na kroměřížský region jinými subjekty,

f) zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu v kroměřížském regionu, dílčích, koncepčních a analytických materiálů, koordinace strategických aktivit v destinaci kroměřížského regionu,

g) tvorba a podpora partnerství v území, kooperace a komunikace s partnery na všech úrovních řízení ČR,

h) zajišťování publicity a public relations realizovaných projektů, zajišťování prezentace na veletrzích, organizace famtripů a presstripů, zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdružení.

-6-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže